The Ageless Wisdom: Trap naar de 'Hemel'

Pathway to heaven

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4312
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

(Eric Huysmans) Dit essay is een vertaling van de eerder gepubliceerde Engelse versie Stairway to 'Heaven' en onderdeel van een reeks die ik schrijf in het kader van mijn studie naar ‘the Ageless Wisdom’ (de Tijdloze Wijsheidsleer) bij de Morya Federation. Deze Federatie is een internationale, internetgestuurde esoterische meditatieschool waarin online kan worden deelgenomen aan studieprogramma’s naar the Ageless Wisdom. Deze Oosterse esoterische Wijsheidsleer is doorgegeven door de Tibetaanse Meester Djwhal Kuhl en opgeschreven door Alice Bailey in haar zogenaamde Blauwe Boeken. Zie voor meer informatie www.moryafederation.net. Ik volg het vijfjarige studieprogramma onder de naam Quest Universal. 


Deze reeks essays is groeiend en in zijn geheel te vinden op www.sensability.nl.

 

INLEIDING

Sinds de start van het nieuwe millennium is in de wereld een opmerkelijke groei te zien van het aantal spiritueel geïnteresseerde mensen zonder binding met of voorkeur voor een bepaalde religie. Deze mensen worden zich er steeds bewuster van dat een nieuwe dimensie alleen gevonden kan worden in de innerlijke wereld, of met andere woorden: in zichzelf. Zij begrijpen dat ze een pad van innerlijke transitie dienen te betreden waarop ze hun innerlijke perceptie en intuïtie wakker moeten maken. Dit wordt in the Ageless Wisdom het Proefondervindelijke Pad genoemd (the Probationary Path). Dit is in het Nederlands een wat vreemd klinkende term, maar impliceert dat de discipelen op dit pad groeien door de theoretische lessen in de praktijk proefondervindelijk te doorleven via dagelijkse meditatie en dienstbaarheid.

Tot nu toe bestaat het grootste deel van deze groep uit de Mystieke Aspiranten die zich in de eerste fases van het Proefondervindelijke Pad bevinden. Een kleinere groep bewandelt het Occulte of Esoterische Pad. Dit zijn de Proefondervindelijke Discipelen die zich in de latere fases van het Proefondervindelijke Pad bevinden. Beide groepen hebben hun eerste bewuste stappen gezet op de Trap naar de ‘Hemel’ (Stairway to ‘Heaven’), wat de metafoor is voor de klim naar een hoger en steeds completer bewustzijn. Uiteraard is de ‘Hemel’ een ‘Staat van Zijn’ en niet een bepaalde plaats. Het woord staat tussen aanhalingstekens omdat een hemelse staat geen vaste staat is met een bepaald eindpunt, maar op een proces van bewustzijnsgroei duidt met veel verschillende niveaus. Voor een beschrijving van deze niveaus verwijs ik naar een ander artikel van mij in deze reeks: Een Verborgen Werkelijkheid.

Dit essay poogt geïnteresseerden, met name degenen die zich op het Mystieke Pad bevinden, inzicht te geven in wat het Proefondervindelijke Pad betekent, de hindernissen daarop en de manieren om deze te overwinnen. Extra aandacht zal worden gegeven aan het geldprobleem, een van de belangrijkste testen op het Proefondervindelijke Pad.

 

HET PROEFONDERVINDELIJKE PAD

Het Proefondervindelijke Pad is slechts de eerste fase in het grotere Pad naar Discipelschap dat uit zes fases bestaat (Noot I). In dit essay richten we ons op deze eerste fase, wat het pad van purificatie is met de 1e initiatie als doel (Light of the Soul, LOS, p. 384). De menselijke ziel legt in zijn evolutiepad naar een supermenselijk, spiritueel en heilig wezen meerdere initiaties af. Dit is tamelijk ingewikkelde materie, waarover meer is te lezen in het boek ‘Initiation, Human and Solar (IHS) van Alice Bailey. Met de 1e initiatie heeft de mens zijn eerste stap in het spirituele koninkrijk gezet (IHS, p.10) en wordt het Christuskind geboren in het hart waarmee dit kind zijn pelgrimstocht op het Pad begint. Daarom is de 1e initiatie slechts de start van het grotere Pad naar Discipelschap (IHS, p. 63).

