Bankiers aan de macht in de EU?

Euro

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:6787
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Politiek, Economie, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Europa

De geesten lijken rijp te worden gemaakt voor een versnelde invoering van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Dit blijkt uit recente publicaties in de media. Overigens zonder het ESM bij name te noemen. Het lijkt er veel op, dat er een embargo ligt op het geven van informatie over dit Europees Stabiliteit Mechanisme.

 

Kritiek op het Noodfonds

In de berichtgeving wordt nadruk gelegd op het noodfonds EFSF. Creditrating bureau Moody’s en econoom Willem Buiter (Citicorp Bank) laten zich in duidelijke bewoording uit over het disfunctioneren van het huidige noodfonds en waarschuwen voor de ernstige gevolgen als er niet snel wordt gehandeld. Ongetwijfeld zijn zowel Moody’s als Willem Buiter op de hoogte van de ESM in oprichting.  Op 25 maart 2011 werd het ESM verdrag aangenomen door het Europees Parlement en op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend door de 17 ministers van financiën van de Eurolanden. Het verdrag moet nog worden goedgekeurd (geratificeerd) door de parlementen van de 17 eurolanden. Na de Europese top van 26 en 27 oktober wordt in stilte gewerkt aan uitbreiding van het ESM verdrag en aan versnelde invoering ervan. De uitlatingen van gezaghebbende autoriteiten moeten mijns inziens meer worden gezien als een waarschuwing aan het adres van de 17 euro parlementen om vooral niet tegen te stribbelen als het gaat om de ratificatie van het ESM verdrag.

Kredietbeoordelaar Moody's stelt dat de European Financial Stability Facility (EFSF) in de huidige vorm 'niet op een betekenisvolle manier steun kan verlenen aan de grote Europese obligatiemarkt.'

'Met de huidige leencapaciteit - welke rond de €266 mrd bedraagt als de verplichtingen aan Ierland, Portugal en Griekenland worden meegerekend - kan de EFSF niet op een betekenisvolle manier steun verlenen aan de grote obligatiemarkt die de eurozone ken', aldus Moody's.

'Dit beperkt de rol van de EFSF als een belangrijke steunpilaar binnen de plannen voor het oplossen van de schuldencrisis', voegt Moody's toe.

RTLZ , 14 november 2011

En de econoom Willem Buiter in een vraaggesprek:
 Wat gebeurt er achter de schermen?

Uit onderstaande vraag en het antwoord daarop in het Nederlandse Parlement van Mr. Drs. J.C. de Jager blijkt dat er achter de schermen wel degelijk wordt gewerkt aan het ESM verdrag:

Een schriftelijke vraag van de VVD fractie  naar aanleiding van de Eurotop op 26 en 27 oktober 2011: Over het ESM wordt gesteld dat het na november in de parlementen kan worden behandeld en zo spoedig mogelijk in werking kan treden. Betekent dit dat het ESM (veel) eerder dan tot nu toe aangenomen het EFSF zal moeten vervangen? Aan welk moment van inwerkingtreding wordt thans gedacht?

Antwoord Mr. Drs. J.C. de Jager, Minister van Financiën:  Naar verwachting zal in november politieke overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen in het ESM-verdrag. De Europese Commissie heeft voorgesteld om reeds in 2012 het ESM in werking te laten treden. Bij inwerkingtreding van het ESM zal deze de taken van het EFSF overnemen. Door de financieringsstructuur van het ESM, is het ESM efficiënter ingericht dan het EFSF. De ratificatieprocedure van het ESM-verdrag zal in Nederland in werking treden na de ondertekening van het ESM-verdrag. Hiervoor is uiteraard is een versnelde ratificatie nodig van de Staten-Generaal.

Rijksoverheid, 1 november 2011


En leest u de uitspraak van dezelfde Minister de Jager op 22 november 2011 voor BNR Niewsradio:

Minister Jan Kees de Jager van Financiën legt geen blokkade op een grotere rol voor de Europese Centrale Bank bij de oplossing van de schuldencrisis in de eurozone.

‘Er zijn verschillende opties, verschillende alternatieven. Die moeten we allemaal wegen. Je ziet dat heel veel landen de ene of de andere optie blokkeren. wij blokkeren op voorhand niets, maar het moet wel heel degelijk zijn. Dus zomaar even geldpersen aan gaan zetten, dat gaat denk ik niet werken.’

De Jager benadrukt in een nadere toelichting dat dat niet wil zeggen dat hij nu ook pleit voor een grotere rol van de ECB of het gesprek daarover wil aangaan. ‘Het is niet aan de orde’, vindt hij, zolang
vergroting van de noodfaciliteit EFSF, die op 26 oktober door de leiders van de eurozone is afgesproken, nog in de maak is.

