Technocratie, Koolstofvaluta en Smart Grids (Intelligente Energienetwerken)

figuur1

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Nexus magazine| Patrick Wood| VertalingHansjelle Dijkstra) Deel 1: Koolstofvaluta - Een Nieuw Begin voor de Technocratie?

Critici die denken dat de Amerikaanse dollar zal worden vervangen door de een of andere wereldwijde valuta denken misschien te klein. Aan de wereldhorizon doemt een nieuwe wereldwijde munt op die alle  papieren valuta en de economische systemen waarop ze zijn gebaseerd zou kunnen vervangen.

Deze nieuwe valuta, die simpelweg Koolstofvaluta wordt genoemd, is ontworpen om een revolutionair nieuw economisch systeem te ondersteunen dat gebaseerd is op energie, (op productie en consumptie), in plaats van op prijs. Ons huidige, op prijs gebaseerde economische systeem en de daaraan gerelateerde valuta die kapitalisme, socialisme fascisme en communisme hebben ondersteund, worden richting slachthuis gedreven, om plaats te maken voor een nieuwe koolstof-gebaseerde wereld.

Het is overduidelijk dat de wereld werkt onder een stervend systeem van op prijs gebaseerde economieën, zoals blijkt uit de snelle teloorgang van papieren valuta’s. Het tijdperk van “fiatgeld”, (= oninwisselbare papieren valuta), werd in 1971 in de VS geïntroduceerd toen president Richard Nixon de Amerikaanse dollar loskoppelde van goud.

Omdat de op de dollar georiënteerde fiat ’s werelds belangrijkste reservebezit was, volgden uiteindelijk alle andere valuta dit voorbeeld, waardoor we vandaagdedag te maken hebben met een wereldwijde zee van papier, die in toenemende mate ongewenst, onstabiel en onbruikbaar is geworden. De dodelijke economische situatie van de wereld van vandaag is een directe afspiegeling van de optelsom van haar zieke en stervende valuta, maar dat kon wel eens spoedig veranderen.

img1Er zijn al krachten aan het werk om Koolstofvaluta te positioneren als de ultieme oplossing voor de wereldwijde oproep tot het terugdringen van de armoede, voor geboortecontrole, milieubeheer, opwarming van de Aarde, energie-allocatie en een rechtvaardige verdeling van de economische welvaart. Het is jammer voor de mensen die in dit nieuwe systeem leven dat er ook een autoritaire en gecentraliseerde controle nodig zal zijn over alle aspecten van het leven. Van de wieg tot het graf.

Wat zijn Koolstofvaluta, en hoe werkt het?

Kort samengevat: Koolstofvaluta zal worden gebaseerd op een eerlijke verdeling van beschikbare energie over de mensen van de wereld. Als die niet binnen een bepaalde periode wordt gebruikt vervalt het tegoed (zoals beltegoeden bij sommige GSM-providers). Dezelfde mensen kunnen een nieuwe toewijzing ontvangen die gebaseerd is op de nieuwe energieproductiequota voor de volgende periode.

Omdat de energievoorzienings-keten al gedomineerd wordt door de wereldwijde elite zal het vaststellen van energieproductiequota de hoeveelheid Koolstof Valuta die op een gegeven moment in omloop is beperken. Dit zal ook  logischerwijs de aanmaak ervan, de voedselproductie en het personenverkeer aan banden leggen. Lokale munten zouden nog een tijdje een rol kunnen blijven spelen, maar ze zullen uiteindelijk vergaan en volledig worden vervangen door de Koolstofvaluta. En dat lijkt sterk op de manier waarop de Euro de individuele Europese munten na verloop van tijd heeft vervangen.

Dat klinkt als concept erg modern, vind je niet? In feit dateren deze ideeën uit de jaren ’30 toen honderdduizenden Amerikaanse ingezetenen een nieuwe politieke ideologie omarmden die “Technocratie” heette, en die een belofte inhield voor een beter leven.

Een economisch systeem, gebaseerd op energieproductie en op consumptie, in plaats van op prijs, en een wereldwijd elektrisch netwerk dat, onderling verbonden, hoogwaardige technologieën gebruikt die het ideologische plan van de Technocratie zou kunnen vervullen om gecentraliseerde controle uit te oefenen over de wereldbevolking

Achtergrond

Filosofisch gezien vond technocratie zijn wortels in de wetenschappelijke autocratie van Henri de Saint-Simon (1760-1825) en in het positivisme van Auguste Comte (1798-1857), de vader van de sociale wetenschappen. Positivisme verhief wetenschap en de wetenschappelijke methode boven metafysische openbaring.  Technocraten omarmden positivisme omdat ze geloofden dat sociale vooruitgang uitsluitend door wetenschap en technologie mogelijk was.

De sociale beweging van de Technocratie, met zijn op energie gebaseerde rekensysteem, kan worden teruggevoerd naar de jaren ’30, toen een duistere groep ingenieurs en wetenschappers dat aanboden als een oplossing voor de Grote Depressie. De belangrijkste wetenschapper achter Technocratie was M. King Hubbert, een jonge geoloog, die later (tussen 1948-1956), de nu beroemde Peak Oil theorie bedacht, die ook bekend staat als de Hubbert Peak theorie. Hubbert verklaarde dat de ontdekking van de nieuwe energiereserves en hun productie zouden worden overvleugeld door hun gebruik, waardoor uiteindelijk economische en sociale ravage zou ontstaan. Veel moderne volgelingen van de peak oil theorie geloven dat de wereldwijde recessie van 2007-2009 gedeeltelijk werd verergerd door de recordhoge olieprijzen die een bewijs waren van de waarde van de theorie.

img2Hubbert studeerde aan de universiteit van Chicago en haalde zijn PHD in 1937. Later studeerde hij geofysica aan de Columbia Universiteit. Gedurende zijn hele carrière stond hij in hoog aanzien, en viel hem veel eer te beurt, zoals de Rockefeller Service Award in 1977.
In 1933 stichtten Hubbert en Howard Scott de organisatie Technocracy Inc. Technocratie is afgeleid van het Griekse woord techne, dat “vaardigheid” betekent en kratos dat “regel” betekent. Technocratie  is dus het beheer door opgeleide ingenieurs en wetenschappers, in tegenstelling tot gekozen ambtenaren, inclusief  communisme, socialisme en fascisme, die allemaal zijn gebaseerd op een op prijs gegrondveste economie.

