Lezersbrief: Er bestaat een ethisch opperwezen en dat is bewijsbaar

Opperwezen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4749
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Lezersbrieven

(Earth Matters | Lezersbrief door Drs. Sjef Denissen) Algemeen wordt aangenomen dat het onmogelijk is het bestaan van God te bewijzen. Ik ga dan ook beslist niet beweren dat dat niet onmogelijk is. Maar die onmogelijkheid geldt alleen voor de almachtige en alwetende God van de Bijbel en niet voor het ethisch Opperwezen van de Oosterse filosofie en dat is natuurlijk zeer belangrijk. Want er is een argument waarom wij er volgens mij volledig van overtuigd mogen zijn dat het uit de tijd van de Oepanisjaden stammende inzicht dat Brahman, het ethisch Opperwezen, en onze levenswil identiek zijn, correct is. Als gevolg van dat argument dat ik verder uitvoerig uiteen zal zetten mag ik aannemen dat er een spiritueel Verlangen om te leven bestaat dat het leven zelf vooraf gaat en dat dat spirituele Verlangen, het ethisch Opperwezen, en onze levenswil dus inderdaad identiek zijn en dat die levenswil een universeel Verlangen is dat alles wat leeft voortdrijft. Ik zal daarna aangeven hoe het harde bewijs geleverd kan worden dat dat Verlangen, die levenswil, werkelijk bestaat en een alomtegenwoordig Verlangen is.

Dat Verlangen heeft niet alles geschapen en heeft daarom veel niet onder controle en dat geldt voor heel veel zoals o.a. voor ruimte, tijd, duisternis, koude, voor de regels van de wiskunde en voor natuurwetten als entropie en inertia. Wij leven daarom kennelijk in een proces. Belangrijk natuurlijk, maar deze tekst gaat niet over dat proces, daar wil ik in deze tekst niet op in gaan, deze tekst gaat alleen over mijn versterking en verdieping van het inzicht dat ethisch Opperwezen en levenswil identiek zijn en de mogelijkheid het bewijs te leveren dat die levenswil universeel en alomtegenwoordig is. Ik ben dus bezig met een complete nieuwe visie op ons leven en dat wordt te veel om te bevatten voor ver weg de meeste mensen, dat ervaar ik al jaren. Daarom vraag ik met deze tekst alleen en uitsluitend aandacht voor deze twee punten, de daadwerkelijke gelijkheid van Opperwezen en levenswil en de reёle mogelijkheid het bewijs te leveren dat die levenswil bestaat en alomtegenwoordig is.

Wij mogen er volgens mij van overtuigd zijn dat er een spiritueel Verlangen bestaat dat, verlangend naar zelf ontplooiing, alles wat leeft geschapen heeft en voortdrijft en dat het leven zelf dus voorafgaat. De reden dit aan te mogen nemen is het feit dat ieder levend wezen altijd alles doet niet alleen om het eigen leven in stand te houden maar ook om de soort waartoe het behoort, het leven zelf dus, in stand te houden zelfs als hierdoor het eigen leven in gevaar komt. Alle levende wezens kennen dat sterk Verlangen dat hen daar toe dwingt, ze doen alles wat ze kunnen, niet alleen voor het behoud van zichzelf maar ook voor het behoud van het leven zelf, voor iets dat hun eigen bestaan te boven gaat. Dit gedrag van alle organismen is het levend bewijs, is de concretisering, van het bestaan van dat Verlangen. Alles wat leeft kent intuїtief de hoge waarde die het leven heeft voor het zoekend Verlangen dat hen voortdrijft. Alles wat leeft, leeft vanuit het intuїtieve weten dat dat leven het resultaat is van een langdurig en moeilijk proces van trial and error in het verloop van miljarden jaren omdat dat Verlangen moet zoeken naar wegen van ontwikkeling. Het zeer kwetsbare, gecompliceerde, leven kan alleen ontstaan zijn en zich alleen handhaven en verder ontwikkelen in organismen die doordrenkt zijn met dat Verlangen naar leven. Het leven is te gecompliceerd om zonder sterk Verlangen er naar uit één of meerdere onbezielde mechanismen zoals “Survival of the Fittest” ontstaan te kunnen zijn en pas daarna het Verlangen om te leven. Het is duidelijk dat de hele organische wereld vervuld is en vanaf het begin vervuld moet zijn geweest met een universeel Verlangen om te leven. Die wereld is één manifestatie van het Verlangen om te leven, van het Verlangen om gebruik te maken van het brede scala van mogelijkheden  die het leven biedt, een Verlangen dat wij dan ook heel goed kennen. Alles wat leeft, leeft van uit het besef dat het leven een kostbare ontwikkeling is die behouden moet blijven, dat weten intuїtief ook de meest primitieve organismen, ook de eencelligen, ook zij zijn doordrenkt met het Verlangen naar leven, hebben een primitieve, intuїtieve, vorm van bewustzijn van de waarde van het leven voor het Verlangen dat hen voortdrijft, leven ís willen. Het Verlangen om te leven is zonder twijfel het leven zelf vooraf gegaan.