Het Proefondervindelijke Pad is de voorbereiding van deze start en markeert de periode in het leven van de mens die definitief de zijde van de krachten van evolutie kiest. Vanaf dit moment start hij met het vormen van zijn karakter. Hij neemt zichzelf in de hand, cultiveert de ontbrekende kwaliteiten, en streeft naar het onder controle brengen van zijn persoonlijkheid. Hij bouwt met bewuste intentie het Causale Lichaam (het Zielenlichaam), ook wel de Egoïsche Lotus genoemd. Hij vult alle bestaande hiaten daarin en streeft ernaar om het tot een geschikt reservoir van het Christus principe te maken (IHS, p. 63-64). Dit doet hij door: aandachtig te leven, zijn concentratie te ontwikkelen en gedisciplineerd te mediteren. Zijn eerste stappen zijn: het organiseren van zijn dagelijkse leven, het reguleren van zijn activiteiten en het ontwikkelen van focus en éénpuntige aandacht in zijn manier van leven (Intellect to Intuition, ITI, p. 200). Hiermee begint hij zichzelf te focussen in het mentale veld en te trainen in het gebruik van gedachtekracht.

Het Proefondervindelijke Pad, wat zoals gezegd de eerste fase is in het Pad naar Discipelschap, kent zelf weer verschillende fases.

De Mystieke Aspiranten

Deze vinden we in de vroegste fases van het Proefondervindelijke Pad. Ze zitten in het proces van het openen van het hart en het focussen op de onthulling van de ziel via de astrale wereld. Dit laatste betekent: met de kracht van de emoties. Hun activiteiten op dit gebied gaan gepaard met devotie. Daarom worden het vaak ‘toegewijden’ (‘devotees’) genoemd. Ze houden zich nog niet bezig met mentale perceptie en het lukt hen niet om hun idealistische dromen tot fysieke manifestatie te brengen. Ze worden vaak misleid en bevangen door de glamour van het spirituele leven in hun hunkering naar eenheid (oneness) en/of contact met ‘het Goddelijke’ (‘the Divine’). Symbolen voor dit intense verlangen zijn onder andere: een huwelijk met de Geliefde, leven in de Heilige Stad, participatie in een bepaalde extatische visie van God, of aanbidding van een als goddelijk beschouwd individu zoals Jezus, Boeddha, Sri Krishna of Sri Bhagavan. 

Deze misschien wat scherp klinkende opmerkingen over de Mystieke Aspiranten zijn een weerspiegeling van de directe taal van Meester Djwhal Khul (DK) in de boeken van Alice Bailey. Ze zijn echter allerminst bedoeld om hen te diskwalificeren of het belang van de mystieke fase te onderschatten. Ik heb deze fase zelf doorgemaakt, of zit er wellicht nog deels in gezien mijn affiniteit met de Oneness Beweging van Sri Bhagavan, die bezig is om op een indrukwekkende manier het eenheidsbewustzijn in de wereld te stimuleren. Deze mystieke fase is zeer belangrijk en een noodzakelijke inleiding tot het Proefondervindelijke Pad. Haar belangrijkste doel – het openen en engageren van het hart – is een cruciale stap vóórdat het mentale aspect ontwikkeld kan worden, omdat de aspiranten anders het risico lopen zwarte occultisten te worden. Dit is ook de reden waarom Sri Bhagavan juist hamert op het tot bedaren brengen van de ‘mind’, waarmee hij het ongecontroleerde denken bedoelt, en het openen van het hart. Pas nadat dit is gerealiseerd kan de ‘mind’ weer worden ingeschakeld, maar dan wel door een gecontroleerde ontwikkeling van het hogere abstracte denken waaruit de zuivere intuïtie voortkomt.

De Proefondervindelijke Discipelen.

Deze vinden we in de latere fases van het Proefondervindelijke Pad. Zij concentreren zich op het mentale veld via meditatie, studie en dienstbaarheid, en worden éénpuntig in hun aspiratie. Ze richten zichzelf met toewijding op de purificatie en de vorming van hun karakter. Daardoor gaan zij sneller vooruit dan de Mystieke Aspiranten, die de neiging hebben om crises, discipline en opoffering te vermijden. Hun zielsbewustzijn wordt hierdoor versterkt en dit maakt hen sensitief voor de vibratie van de groep van hun Meester. Ze ontwikkelen het vermogen om de brug te bouwen tussen de lagere en hogere ‘mind’, waardoor de expressie van de ziel wordt vergroot. In dit proces keren ze zich af van het persoonlijke zelf, of het zelfzuchtige ego. In plaats daarvan richten ze zich op het welzijn van de mensheid. Met andere woorden: hun focus verschuift van hun zelfzuchtige bezorgdheid over hun eigen persoonlijke ontwikkeling naar onbaatzuchtige dienstbaarheid in het vervullen van de behoeften van de mensheid.