Als oprichters van de organisatie en de politieke beweging Technocracy Inc leverden Hubbert en Scott ook een bijdrage aan de Technocracy Study Course, gepubliceerd in 1934. Dit boek dient als “bijbel” van de Technocratie en is de geloofsbelijdenis waarop het meeste gedachtengoed van modern technocratisch denken is terug te herleiden.U kunt dit (Engelstalige) boek –compleet, 350 pagina’s- downloaden onder dit artikel.

Technocratie ging ervan uit dat uitsluitend wetenschappers en ingenieurs in staat waren om een ingewikkelde op technologie gebaseerde samenleving te besturen. Omdat technologie, volgens de oprichters, het sociale karakter van de samenleving veranderde, werden voorafgaande methodes van bestuur en economie als oubollig bestempeld. Zij minachtten politici en bureaucraten, die ze incompetent vonden.  Door het gebruik van de wetenschappelijke methode en van wetenschappelijke bestuurstechnieken hoopten technocraten de massale inefficiënties uit de samenleving te verdrijven, waarbij meer voordelen voor alle deelnemers aan de maatschappij werden bereikt, terwijl daarvoor minder middelen nodig zouden zijn.

img3Het andere integrale onderdeel van Technocratie was om een economisch systeem te vestigen dat eerder gebaseerd was op energietoewijzing dan op prijs. Zij stelden voor om het traditionele geld te vervangen door Energy Credits (“energietegoeden”). Hun scherpe focus op het efficiënt gebruik van energie  is waarschijnlijk de eerste hint van een uitgesproken ecologische milieubeweging in de Verenigde Staten. De moderne nadruk op het beperken van het gebruik van koolwaterstoffen, dat opwarming van de Aarde veroorzaakt, en CO2-uitstoot is in wezen een product van vroeg technocratisch denken.

Als wetenschappers probeerden Hubbert en Scott hun argumenten uit te leggen (of te rechtvaardigen) op het gebied van fysica en de wetten van de thermodynamica, dat is de studie van de energieomzetting tussen warmte en mechanische arbeid. Entropie is een concept binnen de thermodynamica dat zich bezighoudt met de hoeveelheid energie in een systeem dat niet meer ter beschikking staat voor het doen van mechanisch werk. Entropie stijgt dus als materie en energie in een systeem dalen richting een ultieme staat van inerte uniformiteit.

In lekentermen betekent entropie dat als je iets kwijt bent, je het voor altijd kwijt bent.

img4Bovendien, het eindstadium van entropie is “inerte uniformiteit”, waarin niets meer gebeurt. Als de mens dus alle beschikbare energie opverbruikt en/of de ecologie verwoest, kan dat nooit meer teruggedraaid of hersteld worden.

De manier waarop een technocraat sociale entropie vermijdt is om de efficiency van de maatschappij te verhogen door een zorgvuldige toewijzing van de ter beschikking staande energie en door het meten van de bijbehorende uitstoot met als doel om een toestand van “evenwicht” te vinden.

Om dit evenwicht tussen mens en natuur te vergemakkelijken stelde de Technocratie voor dat burgers Energie Certificaten zouden ontvangen om de economie te laten functioneren:
. . . . [Energie Certificaten] worden individueel uitgegeven aan iedere volwassene van de totale bevolking . . . .   

“Het dossier van iemands ontvangsten en uitgaven wordt bijgehouden door de Distribution Sequence, zodat het gemakkelijk is voor de Distribution Sequence om zich te vergewissen van wat de toestand van de balans is van een bepaalde klant . . .” “Als iemand goederen of diensten afneemt overlegt de individu de Energie Certificaten, op de juiste manier, gelegitimeerd, en voorzien van zijn handtekening”.  “Het belang hiervan, vanuit een oogpunt van kennis over wat er omgaat in het sociale systeem, en vanwege de sociale controle, kan het beste worden beoordeeld als men het hele systeem in perspectief kan overzien.  Ten eerste:  één enkele organisatie produceert niet alleen, maar voorziet ook in de distributie van alle goederen en diensten. Ten tweede: verschillen tussen op prijs gebaseerd geld en Energie Certificaten zijn dat:

a)    geld niet specifiek te maken heeft met de bezitter, terwijl Certificaten individueel geregistreerd zijn voor elke ingezetene, en
b)    geld blijvend is, terwijl Certificaten vervallen

Dit laatste facet zou een opeenstapeling van zowel weelde als van armoede sterk belemmeren, of zelfs algeheel voorkómen.

Het andere integrale deel van Technocratie was om een economisch systeem te implementeren, dat gebaseerd was op energietoewijzing in plaats van op prijs.

Overgang


Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verloor Technocratie aan populariteit, toen de economische welvaart terugkeerde; echter, zowel de filosofie als de organisatie overleefden.
Vandaagdedag zijn er twee belangrijke websites die de Technocratie in Noord-Amerika vertegenwoordigen. Technocracy Inc., gevestigd in Ferndale, Washington, staat op www.technocracy.org. Een zusterorganisatie is gevestigd in Vancouver, Brits Columbia, met de naam Technocracy Vancouver, www.technocracyvan.ca.

Terwijl de oorspronkelijke focus van Technocratie uitsluitend op het Noord-Amerikaanse continent lag, groeit de beweging in Europa en in andere geïndustrialiseerde landen nu snel. In 2005 werd bijvoorbeeld het Network of European Technocrats (NET) opgericht, als een “autonome onderzoek- en maatschappelijke beweging die streeft naar het verkennen en ontwikkelen van zowel de theorie als het ontwerp van Technocratie”. De website van NET beweert leden te hebben over de hele wereld.

