Rechtszaak tegen gewezen burgemeester Peter Vereecke | Begin van het einde van de vrije meningsuiting?

Belfort

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10405
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Media, Gezondheid, Vaccinaties, Ziekte

(Belfortgroup) Op 15 januari om 9u30 werd voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent de strafrechtszaak behandeld tegen Peter Vereecke, gewezen burgemeester en voortrekker van de burgerbeweging Belfort-group.Aanleiding zijn de vele emails die hij al jaren stuurt met informatie die het huidig vaccinatiebeleid in vraag stelt. De formele aanklacht is tweeërlei: enerzijds belaging (= stalking) en anderzijds overlast door misbruik van het internet.

Peter Vereecke heeft een groot aantal schriftelijke steunbetuigingen gekregen en overgemaakt aan de rechtbank. Bovendien hebben zo'n honderdtal wakkere en bezorgde burgers al laten weten dat ook zij in de rechtszaal zullen aanwezig zijn: in het zwart gekleed bij wijze van symbolisch stil protest. Een aanvraag tot filmen is geweigerd geworden.

Deze rechtszaak is belangwekkend omwille van vier redenen

Primo is het een illustratief teken dat er een groeiende onverdraagzaamheid is tegenover dissidentie: het hebben én uiten van een andere mening dan deze van het main stream denken.

De correctionele vervolging van Peter Vereecke komt er naar aanleiding van een klacht bij de onderzoeksrechter van de Vlaamse minister Vandeurzen in naam van de Vlaamse Gemeenschap. Ook in het Vlaams parlement was naar aanleiding van de recente goedkeuring van het vaccinatiebeleid het enige punt van discussie: hoe pakken we mensen aan die er zich negatief over uitlaten ?

Met andere woorden zowel de uitvoerende, de wetgevende en als nu ook de juridische macht zijn van mening dat (volgehouden) kritiek op het overheidsbeleid niet kan getolereerd worden en dat een 'klokkenluider' ( = burger die mistoestanden aanklaagt ) streng ' te recht  'moet gewezen worden.

In de motivering  van de gerechtelijke instanties staat overigens dat Peter Vereecke als geestesgestoord en een gevaar voor de samenleving kan beschouwd worden ... .

Secundo is de aanklacht gebaseerd op de in 2005 in voege getreden wetgeving inzake elektronische communicatie. 

Artikel 145 § 3 stipuleert dat wie internet gebruikt om overlast te veroorzaken kan veroordeeld worden tot een boete van 1800 eur en een gevangenisstraf van twee jaar.
Met andere woorden het principe staat hier ter discussie of een burger zich van het email-medium mag bedienen als middel van zijn maatschappelijk activisme.

Tertio heeft Peter Vereecke nadrukkelijk onderstreept dat hij wenst beschouwd te worden als een vrij en soeverein mens van vlees en bloed en niet als een natuurlijke persoon, de juridische entiteit die gecreëerd is bij de inschrijving van een burger in het geboorteregister waardoor hij de jure eigendom én onderdaan wordt van de staat. 

Afgelopen jaar heeft Peter Vereecke de juridische procedure doorlopen waarbij hij het eigendomsrecht van zijn naam heeft geclaimd en zichzelf heeft geproclameerd als een vrij en soeverein burger door middel van een aangetekend schrijven aan koning Albert II, die overigens zelf in de aankondiging van zijn aftreden letterlijk gezegd heeft: " De burgers zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit " .

Het wordt dus interessant om te zien hoe het gerechtelijk systeem zal omgaan met het juridische begrip van de soevereiniteit.

Quarto heeft Peter Vereecke altijd onderstreept dat zijn engagement gebaseerd is op een verantwoordelijkheidsgevoel. Vaccinaties zijn niet wat men ons voorhoudt:

De kritiek is tweeërlei:

  • heel wat studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken tonen aan dat vaccins helemaal niet zo noodzakelijk, effectief en vooral veilig zijn als ons wordt voorgehouden door de beleidsverantwoordelijken die onder bijzonder zware druk staan van de farmaceutische industrie
  • de overheid zelf is in overtreding met de patiëntenwet van 2002: er wordt geen evenwichtige, objectieve en volledige informatie gegeven en de beslissing van de burger wordt niet gerespecteerd. Meerdere ouders zien zich geconfronteerd met bijzonder zware druk tot zelfs gerechtelijke vervolging

Meer info : Peter Vereecke, Rue des Maquisards 40 te 5555 Naomé (tel. 061/46.46.43 - email: [email protected])


Dit stond er vandaag in de Belgische krant Nieuwsblad:

Ex-burgemeester Vereecke riskeert drie maanden cel

www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140115_00930064


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Weet jij omdat je weet en durf je ernaar te handelen zonder dat je er ook maar één verklaring voor nodig hebt?’

UitBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.