Doorbraak in onze Evolutie: De esoterische visie van Charles Leadbeater

Evolutie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6794
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Mayas en 2012, Bewustzijn

Volgens de Maya-kalender zijn 2011 en 2012 cruciale doorbraakjaren in onze evolutie. Verschillende 'einddata' worden genoemd: 28 oktober 2011, 1 juni 2012, 14 juli 2012 en de meest genoemde: 21 december 2012. Maar stroken deze data met de oude esoterische kennis, o.a. doorgegeven door Pythagoras, Madame Blavatski, Alice Baily, Henry Laurency en Charles Leadbeater? In dit artikel (afkomstig uit het laatste hoofdstuk van mijn boek 'Doorbraak in onze Evolutie': 'Onze toekomst') ga ik in op de esoterische toekomstvisie van de Theosoof Charles W. Leadbeater  in zijn boek ‘Man Whence How and Wither?’ (1913) , mooi samengevat door Arthur E. Powell in zijn boek 'The Solar System' (1930).

Charles Leadbeater beschikte als geïnitieerde in de esoterie over een verruimd waarnemingsvermogen (ook wel ‘helderziendheid’ genoemd), waarmee hij in de toekomst kon kijken. En het moet gezegd dat zijn visioenen bijzonder concreet en veelomvattend zijn. Hij schetst een scenario dat een stuk verder in de toekomst ligt dan die van bijvoorbeeld Carl Johan Calleman of Marc Smulders (zie vorige artikelen van mij in Earth Matters of 'Doorbraak in onze Evolutie'). Leadbeater had in zijn tijd nog geen kennis van de Maya-kalender. Iedere informatie, of die nu langs helderziende of langs reguliere weg is verkregen, is niet alleen gekleurd door de persoonlijke filters en het bewustzijnsniveau van de verstrekker, maar ook door de algemene kennis en het collectieve bewustzijn van de tijd waarin deze leeft.

In 'Doorbraak in onze Evolutie' (hoofdstuk 4) heb ik de verschillende wortel- en subrassen genoemd die in de lange menselijke evolutieweg kunnen worden onderscheiden. Leadbeater gaf in 1913 aan dat het zesde Arische subras van het vijfde Arische wortelras snel tot ontwikkeling zou komen in Australië en Amerika. Het bewustzijn van dit zesde subras is volgens hem gebaseerd op herkenning van eenheid! Die eenheid noemde hij ‘de kwaliteit van broederschap’, welke zich uit in: compassie, tolerantie, liberaal denken en zelfopoffering. De essentie van de acties ligt in samenwerking en verbinding om gezamenlijk een doel te bereiken, in plaats van de dominantie van de een over de ander. – Hier herkennen we wat Calleman voorziet voor de periode na de einddatum van de Maya-kalender! – De leiders leiden niet door uitoefening van macht of het opleggen van hun wil, maar door liefde, sympathie en begrip. De aanwezigheid van zwakte bij mensen, die bij het vijfde Teutonische subras zo vaak ongeduld en provocatie oproept, zal juist tegemoet worden getreden door tederheid en bescherming. In het zesde subras is dit geen sentimentele sympathie, maar ware compassie. Dat betekent dat hulp wordt geboden vanuit innerlijke leiding, kennis en begrip. In het algemeen geldt dat het zesde subras intuïtie en wijsheid zal brengen. Uit het zesde subras van het vijfde wortelras zal vervolgens het zesde wortelras worden gecreëerd. Dit wortelras neemt uiteindelijk bezit van een continent dat langzaam aan het oprijzen is uit de Grote oceaan (‘the Pacific’). Noord-Amerika zal over duizenden jaren in stukken uiteen vallen. De westkust, waar het zesde wortelras zal worden gesticht, zal dan de oostkust van het nieuwe continent zijn.

De vooruitblikken van Leadbeater zijn fascinerend, maar hier en daar zijn er wel ‘foutjes’ in te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld zijn uitspraak dat India in de 21e eeuw nog steeds onder Britse leiding zou staan. Van veel van de overige vergezichten van Leadbeater moet de toekomst nog leren of ze werkelijkheid worden. Maar er zijn ook al de nodige van zijn visioenen uitgekomen, zoals uit de volgende informatie zal blijken. Ik geef nu een samenvatting van zijn visioenen.

Leadbeater beweerde in het eerste decennium van de vorige eeuw dat de eerste kolonie van het zesde wortelras over circa 600 jaar (vanaf nu dus nog zo’n 500 jaar) gesticht wordt in Lager Californië. Er wordt dan een groot en prachtig landgoed aangekocht en onder de supervisie van de Manou (een hoog ontwikkelde intelligentie die de leiding heeft over een ras) en zijn luitenanten verrijst een fantastische groep gebouwen met een centrale tempel, een kathedraal en grote bibliotheken, musea en gemeenschapsgebouwen met ongeveer 400 huizen daaromheen. De bewoners voorzien met verfijnde machines in hun eigen onderhoud en zijn  volledig onafhankelijk van de buitenwereld waar zij wel contact mee houden.

