The Ageless Wisdom: een verborgen werkelijkheid

Timeless bliss

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7013
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Grens)wetenschap

(Eric Huysmans) In het kader van mijn studie bij de Morya Federation heb ik enkele papers geschreven over verschillende onderwerpen van The Ageless Wisdom. Hieronder tref je de Nederlands vertaling van de eerste aan die gaat over de veel grotere werkelijkheid die ons omringt én doordringt. Hierin wordt licht geworpen op onze oorsprong, op de zeven systemische werelden met haar functies en bewustzijnsniveaus, en op onze menselijke constitutie die bestaat uit zeven lichamen.

THE AGELESS WISDOM: EEN VERBORGEN WERKELIJKHEID

INLEIDING

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat er een veel grotere realiteit bestaat dan op het eerste gezicht lijkt. Sommigen geloven dat de objectieve, materiële wereld, waarin alleen objecten bestaan die waargenomen worden door de zintuigen, of die wetenschappelijk kunnen worden ‘bewezen’, de enige realiteit is. Anderen, een relatief grote groep - geïndoctrineerd door verschillende religies - geloven in een leven na de dood met engelen en duivels en een (wrekende) God in de hemel. En dan is er ook een groeiende groep van spiritueel geïnteresseerde personen, die voor het grootste deel weinig concrete ideeën hebben van andere dimensies met mystieke en goddelijke wezens en meesters.

Dit essay beoogt om de geïnteresseerde lezer zeer precieze beschrijvingen en mentale inzichten te geven in de verborgen realiteit die zich in en overal om ons heen bevindt. Het wil enig licht werpen op de menselijke origine, de zeven systemische velden van het kosmisch fysieke veld met hun functies en bewustzijnsniveaus, en de menselijke constitutie die bestaat uit zeven lichamen.                        


MENSELIJKE ORIGINE

Waar komen wij mensen vandaan? Wie zijn wij? Waar is het Universum van gemaakt? Dit zijn enkele van de grote vragen waarover onderzoekende mensen zich al zo lang als de mensheid bestaat het hoofd hebben gebroken.

De antwoorden die de moderne wetenschap op deze vragen geeft zijn niet bevredigend voor degenen die een diepere waarheid zoeken; net zomin als de vage en fantastische verhalen die de Christelijke Kerk al eeuwen geeft om de massa te onderdrukken. Voor mensen die blijven graven naar de waarheid en die openstaan om te horen, geeft de Ageless Wisdom veel bevredigendere antwoorden. In het bijzonder de antwoorden die ooit mondeling werden doorgegeven door Meesters in het verleden, zoals Boeddha of Pythagoras, en die nog steeds gevonden kunnen worden in oude geschriften als de Kabbalistische Zohar en de ‘originele Joodse Bijbel’ (voetnoot 1), of in meer recente leerstellingen zoals De Geheime Leer en de blauwe boeken van Alice Bailey. In deze bronnen bevindt zich een grote rijkdom aan esoterische kennis over de aard van de Kosmos en van de Mens en over het magnifieke en ingewikkelde web van de realiteit dat ons omgeeft en doordringt.

Startend op het niveau van de ons omgevende realiteit worden antwoorden op pertinente vragen systematisch beschreven met de zeven Systemische (of ‘Zonne’) Velden (waarbij het woord ‘velden’ gezien kan worden als ‘vibratieniveaus’).


DE SYSTEMISCHE VELDEN

Het doel van dit essay dwingt me om heel kort te zijn over de kracht die de velden heeft voortgebracht. Madame Blavatsky heeft vele pagina’s geschreven in haar Geheime Leer, waarin zij een scala aan verschillende termen gebruikt om die kracht te identificeren. Op deze plek wil ik verwijzingen naar deze kracht beperken tot de verklaring van het bestaan van een allesdoordringende kracht, of oersubstantie, of oerbewustzijn, of oorsprong van alles inclusief zichzelf, of oeratoom, of de enige inhoud van de Kosmos, door Pythagoras de ‘Monade’ genoemd (voetnoot 2).  Alice Bailey schrijft in haar boeken dat Meester Djwhal Khul (DK) ook een term gebruikt die hij “het Alziend Oog” noemt (al ben ik niet zeker dat hij met deze uitdrukking de oerkracht bedoelt), zoals in de volgende passage:

Het  “Alziend Oog” van de planetaire Logos en het visuele orgaan dat Hem dient – de Monade.

