Doorbraak in onze Evolutie: onze onvolwassen Mind

Het nieuwe denken

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11421
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Grens)wetenschap, Mayas en 2012, Voorspellingen

(Eric Huysmans) In mijn artikel van juni jl, waarin ik inging op ons Ego, kondigde ik al aan dat ik later zou verder gaan met zijn trouwe compagnon: onze Mind. Bij deze. Hieronder een artikel uit hoofdstuk 12 van mijn boek 'Doorbraak in onze Evolutie', waarin ik inga op onze in het algemeen nog onvolwassen mind en wat ervoor nodig is om deze te laten groeien tot volwassenheid.

Onze onvolwassen mind

Waar ons emotionele bewustzijn nog sterk wordt overheerst door ons ego, wordt ons mentale bewustzijn geregeerd door onze onvolwassen mind. Onze mind en ons ego vormen een onafscheidelijk duo en zijn tijdens onze lange evolutieweg gecreëerd om ons verder te brengen in de ontwikkeling van ons bewustzijn.

Volgens Arthur E. Powell werd de mind 16 ½ miljoen jaar geleden geprojecteerd in ‘the mindless men’ door de ‘Lords of Venus’, met aan de leiding Sanat Kumara, waardoor het intellect in ons ontwaakte. De mind vervult sindsdien een belangrijke functie in de evolutie van ons bewustzijn. Dit gaf ons het intellectuele vermogen om zelfstandig na te denken. Dit denkvermogen heeft ons flinke stappen vooruit gebracht in onze evolutie.

Maar het ontwikkelingsniveau van de mind bevindt zich bij de meesten van ons nog in een pril stadium. Ons mentale bewustzijn wordt nog overheerst door concluderend denken, waarbij we onmiddellijk onze eigen conclusies trekken uit een gebeurtenis of uit gedrag van iemand anders. Onze conclusies worden daarbij sterk gestuurd door onze emoties en ons denken is in dit geval geen kalme, beheerste, gecontroleerde, rationele activiteit, maar veeleer een onrustige, emotionele, vaak dwangmatige mentale exercitie. Hierin laten we ons meeslepen door emotionele gedachten. Dit lokt een eindeloos en onvruchtbaar denkproces uit, waarin we sterk emotioneel gekleurde verhalen gaan maken rondom onze waarnemingen. We zijn dan niet in staat ons te beperken tot de objectieve feiten, maar bedenken er op basis van vroegere negatieve ervaringen een subjectief en emotioneel verhaal omheen. Zolang onze mind nog onvolwassen is, zijn we niet in staat om deze verhalen in het juiste perspectief te zetten en los te laten. We zitten in dit stadium als het ware gevangen in onze verhalen en blijven deze voeden met onze aandacht waardoor ze zichzelf verder versterken. We raken er dan steeds stelliger van overtuigd dat ze echt waar zijn en gaan ons er ook steeds meer mee identificeren. We blijven ze eindeloos voor onszelf repeteren en dit kan ons een leven lang, of nog langer, in een ijzeren greep houden.

In de huidige evolutiefase zijn bij velen van ons nog sluiers aanwezig die een heldere kijk op de werkelijkheid belemmeren. Daardoor functioneert onze mind nog op onvolwassen wijze. We creëren niet alleen verhalen, maar willen ook voortdurend actie. We zijn ‘very bored’ als er niets gebeurt. Daar worden we heel onrustig van en deze onrust kunnen we niet accepteren. Onze onvolwassen mind zoekt naarstig naar vertier en afleiding.We zoeken naar een richting in ons leven, maar bij iedere richting die we inslaan blijven we vastzitten in onze eigen gedachten en patronen en bewegen we ons in dezelfde oude cirkel. Van dit oneindig lijkende, vruchteloze ronddraaien kunnen we doodmoe of zelfs depressief worden.

Volwassenwording van onze mind

De stap die wij nu in ons mentale bewustzijn dienen te maken, en die sommigen al aan het maken zijn, is de volwassenwording van onze mind. Een groeiend aantal is, dankzij moderne technieken als NLP en RET, al in staat om, in plaats van onmiddellijk emotionele conclusies te trekken en eigen subjectieve invullingen aan gebeurtenissen en gedrag te geven, zich te baseren op de waargenomen feiten. Diegenen kunnen de gemeenschappelijke kenmerken of principes in een groep waarnemingen achterhalen. Hun mentale bewustzijn bevindt zich dan al op het niveau van het principe denken. Een kleiner deel is zelfs al zover dat ze ogenschijnlijk aan elkaar tegengestelde principes in perspectief kunnen plaatsen. In plaats van zwart-wit te redeneren in of-of, en uit te sluiten dat twee verschillende principes naast elkaar kunnen bestaan, begrijpen zij dat dit wel degelijk kan. Die behoren tot de perspectief denkers en hebben het of-of denken vervangen door het meer accepterende en-en denken. Nog maar een enkeling heeft zijn mentale bewustzijn al ontwikkeld tot het niveau van het zogenaamde systeem denken. Dit is het denken in systemen, grotere concepten en samenhangen achter de direct waarneembare verschijnselen.