 

HINDERNISSEN OP HET PROEFONDERVINDELIJKE PAD (LOS, boek 2-3)

De hindernissen op het Proefondervindelijke Pad ontstaan door verkeerde denkgewoonten, die in verloop van tijd hebben geresulteerd in vijf hoofdmanieren om onszelf en de wereld waar te nemen. Deze manieren van waarnemen zijn verkeerde ideeën die ons op het verkeerde pad hebben gebracht en ons hebben afgehouden van het besef dat we in werkelijkheid zonen van God zijn.  Dit resulteerde in onze valse identificatie met de lagere, materiële wereld.

Deze vijf Hindernissen zijn:

 1. Onwetendheid
 2. Egoïsme
 3. Gehechtheid (of begeerte)
 4. Haat (of weerzin tegen het leven)
 5. Vastklampen aan het leven 


1. Onwetendheid

Onwetendheid is de wortel, of de oorzaak van alle andere hindernissen en obstructies. Zolang wij onwetend zijn, wat betekent dat we geen kennis hebben van de werkelijkheid, identificeert onze menselijke ziel zich met zijn vehikels (zijn lichamen) en met de gedachten en behoeften die deze creëren, omdat het niet beter weet. In onwetende staat is onze ziel zich niet bewust van het feit dat hij niet zijn fysieke lichaam (met diens pijnen), noch zijn emotionele lichaam (met diens emoties) en ook niet zijn mentale lichaam (met diens gedachten) is. Onwetendheid is de kernoorzaak van ons gebrek aan spirituele progressie en van de pijn waaraan we lijden. Door onze onwetendheid verwarren we het permanente, pure, gelukzalige en Hogere of Ware Zelf (met hoofdletter Z) met het tijdelijke, niet pure, pijnlijke en lagere of persoonlijke zelf (met een kleine z). We denken dat we dit kleine zelf zijn, terwijl we in werkelijkheid het Hogere Zelf zijn. Dit is de kernoorzaak van het bestaan van het kwaad en alle persoonlijke begeertes!

2. Egoïsme

Het ego (met een kleine e), of de persoonlijkheid, ontwikkelde zich sinds wij mensen werden uitgerust met een ‘mind’ (denkvermogen) en deze ‘mind’ begonnen te gebruiken om informatie te verzamelen over de externe wereld. We hadden iets nodig waarmee we ons konden definiëren en onderscheiden van andere mensen en dingen in de externe wereld, met andere woorden: om een identiteit te worden. Hiermee werd het ego, of de persoonlijkheid, geboren en sindsdien hebben we onszelf vastgeklonken aan een persoonlijk zelf of een sociaal zelf. We geloven in deze sociale identiteit, en zolang we dit doen en vast blijven zitten in een stevig zelf, gefabriceerd door intermenselijke relaties, zullen we het verlies van dit zelf blijven vrezen. We zullen alles doen om dit concept van het zelf te voeden en te verdedigen, gelovend dat we het leven zélf verdedigen!

We mogen dan misschien genieten van het idee van vrijheid van intermenselijk en sociaal lijden, maar we weigeren om onze moeilijk verworven sociale identiteiten los te laten. We zeggen: ‘wie ben ik als ik niet ouder, kind, leraar, vriend, manager, harde werker, Christen, Boeddhist, spiritueel zoeker, occult student, vegetariër of natuurliefhebber ben?’ Ons persoonlijke zelf klampt zich vast aan het leven en weigert te sterven, het is daar zeer bang voor! We denken dat onze persoonlijke of sociale identiteit zal sterven als we opgeven en we doen er alles aan om dit te voorkomen. Terwijl we aan de andere kant hunkeren naar samensmelting met God en verlangen om opgenomen te worden in hemelse omgevingen. We zijn onwetend – wat, zoals gezegd, de kernoorzaak van egoïsme en alle andere hindernissen is – over het feit dat we dit niet beide kunnen hebben. Onze persoonlijkheid moet sterven, als een aparte identiteit, voordat we opgetild kunnen worden en werkelijke vooruitgang kunnen boeken op onze Trap naar de ‘Hemel’.

Dit is de val waarin we zitten. Zolang we ons niet bewust zijn van de fundamentele keuze die we moeten maken voor ons grotere, werkelijke Zelf (met een grote Z), en ons koppig blijven vastklampen aan ons kleine, persoonlijke zelf (met een kleine z) zullen we niet de vooruitgang boeken die we begeren.