De Manou incarneert zelf om de definitieve vorm van het zesde wortelras gestalte te geven. Na 150 jaar bestaat de gemeenschap uit ongeveer 100.000 personen, die allemaal, op enkele uitzonderingen na, direct afstammen van de Manou. De leiding van de Manou staat niet ter discussie en de gemeenschap, die is getraind in het opzij zetten van hun persoonlijkheden, volgt hem volledig naar het enige doel: de creatie van het zesde wortelras.

Rechtbanken en politie bestaan niet, want er bestaat geen misdaad en geweld. De enig mogelijke straf kan zijn: verwijdering uit de gemeenschap. Maar niemand loopt ook maar het geringste risico deze straf te moeten ondergaan omdat iedereen gezegend is met het psychische ontwikkelingsniveau om de wijsheid van de leiding van de Manou te kunnen zien.

De religieuze opinie lijkt op de esoterische gedachten. De feiten over leven na de dood, en de aard van de hogere werelden, zijn bij iedereen bekend. Deva’s, of natuurwezens, nemen deel aan het religieuze leven en begeven zich ook onder de mensen. Er zijn vier tempeldiensten die door de Deva’s geleid worden. Deze werken respectievelijk aan het ontwikkelen van affectie (paarse tempel), devotie (blauwe tempel), sympathie (groene tempel) en intellect (gele tempel). Iedere mens werkt met de tempel die hem het meest aantrekt. In alle tempels wordt grote nadruk gelegd op de training van de wil. De nieuwe religie, die wijd verspreid is en die een sterke invloed heeft op de hele mensheid, is geheel op wetenschappelijke kennis gebaseerd. Wetenschap en religie zijn nog steeds gescheiden, maar niet langer tegengesteld aan elkaar.

Opleiding wordt beschouwd als van het grootste belang. Alle leraren zijn helderziend, en zowel mannen als vrouwen. – Dat was honderd jaar geleden nog het vermelden waard blijkbaar. – Veel aandacht wordt gegeven aan de training van imaginatie en visualisatie. Wiskunde is zeer versimpeld, spelling is fonetisch en schrijven is een soort steno dat het tempo van spreken kan volgen. De taal is een sterk versimpelde vorm van Engels. In geografie wordt alleen aandacht gegeven aan de rassen en hun karakteristieken. Niemand leert geschiedenis, want in ieder huis is een korte samenvattingaanwezig van de totale menselijke geschiedenis. Deze wordt rechtstreeks uit de Akasha kronieken gehaald.

Niemand leert iets dat ook kan worden opgezocht in boeken. Boeken worden geprint op bleek zeegroen papier in donkerblauwe inkt, dat minder inspannend is voor de ogen dan zwart op wit. Dit voorbeeld wordt al snel door de rest van de wereld gevolgd. Kranten zijn vervangen door een machine die een combinatie is van een telefoon en een opnameapparaat en die iedere gewenste historische gebeurtenis reproduceert in geluid en beeld. Als de Manou spreekt in een tempel is zijn stem tegelijkertijd in alle andere tempels te horen.

Nogmaals, dit alles is geschreven aan het begin van de 20e eeuw. De oplettende lezer ontdekt hier de voor onze huidige tijd wat stuntelig ogende beschrijvingen van opnameapparatuur, radio, televisie en de personal computer!

Ziekte is praktisch geëlimineerd en de dood treedt normaliter op vrijwillige basis in. Niemand legt zijn lichaam af zolang het nog van nut is, en niemand ziet er voor zijn 80e oud uit. De meeste mensen bereiken een leeftijd voorbij de 100 jaar. Er zijn geen begrafenisplechtigheden of bijeenkomsten van vrienden. Het lichaam wordt gereduceerd tot een fijn grijs poeder door middel van zuur en een kracht die op elektriciteit lijkt. Omdat er geen ziekte is, zijn er ook geen ziekenhuizen, hoewel er geopereerd kan worden in het zeldzame geval van ongelukken. Iedere sensitieve persoon kan via psychometrie in zichzelf kijken. Boodschappen worden telepathisch verzonden, voornamelijk door kinderen die daar meestal beter in zijn dan de volwassenen. Veel wordt gedaan met de directe kracht van de wil. Normaal gesproken is iedereen karmisch vrij om zijn volgende geboorte te kiezen, tenzij de Manou anders beslist.

Ouders krijgen meestal tien tot twaalf kinderen, in het algemeen evenveel meisjes als jongens. De creatie van gezonde lichamen voor kinderen wordt gezien als een religieuze en magische activiteit en huwelijken zijn er met name om dit te bewerkstelligen. Scheidingen bestaan niet, ofschoon de overeenkomst altijd te beëindigen is na wederzijdse overeenstemming. Ook zijn er geen lichamelijke afwijkingen en de kindersterfte is nagenoeg nul.