Laat me nu het concept verder uitwerken, u herinnerend aan de vaakgebruikte term “het Alziend Oog”. Dit verwijst naar de kracht van de planetaire Logos om in alle delen, aspecten en fases (in tijd en ruimte) te zien van Zijn planetaire voertuig, dat Zijn fysieke lichaam is, en Zichzelf te identificeren met alle reacties en gevoeligheden van Zijn geschapen wereld en met volledig bewustzijn deel te nemen aan alle gebeurtenissen en manifestaties. Via welk medium doet Hij, op Zijn eigen hoge niveaus, dit? Door welk mechanisme kan Hij zo “zien”?  Wat is Zijn visuele orgaan? Wat is de aard van het zien waarbij Hij contact maakt met de zeven velden van Zijn gemanifesteerde universum? Wat is het door hem gebruikte orgaan dat correspondeert met het derde oog in de mens? Het antwoord luidt als volgt: de Monade is voor de planetaire Logos wat het derde oog is voor de mens; dit zal duidelijker worden als u in uw achterhoofd houdt dat onze zeven velden slechts de zeven subvelden zijn van het kosmisch fysieke veld. De – zogeheten – monadische wereld is Zijn visuele orgaan; ….Discipleship of the New Age (DINA) II: p. 291.

Met het eerdere voorbehoud voor het gebruik van de uitdrukking denk ik dat we, zeer simplistisch gesteld, kunnen verklaren dat dit “Alziend Oog” of Monade, de (niet fysieke) Kosmos met zeven Kosmische Velden creëerde, wat hoogstwaarschijnlijk een noodzakelijke daad was. Een van de volgende stappen in dit enorme scheppingsproces was de creatie van de zeven Kosmische Fysieke Subvelden, ons Systemische (zonne-) stelsel, en daarbinnen weer de verschijning van de Planetaire Logos in de zeven subvelden in elk van hen. Dus, in totaal, hebben we (minstens) 343 velden of trillingsniveaus.

Hierna volgt een korte samenvatting van de zeven Systemische Velden en hun functies en bewustzijnsniveaus. Ik begin met het bekendste en meest dichte Veld, het vaste Fysieke Veld, wat het zevende veld is in de rij van minst naar meest dicht. Daarom loopt de samenvatting numeriek terug, van nummer 7 naar nummer 1.

7. Vaste Fysieke Veld

Dit is het ons bekende en zichtbare veld van de laagste materiële wereld (of trillingsniveau) met de zintuiglijk zichtbare elementen aarde, water, vuur en lucht. De functie ervan is de ontwikkeling van fysiek bewustzijn in de Aardewereld, van bewustzijn van fysieke materie (materie zoals wij die kennen).

6. Vloeibare of Emotionele of Astrale Veld

Dit meestal ‘Astraal‘ genoemde Veld is in werkelijkheid het veld van de emotionele wereld. Dit veld is minder dicht dan het Fysieke Veld en wordt vloeibaar genoemd omdat de hier verblijvende emoties dichte fysieke materie en blokkades vloeibaar maken: het woord ‘e-motion’ kan in dit opzicht uitgelegd worden als ‘energie in beweging’. In dit veld wonen vele soorten niet-fysieke, emotionele wezens, die onderverdeeld kunnen worden in zeven niveaus of subvelden. Deze velden strekken zich uit van de laagste emoties als haat en angst tot de hoogste: LIEFDE.

De functies van dit Veld zijn: de ontwikkeling van emotioneel bewustzijn, onze gevoelens en emoties; het leren hanteren van aantrekking of afstoting en onze verlangens (kama); groeien van vooringenomenheid met het zelf naar onzelfzuchtigheid en dienstbaarheid van het niet-zelf; het verhogen van onze gevoelens en emoties van de laagste niveaus van angst en haat via de volgende niveaus van verdriet, vergeving, harmonie en vrede naar uiteindelijk de al genoemde hoogste emotie: LIEFDE.

5. Gasvormige of Mentale Veld (lager en hoger mentale of causale veld)

Dit is het veld van de mentale wereld; van gedachten, ideeën en idealen. De term  ‘gasvormig’ refereert aan het verdampingsproces waarin vloeibare emoties verdwijnen en vervangen worden door gedachten.

De functie van dit veld is: de ontwikkeling van ons mentale bewustzijn, van het lagere mentale veld van onmiddellijk conclusies trekken, zwart-wit principes (of-of) en denken zonder onderscheid, naar hogere niveaus van concreet denken en dingen in perspectief zien. En van daaruit verder omhoog naar hoger mentaal of causaal bewustzijn, of abstract denken, dat ons toestaat om te generaliseren en in patronen en systemen te denken, abstracte ideeën te hebben, volledig bewust te worden van het feit dat we een ziel in incarnatie zijn en volledig in contact te zijn met onze Egoïsche Lotus of causale lichaam.