3. Gehechtheid (of begeerte)

We zijn gehecht wanneer we blijven hangen aan plezier, onafhankelijk van het object. Dit strekt zich uit vanaf de eerste kinderlijke staat van de mensheid als wilden, tot het emotionele of intellectuele gedrag van de gemiddelde mens, tot de extase van de mysticus, helemaal tot aan de geavanceerde graden van discipelschap. Begeerte is een algemene term voor de uitgaande tendens van de geest naar de vorm. Het hele leven bestaat in meer of mindere mate uit gehechtheid. De vooruitgang van de ziel lijkt een graduele vooruitgang te zijn van het ene naar het andere object, van het grofste naar het fijnste, totdat alle objecten van gehechtheid uitgeput zijn.

4. Haat (of weerzin tegen het leven)  

Haat is hetzelfde als weerzin tegen elk object van de zintuigen. Haat is weerzin tegen het leven. Haat heeft dus een veel bredere, of subtielere, betekenis dan ons gewoonlijke gebruik van dit woord. Haat veroorzaakt afgescheidenheid, terwijl liefde de onderliggende eenheid van alle vormen blootlegt. Haat is het gevolg van concentratie op de vorm en van het vergeten van dat wat iedere vorm (in meer of mindere mate) openbaart: de ziel, de geest, het leven. Haat is aanwezig wanneer we weerzin voelen en dit leidt tot afkeer van het gehate object. Het is het tegendeel van broederschap. Daarom overtreden we een van de basiswetten van het zonnestelsel als we haten: de Wet van Eenheid. Haat ontkent eenheid en brengt ons tot het bouwen van barrières die ons afscheiden van anderen en van het leven. Haat of weerzin zijn in zekere mate aanwezig in ieder menselijk hart. Alleen wanneer we het overwinnen met liefde, of het besef van eenheid, zullen dood, gevaar en angst verdwijnen uit ons menselijke bewustzijn.

Voorbeeld: als ik me weer eens erger aan het geweld in deze wereld, of aan het onbenul van degenen die ons leiden, of aan de hebzucht van ‘de mens’, dan is haat bij mij aanwezig. De woorden ‘onbenul’ en ‘hebzucht’ alleen al zijn een uitdrukking van mijn afkeuring van gedrag wat ik meen waar te nemen en waar ik me permitteer een oordeel over te hebben. Deze oordelen komen nog altijd min of meer automatisch. Dit betekent dat ik mijn lagere gedachten nog niet onder controle heb. Wat niet helpt is dat ik hier weerzin over voel naar mezelf. Dan haat ik mezelf en ben ik even ver, of misschien nog verder van huis. Consequente oefening in meditatie, zelfobservatie, onthechting en aanvaarding zullen uiteindelijk leiden tot de vervanging van haat door liefde.

5. Vastklampen aan het leven

Dit is het intense verlangen naar leven in een vorm en naar een gevoelsleven, oftewel de capaciteit om te voelen. Dit verlangen is inherent aan iedere vorm en houdt zichzelf in stand. Vastklampen aan het leven is een vorm van gehechtheid die generiek is en een gevolg van het feit dat onze Zon Logos (Solar Logos) in incarnatie is. Zolang Hij bestaat is deze eigenschap onvermijdelijk en blijvend. Uiteraard levert dit veel meer beperkingen op bij de onwetende mens dan bij de wijze. De meerderheid van de mensheid klampt zich vast aan een persoonlijk en/of sociaal zelf, dat slechts een tijdelijke vorm is die wordt gebruikt door de ziel voor diens incarnatie. In plaats daarvan hebben we te leren om onszelf te ‘identificeren’ met het werkelijke leven van de inwonende ziel/geest die voortleeft nadat de vorm zijn diensten heeft vervuld.

 

MANIEREN OM DE HINDERNISSEN TE OVERWINNEN

Denken van een Tegengestelde Gedachte

In het algemeen zijn de hindernissen te elimineren door de techniek van het “Denken van een Tegengestelde Gedachte”. Dit klinkt gemakkelijk, maar de kunst is om dit door consequente toepassing in de praktijk te brengen. Iedere keer als een van bovengenoemde hindernissen verschijnt, wat krachtige negatieve gedachtevormen zijn, moet we deze tegenwicht bieden door de intelligente toepassing van positieve gedachten, door de juiste manier van denken. Hiermee zullen ze uiteindelijk worden vernietigd. Voor deze intelligente toepassing is kennis vereist omdat onwetendheid kan leiden tot het naïeve geloof dat alles kan worden bereikt, inclusief zelfzuchtige materiële zaken, door alleen maar positieve gedachten te herhalen.

Denk hierbij aan de in bepaalde spirituele kringen populaire film ‘The Secret’ met bijbehorend boek. Ook ik was hier aanvankelijk even door gegrepen. Maar de crux zit hem in het onderscheid tussen streven naar zelfzuchtige materiële zaken, versus het toepassen van positieve gedachten op zaken die het algemeen belang dienen en eenheid faciliteren. Dat moest ook bij mij doordringen.