Natuurlijk kunnen enkele kleine organisaties en hun websites er niet op hopen dat ze een wereldwijd energiebeleid kunnen creëren of uitvoeren, maar dat is niet omdat hun ideeën niet nog recht overeind zouden staan.

Een meer waarschijnlijke invloed op het moderne denken is te danken aan Hubbert’s Peak Oil theorie, die geïntroduceerd werd in 1954. Deze heeft een belangrijke plaats gehad in de ecologische- en milieubeweging. Eigenlijk is de hele beweging die zich zorgen maakt over de opwarming van de Aarde voortgekomen uit de Peak Theorie van Hubbert.

Het Moderne Voorstel

Vanwege het verband tussen de milieubeweging, de opwarming van de Aarde en het technocratisch concept van Energie Certificaten, zou men kunnen verwachten dat Koolstofvaluta zouden worden voorgesteld vanuit die specifieke gemeenschap, en zo is het ook.

In 1995 schreef Judith Hanna in haar artikel in New Scientist  “Op weg naar Een Enkele Koolstofvaluta”. “Mijn voorstel is om elk jaar een wereldwijd contingent vast te stellen voor het gebruik van fossiele brandstoffen, en die eerlijk te verdelen over alle volwassenen van de wereld”.

In 2006 heeft de prestigieuze Harvard International Review het artikel “Een nieuwe Munt”gepubliceerd, waarin werd verklaard:

“Voor degenen die de opwarming van de Aarde graag zouden vertragen liggen acties die de meeste resultaten zullen hebben in een strikte nationale koolstofvaluta . . .  Voor wetenschappers en beleidsmakers is het de belangrijkste taak geschiedenis te schrijven met richtlijnen die nuttiger zijn. De opwarming van de Aarde wordt beschouwd als een milieuonderwerp, maar de beste oplossingen daarvoor kunnen niet worden gevonden in de canon van milieuwetgeving. De alomtegenwoordigheid van koolstof in de wereldeconomie vraagt erom dat de kosten een overweging zijn in elke aanpak van de beperking van de uitstoot ervan. Inderdaad, emissiehandel is op een hoge troon gezet, omdat dat het meest direct reageert op de kostprijs. En aangezien de handel in de uitstoot van koolstof meer verwant is aan de handel in valuta dan aan het elimineren van een verontreinigende stof, zouden beleidsmakers moeten kijken naar handel en financiering, met in het achterhoofd hoe koolstofmarkten bestuurd zouden moeten worden. We moeten voorbereid zijn op de uitdagingen voor het beleid die zich zullen aandienen als een bottom-up beweging  zich voordoet, (vanuit de bevolking naar het bestuur), waaronder het beheer van lagen tussen elk van de ontluikende handelssystemen vanwege gefalsificeerde vergunningen en juridische samenwerkingsverbanden”. (Cursivering toegevoegd).

De auteurs concludeerden dat “na zeven jaar waarin niets gebeurde, en van onjuist argumenteren, de internationale regeling voor koolstofcontrole, zij het voorzichtig, in goede banen is geleid”. (Cursivering toegevoegd).

In 2006 zei de toenmalige Staatssecretaris van Milieu van Engeland, David Miliband tegen de Audit Commission Annual Lecture and Debate: ”Stel u een land voor waarin koolstof de nieuwe munt wordt. We beschikken dan over bankkaarten die zowel staan voor Engelse Ponden als voor koolstofpunten.

img5Als we elektriciteit kopen, gas en benzine, gebruiken we daarvoor onze koolstofpunten, net zoals voor onze Ponden. Om te helpen om de CO2-uitstoot te verlagen moet de regering grenzen stellen aan de hoeveelheid koolstof die zou kunnen worden gebruikt”.(Cursivering toegevoegd).

In 2007 publiceerde de New York Times: “Als Koolstof Betaalmiddel Wordt”, door Hannah Faurfield. Ze verklaarde nadrukkelijk: “Om een koolstofeconomie te construeren moeten de initiatiefnemers een munt creëren van koolstoftegoeden die deelnemers kunnen inwisselen” (Cursivering toegevoegd).

Point Carbon, een toonaangevend wereldwijd optredend adviesbureau, is een partnerschap aangegaan met de Bank of New York Melton om snelgroeiende koolstofmarkten te beoordelen. In 2008 publiceerde het bureau “Naar een Gemeenschappelijke Koolstofmunt: een onderzoek naar de vooruitzichten van geïntegreerde wereldwijde koolstofmarkten”. Dit rapport levert commentaar op zowel de milieu- als de economische efficiëntie, in een soortgelijke context als die we oorspronkelijk hebben gezien bij Hubbert in 1933.

Tot slot presenteerde, op 9 november 2009, de Engelse Telegraph een artikel “Iedereen in Engeland zou een persoonlijke koolstofpermissie toegewezen kunnen krijgen”:

. . .  de invoering van een individuele koolstofpermissie voor iedereen zal de meest effectieve manier zijn om de doelstellingen te behalen voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit zou mensen erbij betrekken, omdat ze een uniek nummer hebben ontvangen dat ze zouden moeten gebruiken als ze producten aanschaffen die bijdragen aan hun koolstofvoetafdruk, zoals brandstof, vliegtickets, en elektriciteit. Net als bij een bankrekening zou elke maand een bankafschrift worden verzonden om mensen op de hoogte te houden van hun verbruik. Als hun “koolstoftegoed” het nulpunt heeft bereikt zouden ze bij moeten betalen om hun tegoed te verhogen”.

Het heeft een prominente plaats in de ecologische/milieu- beweging. Eigenlijk is de hele beweging tegen opwarming van de Aarde indirect de stuwende kracht achter de Hubbert Peak theorie.


Zoals u kunt zien zijn deze opmerkingen niet schokkend, noch wat betreft wie ze heeft geschreven, noch wat de inhoud betreft. De onderliggende technocratische gedachte heeft eindelijk de kust bereikt, waar de golven het strand overspoelen.

