Initiatief Meergeneratie Centraal Wonen complex in het centrum van Groningen, met een woonzorghuis

Het groene dorp, detail flyer

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4491
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Het groene dorp

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Bouwen en wonen, Woonvormen

(Het Groene Dorp) Burgers gaan nu zelf van onderop ideeën uitwerken om levensloopbestendig te wonen. Meer generatie wonen -van starter tot alleenstaande senior- is een woonvorm die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek.

Een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden.

Tijdpad in 2017
In een idee kan je niet wonen. We streven ernaar voorjaar 2017 voldoende donateurs en actieve ateliers te hebben om dan de Initiatieffase af te kunnen ronden en de Planfase in te kunnen gaan . Dat betekent dat het Programma van Eisen en Wensen zo ver is uitgewerkt dat we het gezamenlijk met de donateurs als uitgangspunt kunnen hanteren. Stap voor stap zal dan duidelijkheid komen over wat we uitgewerkt moeten hebben om van de Planfase naar de Uitwerkingsfase te kunnen gaan. Daarna volgt de Bouwfase en de Bewoningsfase. Met volharding en flexibiliteit kunnen we dat. Groeien als een boom, zonder haast en zonder rust.

Locatie
Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, tussen de Adm. de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in particuliere handen. Dat helpt om mensen enthousiast te laten worden. De gemeente staat achter het initiatief en wil het daar graag kansen geven. Maar elke geschikte locatie in een schilwijk rond de binnenstad komt in aanmerking.

Woonvorm

  • Uitgangspunt is centraal wonen: bewoners beschikken over een complete wooneenheid met privé buitenruimte, waarvan ze de keus hebben hun voordeur open te zetten of dicht te houden.

  • Tussen de voordeur en de straat onverwarmde glasoverdekte verkeersruimten met bescheiden verblijfskwaliteit, geheel wielvriendelijk voor kinderbuggy, rollator en rolstoel.

  • Onderzocht wordt of groei en krimp van het huishouden gevolgd kan worden door wooneenheden te koppelen of af te stoten. Bouwkundestudenten van de Hanzehogeschool hebben voorjaar 2016 een eerste studie verricht die een vervolg verdient.

  • Gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld voor koken, eten, muziek, film.

  • En een flinke tuin erbij voor boomhutten, notenbomen, moestuin, beeldende kunst, volière, barbecue, volleybal….

Duurzaam
Sociale duurzaamheid doordat je groter en kleiner kan wonen zonder te verhuizen. Doordat lichamelijke beperking geen reden voor verhuizing wordt. Doordat je geld in vastgoed kan stoppen of vrij kan maken en van eigendom naar huur kan switchen zonder te verhuizen.

Ecologische duurzaamheid: aardgasloos en duurzaam gebouwd. Met minstens nul op de meter en liever nog een energieoverschot. Met duurzaam beheer van het groen. Kortom: Denk werelds, handel Gronings.

Geld en gemeenschap 
Er is een stichting tot leven geroepen voor de geldstroom in de initiatieffase. De Stg. Klimaat Neutraal Bouwen Groningen (Stg KNB). [email protected]  telefoon 050 312 14 00.

Door donateur te worden voor Eur 30,- per huishouden per jaar helpt u het draagvlak voor het initiatief zichtbaar te maken.  Zie de rechterkolom van de website.

De initiatiefgroep hoopt dat toekomstige -huur en koop- bewoners een Burenvereniging oprichten. Die kan in de bewoningsfase de woningtoewijzing als taak hebben en de sociale aspecten verzorgen, zoals huur en bestuur van de gemeenschappelijke ruimten.

Sinds 2015 maakt de nieuwe Woningwet mogelijk dat er een ‘Wooncoöperatie’ wordt opgericht. Deze kan de vastgoedfinanciering bijeen brengen. De eigenaarsrol met het technische en financiële beheer kan hierdoor ook worden vervuld. Ons staat voor ogen dat zij ook de energieopwekking en -distributie beheert.

