Doorbraak! Koude kernfusie definitief bewezen

Rossi

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Energy Catelyzer NL | Paul Harmans) Hieronder volgt een relatief korte introductie waarin wordt uitgelegd wat de E-Cat en de werking daarvan is. Voor iedereen die meer interesse in het koudekernfusieverhaal over de E-Cat heeft is er voldoende achtergrondinformatie op www.e-cat.co.nl beschikbaar. Deze introductie is bedoeld om de positieve informatie van het onlangs (8 oktober 2014) gepubliceerde onafhankelijke testverslag (1) over de E-Cat goed te kunnen begrijpen en waarvan onder de introductie de sensationele hoofdpunten in een samenvatting worden weergegeven.

Introductie
In 1989 kwamen de wetenschappers Fleischmann en Pons (F. en P.) met een koude kernfusie experiment, een experiment dat je bij wijze van spreken op de keukentafel kon uitvoeren. Koude kernfusie zou, als het daarna beter ontwikkeld zou worden, gigantische hoeveelheden spotgoedkope energie opwekken, schoon, zonder straling en zonder radioactief afval.

Later is bewezen (2) dat de wetenschappers van het MIT en Caltech in 1989 met voorbedachte rade het experiment van F. en P. binnen vijf weken als bedrog hebben aangemerkt en de twee onmiddellijk uit het wetenschappelijke wereldje hebben verstoten. Koude kernfusie was namelijk een gevaar voor de vele duizenden carrières en salarissen van hen die aan de hete kernfusie (bij het MIT en Caltech) werkten en daar miljarden fondsen van de overheid voor kregen.

"Het feit dat Caltech’s experimentele resultaten later mogelijk toch positief bleken te zijn, maar dat de onderzoekers ze ‘fout geïnterpreteerd’ hadden, veranderde niets (het magazine Nature, waarin het verslag van Caltech was gepubliceerd, weigerde categorisch ruimte beschikbaar te stellen voor dergelijke kritiek), ook de onthulling dat metingen bij de experimenten aan het MIT Plasma Fusion Center vóór de publicatie waren gewijzigd, bleek niet van betekenis, noch dat de wetenschappers een grap van koude kernfusie hadden gemaakt en de dood ervan in een wake vierden, zelfs voordat de resultaten bekend waren. Voordat de metingen van het MIT-PFC werden gewijzigd, hadden ze kleine aanwijzingen getoond dat het experiment werkte, maar iemand had het blijkbaar nodig gevonden deze aanwijzingen te verbergen. Kan dat zijn geweest omdat het de fondsen aan het MIT-PFC, dat onderzoek naar hete kernfusie verrichtte, in gevaar zou brengen?" -  Mats Lewan in: An Impossible Invention, blz. 26/2 (3)

Cover van het boek An Impossible Invention, geschreven door de Zweedse journalist Mats Lewan

Cover van het boek An Impossible Invention, geschreven door de Zweedse journalist Mats Lewan (3)

Veel andere wetenschappers snapten echter wel dat koude kernfusie mogelijk was en zijn er onder de radar mee verder gegaan. De experimenten van F. en P. zijn dan ook buiten onderzoeksinstellingen vele malen met succes herhaald, maar wee degene die dat openlijk kenbaar maakte. Onder die wetenschappers die aanvoelden dat koude kernfusie wel degelijke mogelijk was, bevond zich ook een Italiaanse wetenschapper, genaamd Andrea Rossi. Zo’n twintig jaar heeft hij aan de koude kernfusie gewerkt en aan zijn uitvinding, een reactor die hij de E-Cat (Energy Catalyzer) noemt. Hij heeft veel weerstand ondervonden, is vaak op schandalige wijze tegengewerkt en zwart gemaakt, heeft een paar keer volledig ten onrechte in de gevangenis gezeten, maar de sceptici beweren natuurlijk dat dat was omdat hij een oplichter was en dat hij dat nog steeds is. (4) Volgens hen is zijn uitvinding een handig bedrog en je zou wel heel dom zijn als je dat serieus nam, want - zo beweren dergelijke ontkenners ook al 25 jaar - koude kernfusie kan volgens de natuurwetten niet mogelijk zijn.