De minister verwacht volgende week meer duidelijkheid van de baas van de EFSF, Klaus Regling, over de hefbomen die het fonds moeten vergroten tot een omvang van € 1000 mrd. Regling zei eerder tegenover deze krant dat dat niet haalbaar lijkt door de onrust op de financiële markten.


‘Hij heeft nu aangegeven optimistisch te zijn dat het toch alsnog gaat lukken. Als hij zegt: het gaat niet, dan hebben we een nieuwe situatie’, aldus De Jager. Vooral Frankrijk ziet dan alleen nog een rol voor de ECB weggelegd
en schermt met de optie om de EFSF met een bankvergunning vuurkracht te geven.

FD 23 november 2011

Sn 2010 Viewpoint Greek Crisis Iii

Ruim baan voor het ESM

De indruk wordt opnieuw gewekt alsof het uitsluitend om het EFSF noodfonds zou gaan. U weet dat dit niet waar is. Natuurlijk lukt het niet met het EFSF. Dat is ook de bedoeling, want het falen van dit noodfonds effent de weg voor het ESM.

De gedachte die aan het momentele handelen van de bureaucraten-bankiers ten grondslag ligt werd al jaren geleden door twee financiële autoriteiten onder woorden gebracht:

‘We hebben banken en verzekeringsbedrijven, die dochterondernemingen hebben in 100 tot 120 landen. Tegelijkertijd zijn er zo veel rechtsgebieden, dat het oplossen van problemen binnen een van deze bedrijven extreem gecompliceerd is. Teneinde hier op een effectieve manier mee om te kunnen gaan moet er een nieuwe, overkoepelende financiële autoriteit komen met vergaande regelgevende bevoegdheden.’

Bernanke, voorzitter Federal Reserve, maart 2009

‘Het financiële systeem is tot dusver gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat markten onafhankelijk hun evenwicht kunnen terugvinden en dat het systeem zelfcorrigerend werkt.’

Soros, investeerder en multimiljardair, juni 2009

De wijziging van het ESM verdrag komt vrijwel zeker neer op nog meer bevoegdheden voor het ESM dan in eerste instantie al werd vastgelegd. Geheel in lijn met de wens van de bureaucraten-bankiers om de beschikking te hebben over een overkoepelende autoriteit met vergaande regelgevende bevoegdheden. Als het verdrag wordt uitgevoerd dan wordt Europa financieel-economisch via het ESM door ECB en IMF (BIS Bank) bestuurd. Op een manier, die met democratie niets meer te maken heeft. De regeringswisselingen die inmiddels hebben plaatsgevonden in Griekenland en Italië en op korte termijn in meerdere Europese landen wijzen op de greep van de bureaucraten-bankiers. Het ESM gaat straks beslissen over de nationale begroting van de eurolanden en over de omvang van het fonds waarover men wenst te beschikken, vooral om de banken overeind te houden. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de financiële stabiliteit. Dat er straks geen geld is om de economie te vernieuwen en er een enorme werkloosheid en armoede gaat komen is het gevolg van de kille redenering: het doel heiligt de middelen. 

Image1

Het ESM verdrag

Uit de tekst van het ESM verdrag blijkt, dat de autoritaire en centrale positie van dit instituut op meerdere manieren wordt gewaarborgd, in het bijzonder:

·         Bestuurlijk

·         Juridisch

·         Financieel

Bestuurlijk, omdat er drie bestuursorganen zijn, te weten de Raad van Gouverneurs, de Raad van Bewind en de directie. De Raad van Gouverneurs wordt gevormd uit de Ministers van Financiën van de eurolanden. De Raad van Bewind gaat bestaan uit specialisten in financieel economische zaken en waarnemers, benoemd door IMF en ECB. De directie geeft leiding aan de uitvoering van de activiteiten van het ESM.

Juridisch is het instituut behoorlijk ‘dichtgetimmerd’, wat onder meer blijkt uit deze verdragsonderdelen:

 • Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
 • roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
 • overeenkomsten te sluiten;
 • in rechte op te treden; en
 • elke overeenkomst en/of alle protocols betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
 • Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging,
 • De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een   maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard
 • Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.
 • De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.
 • Alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM zijn vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.
 • In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van   rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.
 • En zeer bevorderlijk voor de loyaliteit van de medewerkers:
 • Volgens door de Raad van gouverneurs vast te stellen regels is het personeel van het ESM onderworpen aan een interne belasting ten bate van het ESM op de door het ESM betaalde salarissen en emolumenten. Vanaf de datum waarop deze belasting wordt geheven, zijn bedoelde salarissen en emolumenten van nationale inkomstenbelasting vrijgesteld.
 • De Raad van Bewind kan kapitaal opvragen bij de leden als het door verliezen is gedaald onder een nog nader vast te stellen niveau.
 • Het ESM kan geld lenen bij financiële instellingen (banken, centrale banken), personen, of andere instellingen (IMF).