Prototype van de Koolstofkaart

In juli 1937 werd in een artikel van Howard Scott in Technocracy Magazine  tot in kleine details een Energie Distributiekaart beschreven. Het verklaarde dat het gebruik van een dergelijk instrument als “een administratiehulpmiddel deel uitmaakt van de door Technocracy voorgestelde koerswijziging over hoe ons socio-economische systeem kan worden georganiseerd”.

Scott schreef verder: “Het certificaat wordt direct afgegeven aan de individu. Het is niet overdraagbaar en er kan niet over worden onderhandeld, het kan niet worden gestolen, verloren, uitgeleend, of weggegeven. Het is niet-cumulatief, daarom kan er niet mee worden opgespaard en er zijn geen kosten of rente op van toepassing. Het hoeft niet te worden uitgegeven, maar verliest na een bepaalde periode zijn geldigheid”.

Dit kan in 1937 als science fiction zijn overgekomen, maar vandaag is het volledig uitvoerbaar. Technocracy Inc. heeft het idee gemoderniseerd tot hoe zo’n Energy Distribution Card er uit zou kunnen zien. “Het is nu mogelijk om een plastic kaart te gebruiken die lijkt op een bankpas, en die voorzien is van een microchip. Deze chip zou alle informatie kunnen bevatten die hier is beschreven. 
 
Omdat dezelfde informatie, in welke vorm dan ook, het beste past bij  de meest recente technologie die beschikbaar is, is het concept van een “Energy Distribution Card” zoals die hier wordt uitgelegd.

img11

Als u de prototype kaart bestudeert ziet u dat hij ook dienst doet als een algemene identiteitskaart en dat hij een chip bevat. Dit weerspiegelt de filosofie van Technocratie dat iedere individu in de maatschappij nauwgezet moet worden gevolgd en gecontroleerd om na te gaan wat iemand in termen van energie gebruikt, en ook wat iemand bijdraagt aan het productieproces.

Koolstof Marktpartijen

Het moderne systeem van koolstoftegoeden is een uitvinding van het Kyoto Protocol en begon in 2002 betekenis te krijgen door de oprichting van de eerste binnenlandse, economie-brede handelsregeling in het Verenigd Koninkrijk. Opgenomen in internationale wetgeving in 2005, wordt de handelsmarkt ingeschat op drie triljoen Amerikaanse dollars, (Vertaler: dat is een drie met zestien nullen), rond 2020 of eerder.
img12
Graciela Cchichilinsky, directeur van het Columbia Consortium voor Risk Management, en bedenker van de koolstof tekst van het Kyoto Protocol, schreef in haar artikel “Wie heeft een Koolstof Markt nodig?”:

“De Koolstof Markt gaat daarom vooral over geld en handel – maar dit is ook een manier om te werken aan een meer gunstige en groenere toekomst”.  Wie zijn de “handelaren” die de deur openzetten naar deze winsten? Op dit moment wordt deze groep aangevoerd door J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Een artikel van Bloomberg “Carbon Capitalists Warming to Climate Using Derivates” (4 december 2009) merkte op: “De banken bereiden zich erop voor om met koolstof te doen wat ze al eerder hebben gedaan: het ontwerpen en op de markt brengen van derivaatcontracten, wat bedrijven die klant zijn bij de bank zal helpen om hun prijsrisico op langetermijn af te dekken. Ze zijn ook bereid om koolstofgerelateerde financiële producten te verkopen  aan externe investeerders.

Bij J.P. Morgan is de vrouw die oorspronkelijk Credit Default Swaps had uitgevonden, (vertaler: een ”Credit Default Swap” is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij het kredietrisico van een derde partij wordt overgedragen),  Blythe Masters, nu hoofd van de afdeling die Carbon Credits voor de bank verhandelt.

Gezien de enorme macht van de wereldwijde bankgiganten achter de koolstofhandel is het geen wonder dat analisten al voorspellen dat de koolstofmarkt spoedig alle handel in grondstoffen zal overtreffen.

Natuurlijk zijn valuta slechts een middel om een doel te bereiken. Degene die deze valuta controleert controleert ook de economie en de politieke structuur die daaraan is verbinden. Technocratie en boekhouding op basis van energie zijn geen loze begrippen of theoretische kwesties. Als de wereldwijde elite van plan is om met de Koolstofvaluta de nationale valuta te verdringen, zullen de economische en politieke systemen van de wereld voor altijd veranderen.

Deel 2: Intelligente Energienetwerken– De Implementatie van Technocratie?


De Technocracy Study Course zorgde voor een gedetailleerd kader voor Technocracy, waar het gaat om energieproductie, distributie en gebruik. Volgens Scott en Hubbert moest de distributie van energiebronnen gecontroleerd en vastgesteld worden, opdat het systeem zou kunnen werken – en dit is de sleutel: controleren en meten.

Ze schreven dat het systeem de volgende dingen moet doen:

 1. Op een constante 24-uur-per-dag basis de totale netto conversie van energie registeren.
 2. Het mogelijk maken van een evenwichtige belasting door middel van registratie van de geconverteerde en gebruikte energie.
 3. Zorg voor een continue inventarisatie van alle productie –en consumptie.
 4. Zorg voor een gespecificeerde registratie van het type, soort, etc. van alle goederen en diensten, waar geproduceerd, en waar gebruikt.
 5. Zorg voor een specifieke registratie en beschrijving van de persoon.

In de jaren ’30 bestond een dergelijke technologie niet. De tijd werkte echter in het voordeel van de technocraat, want deze technologie bestaat vandaagdedag wel, en wordt snel geïmplementeerd om precies datgene te doen wat Scott en Hubbert hebben gespecificeerd: namelijk om uitvoerig elke kilowatt energie te controleren die aan consumenten en bedrijven wordt geleverd op basis van een alles dekkend systeem. We noemen dat een Smart Grid, een Intelligent Energienetwerk.

Wat is een Intelligent Energienetwerk? (Smart Grid)

Een Intelligent Energienetwerk is een technische term die de productie, distributie en het gebruik van elektrisch vermogen omvat, inclusief gas en water. Amerika’s verouderde energiesysteem wordt steeds kwetsbaarder en inefficiënter. Het Intelligente Energienetwerk is een initiatief  dat tot doel heeft om het beheer van het vermogen totaal opnieuw te herscheppen, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologie , inclusief de installatie van nieuwe digitale meters in elk huis en bedrijf in de Verenigde Staten.

