Doorbraak in onze Evolutie: Mijn toekomstvisie

Doorbraak in evolutie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6540
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012

In voorgaande artikelen heb ik verschillende toekomstvisies doorgeven van anderen, zoals die van Marc Smulders, Charles Leadbeater en van het Kennis Boek. Tijd om nu mijn eigen toekomstvisie te geven, zoals die ook is opgenomen in het laatste hoofdstuk van mijn nieuwe boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

Omwenteling in 2011-2012

Sinds het begin van 2011 is er sprake van een escalatie van grote wereldwijde omwentelingen op allerlei gebied. De op macht en dominantie gebaseerde economische, sociale en politieke systemen zijn overduidelijk ten onder aan het gaan. Ik wil echter niet de nadruk leggen op de ondergang van oude systemen, maar op de nieuwe systemen die hieruit geboren worden. Zoals met alles betekent de dood van het oude de geboorte van het nieuwe. Eerst moet het oude, disfunctionele afgebroken worden en sterven, voordat daaruit het nieuwe, als een feniks uit de as, kan verrijzen. Overal op aarde groeit de tegenstand tegen de op dominantie, macht, hebzucht en ongebreidelde consumptie gebaseerde financiële, economische en politieke systemen. Voorbeelden hiervan uit het eerste omwentelingsjaar 2011 zijn de Arabische lente en bewegingen als de Indignados (verontwaardigden) in Spanje en de in New York gestarte Occupy beweging. Hieruit zullen nieuwe uitingsvormen voortkomen van harmonieuzere, eerlijkere en respectvollere manieren om met elkaar samen te leven en van duurzamere wegen om met onze moeder aarde om te gaan.

De toekomst van het geld

Ook het op dominantie en macht gebaseerde financiële systeem is in een beslissende fase terecht gekomen. Het is volgens mij onontkoombaar dat geld niet lang meer een heilig doel (of heilige koe) en een alles overheersende factor in onze wereld kan blijven. De macht van het geld is volledig uit de hand gelopen en er is een onbeheersbaar grote schuldenberg, c.q. luchtbel, ontstaan die niet lang meer kan blijven bestaan. Creëren van nog meer geld door het bij te drukken of door obligatieleningen uit te geven lost dit probleem niet op. Dit leidt slechts tot inflatie en een nog grotere schuldenberg. Ook bezuinigingen zijn geen oplossing. Enerzijds valt tegen de groeiende schuldenlast niet op te bezuinigen en anderzijds leidt dit tot stagnatie van de economische groei die juist zo broodnodig is om het systeem in stand te houden.

Er zijn mensen die verwachten dat geld al in 2012 volledig van het toneel zal verdwijnen, maar dat zal volgens mij niet gebeuren. De bestaande systemen tonen zich uiterst taai en zeer veerkrachtig. Daarnaast lijkt het me ondenkbaar dat we in onze complexe samenleving met 7 miljard zielen weer zullen terugkeren naar een ruilsysteem van diensten en goederen. Of de bevolking op aarde zou drastisch moeten worden ingekrompen, waarbij de overblijvers in een liefdevol eenheidsbewustzijn ondergedompeld zijn en er niet meer over peinzen om zich met zelfverrijking bezig te houden. Maar ik denk niet dat we gered worden door hogere intelligenties of dat er een grote opschoning van de aarde plaatsvindt, zoals sommigen beweren. ¹ Dat zou te makkelijk zijn en ook ons evolutieproces verstoren. We zullen het (helaas) zelf moeten doen!

Ik verwacht dan ook eerder dat de huidige geld- en schuldencrisis binnen afzienbare tijd, en wellicht noodgedwongen, zal leiden tot het inzicht dat we moeten stoppen met geldproducten die alleen maar gericht zijn op het creëren van nog meer geld en schulden die verder geen tastbare waarde toevoegen. De huidige wanstaltige schuldenberg moet hoe dan ook worden opgeruimd. En dat kan volgens mij uiteindelijk alleen door alle schulden kwijt te schelden, waarbij het waarschijnlijk te prefereren valt om dit in fases te doen (als we daar de tijd voor krijgen). Hier is al een start mee gemaakt met de Griekse staatsschuld en de eerste geluiden over het (gedeeltelijk) kwijtschelden van het schulddeel van hypotheken dat boven de verkoopwaarde van het huis uitgaat zijn al te horen. Een algehele kwijtschelding van schulden zou natuurlijk impliceren dat het daar tegenover staande geld ook verdwijnt. Schulden en bezittingen zijn immers in balans met elkaar. Uiteindelijk zullen al onze schijnzekerheden in ether opgaan en dat zal ons dwingen om ons te bezinnen en ons te richten op de zaken die er werkelijk toe doen in ons leven.