Wanneer we beschikken over een volwassen mind, vervallen we niet in eindeloze, dwangmatige en vruchteloze denkpatronen. Dan zijn we kalm en beheerst en kunnen we ‘onze’ gedachten rustig observeren en ons gewaar worden dat de gedachten niet van ons lagere zelf zijn, maar dat deze daar los van ons staan. Dit stelt ons in staat om tot de kern van de gedachten door te dringen en deze, indien ze ongewenst zijn, weg te laten vloeien.

Volgens de Oneness University is het voor de volwassenwording van onze mind belangrijk om ons te oefenen in het ervaren van ‘onze’ gedachten. Gedachten zijn energievormen. Het gaat erom gedachten te ervaren zoals ze zijn, zonder te oordelen. Dat geldt voor iedere gedachte, zowel voor een vervelende als voor een mooie. Velen van ons ervaren zelfs de mooie gedachten niet. We dienen ons de kunst van het ervaren van de gedachten zoals ze zijn eigen te maken. Dan zal iedere gedachte transformeren in vreugde (‘bliss’). De gedachte zal verbranden in het hart van de aandacht in het NU!

Een volwassen mind heeft een signaal- en creatiefunctie en is intelligent. In zijn signaalfunctie wijst hij ons op een psychologische (emotionele of mentale) lading die ons belemmert in onze vrijheid en die losgelaten wil worden. Als we in staat zijn om deze lading waar te nemen, gewaar te zijn (met ‘awareness’), dan kan deze zich ontladen en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Voor het bereiken van ‘awareness’ is het nodig om stil te zijn. In de stilte kunnen we de pijn van onze ladingen horen, zien of voelen. 

De verschillende stadia in het menselijke koninkrijk

Onze mind begint pas in het culturele stadium van het menselijke koninkrijk 1 een zekere volwassenheid te bereiken, omdat we in dit stadium hogere liefdevolle emoties gaan ontwikkelen. Dat brengt met zich mee dat ons denken steeds minder wordt verstoord en bepaald door onze lagere emoties, maar eerder wordt verlicht door liefdevollere emoties. Volgens Henry Laurency 2 hebben we in dit culturele stadium echter nog weinig expliciete aandacht voor de ontwikkeling van ons mentale bewustzijn. De focus zou hier nog vooral liggen op de ontwikkeling van ons emotionele bewustzijn en op de directe ervaring van ‘The Divine’, oftewel van de liefdevolle staat van zijn van ons Ware Zelf.

Pas in het humanistische stadium zouden we ons meer gaan richten op de ontwikkeling van ons mentale bewustzijn. Dan gaan we onze hogere mentale vermogens ontwikkelen en zijn we, doordat we onze egoïstische behoeften hebben overstegen, in staat om te denken in het algemene belang, en werken we aan de aanscherping van ons gezonde verstand en onze intellectuele vermogens. Hierdoor ontwikkelen we het hogere mentale vermogen tot systeemdenken en gaan we de grotere verbanden achter de zichtbare verschijnselen begrijpen.

Uiteindelijk zullen we in het laatste idealistische stadium onze causale intuïtie gaan ontwikkelen, het directe weten, waardoor we hogere inzichten krijgen vanuit de directe inspiratie van onze ziel, ons Hogere of Ware Zelf. We verwerven hier dan een direct contact mee, zodat we onze fysieke hersenen niet langer hoeven te pijnigen met een inspannend denkproces. In plaats daarvan zijn we in staat om de ver boven ons fysieke denken verheven inzichten van ons Hogere Zelf te ontvangen en deze ook om te zetten in heldere werkbare ideeën. In het begin zijn dit slechts flitsen, de zogenaamde ‘flashes of genius’ van bijvoorbeeld grote geesten als Copernicus, Gallilei, Tesla of Einstein. Maar gaandeweg, in de laatste levens van het idealistische stadium, zullen deze flashes vervangen worden door een steeds constantere instroom van geniale ideeën die de wereld zullen verlichten naar ongekende hoogten. De idealistische mens heeft met zijn intellect en intelligentie een enorme creatieve kracht en kan daardoor een grote bijdrage leveren aan de vooruitgang van de mensheid en de wereld. Hij is briljant en altijd vernieuwend. Hij kauwt niet voort op reeds bestaande concepten, maar kan door zijn rechtstreekse contact met zijn Hogere Zelf putten uit diens ideeën en superieure overzicht. 