Deze digitale meters bekijken de hele dag door de energieconsumptie van een consument, waarbij continu gebruik wordt gemaakt van tweerichtingscommunicatie tussen de centrale en het huis van de consument. Bovendien zullen de meters in staat zijn om te communiceren met de elektrische apparaten zelf binnen het huis om verbruiksgegevens te verzamelen en om bepaalde apparaten, zonder tussenkomst van de consument, direct te controleren.

img13

Volgens een publicatie van het Amerikaanse Ministerie voor Energie: “Het Ministerie van Energie is belast met het ontwerpen van de modernisering van de groothandel van het elektrische energienetwerk van ons land … De supervisie heeft het Office of Electricity Delivery and Energy Reliability.

Samen met baanbrekend onderzoek en programma’s voor energiebeleid is het nieuw gevormde “Intelligente Energienetwerk Kantoor” met uiteenlopende taken verantwoordelijk voor de coördinatie van de ontwikkeling van normen, geeft het leiding aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, en dient het de agenda’s van een grot scala van belanghebbenden op elkaar af te stemmen”.

Dit initiatief is tamelijk nieuw, maar het stormt met halsbrekende toeren voorwaarts. Het Kantoor van de Elektriciteitsvoorziening werd geopend in 2003 onder President George W. Bush, en kreeg meer prestige in 2007 door de aanstelling van een Staatssecretaris voor Electricity Delivery and Energy Reliability om er leiding aan te geven. Het is niet duidelijk wie het ministerie van Energie deze opdracht gaf, maar omdat de Staatssecretaris  van Energie direct rapporteert aan de President mag men aannemen dat dit direct door de President zelf werd opgedragen. Er bestond hierover zeker geen mandaat van het Congres.

Als de wereldwijde elite van plan is om de nationale munten te vervangen door Koolstof Valuta, zullen de economische en politieke systemen ook en voor altijd worden veranderd.

Uitvoering

Op 27 oktober onthulde de regering van Obama haar Intelligente Newtwerkplan door een budget van $ 3,4 miljard uit te trekken voor 100 Smart Grid projecten. Volgens een persbericht van het Ministerie van Energie zullen deze budgetten resulteren in het installeren van

 • meer dan 850 sensoren, zogenaamde “phasor measurement units” (Vertaler: “vectordiagram meeteenheden”), verspreid over het land, om overzicht te verkrijgen over het elektriciteitsnetwerk
 • 200.000 slimme transformatoren
 • 700.000 geautomatiseerde verdeelstations (ongeveer vijf procent van het totaal van het land)
 • 1.000.000 beeldschermen in woningen
 • 345.000 apparaten in huizen om de spanning te meten

img14Een van die projecten wordt geleid door het Batelle Memorial Institute, dat werkt in vijf staten en dat levert aan 60.000 consumenten. Het project was eigenlijk ontwikkeld door de Bonneville Power Administration (BPA), een overheidsbureau dat valt onder het Ministerie van Energie. Omdat het uitdrukkelijk verboden is dat een federaal agentschap daar federale fondsen voor gebruikt schoof het BPA het project door naar Batelle, een non-profit en niet-overheidsorganisatie. Dat werd onmiddellijk gehonoreerd met $ 178 miljoen.
Het is interessant om op te merken dat BPA in de vroege jaren ’90 al een Intelligent Energienetwerk bedacht, met de naam Energy Web. Het is veelomvattend van opzet, van productie tot en met gebruik.

Volgens het persbericht van Batelle van 27 augustus 2009:
“Het project heeft betrekking op meer dan 60.000 klanten in Idaho, Montana, Oregon, Washington, en Wyoming. Door het gebruik van Smart Grid technologieën zal het project betrekking hebben op systeemactiva van meer dan 112 megawatt, wat een equivalent is van 86.000 huishoudens . . .

“De voorgestelde demonstratie zal de voordelen van een Smart Grid bestuderen op een nog niet eerder toegepaste geografische schaal in vijf staten, en heeft betrekking op het elektrische systeem vanaf de opwekking ervan tot aan de eindgebruiker. Mike Davis, een vicepresident van Batelle zei dat het onderzoek veel functies omvat van een toekomstige Smart Grid. “Het beoogde werkterrein van dit project overschrijdt de grenzen van de traditionele nutsbedrijven, om een toekomstig energienetwerk mogelijk te maken dat tegemoet komt aan locale, regionale en nationale behoeftes”.

Battelle en BPA zijn van plan om nauw samen te werken, en er bestaat duidelijk verwarring over de vraag wie nu eigenlijk de baas is over het project management tijdens deze testperiode.
In een document van augustus 2011 dat “Uitsluitend Voor Intern Gebruik” was presenteerde BPA agendapunten aan zijn partners:
“Smart Grid technologie omvat alles, vanaf interactieve apparaten in woningen tot intelligente meters, verdeelstation automatisering en sensoren op transmissielijnen (Cursivering toegevoegd).

Een netwerk van dingen

Wat het World Wide Web (WWW) voor mensen betekent is het Network of Things (NOT) voor  apparaten. Deze gloednieuwe technologie zorgt voor een draadloos netwerk tussen een grote hoeveelheid levenloze voorwerpen, van schoenen tot koelkasten. Dit concept staat in de “startblokken” voor Smart Grid implementatie, omdat de apparaten, meters en verdeelstations allemaal levenloze voorwerpen zijn die technocraten met elkaar willen laten communiceren.
Bijvoorbeeld. In 2008 ontwikkelde de Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) een kleine printplaat die Grid Friendly Appliance™ (GFA) Controller heette.

img15Volgens een brochure van het Ministerie van Energie: “De GFA Controller, die ontwikkeld is door Pacific Northwest National Laboratory is een klein printplaatje dat in huishoudelijke Apparaten is ingebouwd en dat overbelasting van het elektriciteitsnet vermindert door constant fluctuaties te meten in de beschikbare energie. In tijden waarin de vraag groot is worden stroomvreters er gedurende korte periode automatisch mee afgesloten, wat leidt tot een optelsom van stroomafname-verlagingen, waardoor de stabiliteit van het net wordt verhoogd”.