4. Etherische of Intuïtieve of Boeddische Veld

Hier komen we bij een wereld die nog niet geaccepteerd is door de traditionele wetenschap (omdat die niet ‘bewezen’ kan worden door wetenschappelijke observatie), de onzichtbare ‘etherische’ wereld. De voornaamste functie van de etherische wereld van het Boeddische is Intuïtie. Dit is het veld van harmonie, verenigende liefde en intuïtie die het geheel openbaart. Dit veld is het middelste aspect van de spirituele triade (atma-boeddhi-manas), en is het trillingsniveau waar de mensheid als geheel naar streeft.

De functies van dit veld zijn: de ontwikkeling van groepsbewustzijn, intuïtief of Christusbewustzijn, volledige harmonie, verenigende liefde en een intuïtie die het geheel openbaart; het vinden van het “heldere koude licht” dat de werkelijke waarheid openbaart, zonder tussenkomst van enige gedachtevorm.

3. Super-Etherische of Atmische Veld van de Spirituele Wil

Dit is de spirituele wereld van het derde aspect, het veld vanwaar de Wil van God – de Planetaire Logos – wordt herkend en bereikt. Het is het veld van de Goddelijke Wet uitgedrukt door de Goddelijke Gedachte. Al het leven in de vijf lagere werelden (of velden) wordt bestuurd vanuit dit veld van de Goddelijke Wil.

De functies van dit veld zijn: het ontwikkelen van planetair bewustzijn in de spirituele wereld; herkennen van en toegang tot de Wil van God, de Planetaire Logos; uitdrukken van de Goddelijke Wet door de Goddelijke Gedachte; het leren van het Goddelijke Plan zoals het is bedoeld door de Planetaire Logos.

2. Sub-atomaire of Monadische Veld van het Goddelijke

Dit is de Goddelijke wereld van het tweede aspect, het ‘Monadische Veld’ genaamd. Zoals ik al gezegd heb, gebruik ik het woord Monade voor de oerkracht, zoals Pythagoras deed (zie voetnoot 2).

De functies van dit veld zijn: de ontwikkeling van Godbewustzijn in de Goddelijke wereld; het vinden en ervaren van het hoogste aspect van de mens: het spirituele aspect; het vinden en ervaren van werkelijke bevrijding, als mens het worden van een (relatief) “vrije geest”.

1. Atomische of Goddelijke of Logoïsche Veld

Dit is de Logoïsche wereld van het eerste aspect en het atomische veld van de zeven Systemische velden. De Heer van de Wereld (Sanat Kumara) heeft Zijn eerste focus op dit veld en de Christus (de Heer Maitreya) is sinds kort bewustzijn en effectiviteit in dit veld aan het verkrijgen. Dit veld wordt de “Zee van vuur” genoemd. De Raadskamer van Shamballa is met name op dit veld gevestigd. Vanuit dit veld ontspringen alle dynamische, creatieve impulsen, het leven in de lagere zes velden inspirerend. Alleen een Meester van de zevende initiatie (zoals de Christus) kan beginnen om zich op dit veld te richten.

De functie van dit veld is: de ontwikkeling van het absolute bewustzijn in de wereld van de uitstralende oorzaak, de wereld van het eerste aspect, de “Zee van Vuur”, en de energie die eruit voorkomt en die het gehele kosmisch fysieke veld (dat bestaat uit de hier weergegeven zeven Systemische velden) bezielt.


DE CONSTITUTIE VAN DE MENS

Onze Menselijke Gesteldheid kan systematisch en schematisch beschreven worden langs de lijnen van de Zeven Systemische Velden, zoals die te zien zijn in de tabel uit Alice Bailey’s boek ‘Initiation, Human and Solar’ (IHS).

In deze tabel kunnen we zien dat de constitutie van het gehele Menselijke Wezen zich uitstrekt over zes velden, van het tweede Monadische Veld tot het bekende zevende Fysieke Veld. Het volgende wat opvalt, is dat onze gehele constitutie onderverdeeld kan worden in drie zogenaamde ‘triades’: de eerste triade verblijft in het tweede Monadische Veld, de tweede triade strekt zich uit over het derde Atmische, het vierde Boeddhische en het hoogste deel van het vijfde Mentale Veld; en de derde triade over het lagere deel van het vijfde Mentale Veld en het zesde Astrale en zevende Fysieke Veld.

