Rectificatie op 7 lezersvragen aan Triodosbank over legitimiteit van hun duurzame en ethisch correcte imago

Triodos

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:17877
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Bedrijven, Acties, Earth Company, Duurzaam in bedrijf

(Earth Matters | door Arjan Bos) De Triodosbank had ons een paar maand geleden benaderd of we hun filmpje "Klein, het nieuwe groot" onder de aandacht wilden brengen. Dat inspirerende filmpje is goed bekeken op Earth Matters. We kregen echter ook een paar kritische vragen over de legitimiteit van hun duurzame en ethisch correcte imago. Daar zou nogal wat aan schorten volgens sommige van onze lezers. Toen de Triodos ons voor de 2e keer vroeg een campagne van hun te plaatsen hebben we hen die vragen voorgelegd. 

Hieronder vind je een integrale weergave van onze vragen en hun antwoorden. Lees mee en oordeel zelf. De rectificatie vind je bij vraag 7 en een aanvulling bij vraag 3.

(Earth Matters) Wat leuk dat jullie ons weer benaderen met een persbericht! We bankieren zelf met zowel Earth Matters als Orongo en ook privé bij de Triodos en hebben het mooie filmpje van de vorige keer met alle soorten van genoegens geplaatst. Is ook prima bekeken bij ons (+ 2.500 views). 

Naar aanleiding daarvan kregen we van onze lezers een aantal vragen over de legitimiteit van jullie duurzame en ethisch correcte imago. Voordat we een 2e bericht van jullie overnemen zou ik die vragen willen stellen en met jullie goedvinden de antwoorden op Earth Matters publiceren. 

  1. Waarom heeft de Triodosbank niet gekozen voor het invoeren van rentevrij bankieren (eventueel naast het reguliere) terwijl duidelijk is dat het huidige bankieren waarschijnlijk de meest onduurzame activiteit ter wereld is met een direct gevolg voor b.v. het milieu (door groeidwang) en de systematisch groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk.

(Triodos) Met het geld van haar spaarders en beleggers financiert Triodos Bank initiatieven die een positieve verandering teweeg brengen of sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Dit doet zij vanuit de opvatting dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken. Winst is voor ons daarbij geen doel op zich, maar een middel om ook op de langere termijn onze impact verder te kunnen vergroten. Het is goed te zien dat deze visie ook wereldwijd steeds meer navolging vindt, en dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaam bankieren. Renteloos bankieren is op zich een interessante gedachte, maar ook banken die langs dat principe werken, ontkomen niet aan een of andere vorm van kostenvergoeding voor hun werk. We zijn ons ervan bewust dat het bancaire stelsel waar wij deel van uitmaken ter discussie kan worden gesteld, maar we hebben ervoor gekozen dit van binnenuit te veranderen, op een manier die zodanig past in de context waarbinnen wij acteren dat we daarmee ook echt iets in beweging kunnen zetten.

  1. Hebben jullie gekeken naar mogelijkheden om een complementaire valuta in te voeren in Nederland?

(Triodos) Triodos Bank staat midden in de samenleving en praat met veel verschillende mensen met soms buitengewoon interessante initiatieven en zienswijzen. Ook complementaire valuta zijn een van tijd tot tijd terugkerend onderwerp van gesprek. Vormen van ruilhandel en bijvoorbeeld ook crowd funding zijn doorgaans locale initiatieven die, hoewel ze zeker op onze sympathie kunnen rekenen, onmogelijk door ons te administreren zijn. Dit is ook niet de rol van onze bank. Overigens weten zij ons doorgaans goed te vinden om hun meer traditionele bankzaken bij ons onder te brengen.

  1. Margot Scheltema was financieel directeur van Shell Nederland voordat ze bij de Triodos kwam. Met ons boeren verstand zouden we het tegendeel verwachten. Wat zijn de beweegredenen om een sleutelfiguur van een van de meest vervuilende en corrupte organisaties ter wereld, een plek binnen jullie raad van bestuur te geven?

(Triodos) Mevrouw Scheltema is sinds 2006 lid van de raad van commissarissen van Triodos Bank en maakt geen deel uit van onze raad van bestuur. Bij de benoeming van commissarissen geldt de vraag of zij voldoen aan de criteria die gesteld kunnen worden aan toezichthouders van onze bank. De expertise van mevrouw Scheltema voldoet daaraan ruimschoots en haar achtergrond en functioneren staan niet ter discussie.

