Hoe Goldman Sachs de ECB kaapte

Goldman

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:9156
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Economie, Europa

In September 2008, slaagde de toenmalige Minister van Financiën van de V.S. Henry Paulson, tevens voormalig Directeur van Goldman Sachs, erin om 700 miljard dollar los te peuteren van het Amerikaanse Congres, bestemd voor de redding van banken. Om dit voor elkaar te krijgen moest hij op z’n knieën voor het Congres bezwerend, dat het complete financiële systeem wereldwijd zou instorten, als er niet aan de reddingsoperatie zou worden meegewerkt en dat de bailout een eenmalige operatie zou zijn. Paulson’s pleidooi voor het TARP (Troubled Asset Relief Program), ondervond wel tegenstand vanuit het Congres en werd uiteindelijk verworpen.  

In december 2011 kreeg de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, voormalig vice president van Goldman Sachs Europa, het voor elkaar om een lening aan Europese banken van 1000 miljard euro erdoor te drukken, zonder aan wie dan ook toestemming te hoeven vragen. In februari 2012 werd het verdrag tussen zeventien eurolanden getekend voor de oprichting van een permanent noodfonds, het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), waaraan in de media nauwelijks aandacht werd besteed. Het ESM legt een open-eind financiële druk op de overheden van de eurolanden en laat de belastingbetaler opdraaien voor alle bedragen die de eurocraten controllers via het ESM gaan opeisen.

De greep naar de macht van de bankiers is in Europa schijnbaar zonder tegenstand verlopen. Het ESM wordt toegejuichd door de overheden van de eurolanden, hun schuldeisers en de ‘financiële markten’, omdat hierdoor beleggers bereid zullen blijven om staatsleningen van eurolanden te kopen. Alles wordt opgeofferd aan de eisen van de beleggers, want waar anders kan het geld worden geleend om de onder een verstikkende schuldenlast gebukt gaande eurolanden overeind te houden?

Toch is er een alternatief voor de schuldenslavernij aan de banken. Voordat ik hierop inga, wil ik eerst een nadere beschouwing geven over de snode plannen met het ESM en de stilzwijgende overname van de ECB door Goldman Sachs…

De donkere kant van het ESM

Een permanent reddingsfonds, bestemd om de tijdelijke EFSF en FSM noodfondsen te vervangen, gaat in werking treden zodra 90% van de parlementen van de deelnemers aan het ESM, de zeventien eurolanden, het verdrag hebben geratificeerd. De datum waarop dit gaat gebeuren is bepaald op 1 juli 2012. In een Duitse Youtube film, uitgebracht eind 2011, wordt het volgende over het ESM gezegd:

 ‘De EU heeft een nieuw verdrag geproduceerd, het Europees Stabiliteit Mechanisme, een schuldenunie… Het maatschappelijk kapitaal wordt 700 miljard euro. Vraag: waarom 700 miljard? ‘ (Het voor de hand liggende antwoord is dat dit simpelweg is nageaapt van de 700 miljard dollar, die het Congres in de V.S. in 2008 goedkeurde).

 (Artikel 9): ‘…ESM leden verbinden zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan betaling, zodra er een kapitaalstorting wordt afgeroepen door het ESM… binnen zeven dagen’… Als het ESM geld nodig heeft, dan hebben we zeven dagen om te betalen… Maar wat is de betekenis van ‘onherroepelijk en onvoorwaardelijk?’ Wat als er nieuw parlement komt, dat geen geld wil overboeken naar het ESM?’

(Artikel 10): De Raad van Gouverneurs kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 … dienovereenkomstig aan te passen.’ Vraag… 700 miljard is slechts het begin? Het ESM kan het fonds naar believen verhogen op elk gewenst moment? En wij zijn dan op grond van artikel 9 onherroepelijk en onvoorwaardelijk verplicht te betalen?

 (Artikel 27, lid 2 en 3): Het ESM, zijn eigendommen, reserves en activa… genieten immuniteit tegen elke vorm van juridische procedure…’ Vraag: Dus het ESM kan ons juridisch vervolgen, maar omgekeerd kunnen wij dit niet?