Dat Verlangen bestaat en dat hebben wij allemaal gemeenschappelijk en ik denk dat het mogelijk is te bewijzen dat het een ruimte en tijd overschrijdend Verlangen is. Ik denk dat dat mogelijk omdat het volgens mij mogelijk is te bewijzen dat telepathie bestaat. Ik denk daarbij dat telepathische boodschappen instantaan gaan, dat het Verlangen, onze levenswil dus, alomtegenwoordig is. Experimenten om het bewijs te vinden dat telepathische boodschappen werkelijk bestaan zijn tot op heden vergeefs gebleven, die hebben alleen maar zwakke, voor sceptici onvoldoende, resultaten opgeleverd. Ik denk dat dat komt  omdat wetenschappers bij hun onderzoeken niet zijn uit gegaan van het bestaan van een ethisch Opperwezen dat wij allemaal gemeenschappelijk hebben. Ik denk als wij dergelijk onderzoek wel gaan doen vanuit dat bestaan en ons onderzoek ook van daaruit opzetten, betere resultaten en dus hard bewijs dat telepathie bestaat, geleverd kan worden.

Ik denk hierbij vooral aan het bekende verschijnsel dat mensen soms merken dat iemand een reactie vertoond op hun aandacht zonder dat die ander die aandacht zintuiglijk heeft waargenomen of dat zij merken zelf de aandacht van iemand anders te hebben gevoeld en daarop reageren zonder die aandacht zintuiglijk waargenomen te hebben. Het zijn duidelijke, spontane reacties en ik denk daarom dat het bestaan van telepathie met deze signalen geleverd zal kunnen worden. Ca. 50% van de Nederlandse bevolking neemt aan dat deze signalen werkelijk bestaan want het gaat niet om zo iets als de schaarse meldingen van UFO’s. Zeker meer dan 10% van de Nederlandse bevolking, ook nuchtere mensen, die helemaal geen interesse hebben voor occulte zaken en die er geen enkel belang bij hebben zo iets te zeggen, zegt deze signalen uit eigen ervaring te kennen, het gaat hierbij om miljoenen echte gebeurtenissen.

Er zijn al wetenschappelijke bewijzen geleverd voor het bestaan van deze vorm van telepathie door de bekende Engelse bioloog Rupert Sheldrake (Zie Sheldrake.org). Die heeft het bestaan van o.a. de boven omschreven signalen getest door het tonen van foto’s van 2 afwezige personen aan een groep mensen in een volgorde bepaald door de even of oneven worpen met een dobbelsteen. Met een groep mensen die elkaar niet kenden kwamen die 2 personen niet verder dan de te verwachten 50% correcte antwoorden op de vraag of hun foto getoond was maar bij een groep mensen die elkaar wat beter kenden tot 58% correcte antwoorden. Bekend zijn ook de vele getuigenissen van mensen die zeggen te voelen dat een bepaald iemand gaat bellen terwijl dat toch niet iemand is die regelmatig belt. Sheldrake heeft ook hiermee proeven genomen. Hij gaf proefpersonen de mogelijkheid om van te voren te zeggen wie er ging bellen waarbij men de keuze had uit vier mensen die  men kende. Het resultaat van de test had dus moeten zijn dat zij het in 25% van de gevallen goed hadden. Dit bleek 45% te zijn. Er zijn dus wetenschappelijke bewijzen, men kan die cijfers van 58% en 45% zwak noemen maar ze mogen volgens mij dan toch wel gezien worden als het zwakke bewijs van het bestaan van telepathische signalen en ik vind het de moeite waard om daar op verder te aan en dat het mogelijk moet zijn veel betere resultaten te behalen. Niemand heeft het recht het werk van Sheldrake als obscure grenswetenschap te kwalificeren.

De resultaten van Sheldrake en ook van andere onderzoekers zijn volgens mij dus niet sterk genoeg omdat zij niet zijn uit gegaan van een gemeenschappelijk Verlangen dat alles wat leeft voortdrijft en niet geloven in de mogelijkheid van spirituele, ethische, boodschappen. Uit de tests van Sheldrake blijkt echter duidelijk dat er alleen maar resultaten zijn bij mensen die elkaar wat beter kennen en ik neem daarom aan dat het gaat om ethische waardering, om signalen van sympathie en respect. En als er iets is dat men met veel kracht, met warmte aan iemand zou kunnen toezenden dan is het echte waardering en respect voor integriteit en bekwaamheid. Sheldrake ziet dat niet maar ik denk dat de mens een spiritueel en ethisch wezen is en ik denk aan een spirituele uitleg en daarom mag ik denken dat het goed is verder te gaan waar hij gestopt is. Hij is bioloog, ik ben psycholoog.