(Earth Matters) De vraag is niet echt beantwoord en we blijven het vreemd vinden. Zij is overigens niet de enige bij de Triodos waar je je wenkbrauwen bij zou kunnen fronzen. Zo zijn er bijvoorbeeld (oud)leden van de Club van Rome en de Trilateral Commission in de toplaag van de Triodosbank te vinden.

Aanvulling Earth Matters op 25 november 2012: Ook in het tweede contact met de Triodos waarin we hebben verzocht om deze vraag te beantwoorden werd daar niet op ingegaan. Recent hebben we een artikel geplaatst: Hoe de Transnationale heersende klasse in elkaar zit en hadden graag gezien dat deze vraagtekens weg werden genomen. Mocht Triodos als een soort White hat (integere held in duister netwerk) binnen deze setting opereren kunnen ze dat niet prijsgeven, en als het een groene dekmantel is voor "more of the same" zullen ze het ook niet zeggen. Feitelijk weten we dus niets hierover en komen we daar op deze wijze ook niet achter.  

  1. In 2006 investeerde Triodos 15.600 aandelen in AXA, een verzekeringsgroep die investeert in landmijnen. Klopt dit, en zo ja, waarom is die keus gemaakt?

(Triodos) Triodos Bank belegt de haar toevertrouwde middelen niet in beursgenoteerde ondernemingen. We investeren dus niet in AXA. Wel beheren wij beleggingsfondsen die voor particulieren beleggen, in door ons aan de hand van sociale- en milieucriteria geselecteerde beursgenoteerde bedrijven. AXA was in 2006 inderdaad geselecteerd voor belegging door de Triodos Values Fondsen. Indertijd sloten wij alleen directe betrokkenheid in wapenproductie en -handel uit voor belegging. In 2007 hebben wij de criteria verder aangescherpt en besloten ook indirecte betrokkenheid bij wapenproductie uit te sluiten. AXA voldeed daarmee niet langer aan dit nieuwe criterium en is om die reden sindsdien uit ons beleggingsuniversum gehaald.

  1. De meeste antroposofische doelstellingen zijn jaren geleden uit jullie statuten verwijderd, wat heeft tot die beslissing geleid?

(Triodos) Er hebben nooit antroposofische doelstellingen in de statuten van Triodos Bank gestaan. Wel werd er in de statuten en wordt er in de preambule verwezen naar de antroposofie als inspiratiebron van de oprichters van de bank. Triodos Bank en haar medewerkers kennen overigens vele inspiratiebronnen. De bank opereert vanuit de opvatting dat elk individu zichzelf binnen zijn of haar eigen levensbeschouwing moet kunnen ontplooien.

(Earth Matters) Artikel 6 lid 2 van de statuten van Triodos Bank luidde: 'Bij het vervullen van hun taak streven leden van de directie er naar te werken vanuit de door Rudolf Steiner geïnitieerde geesteswetenschap, de anthroposofie.' 

Op 10 april 1999 is dit artikel uit de statuten geschrapt en is er in de statuten van Triodos Bank en de stichting die het stemrecht op de aandelen uitoefent een preambule opgenomen. Deze preambule heeft geen rechtskracht, maar toont wel duidelijk de wortels van de bank. De tekst van de preambule luidt als volgt: 

'De antroposofische beweging en de beweging tot religieuze vernieuwing, De Christengemeenschap, waren de inspiratiebronnen van de mensen die Triodos Bank hebben opgericht. Triodos Bank is – in alle vrijheid – verbonden met de door Rudolf Steiner geïnitieerde geesteswetenschap, de antroposofie, die daarmee een belangrijke grondslag voor het werk van Triodos Bank vormt.'

Bron: Motief, maandblad voor antroposofie | nr. 68, november 2003

  1. De SKAL blijkt praktisch gezien over te zijn genomen door de grote spelers op de markt van 'biologisch' voedsel met als resultaat dat zij het nieuwe, kleine, partijen zo lastig mogelijk maken de markt te betreden. Daarbij komt ook nog eens dat wanneer je de reglementen van Skal in detail leest blijkt dat (in de praktijk) de grote partijen onder deze regels niet biologische ingrediënten aan hun producten toe mogen voegen en nog steeds het Bio keurmerk dat door Skal wordt beheerd mogen dragen. Triodos was een belangrijke partij met betrekking tot de SKAL en hebben bovenstaande toegestaan. Klopt dit, en zo ja, waarom is die keus gemaakt?