 (Artikel 27, lid 4): ‘ De eigendommen, reserves en activa van het ESM zijn immuun voor onderzoek, opvordering, inbeslagname, onteigening, of elke andere vorm van onttrekking en (conservatoire) beslaglegging door welke juridische, administratieve, wetgevende of uitvoerende maatregel dan ook.’ Vraag: …Dit betekent, dat onze overheid, noch onze wetgevers, noch welke van onze democratische wetten dan ook enige invloed kunnen uitoefenen op de ESM organisatie? Dat is dan een behoorlijk machtig instituut!

(Artikel 30): ‘Gouverneurs, hun vervangers, directeuren, hun vervangers, de Raad van Bewind en leden van de staf zijn immuun voor wettelijke procedures als gevolg van hun handelingen… en genieten onschendbaarheid met betrekking tot hun officiële papieren en documenten.’ Vraag: Dus alle betrokkenen bij het ESM zijn vrijgesteld? Zij kunnen voor niets aansprakelijk worden gesteld? Door het verdrag wordt er een intergouvermentele organisatie opgericht aan wie wij indien opgeëist ongelimiteerde bedragen moeten overmaken binnen zeven dagen, die ons juridisch kan vervolgen maar zelf volledige juridische immuniteit bezit evenals zijn medewerkers. Er is geen onafhankelijk onderzoek mogelijk en de nationale wetgeving is niet op het ESM van toepassing? De deelnemende landen kunnen niets ondernemen tegen het ESM? De nationale begrotingen van de eurolanden komen in handen van een enkele organisatie, geleid door niet democratisch gekozen personen? Is dat de toekomst van Europa? Is dat de nieuwe EU, een Europa zonder soevereine democratieën?

De Goldman haai grijpt de ECB

 In November 2011 verving ex Goldman directeur Mario Draghi zonder enige ophef en vrijwel zonder dat hierover in de media werd geschreven Jean-Claude Trichet als president van de ECB. Draghi ging voortvarend aan de slag door voor banken wel te regelen wat de ECB niet voor de EU landen had gedaan door massa’s geld te injecteren in het bankencircuit tegen zeer lage rente.  De Franse blogger Simon Thorpe schrijft:

Op 21 december ‘leende’ de ECB 489 miljard euro uit aan Europese banken tegen het buitengewoon royale percentage van slechts 1% voor de duur van drie jaar. Ik schrijf leende tussen aanhalingstekens, maar de ECB heeft niets om uit te lenen. Het was niets anders dan het aanzetten van de geldpers.

Toegevoegd door Ad Broere: Eind 2011 gaf de Federal Reserve (V.S.)  financiele steun aan de Europese Centrale Bank door een dollar/euro SWAP aan te gaan voor de duur van drie jaar, ter grootte van 638 miljard dollar. De steun van de Fed was nodig geworden, omdat Amerikaanse banken niet langer bereid waren om hun Europese collega's dollarleningen te verstrekken vanwege het verhoogde risico van verlies. Europese banken hebben aan Amerikaanse bedrijven en huishoudens dollarleningen verstrekt, die in de afgelopen jaren werden afgedekt doordat de Europese banken op hun beurt weer dollarleningen met hun Amerikaanse collega's overeen kwamen. Hieraan kwam een einde door een gebrek aan vertrouwen van de Amerikanen in de Europese banken. Doordat de Federal Reserve de rol overnam van de Amerikaanse banken is er -althans tijdelijk- een oplossing geboden. De Europese Centrale Bank heeft het van de Fed geleende geld vervolgens laagrentend doorgeleend aan de Europese Banken in nood. De betreffende banken moeten over drie jaar uit de aflossing van hun vorderingen op Amerikaanse bedrijven en huishoudens de ECB terugbetalen in dollars, die vervolgens weer worden gebruikt om de lening van de Fed aan de ECB af te lossen. En wat gaat er nu gebeuren als de Europese banken hun vorderingen over drie jaar voor een deel niet kunnen innen omdat er Amerikaanse debiteuren in gebreke blijven? Kijk, hiervoor hebben we het ESM!! Een permanent bailoutfonds, gericht op de instandhouding van dit onzalige financiële stelsel voor rekening van de Europese burgers!