We dienen daarom onze kennis uit te breiden en de onzelfzuchtige natuur van de ziel te leren begrijpen. Dan zal de illusie van de wereld der vormen verminderen en de toepassing van positieve gedachten intelligenter zijn gericht op het bevrijden van de ziel van de mensheid.

Acties volgen gedachten

Dit betekent dat we bewegen in de richting van onze gedachten. Deze kunnen negatief of positief zijn. In het eerste geval limiteren ze onze ziel en in het tweede geval bevrijden ze deze. Het is aan ons waarvoor we kiezen. We hebben keuzevrijheid, ofschoon de meesten van ons hierin gelimiteerd zijn door onze emotionele staat. Uit negatieve gedachten zullen negatieve acties voortvloeien en zullen we negativiteit uit onze omgeving aantrekken. Pijn en onwetendheid zullen hiervan altijd het gevolg zijn. Iedere keer wanneer we negatieve gedachten gebruiken zal ons lagere zelf verder wegzinken in illusie en onwetendheid. Om hier tegenwicht aan te geven dienen we negativiteit te overwinnen met een tegengestelde mentale attitude. Dit betekent de intelligente toepassing van tegengestelde golven van positieve gedachtevormen.

Als onze gedachten bijvoorbeeld hebzuchtig zijn, zullen we hebzuchtiger worden. Om dit uit te roeien dienen we deze gedachten te lijf te gaan met genereuze gedachten die, indien met volharding toegepast, zullen leiden tot een meer genereuze attitude. Dit zal op zijn beurt weer generositeit uit onze omgeving aantrekken. Als onze ‘mind’ bezoedeld is zal bezoedeling ons omringen. Wanneer we onszelf willen omringen met pure dingen zullen we pure gedachten moeten gebruiken.

Het is zo simpel als het klinkt, maar nogmaals, de crux zit hem in de praktische toepassing. Een zeer belangrijke vereiste is dat we onze emoties (oftewel ons astrale lichaam) zuiveren, omdat deze helder denken in de weg staan.

Consequente oefening

We dienen deze techniek van Tegengesteld Denken consistent te oefenen en keer op keer toe te passen met een solide uithoudingsvermogen en discipline. ‘Gelukkig’ hebben we genoeg mogelijkheden om te oefenen, levend in een duale wereld vol met conflicten en tegenstrijdige krachten. Aan de ene kant hebben we de krachten van het materialisme, aan de andere kant de krachten van goddelijkheid. Andere voorbeelden zijn de tegenstellingen donker en licht, kwaad en goed, pijn en plezier. Deze laatste tegenstelling domineert de mensheid in deze evolutieperiode. Dit is het gebied dat de meeste stress en pijn veroorzaakt.

De aantrekking van deze tegengestelde krachten creëert een hoop onrust in onze levens. De gemiddelde persoon ervaart dit tamelijk onbewust en beseft zijn eigen aandeel hierin niet. Maar wanneer we ons op het Proefondervindelijke Pad begeven, op weg naar een bewustere spirituele ontwikkeling, zullen de conflicterende tegengestelde krachten hun aanwezigheid zeer kenbaar maken. We zijn dan sterk gemotiveerd om te veranderen en onze oude gewoontes en disfunctionele begeertes, gedachten en acties te overwinnen. Maar zonder een fatsoenlijke esoterische training zullen we erachter komen dat we hier niet toe in staat zijn, hoe hard we het ook proberen.

Gebruik van de onderscheidende ‘mind’

Om zichzelf van de lagere werelden te bevrijden gebruikt de ziel de onderscheidende ‘mind’ (het denkvermogen) als instrument. De ‘mind’ stelt ons in staat het verschil tussen de zaken van ons ego en onze ziel te onderscheiden. De techniek die we dienen te gebruiken om de negativiteit van de lagere werelden te overwinnen kan in de volgende drie stappen worden samengevat:

 1. Identificeren van de negatieve gedachte.
 2. Vinden van de tegengestelde positieve gedachte.
 3. Continu vervangen van de energie van de oude negatieve gedachte door de nieuwe positieve. Neem de tijd om de nieuwe effecten in je astrale veld te ‘voelen’. Voel je hier goed bij!

Vervanging van de hindernissen door het tegendeel

1. Van onwetendheid naar ware kennis

Onwetendheid is het gevolg van een slapend bewustzijn. We maken ons bewustzijn wakker door ervaring en door ware kennis. Ware kennis kun je ondermeer opdoen door: opleiding in de psychologie van mensen en in de cultuur van andere rassen en landen; jezelf en esoterische geschriften te bestuderen; jezelf aan te sluiten bij een esoterische groep (noot II).