(Triodos) Triodos Bank zet zich sinds haar oprichting in 1980 in voor het verduurzamen van de voedselketen. Het is goed te zien dat de vraag naar biologisch of anderszins duurzaam geproduceerd voedsel hand over hand toeneemt, en dat ook een heel nieuw publiek zich bewuster wordt van de effecten van hun keuzen op dit vlak. Het is niet onze waarneming dat SKAL over zou zijn genomen door grote spelers, of dat zij partijen zouden belemmeren de markt te betreden. Al meer dan dertig jaar financieren wij een keur aan ondernemers, grote én kleine, die hieraan met veel succes hun bijdrage leveren, langs de gehele keten van de primaire sector, via verwerking tot de retail.

(Earth Matters) Dat vraagt om verdieping en zoeken we graag verder uit (los van de Triodos). 

  1. Er is 142 miljoen belegd in Belgisch staatspapier en nog eens 172 miljoen in langlopende leningen aan andere banken, waaronder ook Dexia. We begrijpen dat de Triodos in het bankennetwerk verweven zit en dat banken elkaar onderling geld lenen, tenzij het vertrouwen weg is en er pas op de plaats wordt gemaakt. Maar het laat ook zien dat er geen bank is, die onafhankelijk van het grote systeem kan functioneren. Wat is de visie van de Triodos op het opereren binnen het bancaire systeem? Ongeveer een derde zijn geen duurzame investeringen, welk percentage hebben jullie als ambitie en op welke termijn willen jullie dat realiseren?

(Triodos) Op groepsniveau heeft Triodos Bank ongeveer driekwart (op dit moment 74%) van het aan ons in beheer gegeven vermogen uitgezet in duurzame financieringen. Triodos Bank is – het woord zegt het al – een bank, en maakt als zodanig deel uit van het bancaire stelsel. Omdat een bank altijd voldoende liquiditeit moet aanhouden om op elk moment aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, hebben wij staatsobligaties van de landen waar onze bank een vestiging heeft (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland). Liquiditeit van een bank is geld dat een bank plaatst bij een andere bank, een centrale bank of in obligaties die voldoende snel te verkopen zijn. We houden een mix aan van korte termijntegoeden bij andere banken en beleggingen in staatsobligaties en kiezen ervoor om het geld te plaatsen in het land waar onze (spaar)tegoeden zijn ingelegd. Triodos Bank loopt ruim voor op de solvabiliteits- en liquiditeitseisen van de Europese Basel III-wetgeving, die pas in 2019 van kracht zullen worden.

(Oorspronkelijk antwoord Earth Matters) Dat 74% van het uitgeleende geld duurzaam zou zijn... dat klinkt wel erg optimistisch.

(Rectificatie Earth Matters) Tot op de euro is de balans van de Triodos verifieerbaar en we hebben hiermee onterecht twijfel over het getal geuit, waarvoor excuus. 74% van het geld wordt dus duurzaam ingezet. Gegeven het feit dat ze onderdeel zijn van het bancaire systeem is dat fors.

---

Als eerste: Lof voor en dank aan de Triodos om ons en ons lezerspubliek zo uitgebreid van antwoorden te voorzien op deze toch wel forse vragen. 

Omdat de Triodos onderdeel uitmaakt van het bankennet, moeten ze zich ook aan de code houden en kunnen niet aan zaken als rentevrij bankieren, complementaire valuta en cowdfunding meedoen zonder de eigen positie in het geding te brengen. Dat een rentevrije bank ook een kostendekking moet hebben is waar, maar die kostendekking is anders dan bij rentebanken, prestatiegebonden. Het antwoord van de Triodos is goed geformuleerd als je het bekijkt vanuit hun positie. 

Triodos komt veelal sympathiek uit de hoek en heeft meer dan andere banken oog voor duurzame financieringen, maar blijft een bank.


Als je meer wilt weten over de feitelijke werking van het bancaire systeem en proces van geld creëren raden we het nieuwe boek van Ad Broere aan: Geld komt uit het niets

Ad Broere, econoom en auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino? is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In Geld komt uit het 'niets' legt Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die toekomst veilig kunnen stellen


Commentaar van Arjan Bos

Met dank aan diverse lezers en auteurs van Earth Matters voor hun bijdrage!

Arjan Bos

Mijn naam is Arjan Bos, ik ben vrijlieft, vader van drie kinderen en woon in Delft.

Een veelkleurig pallet aan ervaringen in allerlei reizen, banen en levensvisies vormden de basis voor het opzetten van Stichting Earth Matters...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Arjan Bos


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je moet dingen van jezelf verwachten voor je ze kunt doen.

Michael Jordan, Amerikaans basketballerBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.