Het geld werd vrijwel onmiddellijk opgeslokt door in totaal 523 banken. Het is complete idiotie. De ECB kan slechts hopen dat de banken er iets nuttigs mee doen – zoals er Griekse staatsleningen mee kopen-, omdat zij 18% rente moeten betalen op staatsleningen. Maar er zijn absoluut geen voorwaarden door de ECB gesteld. Als de banken van dit geld bonussen zouden willen uitkeren of het onderbrengen in een belastingparadijs, dan kan dit zonder probleem.

Met een rente van 18% verdubbelt de Griekse schuld in slechts vier jaar. Niet de schuld zelf, maar deze drukkende interestlast, verlamt Griekenland en andere schuldenlanden. Thorpe stelt een voordehand liggende oplossing voor:

 ‘Waarom leent de ECB niet direct aan de Griekse overheid? Of aan de Portugese, die op dit moment tegen 11,9% leent of de Hongaren die nu 8,53% betalen, of de Ieren, die moet lenen tegen 7,06%?’

Het standaard antwoord hierop is, dat artikel 123 van het verdrag van Lissabon het de ECB verbiedt om rechtstreeks geld aan landen uit te lenen. Maar Thorpe redeneert:

 ‘Artikel 123 is mijns inziens bedoeld om misbruik te voorkomen van de Centrale Bank door landen, die een onverantwoord begrotingsbeleid zouden willen maskeren door de bank ongelimiteerd geld te laten drukken. Daarom is de ECB onafhankelijk van de EU overheden. Maar de ECB is nu geheel in handen van de bankiers. (red. naar het model van de Federal Reserve in 1998 opgericht)  ‘Wij willen 500 miljard goedkoop geld’, wordt bij de ECB neergelegd. OK, banken, geen probleem. Mario staat voor jullie klaar om dat te regelen. En overleg of goedkeuring is niet nodig. Op het moment dat de ECB de geldinjectie publiekelijk bekend maakt, is het geld al door het systeem opgeslokt…’

Als de ECB onder supervisie van de gekozen EU overheden zou opereren, dan zouden wij als burgers tenminste enige invloed kunnen uitoefenen. Maar de bende die nu zijn greep uitoefent op de machtsmiddelen doen dat zonder enige democratische controle.

Goldman Sachs en de financiële technocraten hebben het Europese schip gekaapt. Democratie is niet meer aan de orde en dat allemaal uit naam van de onafhankelijkheid van de centrale bank en het voorkomen van ‘misbruik’ door de overheid. In een democratie vertegenwoordigt de regering zijn burgers. De Europeanen worden echter misleid door hun gekoesterde democratie prijs te geven aan financiële boevenbende in de veronderstelling daarmee de euro in stand te kunnen houden. De rest van de wereld zal volgen op basis van de illusie , dat het ‘heilige’ financiële stelsel overeind moet worden gehouden.

De Europeanen en in het bijzonder de eurolanden zouden er beter aan doen door artikel 123 van het verdrag van Lissabon te wijzigen dan akkoord te gaan met het draconische ESM verdrag. De ECB moet rechtstreeks kunnen lenen aan de EU lidstaten, want dan is de rente op de leningen niet langer onderhevig aan de manipulaties van de financiële markten. Verder zouden de eurolanden hun financieel-economische soevereiniteit kunnen herstellen, door hun nationale centrale banken onder publiek bestuur te brengen in plaats van onder het ECB bewind en hen rentevrij geld in circulatie te laten brengen, genoeg om in de nationale behoefte te voorzien. Dit is geen nieuwe gedachte, want het is bewezen succesvol toegepast in Australië en Canada (red. en ook IJsland toont nu in een relatief korte tijd de kracht van dit concept aan)

In de huidige tijd is het uitgeven van geld en het verstrekken van leningen een privaat recht van de rente vampiers, die hun recht om geld te scheppen gebruiken om economieën volledig leeg te zuigen. Dit recht moet aan democratische overheden worden gegeven. (Staats)leningen  zouden een publiek instrument moeten zijn, beschikbaar gesteld door de overheid zelf en beheerd voor het welzijn van de burgers.

Auteur: Ellen Brown

Dit artikel werd op 19 april geplaatst in Nation of Change

Vertaling: Ad Broere

Ellen Brown, U.S. citizen,  is an attorney and president of the Public Banking Institute. She has writteneleven books, including Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free (2010).


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wasted my whole life, getting comfotable.

Phillip Carr GommBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.