2. Van egoïsme naar zielsbewustzijn

Overpeins de gedachte dat je een spirituele vonk bent tussen miljarden andere, allemaal gelijk voor God. In bewustzijn mag je misschien wat verder zijn dan sommige jongere broeder-zuster zielen, maar in werkelijkheid ben je ver achter op andere, hoger geëvolueerde wezens. Praktiseer nederigheid!

Tevens is het zeer belangrijk dat je, als een aspirant, de ontwikkeling van het volle gebruik van je ‘mind’ (je zesde zintuig) als je onmiddellijke doel beschouwt, en de drie doelen van de ‘mind’ duidelijk begrijpt:

 1.  Verzamelen van informatie over de externe wereld, hetgeen het lagere ego (met een kleine e), of de persoonlijkheid, gecreëerd heeft.
 2.  Ontwikkelen van de kracht  om de gedachten, wensen en wil van het ware Ego (met een grote E), of de Ziel, over te brengen. Dit kan worden bereikt door het beoefenen van de vijf manieren van yoga: de Orders (Yama), Regels (Nijama), Houding (Asana), juiste controle van de Levenskracht (Pranayama) en Abstractie (Pratyahara) (Noot III). Als het ware Ego, of de Ziel, zich ontwikkelt zal de identificatie met het lagere zelf zich bestendig verminderen.  
 3.  Functioneren als een orgaan van visie waarbij contact en kennis wordt gemaakt met het gebied van de Ziel. Dit zal worden bereikt met behulp van de laatste drie manieren van yoga (Aandacht, Meditatie en Contemplatie (Noot III).

Als je erin slaagt om het tweede en derde doel te ontwikkelen zul je snelle vooruitgang boeken en zal de persoonlijkheid (of het ego met een kleine e) vervagen, waaruit identificatie met de Ziel (of het Ego met een grote E) zal voortvloeien 

3. Van gehechtheid naar onthechting

Gehechtheid overwin je door jezelf te onthechten van plezierige objecten. Houd niets vast, behalve de gedachte dat je in werkelijkheid een spirituele Goddelijke straal bent, en dat je op aarde bent om te leren en dienstbaar te zijn, maar dat deze aarde niet jouw ware thuis is.

Stel je voor wat je bestemming zou zijn als je vast zou blijven zitten in dit lichaam, of aan welk object of welke relatie dan ook, voor altijd, terwijl iedere andere ziel door zou gaan (wat ze zullen doen). Zou je dat willen? Ik denk het niet. Zie jezelf loslaten, als een vrije geest die terugkeert naar zijn spirituele Vader, jouw werkelijke thuis!

Geld als test

Ik wil hier speciale aandacht geven aan een zeer veel voorkomend en wijd verbreid object van gehechtheid: geld. Op ons Proefondervindelijke Pad worden we frequent getest en de testen zijn meestal hard en moeilijk. Een van de belangrijkste testen is de test van geld. Onze houding ten opzichte van geld is meestal zelfzuchtig en gebaseerd op hebzucht en angst. Daarom wordt in het Nieuwe Testament gezegd: “de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad”. (Externalization of the Hierarchy, EXH, p. 645). Het zijn grotendeels geld, hebzucht, machtsstreven en zelfzuchtigheid die achter de huidige desastreuze economische situatie liggen.

Onze houding ten opzichte van geld moet veranderen!

Ten eerste dient onze zelfzuchtige en persoonlijke interesse te verschuiven naar algemene en groepsinteresse. Het is precies deze verandering die het allerbelangrijkst is op het Proefondervindelijke Pad.

Ten tweede dienen ons geloof en onze overtuiging dat geld absoluut noodzakelijk is voor onze overleving, wat een hoop angst creëert rond geldgebrek, te veranderen. We zullen moeten leren erop te vertrouwen dat geld energie is dat altijd in overvloed aanwezig is wanneer we het nodig hebben, en dat we het oproepen en creëren met onze juiste acties. Hiermee worden acties bedoeld die bijdragen aan het algemene nut van de mensheid in plaats vanuit zelfzuchtige motieven.

Ten derde hebben we te leren, te begrijpen en volledig te integreren dat behoefte, liefde en magnetische aantrekkingskracht drie dingen zijn die, bewust of onbewust, geld aantrekken. Ze moeten zich echter alle drie tegelijk manifesteren! De behoefte in het verleden is niet altijd echt geweest, ofschoon het misschien echt voelde (dat is de wereld glamour en illusie). De liefde was zelfzuchtig en niet echt; de vraag naar materiële dingen was niet noodzakelijk voor gezondheid en geluk. De ingezette magnetische kracht was daarom verkeerd gemotiveerd, en dit proces – voortgezet over een lange tijd – heeft geleid tot de huidige nijpende financiële situatie in de wereld. De motivatie dient te veranderen naar vragen die werkelijk nodig zijn voor gezondheid en geluk voor allen! 