Volgens de website van PNNL:
  “De controller is in essentie een eenvoudige computerchip die in gewone huishoudelijke apparatuur geïnstalleerd kan worden, zoals vaatwassers, wasmachines, drogers, koelkasten, airconditioners en boilers. De chip detecteert wanneer er een storing plaatsvindt in het net en zet de apparaten een paar seconden of minuten uit, om het net de kans te bieden om weer te stabiliseren. De controllers kunnen ook zodanig worden geprogrammeerd dat ze de herstart van de apparaten uitstellen. Deze uitstel maakt het mogelijk om de apparaten stuk voor stuk weer aan te zetten in plaats van allemaal tegelijk, met als doel om de stroomtoevoer na een storing te herstellen”.

U ziet hoe automatische acties bedoeld zijn om te worden aangestuurd door directe interacties tussen voorwerpen, zonder menselijke tussenkomst. De regels zullen worden geschreven door programmeurs, onder leiding van technocraten die het systeem begrijpen, en die vervolgens worden doorgestuurd naar de controllers wanneer dat nodig is. Zo kunnen veranderingen in de regels tijdens het proces op elk moment worden doorgevoerd, zonder dat de huiseigenaar dat weet.

PNNL is geen particuliere onderneming, maar “eigendom” van het Amerikaanse Ministerie van Energie, en de firma wordt beheerd door het Battelle Memorial Institute!
Al deze technologie wordt ingeschakeld met Wi-Fi ™ technologie, die gelijk is aan die van Wi-Fi modems en routers die vaak worden gebruikt in huizen bedrijven over de hele wereld.

img18Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Appliance en verwijst naar draadloze netwerksystemen die in apparaten wordt gebruikt. Van PC’s tot mobiele telefoons, die met elkaar worden verbonden, onderling en/of met het Internet. Volgens Wi-Fi Alliance “wordt de behoefte aan Smart Grid oplossingen gestimuleerd door de opkomst van verspreide energieopwekking en het beheren/observeren van het gebruik van stroom”. In haar Witboek voor de Smart Grid worden de systeemeisen opgesomd zoals die zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Energie:

Je kunt zien hoe automatische acties bedoeld zijn om -zonder menselijke tussenkomst- te worden aangestuurd door directe interactie tussen objecten.

 • Zorg voor twee-weg communicatie tussen net en gebruikers, bijvoorbeeld tussen regionale marktdeelnemers, nutsbedrijven, dienstverleners en consumenten
 • Stel de energiebedrijven in staat om zowel hun eigen systemen als de systemen van collega-energiebedrijven waar ze mee verbonden zijn waar te nemen ten behoeve van een meer betrouwbare distributie en levering
 • Coördineer de integratie in de elektriciteitssystemen van opkomende technologieën zoals duurzame energiebronnen, vraagrespons bronnen, elektrische opslagfaciliteiten en elektrische transportsystemen
 • Verzeker de veiligheid van het net tegen cybercriminaliteit”

Het tweerichtingsverkeer en de real-time communicatie van de Smart Grid communicatienetwerk zal van begin tot eind afhankelijk zijn van Wi-Fi. Dit valt gemakkelijk te begrijpen als je dergelijke schema’s ziet :

img20

Terwijl de consument wordt zoet gehouden met de belofte van lagere gebruikskosten, voert het nutsbedrijf het beleid uit van de regionale, nationale en wereldwijde toezichthouders. Als een naburig systeem een tekort heeft aan elektriciteit  kan uw thermostaat automatisch lager worden gedraaid om dat te compenseren. Als u meer verbruikt dan uw maandelijkse toebedeelde hoeveelheid stroom kan uw gebruik van stroomvreters zoals was- en droogmachines worden beperkt tot de nachtelijke uren.
Smart Grid en de controle over uw apparatuur beperkt zich niet tot elektriciteit. Er bestaat ook een Wi-Fi koppeling aan gas- en watermeters.

De Wereld Veroveren

In een artikel in Business Week van 16 november 2009 staat het artikel “Hoe Italië in de wereld voorop loopt met een Intelligenter Energienetwerk”.

Daarin is te lezen: “na een aantal valse starts kon 2010 eindelijk het jaar zijn waarin intelligente meters de wereld ingaan”. Dat klopt inderdaad:

 • Italië heeft al, verspreid over het hele land, in 85 procent van de huizen Smart Grid technologie geïmplementeerd;
 • Earth2tech.com rapporteert dat Smart Grid in de komende paar jaar wereldwijd een investering zal vergen van $ 200 miljard;
 • De International Electrotechnical Commission heeft een stappenplan op wereldschaal ontwikkeld om de uitwisseling tussen Smart Grid systemen tussen landen mogelijk te maken;
 • Multinationals haasten zich om hun deel te krijgen in de wereldwijde Smart Grid markt: IBM, Siemens, GE, Cisco, Panasonic, Kyocera, Toshiba, Mitsubishi, etc.
 • China geeft $ 7,42 miljard uit om in Azië Smart Grid te ontwikkelen

Tot andere landen met Smart Grid proefprojecten die al zijn gelanceerd behoren Duitsland, Frankrijk, Rusland, Japan, India, Australië, Zuid-Afrika, en nog een hele lijst van andere landen. Regionale organisaties zoals Smart Grids Africa zijn opgezet om Smart Grid aan te bevelen in kleinere landen. In alle gevallen wordt de toepassing van Smart Grid versneld door stimuleringsmaatregelen van overheden. De wereldwijde leveranciers staan in de rij om hun geldemmers te vullen met geld van belastingbetalers. Net zoals in de Verenigde Staten was er geen, of weinig, voorafgaande of latente vraag naar Smart Grid technologie. De vraag is kunstmatig gecreëerd door de diverse regeringen van elk land.