De leden van de wooncoöperatie zijn de huishoudens die eigenaar willen zijn, eventueel met in beperkte mate buitenstaanders erbij zoals (particuliere) investeerders die niet voor winstoptimalisatie gaan, een Toegelaten Instelling (woningbouwcorporatie) of het woonzorghuis.

De duurzame opzet van deze organen vraagt nog de nodige studie.

De zorg
Waar zorgvragende bewoners veel steun kunnen hebben aan buren die boodschappen, klussen of toezicht verrichten -soms als betaalde bijbaan-  zal het medische professionele werk door thuiszorg en huisarts ter hand worden genomen.

We verkennen of een ondernemer buur wil worden met een zelfstandig woonzorghuis. Dat biedt kansen om nog langer ‘thuis’ te blijven wonen. Senioren kunnen met zo’n woonzorghuis contact houden met de dagelijkse bezigheden in hun omgeving. Het woonzorghuis maakt wellicht ook de verstrekking van maaltijden, wasserijdiensten en zorg aan de buren mogelijk. Of andere doelgroepen ook gastvrijheid vinden in het woonzorghuis kan nader worden verkend.

Draagvlak
De initiatiefgroep wil nu graag het draagvlak voor Het Groene Dorp zichtbaar maken door mensen uit te nodigen donateur te worden. Eind januari 2017, een maand na de start, heeft die actie al tot 20 donateurs geleid. Een bemoedigend begin.

Het helpt als elke donateur zich inzet als ambassadeur voor het initiatief. Als elke donateur één à twee nieuwe donateurs aanbrengt is een eerste doel al gehaald. Als er voldoende donateurs zijn kunnen we voorjaar 2017 de initiatieffase afronden met de vaststelling van een Programma van Eisen.

Met de donaties zijn er middelen voor de promotie. Er zijn volop strooibiljetten beschikbaar. Goedkoop maar goed verzorgd. Daarmee kunt u bij uw sportvereniging, uw koor, uw kerk, uw familie het idee onder de aandacht brengen. Mail Dominicus Hettinga [email protected] als je actief wilt worden met de promotie van ons initiatief.

Bijeenkomsten 
Op 11 februari en 11 april zullen er informatieavonden worden gehouden over Het Groene Dorp. De eerstvolgende informatiebijeenkomst voor belangstellenden is za 11 februari 2017 van 14 – 16 uur in de Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen.

Daarnaast zijn er ateliers actief, werkgroepen die deelaspecten uitwerken. In werkbijeenkomsten worden hun resultaten besproken.

Het staat donateurs vrij om bij te dragen en niet verder actief te zijn. Om de organisatie van de communicatie eenvoudig te houden is het wel fijn dat mensen die actief zijn ook donateur worden. Als de drempel te hoog is is met één telefoontje een passende afspraak te maken tel. 050 312 14 00.

Actief worden
Het Groene Dorp zoekt mensen die creatief en met humor willen bijdragen aan de realisatie  van meergeneratiewonen in Groningen. Die er misschien zelfs willen wonen. Als meer mensen betrokken raken komen we verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe pagina op deze site. Of misschien maak jij die wel.

-Als u alleen op de hoogte wilt blijven kunt u zich gratis en vrijblijvend op onze website op de e-maillijst zetten.

-U kunt ook bijdragen door actief te worden in één van de ateliers: werkgroepen die deelaspecten uitwerken. In de ateliers werken we serieus aan de verschillende zienswijzen om de plannen te verdiepen en tot keuzes te komen. Vasthoudend en flexibel komen we verder.

-Door donateur te worden laat u zien dat u het idee steunt. Dan kan naar overheid en vastgoedeigenaren zichtbaar worden dat er draagvlak is en zijn er middelen voor ‘marketing’.

Bron: Het groene dorp


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

"De weinigen die het systeem zullen begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie in deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa aan mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen… de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, en wellicht niet door zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen."

Rothschild Brothers Londen, communiqué to associates in New York, June 25, 1863Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.