4. Van haat naar liefde en wijsheid

Haat wordt, net als gehechtheid, overwonnen door onthechting, in dit geval van de gehate objecten en door de beoefening van liefde en vertrouwen. Overpeins de gedachte dat God onvoorwaardelijke liefde is en dat jij een kind van God bent. Ofschoon je onrecht en schade is toegebracht, is het onnatuurlijk voor je ware aard dat je haat zou voelen. En het is schadelijk voor je Geest en Ziel. Onthoud dat haat veel breder is dan wat we er gewoonlijk onder verstaan! Het is weerzin tegen alle objecten en tegen het leven. Wanneer je terug bent in je zielenbewustzijn, en de andere persoon ook als een ziel ziet, zullen al deze hatelijke gedachten verdwijnen. Houd vast aan de gedachte dat God liefde uitstraalt naar jou en geef het door. Naar de natuur, naar de behoeftigen, en wanneer je ertoe in staat bent (en dat ben je), naar degenen die je haat! Voel je hartchakra opengaan wanneer je dit doet.

Haat wordt ook veroorzaakt door verkeerd begrip van het object van weerzin. Daarom kan het niet alleen worden weerstaan door liefde, maar is ook wijsheid en begrip nodig van de ware aard van de persoon als een Ziel die zich ergens op hetzelfde pad bevindt als jij. Dit is wederom de transitie van onwetendheid (de kernoorzaak van alle hindernissen) naar kennis.

5. Van vastklampen aan het leven naar bewustwording

De generieke conditie van vastklampen aan het leven zal voortduren zolang de Logos – de sturende Zonnekracht in ons zonnestelsel – in manifestatie is. Daar kan niet veel tegen gedaan worden. Ben het gewoon gewaar, veroordeel het niet en accepteer het zoals het is. Bestudeer de Wijsheidsleringen (Wisdom Teachings) en word je er steeds bewuster van dat het leven veel meer is dan leven op aarde alleen. Het kan helpen om je te beseffen, en frequent voor jezelf te herhalen, dat dit leven op aarde slechts een tijdelijke vorm is. Het werkelijke leven is het leven van de ziel!

Negatieve acties (samskaras)

Besef tot slot dat de techniek van het denken van een tegengestelde gedachte gepaard moet gaan met een gezamenlijke inspanning om te verhinderen dat het fysieke lichaam samskaras (negatieve acties) uitvoert in het fysieke veld. Veel van wat we doen is automatisch en het resultaat van langdurige emotionele en mentale gewoonten. Maar iedere keer dat we verzwelgen in een samskara, en het toestaan om ons denken (onze mind) en onze emoties over te nemen, en het vervolgens uit te voeren in het fysieke veld, zal het zich versterken. Deze externe negatieve acties moeten dus uitgebannen worden.

Ik weet het, net zoals ik houden veel spirituele zoekers niet van het woord ‘moeten’. Maar als je werkelijk wilt groeien in bewustzijn, dan is dit iets wat moet. En de twee technieken – het denken van een tegengestelde gedachte en uitbannen van negatieve acties – moeten tegelijk worden toegepast, anders wordt de theorie geen intelligente praktijk.

 

CONCLUSIE

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat wij mensen ons op een lange reis bevinden naar een hoger en steeds completer bewustzijn. Deze reis noem ik metaforisch onze Trap naar de ‘Hemel’, waarbij dit in het Engels natuurlijk veel mooier klinkt: onze Stairway to ‘Heaven’. Wanneer we een bewustere reiziger worden, betreden we het Proefondervindelijke Pad.

In de vroege fases van dit pad zijn we Mystieke Aspiranten, werkend in het Astrale veld (met onze emoties) aan de zeer belangrijke stap van het openen en engageren van ons hart. In de latere fases worden we Proefondervindelijke Discipelen, werkend in het Mentale veld (met onze gedachten) aan de ontwikkeling van onze hogere mentale capaciteiten, en aan het bouwen van ons Causale Lichaam of Egoïsche Lotus. In deze fase trachten we de zelfzuchtige preoccupaties van ons lagere zelf (of ego met een kleine e) aan diens vele illusies en glamoureuze gevoelens te overstijgen, en deze te vervangen door de onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid van ons Hogere Zelf, onze Ziel (ons Ego met een grote E).

