Minister Schouten schoffeert Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming: nieuwe bossenstrategie ligt er al

Kaalslag

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:3928
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Bomencentrum Nederland

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Milieu, (Verborgen) nieuws, Nederland, Earth Matters | diversen

(Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming) De maatschappelijke onrust over het kapbeleid van Staatsbosbeheer en ook Natuurmonumenten en de constatering dat het bosareaal in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen, deed bij het ministerie van LNV de noodzaak inzien voor het formuleren van een nieuwe bossenstrategie. Deze nieuwe bossenstrategie, zoals onlangs bekendgemaakt, wijst echter ondanks mooie woorden geenszins op een kentering. Staatsbosbeheer krijgt hiermee nog steeds ruim baan om zijn schadelijke beleid voort te zetten.

Het wezenlijke belang van bos in al zijn facetten is, naast de houtvoorziening, ook het landschap, biodiversiteit, bodemherstel, betekenis voor het klimaat (CO2 opname), luwte voor gewassen, etc.

Kap moet dienen om het overblijvende bos beter te laten groeien en om vooral oudere bossystemen tot ontwikkeling te brengen

En, hoewel de natuur het best gedijt bij rust, grijpt Staatsbosbeheer echter juist flink in om het bos “weerbaarder” te maken. De subsidies op “natuuromvorming” en “natuurherstel” en de bijkomende houtopbrengst vormen hierbij een welkome impuls. Tevens wordt deze “nieuwe natuur” niet zelden ook nog slinks in verband gebracht met “energieopwekking”.

Een uitgebalanceerd ecosysteem versterken door er als een olifant in de porseleinkast in rond te hakken is een werkwijze die door een groot deel van de bosbouwwereld en vele ecologen wordt verworpen. Gezien het sterk afnemende bosareaal is het juist zaak om de omvorming van bossen naar andere natuurtypen te stoppen.

Het Landelijk Netwerk heeft gepleit voor een moratorium op kap totdat de bossenstrategie definitief is; maar “er zijn andere belangen”, niet in de laatste plaats de levering van houtige biomassa aan de stijgende aantallen biomassacentrales.

Habitatrichtlijnen (natura 2000) zijn in beginsel tegenstrijdig voor een volwaardige bosontwikkeling. Ze beogen biodiversiteit uit het verre verleden te doen terugkeren, terwijl dat tegen de spontane natuurontwikkeling indruist. Bovendien zijn er kostbare maatregelen nodig die nog eens voor extra uitstoot van CO2 en stikstofverbindingen zorgen. Bosontwikkeling, gericht op waardevolle bosecosystemen, kan een verhoogde capaciteit voor CO2 vastlegging krijgen. Wat op dit moment, gezien de langdurige dalende lopende aanwas van onze bossen, niet het geval is.

Het buitenspel zetten van de Boswet en de plaatsing van bevoegdheden voor verandering van bestemmingen (Omgevingswet) bij de Provincies, gemeenten en waterschappen veroorzaakt mede de sterke afname van ons bosareaal.

Natuurherstelmaatregelen (PAS, Stikstof problematiek), met het huidige bijbehorende ruimhartige subsidiebeleid stimuleren de omvorming van bossen zonder dat de nagestreefde habitats de beoogde kwaliteit behalen. Adequate evaluatie van dit soort projecten blijft achterwege.

Bosbeheer gericht op toekomstige waardevolle bosecosystemen wordt in dat opzicht onvoldoende gesteund. Bossen worden in toenemende mate als entourage gezien en te weinig als hoogstnoodzakelijke vormen van ecologisch verantwoord grondgebruik.

Wij hoopten deze belangrijke zaken in de nieuwe bossenstrategie terug te zien. Helaas blijft er nog veel te veel van het huidige beleid overeind staan en is daarmee zo goed als kritiekloos omarmd, ondanks de schadelijke gevolgen die reeds in heel Nederland zichtbaar zijn. 

Op de kaalgekapte vlaktes maken stikstofminnende gewassen als braam en zelfs Japanse Duizendknoop nu rijkelijk hun opmars. En zolang de kaalkap in onze bossen, vooral ook uit naam van Natura 2000, met de huidige snelheid blijft doorgaan, zetten al die jonge “compensatie” boompjes die zich slecht ontwikkelen, en de miljoenen boompjes die Staatsbosbeheer regelmatig nog belooft te planten, voorlopig zeker niet veel zoden aan de dijk.

Zowel bij Staatsbosbeheer als bij Natuurmonumenten is er voornamelijk sprake van de maximale benutting van subsidiestromen om bosomvormingen te realiseren (niet zelden met de omstreden biomassa tot doel) zonder voor compensatie zorg te dragen. Daarbij wordt minimale verzorging gepleegd van bestaande bossen (met grote achterstand in dunning en verjonging) en wordt onvoldoende bijgedragen om de lopende aanwas weer op peil te krijgen (klimaatfunctie).

Kortom: dit alles is immers juist het tegenovergestelde van wat de Minister zegt te willen bereiken! De houtoogst wordt zelfs verder verhoogd. De laatste bossen van ons toch al dunbeboste land worden opgeofferd om in een verwaarloosbaar deel van de binnenlandse houtvraag te kunnen voorzien, momenteel slechts zo’n 2 %. Men denkt te weten dat de burger zich pas verbonden voelt met het bos als hij kan plaatsnemen aan een keukentafel van inlands hout. Ons lijkt het dat een prachtig bos om in te wandelen met oude bomen en een rijke flora en fauna toch meer betrokkenheid genereert..

Tevens wordt de ecologische- en landschappelijke waarde van onze bossen hier opnieuw ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. De gevolgen van de eenzijdige fixatie op economie zijn over de hele wereld merkbaar en de rekening die wij ervoor zullen betalen is niet te overzien. (Zie IPBES rapport). Het wordt dringend tijd dat onze regering de urgentie gaat inzien van de situatie waarin onze leefomgeving zich bevindt en concrete maatregelen gaat nemen. Te beginnen met het behoud van onze bossen als volwaardige natuur.

Omvorming van bossen gaat gepaard met het trappen op de ziel van omwonenden, die juist de geleidelijke ontwikkeling tot bossystemen zijn gaan waarderen en die de resultaten van de vele vernielingen terecht met argusogen bekijken. (Zie ook het Landelijk Bomenkapmeldpunt.nl). Het gaat tenslotte om onze leefomgeving; omwonenden en hun bossen groeien met elkaar mee..

De nieuwe bossenstrategie was een uitstekende kans om na breed gedragen kritiek (ondersteund door o.a. de ruim 28.000 ondertekenaars van de petitie voor “Een Beter Natuurbeleid”) weer aandacht te geven aan de bescherming van onze bossen. Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming werd uitgenodigd om haar visie te geven, echter is gebleken dat dat pas gebeurde op het moment dat de inkt van dit tussentijdse beleidsplan al een maand droog was. Gelijk de ondernemingsraad van een bedrijf, die na de reorganisatie nog even mag aangeven waar de koffieautomaat geplaatst zou kunnen worden..

Bron: bomenachterhoek

Bekijk ook deze uitstekende minidocu over de Nederlandse kaalslag in de bossen:

Biomassale Kaalkap (Updated English version: https://vimeo.com/388025992 Biomassive clear-cut) from Robin Noorda on Vimeo.


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Mahatma Gandhi (1869-1948)Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.