Doorbraak in onze Evolutie: ontwikkeling van ons Bewustzijn

Bewustzijn

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:16988
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Grens)wetenschap

(Eric Huysmans) Momenteel bevinden wij ons in een cruciale fase van onze evolutie waarin wij een overgang aan het maken zijn van een ego gedreven bewustzijn naar een meer eenheidsgericht bewustzijn. Hiermee zullen wij uiteindelijk boven ons conflictdenken uitstijgen en een toekomst creëren waarin wij met meer respect, harmonie en liefde met elkaar en met de aarde omgaan, vanuit de leidende gedachte dat we allen onderdeel zijn van één en hetzelfde grote geheel. In mijn aan mijn boek 'Doorbraak in onze Evolutie' ontleende reeks ga ik dit keer in op de verschillende menselijke bewustzijnsniveaus.

Verduisterd bewustzijn

Ons menselijke bewustzijn is verduisterd. Hierdoor verkeren wij in de illusie dat de voor ons zichtbare wereld van de fysieke vormen de enige echte is. Er zijn echter nog vele hogere niet-fysieke werelden en materiële vormen, die wij met onze vijf zintuigen niet kunnen waarnemen omdat deze buiten het frequentieniveau van ons bewustzijnsbereik liggen. Maar daarmee is fysieke materie zélf nog geen illusie, zoals mystici mijns inziens onterecht stellen. Voor de bewoners van de fysieke wereld, wij dus, zijn de fysieke vormen exact wat zij lijken, maar daarnaast nog oneindig veel meer. Deze laatste toevoeging is essentieel en wordt door veel mensen niet gezien. Merkwaardig is dat oude beschavingen, zoals de Egyptenaren, de Inca’s, de Hopi’s, de Hindoes, de Maya’s, et cetera, meer leken te weten. Zij hebben interessante informatie achtergelaten.  Hoe kan dit? Waarom wisten zij meer dan wij? Wat is er gebeurd?

Terugval in bewustzijn

Ergens, op een bepaald moment, moeten we teruggevallen zijn in bewustzijn. Wij moeten onze hand overspeeld hebben en daarvoor ‘gestraft’ zijn. Niet door een oppermachtige God. Nee, dat is een verzinsel van machtswellustelingen die angstgevoelens van onbewuste mensen misbruiken om hun machtsbasis te handhaven. Niemand straft ons. Als wij iets onprettigs meemaken is dat een gevolg van ons eigen handelen. Het leven is gebonden aan de zeven universele levenswetten. Eén daarvan is de wet van zaaien en oogsten. Alles wat wij oogsten hebben wij zelf ooit eerder gezaaid. Al onze acties hebben gevolgen. Dat is een universele wetmatigheid waar niemand aan kan ontkomen. 1 We moeten dus iets gedaan hebben waardoor wij teruggevallen zijn in bewustzijn.

In verschillende geschriften en door oude wijsgeren wordt naar zo’n terugval verwezen. Het Oude Testament spreekt over de zondeval, metaforisch uitgebeeld door Eva die een appel eet uit ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ waardoor ze uit het paradijs wordt verdreven en in de aardse dualiteit valt, de rest van de mensheid daarin meeslepend. Plato sprak op zijn beurt over de ondergang van de Atlantische beschaving. Ogenschijnlijk een heel ander onderwerp, maar misschien toch niet… De Atlantische beschaving was zeer hoogstaand en is in verschillende fases ten onder gegaan door uit de hand gelopen misbruik van kennis. 2 Daardoor viel de Atlantische mens terug in bewustzijn en werd ze teruggeworpen in het stenen tijdperk. Maar er waren overlevenden. Die zijn op tijd gevlucht naar veiliger oorden. Dit zijn de bovengenoemde oude beschavingen. Vandaar dat in deze, volgens archeologische ‘wetenschappers’ geheel los van elkaar staande beschavingen, dezelfde symbolen terug te vinden zijn.