Op het Proefondervindelijke Pad worden we getest (o.a. met geld) en geconfronteerd met vele hindernissen die we in vijf groepen kunnen onderverdelen: onwetendheid (wat de kernoorzaak van alle andere is), egoïsme, gehechtheid, haat en vastklampen aan het leven. In het algemeen moeten we deze hindernissen overwinnen met de duale techniek van Tegengesteld Denken en Uitbannen van Negatieve Acties (samskaras). We dienen dit werk zelf te doen! Niemand anders kan dit voor ons doen. Dit werk kan hard en moeilijk zijn en het vergt uithoudingsvermogen en discipline, maar dit zal adequaat worden gecompenseerd door de beloningen. En…vroeger of later moeten we dit werk op onze evolutionaire reis toch doen. Dus, waarom wachten…?

Eric Huysmans, 13 november 2013

www.sensability.nl

 

NOTEN

I. De zes fases van discipelschap zijn (uit DINA I, sectie drie, p. 671):

1. Klein chelaschap/Praktische Mysticus/Proefondervindelijke: deze fase in het Proefondervindelijke Pad is in dit essay beschreven.

2. Chela in het licht: in deze fase is het bewustzijn van de Proefondervindelijke bezig met het overwinnen van glamour en het genezen van de verwrongen, bijziende visie van de persoon die is ondergedompeld in het leven van materie en vorm. Hij poogt nu een nieuwe visie te zien, zijn wereld van emotionele reacties te controleren en te werken aan een nieuw medium, dat van het Licht.

3. Geaccepteerd discipelschap:  proefondervindelijken worden geaccepteerde discipelen wanneer ze de 1e en 2e initiatie hebben afgelegd. (Zie voor meer informatie over initiaties het boek ‘Initiation, Human and Solar’). De hoofdgedachte in deze fase is het streven naar direct contact met de Meester in meditatie. 

4. Chela op de dunne draad: de fase waarin de discipel wordt geleerd hoe hij (in noodgevallen) de aandacht van de Meester kan trekken. De hele kwestie van psychische sensitiviteit is in deze fase aan de orde.

5. Chela binnen het aura: de fase waarin de discipel leert hoe een oproep uit te zetten die hem een interview met de Meester toestaat. Deze fase ligt nog ver in de toekomst voor de meeste discipelen omdat het een bijna complete eenwording vergt tussen de discipel en de groep van de Meester.  

6. Chela binnen het Hart van de Meester: de fase waarin de discipel altijd nauw contact heeft; hij wordt nu absoluut voorbereid voor onmiddellijke initiatie of heeft deze al achter de rug; er wordt aan hem gespecialiseerd werk gegeven.

 

II. Als je geïnteresseerd bent om een esoterische studiegroep te vormen kun je dat bij mij kenbaar maken via [email protected]

 

III. De acht manieren van yoga zijn (uit The Light of the Soul, boek II, p.178):

 1. Orders (Yama): onthouding van gierigheid, hebzucht, onbeheerstheid en diefstal, en het praktiseren van onschadelijkheid en waarheid.
 2. Regels (Nijama): aspiratie, zelfbeheersing, purificatie, devotie, en het spiritueel lezen en begrijpen van gebeurtenissen.
 3. Houding (Asana): een stabiele en onbeweeglijke fysieke houding, een gelijke emotionele houding en een stabiele ‘mind’.
 4. Juiste controle van levenskracht (Pranayama): de regulering van prana of de levensadem.
 5. Abstractie (Pratyahara): het onderwerpen van de vijf zintuigen aan het denkprincipe van de ‘mind’ (het zesde zintuig).
 6. Aandacht (Dharana): éénpuntige focus op een object.
 7. Meditatie (Dhyana): het doordenken van de diepere betekenis van het object en het ontdekken van diens relatie met andere dingen.
 8. Contemplatie (Samadhi): het samensmelten met het object, er één mee worden.

BIBLIOGRAFIE

Alice Bailey, Discipleship in the New Age I (DINA I), Lucis Trust, 1944

Alice Bailey, Externalization of the Hierarchy (EXH), Lucist Trust, 1957

Alice Bailey, Initiation, Human and Solar (IHS), Lucis Trust, 1951

Alice Bailey, Intellect to Intuition (ITI), Lucis Trust, 1932

Alice Bailey, The Light of the Soul (LOS), Lucis Trust, 1927


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Nodig regelmatig vrienden en bekenden uit voor authentieke dialogen over dingen die er toe doen. Mediteer samen en deel elkaars dromen, passies en obstakels. Creëer een nieuwe cultuur van ridders die een nieuw paradigma vormgeven.

Tijn Touber, Nederlands schrijver en muzikantBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.