"Het was verschrikkelijk. Mijn zaken met afval hadden veel aandacht gekregen en het werd gezien als een groot succes, zelfs onder het volk, omdat het nogal opvallend was in de late jaren zeventig en de jaren tachtig, dat je van afval bruikbare brandstof in de vorm van olie kunt maken. Maar toen politici, die min of meer banden met de maffia hadden, besloten dat afvalverwerking op een bepaalde manier moest worden gedaan, werd het noodzaak dat niet alleen ik, maar ook mijn bedrijf kapot werd gemaakt. Omdat het noodzakelijk was te rechtvaardigen dat afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens terechtkwam (denk aan de subsidies die daarmee gemoeid zijn en dat de Italiaanse Maffia een vette vinger in het Italiaanse afval heeft. Vert.) en niet in fabrieken zoals die van mij, moesten ze dus wel aanvoeren dat mijn fabrieken in feite bedrog en een poppenkastvertoning waren. De aanval was ook op mij persoonlijk gericht. In die tijd was het Internet nog niet zo krachtig als nu, dus als de twee of drie meest belangrijke kranten van het land een persoon aanvielen, dan was die persoon vernietigd en kon zichzelf niet verdedigen. Vandaag de dag is dat anders, het Internet is machtiger dan de kranten. De grote Italiaanse tv-zenders verkondigden hetzelfde en dat ging maanden zo door. Kun je je dat voorstellen? Dus de vernietiging van mij was compleet en leidde tot serieuze moeilijkheden voor mij." - Andrea Rossi in: An Impossible Invention, blz. 50

Rossi is echter onverstoorbaar verder gegaan met zijn uitvinding, heeft hulp gehad van vele wetenschappers, zowel in Europa als in Amerika. Zelfs NASA is in zijn lab geweest en wilde Rossi en de E-Cat reactor naar de VS halen om daar uitsluitend voor NASA aan te werken, iets dat Rossi weigerde. Er zijn in die jaren vele testen gedaan en allemaal lieten ze zien dat de E-Cat deed wat Rossi beweerde, maar de tegenkrachten waren te groot en het drong niet tot de wereld door wat er voor een fantastische uitvinding net om de hoek lag.

Afgelopen 8 oktober 2014 kwam echter het tweede onafhankelijke testverslag (1) uit, opgesteld door een aantal Europese wetenschappers van drie universiteiten. Zij hebben een E-Cat reactor getest en de resultaten laten (alweer) heel duidelijk zien dat koude kernfusie wel degelijke mogelijk is. Deze wetenschappers wisten van alle (soms vergezochte) kritieken op het eerste onafhankelijke testverslag (5) van mei 2013 en hebben uiteindelijk een test ontworpen die niet te weerleggen is. Iedereen die de testresultaten nu nog afwijst, maakt alleen zichzelf belachelijk.

Tegenwoordig wordt koude kernfusie LENR (Low Energy Nuclear Reactions), genoemd om de negatieve sfeer die rondom de term koude kernfusie hangt te omzeilen.

Wat is de E-Cat
Het laatste type E-Cat (Energy Catalyzer), dat bij de onafhankelijk test is gebruikt, is een reactorbuis van 20cm lengte en 2cm in diameter waarbinnen de brandstof is geplaatst.

De E-Cat reactor die bij de test werd gebruikt is gemaakt van alumina (6) en is aanmerkelijk dunner dan de eerdere E-Cat (Hot Cat) reactoren, het gewicht is 452 gram

De E-Cat reactor die bij de test werd gebruikt is gemaakt van alumina (6) en is aanmerkelijk dunner dan de eerdere E-Cat (Hot Cat) reactoren, het gewicht is 452 gram

Rondom die buis zijn weerstandspoelen gewikkeld die verhit worden via elektrische stroom uit het stopcontact en daarmee de reactie op gang brengen van de brandstof die bestaat uit nikkelpoeder, waterstof en lithium. Zodra de reactie optreedt, geeft de brandstof (ter grootte van slechts 1 gram!!) veel meer energie in de vorm van hitte af, dan er aan elektriciteit nodig is om de weerstanden te verhitten. De hoogte van de temperatuur die de brandstof opwekt is regelbaar, maar kan wel 1400 graden Celsius zijn. Langs de reactorbuis kan water worden gevoerd, dat door de hitte wordt omgezet in stoom en daarmee kun je dus weer een turbine aanjagen die de energie omzet in elektrische stroom.

Het COP (Coëfficiënt of Performance, dus verhouding tussen output en input) van de E-Cat lag bij de laatste onafhankelijke test op 3,2 en 3,6, maar de testen werden op zeer conservatieve wijze uitgevoerd om de testgegevens beter te kunnen registreren en de E-Cat reactor te behoeden voor schade. Echter, bij eerdere testen is gebleken dat de E-Cat een COP van 6 kan bereiken en er zijn zelfs onderzoekers die een nog veel hoger COP hebben gezien (boven de 10 en net voordat de reactor zichzelf opblaast zelfs 200!).