De sluiers voor onze intelligentie

In de huidige evolutiefase is bij veel mensen de intelligentie nog versluierd, wat een klare perceptie en een helder denkvermogen verhindert. Als ons bewustzijn voldoende ontwikkeld is, wordt intelligentie ons op natuurlijke wijze gegeven, maar dat betekent niet automatisch dat deze ook meteen actief en effectief werkzaam is. We dienen onze intelligentie namelijk zelf wakker te maken door de sluiers ervoor te verwijderen. Volgens de Oneness University worden deze sluiers veroorzaakt door de volgende drie factoren: 

  1. Conflicten
  2. Vooringenomen standpunten, kennis en concepten
  3. Waarnemen met een vooropgezet doel of motief

Zolang onze mind nog onvolwassen is, denken we vooral aan ons eigen belang. Dan willen we pas iets bijdragen aan het grotere geheel als het ons iets oplevert. Daarvoor gaan we conflicten niet uit de weg. Een conflictverhindert dat we zien wat er in werkelijkheid is. We kijken dan naar een situatie vanuit ons eigen gezichtspunt en zien alleen wat in ons straatje past. Dit versluiert onze klare perceptie en daardoor zijn we niet intelligent.

Een heldere kijk op de werkelijkheid wordt tevens versluierd als we alles al denken te weten. Als we een vooringenomen standpunt hebben, is het onmogelijk om iets nieuws te zien. Hoe zouden we kunnen zien wat er voor onze ogen staat, zolang we met onze mind alles een label geven? Onze mind weet al wat er is (denkt hij), waardoor de perceptie van wat er werkelijk is, versluierd wordt. De volgende parabel verduidelijkt dit.

Een leerling kwam bij zijn Zenmeester vragen om nieuwe inzichten. De Zenmeester zei niets en schonk hem een kop thee in, maar bleef doorschenken toen deze al vol was. De theekop liep over en de thee stroomde over de tafel. Maar de zenmeester bleef onverstoorbaar doorschenken. De leerling vroeg verbaasd waarom de zenmeester dit deed. De kop was toch immers al vol. Het antwoord van de meester was: ‘Jij zit al boordevol met kennis, hoe kan ik er iets bij doen? Je denkt dat je alles al weet. Wat kan ik je nog leren?’

Zolang we de werkelijkheid blijven aanschouwen vanuit onze vooringenomen kennis en concepten – en dus alleen zien wat we denken te zien – kunnen we nooit iets nieuws zien. Hierdoor kan intelligentie niet vrijuit stromen. Wanneer we intelligent zijn, zien we wat er zich in werkelijkheid voor onze ogen afspeelt. Dan nemen we de werkelijkheid zuiver en als nieuw waar en laten we ons verrassen door wat zich in het nu aandient. Of zoals Eckhart Tolle het zegt: 3 

 ‘Werkelijke intelligentie beschouwt het Nu zoals het is, altijd fris en nieuw.’

De derde versluierende factor voor heldere intelligentie is: waarnemen met een bepaald doel of motief. We kunnen dan niet zien wat er werkelijk is, omdat we ons focussen op de gewenste uitkomst. We zien dan alleen wat er volgens ons zou moeten zijn. Onze perceptie is zelfs al versluierd wanneer we ons als doel stellen om bewust waar te nemen. Ook dan nemen we waar met een motief, namelijk dat van bewuste waarneming. We streven of zoeken hier dan naar. Maar er valt niets te bereiken of te vinden. Het is er namelijk al, vlak voor onze ogen!

 

Bevrijding van de sluiers

Wanneer we onze intelligentie willen ontsluieren, is het enige wat we dienen te doen ons openstellen voor de werkelijkheid zoals die zich voor onze ogen aandient. Zonder doel of motief. Dan zullen we kunnen zien wat er is! Wanneer we werkelijk gaan zien, zonder conflict, vooringenomen standpunt of doel, dan ontsluiert de werkelijkheid zich automatisch aan ons. Dat is werkelijk waarnemen, met een klare perceptie. Dan ontwaakt de intelligentie in ons.

De intelligentie waar we hier over spreken, kunnen we met een onvolwassen mind niet bereiken. We dienen ons zelfzuchtige denken eerst te overwinnen en terzijde te leggen. Dan pas kan de intelligentie in ons ontwaken. Klare perceptie verschijnt op natuurlijke wijze zodra we snappen dat we gevangen zitten in de vernauwde blik van ons ego en ook bereid zijn om deze te verruimen. We dienen de schellen van onze ogen te laten vallen en het leven en de werkelijkheid te gaan ervaren zoals die zich aan ons voordoet. Deze directe ervaring zal leiden tot bevrijding van de belemmerende denkpatronen rondom de ervaring. Zo leidt zien tot vrijheid, of zoals aan de Oneness University wordt gezegd:

‘To see is to be free!’

Eric Huysmans


AANBIEDING:

Doorbraak in onze Evolutie

18,50 inclusief verzendkosten (winkelprijs 19,95),

te bestellen via [email protected]

Eerste druk, februari 2012, 248 pp, paperback
ISBN 97890-8570-951-0

NOTEN:

1 Zie hoofdstuk 5 van mijn boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

2 Zie ‘The Knowledge of Reality’ en ‘Philosopher’s Stone’ of mijn boeken ‘Licht op Bewustzijn’ en ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

3 Zie ‘De Kracht van het Nu’.


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

We moeten leren om samen te leven als broeder, anders gaan we als dwazen samen ten onder.

Martin Luther King Jr. Amerikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.