Deel 3: Het Einddoel van Technocratie – Wereldwijde Smart Grid

Vandaag, in 2011, gaat de ontwikkeling en implementatie van Smart Grid technologie –het opnieuw uitvinden van het elektrische netwerk, maar nu met door Wi-Fi aangestuurde digitale meters, in razend tempo. Internationale bedrijven als IBM, GE en Siemens zetten zich volledig achter de “uitbouw” ervan, om in Amerika één enkel, geïntegreerd, door communicatietechnieken aangestuurd, elektriciteits- levering en –controlesysteem vorm te geven, met planners die werken aan standaards die heel Amerika zullen integreren, inclusief Mexico en Canada, in één uniform Smart Grid systeem.

Bovendien is er een serieus initiatief onderweg om een wereldwijde Smart Grid te creëren dat alle continenten van de globe zal integreren!

De Global Energy Network Institute (GENI) presenteert haar Dymaxion™  Wereldkaart, vanuit het perspectief vanaf de Noordpool,
waarmee de wereldwijde net dat in ontwikkeling is wordt getoond. Het enige onaangetaste gebied van planeet Aarde is Antarctica.

 

img21

De gele lijnen stellen hoog-voltage- transmissiekabels voor die in staat zijn om grote hoeveelheden elektriciteit van het ene continent naar het andere te verplaatsen.
De ondersteuning van het GENI project wordt steeds sterker en wordt onder meer onderschreven door de Dalai Lama, Aartsbisschop Desmond Tutu, de Amerikaanse senator James Jeffords, Dr. Noel Brown, (de nu ex-) directeur van de directeur van het Milieu Programma van de Verenigde Naties, en de regeringen van  o.a. Canada, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en China. De hoedanigheid van het wereldwijde energienetwerk wordt uit de doeken gedaan op de volgende website:  TerraWatts.

“Er is vlak voor onze ogen een nieuw world wide web aan het ontstaan. Het is een wereldwijd energienetwerk, zoals het internet, en het zal onze cultuur en de maatschappij veranderen, en de manier waarop we zaken doen. Nog belangrijker, het zal de manier veranderen waarop we energie gebruiken, transformeren en uitwisselen.

Er is vlak voor onze ogen een nieuw world wide web aan het ontstaan. Het is een wereldwijd energienetwerk, zoals het internet, en het zal onze cultuur en maatschappij veranderen, en de manier waarop we zaken doen

“Er bestaat geen energie-voorzienings probleem, er is een energie-distributie probleem, en de voor de hand liggende oplossing is een nieuw world wide web van elektriciteit”.

De Oorsprong van het Smart Grid


De website van GENI bewijst eer aan wijlen R. Buckminster Fuller (1895-1983) als de conceptuele vader en ontwerper van het wereldwijde energienetwerk.

img22In zijn boek uit 1981, Critical Path schreef hij:

“…  Dit elektrische wereldnetwerk, met zijn omni-geïntegreerde voordelen, zal zijn elektriciteit overal ter beschikking stellen, aan iedereen en tegen een gemeenschappelijk tarief. Dit zal leiden tot een wereldwijd uniform kostentoerekening- en tariefsysteem voor alle goederen en diensten die realistisch gebaseerd zijn op een tijdenergetisch metabolisch rekensysteem van het Universum”.

“In dit kosmische stelsel zullen de kosten van een algemeen energiewaarde systeem voor de hele mensheid worden uitgedrukt in kilowatturen, watt-uren en watt-seconden werk. Kilowatturen zullen de primaire criteria (sic) worden van de kostprijs van de productie van het samenstelsel van metabolische betrokkenheid bij elke functie of onderdeel ervan”.
“Deze uniforme energiewaardering zal alle onderlinge verschillen die er op de wereld zijn vervangen, en dat geldt ook voor de manipuleerbare monetaire systemen. De tijd-energie rekenmodellen van de wereld zullen niet langer de ongelijkheden in stand houden die nu optreden voor wat betreft de aanvechtbare internationale verzending van goederen, en van de topeconomische macht van door banken uitgevonden internationale berekeningen van handelsbalansen”.

“Het zal de exploitatie van alle lastige bank- en veiligheidsmarkt exploitaties elimineren van alle activiteiten in alle tijdzones van de wereld die nu in gebruik zijn, allemaal buiten medeweten van de twee miljard mensen die er op elk moment in slaap zijn”.
Dit moet u bekend voorkomen. Het is een onverbloemde herhaling van Technocratisch denken uit de jaren ’30, maar nu op een wereldwijde- in plaats van op een continentale schaal.

Elektriciteit wordt op gelijke wijze aan iedereen geleverd, en het op prijs gebaseerde economische systeem wordt vervangen door een “tijd-energie wereldwijd verrekeningssysteem”, gebaseerd op kilowatt-uren, watt-uren en watt-seconden.
Er bestaat geen bewijs dat een dergelijk systeem ooit zal werken, maar dat heeft globalisten er niet van weerhouden om zich halsoverkop bij dit wereldwijde initiatief aan te sluiten. Neem bijvoorbeeld het World Economic Forum . . .

Het World Economic Forum en de Klimaatverandering

Als sceptici de ernst van organisaties als Terrawatts en GENI zouden moeten beoordelen zouden ze in aanmerking moeten nemen dat het elitaire World Economic Forum (WEF) haar volle gewicht in de schaal heeft geworpen om het initiatief te steunen. Het is erin geslaagd om de vooruitgang van Smart Grid te koppelen aan de vermindering van de uitstoot van koolstof, waarmee een tastbare manier wordt beloofd om de opwarming van de Aarde te bevechten.