Waarom mag ik denken betere resultaten te kunnen bereiken dan Sheldrake? Sheldrake deed zijn tests met willekeurig aangewezen mensen, niet getraind met feedback en met foto’s. Ik denk dus aan een, op basis van belangstelling en enthousiasme en enig geloof in een spirituele Kern in ons zelf, geselecteerde groep mensen. Ik denk aan meerdere bijeenkomsten en oefeningen met feedback om de signalen te leren herkennen en waarbij mensen elkaar ook beter leren kennen en de nodige echte sympathie en respect voor elkaar kunnen ontwikkelen. Onbekend is onbemind en sympathie voor onbekenden kan nooit veel meer zijn dan beleefdheid en welwillendheid. De resultaten zullen vooral echter beter zijn door het tonen niet van foto’s maar van verschillende live opnames met geluid en actie van de persoon in kwestie die niet alleen het uiterlijk van de persoon oproepen maar ook de aard en het karakter van de persoon duidelijker oproepen en daar gaat het om bij telepathie.

Ik denk net als Sheldrake aan het tonen van afbeeldingen van twee afwezige personen aan een groep van ca. 30 personen (liever nog meer) waar bij de afbeeldingen getoond worden in een volgorde bepaald door de even of oneven worpen met een dobbelsteen zodat die twee personen 50% kans hebben om correct te zeggen dat hun afbeelding getoond is, maar meer dan 50% zullen kunnen scoren als er echt telepathische signalen uit de groep naar die twee personen zijn gegaan. Dit dus met gebruik van levende beelden die veel meer zeggen over het wezen van de persoon. Die moeten dus getoond worden aan een groep personen die bij meerderheid twee personen aangewezen hebben als zijnde meest geschikt om telepathische signalen naar te verzenden. Om de signalen meetbaar te kunnen maken is het niet alleen nodig ze sterker te maken door het tonen van filmpjes, ook de herkenbaarheid van de signalen moet opgevoerd worden door oefening met feedback zodat de twee personen de signalen beter leren te onderscheiden.

Ik denk dat dit een goede methode is waarbij de twee personen goed het verschil kunnen leren kennen tussen wel of niet een signaal in hun bewustzijn en na een trainingsperiode kunnen weten in welke volgorde buiten hun aanwezigheid oneven of even geworpen is of er zo veel van weten dat dat geen toeval kan zijn, het harde bewijs van telepathie. Groepscohesie is daarbij zeer belangrijk en ik denk daarom dat met een homogene groep mensen die enthousiast zijn, elkaar beter kennen, geoefend hebben en video’s gebruiken in plaats van foto’s, scores te bereiken zijn, veel beter dan die van Sheldrake, scores die niemand zal kunnen negeren. Sheldrake stopte omdat hij niet voldoende mensen bij elkaar kon krijgen en houden, dat is het grote probleem e-mailde hij mij.

Dat denk ik ook en ik wil daarom proberen een voldoende grote groep mensen bij elkaar te krijgen en te houden en hoop dat met voldoende doorzetters succes verzekerd zal zijn. Ik denk op de eerste plaats aan een kerngroep met wat deskundigheid op het gebied van maken van video’s, mensen die de media kunnen wakker schudden etc., een kerngroep die proefpersonen betaalt. Misschien kan het ook met voldoende vrijwilligers. Maar over de manier waarop gewerkt gaat worden kan natuurlijk gepraat worden. Belangrijk hierbij is dat als er succes komt dat groot nieuws zal zijn en de media hiervoor veel belangstelling zullen hebben en waarschijnlijk ook bereid zullen zijn aardig wat geld op te hoesten om er verslag van te kunnen doen.

Ik hoop dat U het met mij eens zult kunnen zijn dat mijn versterking van het inzicht dat Opperwezen en levenswil identiek zijn waardevol is, dat de resultaten van Rupert Sheldrake waardevol zijn en dat mijn aanname dat zij verbeterd kunnen worden correct en belangrijk is. Ik hoop ook dat U zult beseffen dat het inzicht dat het evolutionaire proces waarin wij leven geleid wordt door een hogere Wil belangrijk zal zijn voor de bereidheid hiernaar te leven. Ik ben een oude man uit Tilburg, mijn e-mailadres is [email protected] en mijn telefoonnummer is 013 – 5447633. Ik hoop veel nuttige reacties te mogen ontvangen.

Drs. Sjef Denissen

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Alle ideologieën zijn idioot, of ze nu religieus zijn of politiek, want het is het conceptuele denken, het conceptuele woord, waardoor de mensheid zo verdeeld is geraakt. Je geloof in God is niet meer dan een ontsnapping aan je eentonige, stompzinnige en wrede leven.

Jiddu Krishnamurti, Indiaans filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.