Duizenden hectares Nederlands bos op dit moment ernstig bedreigd

Bomenkap Leersumerveld

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:12449
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Acties

(Earth Matters | door Arjan Bos) Ondanks de dichte bevolking is er veel prachtige natuur in Nederland. Onder andere voor de Mensbelevingen zoeken we ook de mooiste stukken bos, heide en duinlandschap op. 

Recent is het standaard kunnen opladen in de bossen omgeslagen, want waar we ook wandelen, overal lopen we tegen grote stapels bomenlijken op. Wat is hier ineens aan de hand vroegen we ons af? Allereerst twijfelden we nog want we zijn geen ecologen, maar ons gevoel was duidelijk dat er iets niet klopt en dat bouwde zich op. Waar we ons eerst nog konden opladen in de natuur, mijden we tegenwoordig de vele troosteloze genocidebossen.

In de prachtige grote sahara in Ommen waar we in juni een weekend natuurrijk samen organiseren, zagen we tot onze schrik dat op álle mooie oude dennenbomen die karakteristiek waren voor dit stukje natuurschoon een stip stond!

Ik wilde iets doen en na wat zoeken op internet vond ik het landelijk meldpunt bomenkap. Bomen hebben gelukkig vele vrienden. In de meeste steden zitten wel bomenridders of zijn er bomenstichtingen. Allemaal vrijwilligers die soms een kap uitstellen of zelf voorkomen.

Een scala aan redenen wordt aangevoerd voor de extreem toegenomen kap. Van achterstallig onderhoud tot we gaan weer oerbos maken en van we leggen weer heide aan tot we ruilen de inheemse bomen om voor Nederlandse bomen.

Oude bomen leveren veel meer zuurstof dan jonge bomen, dus als er in korte tijd veel gekapt wordt is er wel degelijk een probleem, ook als er herplant wordt. Daarnaast indiceert onderzoek dat bomen de 5G frequentie tegenhouden, is er ook nogal wat ‘CO2 neutrale’ biomassa nodig en heeft Prorail plannen om alle bomen langs spoorwegen te kappen vanwege de veiligheid. En last but not least, feit is dat de natuurbeheerders inkomsten nodig hebben van hout.

Om de regeldruk voor ondernemers te verminderen is het in sommige provincies al zover dat Staatsbosbeheer alleen maar aan het einde van het jaar een lijstje hoeft in te leveren met wat ze gekapt hebben. Geen enkele vergunning is nog nodig en van handhaving is geen sprake. In combinatie een economische belang delft de natuur zo wel heel makkelijk het onderspit.

Bij de gemeente Bronckhorst maken ze het bijvoorbeeld heel bont. Het bomenbeleid voor grootschalige kap aldaar, houdt in dat alle basisbomen die niet in 11 genoemde landschapstypen passen (zo’n 60-70% van het totaal aantal van 100.000 bomen) gekapt kunnen worden zonder kapvergunning. De lokale hakkers en kappers zaten daar zelf in de adviesgroep en konden aldus dus hun eigen vlees keuren.

Van bomenvrienden kreeg ik te horen dat ex boswachters en oudgedienden van StaatsWanBeheer en Natuurmankementen (zoals deze stichtingen door vele natuurliefhebbers worden genoemd), lieten doorschemeren dat mensen met visie voor de natuur en/of een tegenwoord niet langer gewenst waren binnen de organisatie. Economische verdienmodellen, daar draait het inmiddels allemaal om. De top wordt steeds vaker vervangen door managers uit het bedrijfsleven en langzaam verdwijnt een duurzame lange termijnvisie voor onze natuur.

Dat is ook de teneur van de zeer genuanceerde en verontrustende ingezonden brief vanuit een aantal natuurorganisaties die we hieronder hebben opgenomen: "Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos" met een roep om een brede maatschappelijke discussie over waar het met de Nederlandse natuur naar toe moet.

Als je zelf iets opvalt kun je dat melden bij het landelijk meldpunt bomenkap

Arjan Bos

Bron: Earth Matters


Steeds meer mensen willen graag een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor een economisch verdienmodel. Zij zien daarom graag natuurorganisaties die visie, kennis en kunde weer terugbrengen in hun organisatie. Valt u ook iets op? Meld het hier!
 

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

  • Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl,
  • Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl,
  • Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
  • Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders,
  • Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert,
  • Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.

De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen

Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar
elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.

Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden. Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.

Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?

Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.

Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen. Schijndemocratie

Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.

Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?

Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te
streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen. Bij sommige ecologen en biologen begint dit besef gelukkig ook door te dringen!
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!
Ondertekend door:

• Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en
Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl
• Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl
• Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
• Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders
• Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert
• Toine van bergen, voorzitter DPS

Ingezonden brief ontbossing Nederland in PDF

Bron: laatmijstaan.nl


Geplaatst door Arjan Bos.
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De grote gave van ons mensen is dat we empathisch kunnen zijn.

Meryl Streep, Amerikaans actriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.