Afijn, we zijn dus teruggevallen naar een lager bewustzijn dan ‘onze voorgangers’ al hadden. Maar wij waren dit natuurlijk zelf in voorgaande incarnaties! Wij hebben dus zelf een hoger bewustzijn gehad en wij proberen dit al duizenden jaren terug te winnen. Onze ziel doorloopt hiervoor een lange reis door verschillende bewustzijnsniveaus in het menselijke koninkrijk. 3

Ons emotionele bewustzijn

Volgens de esotericus Henry Laurency 4 zijn de thans geïncarneerde zielen, wij dus, in meerderheid ondergedompeld in een nog vrij laag emotioneel bewustzijn. Wij kunnen geen stap overslaan in de ontwikkeling van ons bewustzijn en dienen dit stapsgewijs, door vele levens heen, te ontwikkelen naar hogere emotionele, mentale en causale niveaus. 3 Ons huidige emotionele bewustzijn dompelt ons onder in een leven van illusies. Hierin zijn wij overgeleverd aan de dwingende wil van onze emotionele wensen en behoeften, en het slachtoffer van aantrekking en afstoting. Dat wil zeggen: aantrekking door hogere emoties (zoals vreugde en liefde) en afstoting door lagere emoties (zoals haat en angst). Deze emotionele invloedskracht verstoort onze objectieve blik op de werkelijkheid. Pas als wij het causale (lees: zielen-) bewustzijn hebben veroverd, zullen wij volledig vrij zijn van onze illusies.

Maar deze hoge bewustzijnsstaat zullen wij pas in het laatste idealistische stadium van het menselijke koninkrijk bereiken. Aangezien de meerderheid van de mensheid zich nog in de barbaarse en civilisatiestadia bevindt, zijn wij hier nog een eind vandaan. Wij bevinden ons nu, volgens Laurency, in de overgang naar het culturele stadium, waarin wij onze lagere emoties, zoals haat en haar afgeleiden (afgunst, verdriet, depressie, etc.), steeds meer vervangen door de hogere, zoals liefde en haar afgeleiden (vreugde, dienstbaarheid, harmonie, etc.). In dit culturele stadium kunnen wij al wel een eerste contact met het causale bewustzijn bereiken door het ontluiken van een verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen voor onszelf of voor onze familie, maar voor de gehele mensheid. Dit zal ons in toenemende mate aansporen tot actie en zelfopofferend werk. Maar wij zullen in dit stadium op zijn best de status van een ‘mysticus’ of van een ‘heilige’ bereiken.

De mysticus ervaart de eenheid van het leven ten volle buiten alle rationele concepten om, en ontvangt inspiratie van zijn eigen superbewustzijn. Deze noemt hij vaak ‘The Presence’ (aanwezigheid), of ‘The Divine’ (het Goddelijke). Hij ondersteunt zijn goddelijke ervaringen vaak met eenvoudige en heldere boodschappen. Voorbeelden zijn Indiase Avatars en mystici als Sri Bhagavan, Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta, Krishnamurti of Saj Baba. Zij vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het hogere emotionele bewustzijn bij grote groepen mensen. De heilige is van een nog hogere orde. Dit is een emotioneel genie die in zuivere en volledig onbaatzuchtige liefde verkeert, de hoogste vorm van emotioneel bewustzijn.

Ons mentale bewustzijn

Volgens Henry Laurency legt de mens zich pas toe op de ontwikkeling van zijn hogere mentale bewustzijnsniveaus als hij het hoogste emotionele bewustzijnsniveau heeft bereikt. Ons mentale bewustzijn ontwikkelt zich tijdens de hogere emotionele fases vaak niet verder dan een gemiddeld niveau. Ook mystici zouden nog vele levens nodig hebben om daarin hun hogere denken te ontwikkelen. In die levens gaan zij zich oriënteren op hun rationele kwaliteiten, waarvoor hun eerder ontwikkelde hoogste emotionele bewustzijnslagen tijdelijk zijn uitgeschakeld en zij daar nauwelijks toegang toe hebben. Dit heeft tot gevolg dat zij in die ‘mentale levens’ vaak een scepticus of een atheïst zijn en alle religieuze invulling van hun levensvragen afwijzen.