Omdat het ESM een rechtspersoon is met aandelenkapitaal kan het een van de deelnemende landen onafhankelijke koers varen, op basis van beslissingen die door de bestuursorganen van de vennootschap worden genomen. Het door Frankrijk gewenste instituut met bankvergunning is er dus met het ESM al. Het is zeer aannemelijk, dat de Raad van Bewind hierin de dienst gaat uitmaken. Want in dit bestuursorgaan is de knowhow geconcentreerd, bijgestaan door het IMF en de ECB. Formeel is de Raad van Gouverneurs het bestuursorgaan met de grootste bevoegdheden, in de praktijk zal men zich laten leiden door de Raad van Bewind.

Het beginkapitaal van het ESM zal 700 miljard euro zijn. Dit bedrag moet pro rato bijeen worden gebracht door de zeventien eurolanden, volgens een sleutel die in een van de bijlagen van het verdrag wordt genoemd. Gezaghebbende financiële autoriteiten hebben echter reeds meerdere keren verklaard dat niet minder dan 3.000 miljard euro een voldoende kapitaalbasis zal zijn om het ESM effectief te laten opereren.  Als de politici het dringende advies van de deskundigen gaan volgen, dan betekent dat een enorme hap uit de begroting van de eurolanden. Geld dat onttrokken wordt aan andere doelstellingen. Als u naar de Nederlandse Staatsbegroting kijkt, dan wordt snel duidelijk welke uitgavenpost het meest in aanmerking komt.

Hoe Zit Onze

De vervuiler betaalt niet

Dat de banken en grootspeculanten met hun financiële handelen het wankele evenwicht van de eurolanden successievelijk onderuit halen, is geen aanleiding voor het koppel ECB/IMF om hard in te grijpen in de richting van de verantwoordelijken voor de chaos, waarin het financiële  systeem met de dag meer in dreigt weg te zinken.  Het lijkt er veel op dat de ECB, samen met het IMF, de burgers van de EU landen verantwoordelijk houdt voor de problemen waarmee hun nationale overheid wordt geconfronteerd. Vanzelfsprekend is er sprake van misstanden, zoals corruptie en fraude. Maar die zijn in grote mate het directe gevolg van een volkomen krom financieel systeem, dat fout gedrag aanwakkert. Het lijkt er veel op, dat er iets aan het collectieve geheugen mankeert, want in de jaren voorafgaand aan de financiële crisis hadden Spanje, Ierland en Portugal een overschot of niet meer dan een klein tekort op hun begroting.  Dit toont aan dat de huidige problemen waarin deze landen verkeren,  niet zijn veroorzaakt door onverantwoord handelen van hun overheden.

De oproep van Willem Buiter om een fonds te vormen van 3000 miljard euro is een sprekend voorbeeld van hoe de bureaucraten-bankiers omgaan met de problemen.

Zoals dat in 1997 bij de Azië crisis het geval is geweest, profiteren de beleggers primair van de uitkeringen uit het ESM. Zij kunnen hun speculatieve praktijken onbelemmerd voortzetten, omdat het noodfonds eventuele verliezen wel gaat compenseren. Nee, dergelijke monetaire maatregelen zijn er niet voor de burgers, maar voor de beleggers. En via een omweg wordt de rekening voor de uitkeringen uit het fonds neergelegd bij de belastingbetalers van alle EU landen in de vorm van hogere belastingen en verdergaande overheidsbezuinigingen. Want de eurolanden die ruim baan geven voor het ESM leveren hun burgers uit aan de schuldeisers.

De druk die op de eurolanden wordt gelegd om ‘hun’ schulden volledig af te lossen zal in de hele E.U. gaan leiden tot een enorme werkloosheid  en biljoenen euro’s lagere ontvangsten als gevolg van productie uitval. Het rigide snijden in de overheidsuitgaven, dat zich manifesteert in verscheidene Europese landen, zal nog erger gaan worden in de nabije toekomst. Met alle nare gevolgen voor de pensioenen en sociale voorzieningen van dien en dat in een tijd waarin de werkgelegenheid steeds meer onder druk komt te staan. Iedereen die nadenkt kan deze ontwikkeling voorspellen. Want zolang de veroorzakers van de problemen niet worden aangepakt zal er geen overheid zijn, die eraan ontkomt om op elke bezuinigingsronde weer een nieuwe te laten volgen.

U kunt tot 1 december 2011 uw stem laten horen door de petitie te tekenen tegen ratificering van het ESM verdrag. De rekening voor de voortslepende financiële crisis moet daar worden gelegd waar deze thuishoort en dat is niet bij de Europese burgers.

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het creatieve proces is een proces van overgave, niet van controle.

Julia Cameron, Amerikaans schrijverBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.