Kan niet, zegt de orthodoxe wetenschap en natuurlijk de sceptici. Je kunt, zo zeggen zij, volgens de natuurwetten niet meer energie uit een apparaat halen dan je erin stopt, zelfs een COP van 1 is onmogelijk omdat er altijd verlies is. Blijkbaar moeten de natuurwetten toch iets anders geïnterpreteerd worden, want volgens de onomstotelijke gegevens van de laatste onafhankelijk test kan het namelijk wel. Overigens streven de wetenschappers betrokken bij de bouw van een hete kernfusie reactor wel degelijk naar een COP hoger dan 1, want volgens hun theorie moet dat mogelijk zijn. (7) Dus wat bij koude kernfusie volgens de natuurwetten niet zou kunnen, kan dat wel bij hete kernfusie?

De E-Cat op de testbank in Zwitserland. De E-Cat op de testbank in Zwitserland. De ringvormige structuur wordt gevormd door de weerstandspoelen, waarbij de spoelen donker aftekenen tegen de gloeiende reactie in de reactor

(Onderstaand de vertaling van de samenvatting op pag. 1 van het onafhankelijk testverslag gepubliceerd op 8 oktober 2014getiteld: Observatie van overvloedige hitteproductie door een reactor en van isotopische veranderingen in de brandstof)

Samenvatting
Nieuwe resultaten worden gepresenteerd van een aanvullend experimenteel onderzoek naar een afwijkende hitteproductie in een speciaal type reactorbuis werkend bij hoge temperaturen. De reactor, E-Cat genaamd, is geladen met een kleine hoeveelheid nikkelpoeder en waterstof plus enkele toevoegingen nl. hoofdzakelijk lithium. De reactie wordt opgestart door hitte van weerstandspoelen rondom de reactorbuis. Metingen van de uitgestraalde warmte van de reactor werden uitgevoerd met hoge-resolutie hittegevoelige camera’s. De metingen van de toegevoerde elektrische energie werden uitgevoerd met een drie fase energie analyzer met hoge bandbreedte. De data gegevens werden verzameld gedurende een 32 dagen lang draaiende reactor in maart 2014. De werktemperatuur van de reactor was gedurende de eerste helft van de test ingesteld op 1260 graden Celsius en in de tweede helft op 1400 graden. De gemeten energiebalans tussen input en output leverde een COP factor (Coëfficiënt of Performance, dus verhouding tussen output en input) op van ongeveer 3,2 voor de run op 1260 graden en 3,6 bij 1400 graden. De totale netto geleverde energie was gedurende de 32 dagen run, ongeveer 1.5 MWuur. Deze hoeveelheid energie is veel meer dan kan worden opgebracht door enige bekende chemische bron bij een dergelijk klein reactorvolume.

Een monster van de brandstof werd nauwgezet onderzocht met betrekking tot de isotopische samenstelling, zowel vóór de run als daarna, er werd gebruik gemaakt van verschillende standaard methodes: XPS, EDS, SIMS, ICP-MS en ICP-AES. Er werd vastgesteld dat de isotopische samenstelling van het lithium en nikkel vóór de run overeenkwam met de natuurlijke samenstelling, terwijl bleek dat het na de run substantieel was veranderd. Dat geeft blijk van nucleaire reacties die aanwezig moeten zijn tijdens het draaien van de reactor, iets dat echter moeilijk in overeenstemming is te brengen met het feit dat er buiten de reactor gedurende de run geen radioactieve straling werd gemeten.

pag. 1 van het onafhankelijk testverslag gepubliceerd op 8 oktober 2014 met de namen van de wetenschappers die de test uitvoerden en het verslag schreven

Tot zover de opsomming van de gegevens van de test in het testverslag. De E-Cat reactor die bij de test werd gebruikt is gemaakt van alumina (6) en is aanmerkelijk dunner dan de eerdere E-Cat (Hot Cat) reactoren. De reactor draaide 32 dagen continue, op een hoeveelheid brandstof van slechts 1 gram, ongeveer de grootte van een hoofdpijnpoeder. De reactor werd na 32 dagen stilgezet omdat men de benodigde gegevens had verkregen, maar in principe kan een dergelijke reactor met dezelfde hoeveelheid brandstof 6 maanden continue draaien. Nikkelpoeder is goedkoop en in nagenoeg onbeperkte hoeveelheden op aarde beschikbaar. Waterstof is eenvoudig te maken en is ook goedkoop. lithium is in een hele kleine hoeveelheid aan het nikkelpoeder en waterstof toegevoegd om een goede reactie op te wekken. Je hebt dus voor weinige euro’s aan brandstof nodig om een reactor een half jaar te laten draaien.