Maar ik denk niet dat het geld helemaal zal verdwijnen. Volgens mij zal er nieuw geld voor in de plaats komen door de introductie van nieuwe regionale, nationale of supranationale valuta, of zelfs een globale munteenheid. Geld zal dan weer de functie gaan vervullen waar het in den beginne voor bedoeld was: een ruilmiddel en een middel om mee te investeren in producten en diensten die waarde toevoegen waar we als gehele mensheid beter en gelukkiger van worden. Welvaart zal zo worden vervangen door welzijn

Samenzweringstheorieën

Ik weet dat er nogal wat angst bestaat voor samenzweringstheorieën waarin een globale munteenheid wordt gevreesd als hét middel voor mondiale dominantie door een zeer beperkte groep machtshebbers of families. Maar waarom zou een globale munteenheid niet op een positieve manier kunnen worden ingezet door hoogbewuste, verantwoordelijke en integere leiders die het beste voor hebben met de mensheid? Steeds meer mensen worden wakker, mede door interessante films als Thrive waar deze samenzweringstheorieën in worden genoemd, en het lijkt me sterk dat we ons nog massaal gaan laten domineren door een beperkte groep die alleen uit is op eigenbelang en controle. Waarbij ik tevens denk dat het met die samenzweringscomplotten wel mee valt. Hier zit volgens mij een aanzienlijk minder hoge organisatiegraad achter dan complotdenkers denken. Het is wel een feit dat de macht en het geld geconcentreerd zijn geraakt bij een relatief beperkte groep mensen en grote multinationale ondernemingen en banken, maar dit is volgens mij niet het gevolg van een sluw uitgedacht, of complex en vooropgezet, complot. Het lijkt mij onmogelijk dat de huidige ‘haves’ van onze wereld (door de Occupy beweging ‘de 1%’ genoemd) zo intelligent en visionair zijn dat zij en hun voorgangers al zo’n 200 jaar bezig zijn om de wereldmacht op de veronderstelde slinkse manier naar zich toe te trekken. Daarnaast lijkt het me sterk dat ze eendrachtig samenwerken gezien het egoïstische eigenbelang dat zij allen nastreven.

Toekomstige energievoorziening

Ook de aarde zelf zal zich niet onbetuigd laten in deze omwentelingsperiode. De al jaren voortgaande klimaatveranderingen zullen zich doorzetten en het al vóór 2011 sterk in aantal toegenomen aardbevingen, overstromingen en andere natuurrampen zie ik ook nog niet zo snel eindigen. Onze aarde zal zijn rust pas terugvinden en zichzelf weer kunnen helen als we ophouden met haar genadeloos te exploiteren om onze uit de hand gelopen consumptiebehoeften te blijven bevredigen, en als we nieuwe, schone en onuitputtelijke energiebronnen gaan gebruiken die volgens mij bij ingewijden al meer bekend en toepasbaar zijn dan aan het grote publiek wordt verteld.

Vrije energie van Nikola Tesla

Zo is op internet van alles te vinden over de zogenaamde vrije energie, of nulpuntenergie, waarbij vaak wordt gerefereerd aan de bij het grote publiek onbekende uitvinder Nikola Tesla. Dit genie leefde van 1856 tot 1943 en heeft honderden patenten op zijn naam staan. Hij beschikte over een fotografisch geheugen en was in staat om al zijn uitvindingen in zijn mind te projecteren. Hij had geen papier nodig om ze uit te werken. Dat deed hij volledig in zijn hoofd. Hij beschikte blijkbaar over een zeer hoog ontwikkeld mentaal en causaal bewustzijn ³, omdat hij intuïtief aanvoelde wat werkte en dit in zijn mind kon omzetten in werkbare toepassingen. Eén van zijn bekendste verdiensten is de uitvinding van het wisselstroomprincipe en de benodigde infrastructuur om een hierop gebaseerd en betrouwbaar elektriciteitsnet op te zetten. Maar hij heeft veel meer uitgevonden, waar vaak anderen mee op de loop zijn gegaan, zoals onder anderen de radio, röntgenapparatuur, de lasertechniek en de tl-buis. Daarnaast hebben we alles wat draadloos is, zoals afstandsbedieningen, mobiele telefoons en wifi internet uiteindelijk aan hem te danken. Hij was waarschijnlijk één van de grootste genieën van de afgelopen 200 jaar en kan als één van de belangrijkste uitvinders van de moderne wereld waarin wij leven worden beschouwd.