Opgericht in 1971, komt de WEF jaarlijks bijeen in Davos Zwitserland. Deelnemers behoren meestal tot de “who-is-who” van de wereldwijde elite. De WEF publiceerde in januari 2011 een belangrijk vooruitgangsrapport over het Energy Industry Partnership Programme, en verwees naar een recente publicatie over energie: “Succesvolle Smart Grid Experimenten in’ n Hogere Versnelling”. Download het Rapport WEF onder aan dit artikel.

img23Dit rapport, dat werd ontwikkeld in samenwerking met Accenture en met deskundigen uit de industrie, stelt vast dat smart grids een sleutelrol kunnen vervullen als belangrijk hulpmiddel voor een koolstofarme economie, en als een antwoord op de groeiende energiebehoeftes. Meer dan 60 belanghebbenden uit de industrie, beleidsmakers en regelgevers waren betrokken bij  het rapport “Succesvolle Smart Grid Experimenten in’ n Hogere Versnelling” om de factoren vast te stellen die het succes bepalen, of anderszins, van smart grid experimenten. De kans bestaat om de volgende ontwikkelingsgolf te lanceren richting een lager koolstof energiesysteem, en succesvolle smart grid experimenten zullen een centrale rol spelen in dit proces” (Cursivering toegevoegd).

Mark Spelman, Wereldwijd Hoofd Strategie bij Accenture, nam deel aan de Workshop van WEF in 2010. Toen hem de vraag werd gesteld “Welke toegevoegde waarde heeft Smart Grid in de komende 30 jaar?” antwoordde Spelman: “Smart grids zijn absoluut fundamenteel als we enkele van onze klimaatdoelstellingen willen bereiken. Je zou kunnen zeggen dat smart grids de lijm zijn, ze vormen het energie-internet van de toekomst, en ze zijn het essentiële bestanddeel dat vraag en aanbod bij elkaar brengt”.

De IEEE Standards Association

Het wereldwijde energienetwerk, of Smart Grid, zal opereren volgens de algemeen aanvaarde technische normen die data- en energiestromen compatible met elkaar maken. Wie stelt zulke normen vast? Het eerbiedwaardige Institute of Electrical and Electronical Engineers (IEEE). Het IEEE beweert dat zij  “ ’s werelds grootste beroepsvereniging is die gewijd is aan het bevorderen van technologische innovatie en uitmuntendheid, in het belang van de mensheid”.

Opgericht in 1884 is het betrokken geweest bij het vaststellen van elektriciteitsstandaards en ontwikkeling sinds Thomas Alva Edison de gloeilamp uitvond. Vandaag echter opereert de IEEE massaal wereldwijd, met 395.000 leden in 160 landen, en ondersteunt het ongeveer 900 actieve normen op uiteenlopende terreinen van techniek en elektronica.

Elektriciteit wordt op gelijke wijze aan iedereen geleverd, en het op prijs gebaseerde economische systeem wordt vervangen door een “tijd-energie wereldwijd verrekeningssysteem”, gebaseerd op kilowatt-uren, watt-uren en watt-seconden.


Zoals wordt verklaard op de website van Smart Grid, heeft de IEEE haar standpunt, als het gaat over het wereldwijde energie-initiatief, in duidelijke taal geformuleerd: “Er bestaat geen wereldwijde organisatie die alle energiesysteemtransformaties kan overzien – dat is een enorm proces en het staat nog in de kinderschoenen. Met onze 38 organisaties en zeven raden van advies is IEEE de aangewezen partij om leiding te geven aan het smart grid initiatief. Door hen en door onze 395.000 leden, die werkzaam zijn in de academische wereld, bij overheden en in de private sector, is IEEE betrokken bij vrijwel elk aspect van het smart grid”.

“We profiteren van onze sterke basis en van de bijbehorende samenwerkingen om standaards te ontwikkelen, om geslaagde praktijkervaringen met elkaar te delen, en om ontwikkelingen te publiceren en daarmee verwante didactisch aanbiedingen te doen om de totstandkoming van het smart grid te bevorderen. We bevinden ons in de voorhoede van geavanceerde technologie en bij het faciliteren van succesvolle implementaties, waar ook ter wereld”. “Door hand in hand samen te werken met andere toonaangevende organisaties om één stelsel van standaarden te maken voor het smart grid is de manier waarop we succes kunnen verzekeren”.

De stoere taal van IEEE is niet ongegrond. Ze zijn echt de enige wereldwijde organisatie die geschikt is voor een dergelijke monumentale taak. Bij de gegeven uitdaging om het wereldwijde energienetwerk te verenigen tot één systeem zouden 395.000 technici voldoende moeten zijn om de klus te klaren!

Conclusie

Technocratie is een collectivistisch, utopisch, politiek-economisch systeem dat wordt beheerd door ingenieurs , wetenschappers en technici. Het heeft de potentie om veel onderdrukkender en controlerender er te zijn dan communisme, socialisme of fascisme. Smart Grid is geboren vanuit Technocratie, en niet andersom.
Het is niet duidelijk wie in staat is om enkele of alle facetten van het Wereldwijde Energienetwerk te overzien. De impliciete suggestie is dat het de zelfde ingenieurs en multinationals zullen zijn die het net op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Met de wereldwijde vloedgolf van activiteiten om het wereldwijde Smart Grid te creëren is het twijfelachtig of het initiatief nog gestopt kan worden, vooral omdat het zo nauw verweven is met de opwarming van de Aarde beweging, en dus met duurzame ontwikkelingen, en zelfs met de agenda van de Verenigde Naties voor de 21ste eeuw.

Over de auteur:

img25

Patrick M. Wood is redacteur van The August Review, een internet onderzoekscentrum dat zich richt op de wereldwijde elite, in het bijzonder op de Trilateral Commission, en van The August Forecast and Review, die wereldwijde economische markten en politieke gebeurtenissen analyseert. Voor meer informatie: www.augustforecast.com


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra heeft zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven vervroegd afgesloten. Hij was reclametekstschrijver, directeur van reclamebureaus en daarna vrijgevestigd marketingstrateeg.

Hij schreef het filosofische toneelstuk “Uitverkoop” waarmee Kitty Knappert en Olga Vroom op tournee zijn geweest...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hansjelle DijkstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik denk niet dat je ooit ophoudt met geven. Ik tenminste niet. Ik denk dat het altijd door blijft gaan. En het gaat er niet om dat je een cheque kunt uitschrijven. Het gaat erom dat je iemands leven kunt raken.

Oprah Winfrey, Amerikaans televisiepresentatriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.