Wat men tijdens de test niet heeft gedaan, is de mogelijkheid benutten de inputenergie (de stroom naar de weerstanden) uit te schakelen. De kernreactie in de reactor heeft namelijk de eigenschap zichzelf voor bepaalde tijd in stand te houden. Op berekende tijdstippen wordt dan weer even de stroom ingeschakeld waardoor de weerstanden de reactie een push geven. Daardoor gaat ook het COP omhoog, want er wordt minder inputenergie gebruikt.

Rossi heeft altijd gezegd dat vanwege de nucleaire reactie het nikkelpoeder werd omgezet, gefuseerd, naar een ander materiaal. Volgens de gevestigde wetenschap had Rossi dan allang dood moeten zijn vanwege de radioactieve straling die daarbij moet optreden en aangezien hij nog steeds gezond was, was het dus geen fusiereactie. De afgelopen test geeft echter duidelijk aan dat de brandstof wel degelijk op atoomniveau is veranderd, dus fusie. Dat er daarbij geen straling werd gemeten aan de buitenkant van de reactor en later ook niet bij de brandstof toen die geanalyseerd werd, geeft aan dat een dergelijke nucleaire koude kernfusie (LENR) reactie het blijkbaar zonder straling op te wekken doet. Ook een levensgevaarlijke meltdown van de reactor, zoals mogelijk is bij bestaande kerncentrales,  is onmogelijk. Zodra de brandstof bij de reactie te heet wordt (en de reactie op hol slaat), smelt het nikkel en stopt de reactie, alweer zonder dat er straling vrijkomt. Radioactief afval, een groot probleem bij de huidige kernenergieopwekking, is er niet.

Rossi (Industrial Heat) richt zich voorlopig op industriële units ter grootte van 1MW. De kleine reactoren kunnen eenvoudig gekoppeld worden om tezamen dat vermogen te leveren. Inmiddels is er bij een Amerikaanse klant een 1MW centrale geplaatst (8) die de fabriek van deze klant van energie gaat voorzien. In de toekomst zal deze centrale voor geselecteerd publiek (oa. potentiële klanten) opengesteld worden. Kleine huishoudelijke units zullen op termijn ook verkocht gaan worden, maar veiligheidsaspecten zorgen er voorlopig voor dat er nog geen veiligheidscertificering voor de huishoudelijke units kan worden verkregen. Voor de industriële 1MW units is die certificering (9) er al wel en zodra die units hebben aangetoond werkelijk veilig te zijn, wordt de certificering voor de huishoudelijke units afgegeven.

Al met al de ideale bron van energie die garant staat voor een gezonde mensheid, een schone natuur en tevens spotgoedkoop is.

Misschien nog een waarschuwing aan de Westerse politici, Andrea Rossi heeft een dik jaar geleden zijn uitvinding voor iets van 100 miljoen dollar aan een Amerikaans bedrijf verkocht, nl. Industrial Heat. (Wel blijft hij hoofdwetenschapper bij het project.) Industrial Heat heeft echter nauwe banden met China en er is al gebleken dat China, vanwege de vele en zwaar vervuilende kolencentrales die daar staan, grote belangstelling voor de E-Cat heeft en daardoor E-Cat-centrales wil kopen en tevens ook de techniek zelf wil gaan produceren. (10) Vanwege het ontbreken van lef bij Westerse politici om in de afgelopen jaren koude kernfusie te bespreken, hebben we in de Westerse wereld, zodra China met deze vorm van energie haar producten gaat produceren, dus al een achterstand opgelopen en dat zal waarschijnlijk ten koste gaan van Westerse banen en productie.

1. http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf
2. http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/KoudeKernfusie29Dec2011.htm
3. http://animpossibleinvention.com
4. http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/AndreaRossi26April2014.htm
5. http://arxiv.org/abs/1305.3913
6. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminiumoxide
7. http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/61458/kernfusieproef-levert-energie-op
8. http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat31Juli2014.htm
9.  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat14Augustus2014.htm
10. http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat7September2014b.htm

Twee afbeeldingen van toepassingen voor consumenten: 


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Hoe eerlijker je luistert naar de stemmen in jezelf, des te beter hoor je de geluiden van buitenaf.

Dag Hammarskjöld, Zweeds politicusBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.