Vier mentale denkniveaus

Ons mentale bewustzijn is onder te verdelen in vier niveaus of manieren van denken:

1. Concluderend denken

Dit is een automatische, rechtlijnige en zwart-witte  manier van denken die geen ruimte laat voor andere meningen. Het kenmerkt zich door ‘jumping to conclusions’ waarbij we onmiddellijk de meest voor de hand liggende mening vormen op basis van onze eigen interpretaties, in plaats van af te gaan op concrete objectieve waarnemingen of feiten. Deze manier van denken lijkt nog bij de meerderheid van de mensheid het sterkst geactiveerd. Het is dan ook goed dat nieuwe methoden voor bewustzijnsontwikkeling, zoals onder andere NLP, de laatste decennia sterk in populariteit zijn gegroeid. Binnen NLP wordt het maken van interpretaties ‘mind readen’ genoemd. Dit is het zelf betekenis geven aan gedrag van anderen, alsof we hun gedachten zouden kunnen lezen. Dit klakkeloze invullen van andermans bedoelingen is sterk gekleurd door onze eigen emoties en overtuigingen en leidt daardoor tot veel misinterpretaties en communicatieverwarring. Zolang wij ons daarvan niet bewust zijn, komt het niet in ons op om onze overtuigingen in vraag te stellen. Tegenover ‘mind readen’ wordt binnen NLP het begrip kalibreren geplaatst. Dit staat voor het zuiver objectief waarnemen van gedrag op basis van strikt waarneembare feiten. We kunnen veel misverstanden voorkomen als we ons beperken tot het benoemen van waarneembaar gedrag en, bij onduidelijkheid, vragen naar de beweegredenen.

2. Principe denken

In deze meest basale vorm van abstract denken zoeken we het gemeenschappelijke kenmerk of principe in een groep, maken we dingen absoluut en delen we de werkelijkheid in op een tweezijdige en nog steeds zwart-witte manier. Net zoals bij concluderend denken geven in het algemeen emoties en vaststaande overtuigingen de doorslag bij de bepaling van onze principes. Daarbij denken we in ‘of-of’ en bijten we onszelf vast in een principe vanuit een stellige overtuiging. Dit laat geen ruimte voor een andere opinie. Het is het een óf het ander. We beseffen niet dat ogenschijnlijk tegengestelde of conflictueuze principes beide een deel van de waarheid kunnen zijn en sluiten de mogelijkheid van ‘en-en’ uit. Dit denken is dogmatisch en wordt nog steeds toegepast door veel ideologen, theologen, filosofen en wetenschappers.

3. Perspectief denken

Dit is een meervoudige manier van denken die genuanceerd is en die relativeert. Het vereist het vermogen tot onafhankelijk denken in concepten, los van emoties en met gebruik van ons gezonde verstand. Hierdoor kunnen we zaken in perspectief zetten en begrijpen we dat hetzelfde thema of idee verschillende belangen en functies kan hebben in verschillende contexten en/of tijdsperiodes. We begrijpen dat ogenschijnlijk paradoxale zaken twee zijden van één en dezelfde waarheid kunnen zijn, met andere woorden: we denken in ‘en-en’. We zijn ons dan bewust van onze eigen overtuigingen en tevens bereid om deze ter discussie te stellen en zo nodig los te laten. Hierin past bijvoorbeeld ‘The Work’ van Byron Katie 5 waarin we leren onszelf de vraag te stellen: ‘is mijn gedachte waar?’. Met deze vraag dagen wij onszelf uit om zaken vanuit een hoger abstractieniveau, en op een meer neutrale wijze, te bekijken.

4. Systeemdenken

Deze hoogste mentale denkvorm is het vermogen om ‘causale intuïties’ (het onmiddellijke weten door inspiratie van onze ziel) om te zetten in hogere mentale ideeën en te vertalen naar onze dagelijkse realiteit. We doorgronden dan de systemen achter de concepten. Dit zou volgens Laurency alleen bereikbaar zijn voor enkele individuen die zich reeds in het humanistische stadium bevinden. Deze zouden individueel worden getraind door de Planetaire Hiërarchie en op de rand staan van het idealistische stadium, waarin zij een causaal bewustzijn zullen verwerven.