I. De eerste triade in het Monadische Veld is de Monade, of pure Geest, de ‘Vader in de Hemel’. Het kan beschouwd worden als het hoogste lichaam van de Mens, en dat is

1. Het Monadische lichaam:dit reflecteert de drie aspecten van de Goddelijkheid:

a. Wil of Kracht: de Vader.
b. Liefde en Wijsheid: de Zoon.
c. Actieve Intelligentie: de Heilige Geest.

Met deze ‘Vader in de Hemel’ wordt pas contact gemaakt bij de uiteindelijke initiaties, als de mens het einde van zijn reis nadert en perfect geworden is. 

De Monade reflecteert zichzelf in:

II. Het Ego, de Ziel, Hogere Zelf, of Individualiteit.

Deze tweede, of Spirituele triade, bestaat uit drie lichamen:

2. Het Atmische Lichaam: weerspiegelt onze Spirituele Wil.
3. Het Boeddhische Lichaam: reflecteert onze Intuïtie, liefde-wijsheid, het Christus principe.
4. Het Hogere Mentale (of Causale) Lichaam: Hogere Manas of de abstracte Geest .

Het Ego (of de ziel) begint zijn krachten te laten voelen in gevorderde mensen en in toenemende mate op ‘the Probationary Path’ (het proefondervindelijke pad), totdat bij de derde initiatie de controle over het lagere zelf door het hogere zelf is vervolmaakt en het hoogste aspect zijn energie begint te laten voelen.

Het Ego reflecteert zichzelf in:

III. de Persoonlijkheid, of lagere zelf, of fysieke veld mens.

Dit is de derde triade die wederom uit drie lichamen bestaat:

5. Het Mentale lichaam: lagere manas, of concrete gedachten.
6. Het Emotionele lichaam: astrale lichaam, onze emoties.
7. Het Fysieke Lichaam: het dichte fysieke en het etherische lichaam (of etherische dubbelganger).

Het doel van de evolutie is de mens te brengen tot de realisatie van het Egoïsche Aspect en het onder controle krijgen van de lagere natuur (IHS:xv).


CONCLUSIE

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de mens veel meer is dan de verschijning van een lichaam. Wij zijn niet ons fysieke lichaam, noch ons emotionele of ons mentale lichaam. Met andere woorden: wij zijn niet onze verschijningsvorm, noch onze emoties of onze gedachten. Wij zijn veel meer dan dat. Ieder van ons is een Monade (in de terminologie van Pythagoras) die zich gedurende een lange evolutie (na een zeker zo lange of langere periode van involutie) ontwikkeld heeft tot een menselijke ziel, het Ego (met hoofdletter E), dat op zijn beurt in vele verschillende persoonlijkheden (ego’s met een kleine e) duikt met variërende sets van lichamen, om het pad van evolutie van bewustzijn te completeren.

De realiteit die ons omringt, zowel gezien vanuit het enge standpunt van onze lichamen als vanuit het veel bredere zicht in de kosmos, is enorm en strekt zich uit over onmetelijke  velden, of trillingsniveaus. De meeste mensen lijken dit totaal niet te bevatten, niet open als zij zijn om zelfs maar de mogelijke waarheid van deze zaken in overweging te nemen. Zelfs de mens die zich bevindt op het Probationary Path (het proefondervindelijke pad op weg naar Discipelschap) heeft moeilijkheden om de grootsheid van dit alles te bevatten. Hij ziet zich vervuld van ontzag als hij probeert om de wonderbaarlijke complexiteit van de hem omringende realiteit te vatten.

Eric Huysmans, 9 september 2013

www.sensability.nl

Voetnoot 1 – In ‘De Geheime Leer’ (Vol. I, p. 346, noot 2), refereert Madame Blavatsky aan de originele Joodse Bijbel (door haar ‘de werkelijke Joodse’ genoemd) en niet aan de algemeen geaccepteerde die een gemutileerde versie is.

Voetnoot 2 – Zie Henry T. Laurency: ‘The Knowledge of Reality’ (o.a. p. 11) en ‘The Philosopher’s Stone’  (p. 20).

BIBLIOGRAFIE

  • Bailey, Alice, Discipleship in the New Age II (DINA II) (Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II)
  • Bailey, Alice, Initiation, Human and Solar (IHS) (Mensen en Zonne-inwijding)
  • Blavatsky, Madame, The Secret Doctrine I (De Geheime Leer I)
  • Laurency, Henry T., The Knowledge of Reality (nog niet vertaald)
  • Laurency, Henry T., The Philosopher’s Stone (nog niet vertaald)

Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Iedereen zou zorgvuldig moeten kijken naar welke weg zijn hart trekt, en die weg vervolgens kiezen met al zijn kracht.

Chinees gezegdeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.