Maar daarnaast was Tesla ook bezig met vrije energie, dat wil zeggen: energie die rechtstreeks uit de ether wordt onttrokken en die over grote afstanden kan worden getransporteerd via de ionosfeer die 70 tot 400 kilometer boven de aarde ligt. Deze vrije energie is volledig schoon, onbeperkt en gratis beschikbaar! Dit was zijn grote droom. Het bestaan van ether, dat vreemd genoeg nog steeds door veel wetenschappers wordt ontkend, was voor Tesla een evidentie waarop al zijn draadloze technologieën zijn gebaseerd. Ook gaf hij een plaats aan de ‘goddelijke’ oerkracht waaruit alles voortkomt. Zo zei hij dat onze mentale kracht van God komt, en dat we ons op deze kracht kunnen afstemmen en aansluiten door onze mind hierop te concentreren. Nog een reden waarvoor hij werd beschimpt door ‘wetenschappers’ die in de verste verte niet in zijn schaduw konden en kunnen staan. Tesla stelde dat hij niets uitvond, maar dat hij dingen ontdekte die er altijd al geweest zijn. Hij gebruikte hiervoor zijn sterk ontwikkelde intuïtie (causaal bewustzijn) en magistrale mentale voorstellingsvermogen (hoog mentaal bewustzijn).

Wordt vrije energie ons bewust onthouden?

Volgens verschillende bronnen op internet 3 liggen veel van Tesla’s onderzoeksdocumenten als ‘classified material’ opgeborgen in de kluizen van de Amerikaanse regering. Ondanks de zweem van samenzweringstheorieën die ook over deze bronnen ligt, is het niet ondenkbaar dat ons al geruime tijd volledig vrije en schone energievoorziening wordt onthouden! Wat kan hier de reden van zijn?

Er wordt onder andere gezegd dat Tesla’s materiaal geheim moet blijven ter bescherming tegen deeltjeswapens met een ontzagwekkende vernietigingskracht, die met zijn technieken gemaakt zouden kunnen worden. Maar deze technologie was juist door hem bedacht om alle oorlogen uit te bannen en voor de toekomst te voorkomen. Slinkse krachten draaiden deze techniek echter om voor het bedenken van stralingswapens voor massavernietiging. Daarnaast reppen dezelfde internetbronnen over de bescherming van de belangen van de grote, op macht en dominantie gebaseerde, oliemaatschappijen, en al degenen die daar (financieel) garen bij spinnen. Deze partijen zouden uit puur eigenbelang verhinderen dat een dergelijke mega uitvinding, die de mensheid in één klap van grote problemen zou kunnen verlossen, bekend wordt. Er kan namelijk geen energiemeter worden gehangen aan vrije energie. Het levert dus geen geld op. Daar hebben we de allesoverheersende heilige koe weer. Daarom zou vrije energievoorziening worden tegengehouden! Als dit waar is, maar ik zei al niet helemaal mee te kunnen gaan met het conspiracy denken dat vooral op internet welig tiert, dan zou dat met recht ‘a bloody shame’ kunnen worden genoemd. Maar mocht het inderdaad waar zijn, dan lijkt het me sterk dat dit niet op korte termijn veel massaler dan nu aan het daglicht komt. Interessant is in dit verband dat op internet de berichten en filmpjes over Nikola Tesla de laatste tijd hand over hand toenemen (daarvoor hoef je zijn naam alleen maar te googelen) en ook verschijnen er steeds meer boeken over deze bijzondere figuur. 4

Alles komt aan het licht

Niets kan meer verborgen blijven onder het (on)genadige licht van het groeiende, in de negende onderwereld 5 geïntroduceerde, eenheidsbewustzijn. Hierdoor worden individuele belangen, die nu nog vaak in het duister gehuld zijn, steeds zichtbaarder. Dus een mega uitvinding als vrije energie zal uiteindelijk aan het licht worden gebracht en dat zal een enorme transformatie in onze wereld teweeg brengen! Ik voorzie dat dit nog in het huidige decennium te gebeuren staat. Dat zal ook wel moeten, want anders is het niet ondenkbaar dat onze aarde een zeer onprettige woonplaats zal worden voor de mensheid. Ongelimiteerde schone vrije energie die voor iedereen op elke plek van de aarde beschikbaar is, betekent universele overvloed voor de gehele mensheid. Schaarste wordt dan eindelijk vervangen door overvloed en dit zal voor ieder individu de mogelijkheden sterk vergroten om zijn bewustzijn volledig en vrij te laten floreren en te expanderen naar hogere niveaus.

Eric Huysmans

AANBIEDING: Doorbraak in onze Evolutie 18,50 inclusief verzendkosten (winkelprijs 19,95), te bestellen via [email protected]

Eerste druk, februari 2012, 248 pp, paperback
ISBN 97890-8570-951-0

NOTEN

¹ Zie bijvoorbeeld Marc Smulders in zijn boek ‘Revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’.

² Zie mijn boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’, hoofdstukken 6, 9 en 10.

3 Zie o.a. http://www.youtube.com/watch?v=YTuPRT79_5U&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=cqPPD7kz030&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=h5uiK_QnyrE

4 Zie o.a. Nikola Tesla, ‘De Toekomst is van Mij’.

5 Zie de delen in al mijn boeken over de Maya-kalender en de artikelen van Carl Johan Calleman en mijzelf op www.sensability.nl.


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

I don't laugh at people any more when they say they've seen UFOs, I've seen one myself.

Jimmy CarterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.