Ons causale bewustzijn

Onze evolutie door het menselijk koninkrijk tijdens tienduizenden incarnaties is feitelijk het pad naar, en de voorbereiding op, het bereiken van ons causale bewustzijn. Dit hebben we bereikt wanneer wij ons volledig en actief bewust zijn van onze ziel, zowel qua emotionele beleving als qua mentaal begrip en direct weten. We beschikken dan over zowel de nobelste emotionaliteit (zuivere liefde) als het meest rationele mentale bewustzijn (systeemdenken). De term causaal duidt op het directe inzicht in het causale (oorzakelijke) verband tussen verschijnselen. We weten dan de antwoorden op de grote levensvragen: wie zijn wij; waar komen wij vandaan; waar gaan wij heen; en wat is de betekenis van het leven?

Wij kunnen ons sluimerende causale bewustzijn activeren op twee manieren: door het ontwikkelen van onze hogere emoties en door het verwerven van een hoger mentaal bewustzijn. Met een lager emotioneel en mentaal bewustzijn is het bereiken van causaal bewustzijn volstrekt onmogelijk. Pas na de verwerving van het hogere mentale denken in het humanistische stadium kunnen wij een volledig causaal bewustzijn gaan bereiken in het idealistische stadium. Wij (lees: de  menselijke zielen) komen dan tot ontdekking dat ook de rationele wetenschap tekort schiet bij het zoeken naar antwoorden. Deze komen uiteindelijk niet van (mentale) wetenschappen, en ook niet van (emotionele) religies, maar vanuit causale intuïtie, oftewel het directe weten vanuit de intuïtieve inspiratie van onze ziel. Het is uiteindelijk deze inspiratie die ons via een diep innerlijk weten de weg zal wijzen. Op dat moment kunnen wij de heelheid die door onze ziel wordt getoond weer door onze emoties ervaren en worden deze samengevoegd met kennis, liefde en wijsheid. Hiermee zal eindelijk onze lange ontwikkelingsweg door het menselijke koninkrijk zijn voltooid. Wij hebben dan het essentiële niveau van eenheidsbewustzijn bereikt en zijn klaar en volledig toegerust om onze reis te vervolgen in de essentiële wereld van het supermenselijke koninkrijk. 6 

Voor welke doorbraak staan we nu?

Kijkend naar de huidige toestand van de mensheid lijkt het mij onwaarschijnlijk dat wij in deze doorbraakjaren 2011-2012 al met een voldoende hoeveelheid zielen een causaal bewustzijn gaan bereiken, laat staan dat we op de rand staan van een doorbraak naar het supermenselijke koninkrijk. Maar met welke doorbraak zijn wij dan wel bezig? Volgens mij is dit de transformatie van een lager naar een hoger emotioneel en mentaal bewustzijn, oftewel van het emotionele en conflictueuze denken van ons ego (of lagere zelf) en onze stuurloze en dwangmatige mind naar meer harmonie en liefdevolle compassie en de ontwikkeling van het hogere intellect. Noodzakelijke hiervoor is dat wij ons bevrijden van de destructieve spelletjes van ons ego en werken aan de volwassenwording van onze mind. 7

AANBIEDING:

Doorbraak in onze Evolutie

18,50 inclusief verzendkosten (winkelprijs 19,95),

te bestellen via [email protected]

Eerste druk, februari 2012, 248 pp, paperback
ISBN 97890-8570-951-0

NOTEN 

¹ Zie voor een uitgebreide beschrijving van de levenswetten mijn boek ‘Licht op Bewustzijn’,  hoofdstuk 12.

² Zie ‘Doorbraak in onze Evolutie’, hoofdstuk 4.

³ Zie 'Doorbraak in onze Evolutie’, hoofdstuk 5.

4 Zie ‘The Knowledge of Reality’ en ‘The Philosopher’s Stone’ van Henry T. Laurency.

5 Zie ‘Vier vragen die je leven veranderen’ van Byron Katie.

6 Zie mijn boeken ‘Licht op Bewustzijn’ en ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

7 Zie mijn eerdere artikelen in deze reeks.


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.

Thich Nhat HanhBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.