Het ras is wit van kleur, zegt Leadbeater. – Ik geef slechts zijn informatie door. – Iedere man is minstens 1,80 meter en de vrouwen zijn ongeveer net zo groot. Alle personen zijn gespierd, goed geproportioneerd en blijven tot op hoge leeftijd goed in takt. Een jongen van 12 beschikt in zijn hersenen over de totale herinnering van zijn kennis uit vorige levens.

De nederzettingen, ieder met hun eigen tempel, publieke gebouwen en scholen, bestaan uit groepen villa’s met veel vrije ruimte tussen parken en tuinen. De huizen zijn meestal geheel open, maar kunnen met een transparant dak worden gesloten op basis van wilskracht. De ruimtes zijn altijd rond of ovaal en ieder huis staat vol met bloemen en beelden. Overal is volop water beschikbaar. Er zijn heel weinig meubelen en de mensen zitten en slapen op kussens op de vloer, die van marmer of gepolijste steen is. De kleding is voor beide seksen hetzelfde en is simpel, gracieus en, ongeveer zoals in India of het oude Griekenland, helemaal van linnen of katoen met stralende delicate kleuren. De gemeenschap eet veel fruit, is volledig vegetarisch, en eet meestal in open lucht restaurants. Zeewater wordt door een chemisch proces drinkbaar gemaakt.

De gemeenschap gebruikt geen geld voor interne aangelegenheden. Het enige geld dat er is, wordt van buiten de gemeenschap ingebracht door mensen die dingen komen kopen. Juwelen en goud worden gemaakt via alchemie en worden soms gebruikt om goederen te importeren.

Iedereen is vrij om te kiezen welk werk hij binnen de gemeenschap wil doen. Opleiding is gratis en universiteiten zijn alleen beschikbaar voor diegenen die het niveau aankunnen of het nodig hebben voor dat wat ze willen bijdragen. Er worden astronomische observaties gedaan met speciale instrumenten die op ieder moment alle hemelse lichamen in beeld kunnen brengen. Scheikunde is enorm ontwikkeld en dringt door in de meest elementaire essentie. Mensen in de hele wereld (dus ook buiten de gemeenschap!) gebruiken geen hitte meer om energie te genereren. Aanvankelijk wordt waterkracht gebruikt voor elektriciteit, maar later wordt de grote kracht die in fysieke atomen zit verborgen, benut. Deze kracht is vrij en ongelimiteerd beschikbaar voor iedereen in de wereld.

Zie hier een beschrijving van een toekomst met vrije, schone en ongelimiteerde energievoorziening, in het begin van de 20e eeuw beschreven! Dat geeft eens te meer te denken over onze huidige verouderde manier van energie opwekken, en ook over de moderne ideeën,  zoals het gebruiken van voedsel voor energievoorziening door biomassa, of het volzetten van land en zee met windmolens en grote zonnepanelen.

Vervuiling bestaat praktisch niet meer en fabrieken zijn net zo schoon als huizen. Een werkdag van drie uur wordt als normaal gezien. Machines zijn bijna geheel automatisch en hebben nauwelijks mensenhanden nodig. Ze zijn zo perfect dat bijvoorbeeld in kledingfabrieken nauwelijks geluid te horen is. Vervelend of smerig werk bestaat niet meer en geen enkel werk wordt als minderwaardig beschouwd. Ook mijnbouw is er niet meer omdat praktisch alles alchemistisch gemaakt kan worden. De hele landbouw wordt door machines uitgevoerd en iedere machine wordt door weer een andere machine gemaakt.

In plaats van riolen heeft ieder huis een chemische converteerder die alles omzet in grijs, asachtig, poeder. Er zijn geen bedienden omdat er praktisch niets voor ze te doen is. Mensen helpen elkaar. Er is bijna geen privé bezit. Het principe van de gemeenschap is om van dingen te genieten, en niet om ze te bezitten. Het hele leven is doordrongen van kunst.

Wegen zijn gemaakt van prachtig gepolijst steen en zijn omgeven door parken. Mensen lopen blootsvoets. Ieder huishouden beschikt over licht metalen voertuigen met elastische banden, die zich zeer snel en geruisloos voortbewegen. Uiteraard aangedreven door de universele krachtbron, die is bij te vullen in energiestations. De rest van de wereld heeft nog vliegtuigen, maar mensen van de gemeenschap reizen in hun astrale lichamen. Het klimaat is haast ideaal en er is geen winter.

Ook de rest van de wereld heeft enorme vooruitgang geboekt op allerlei gebied. Europa is een federatie geworden met een centraal orgaan, om de beurt voorgezeten door de diverse koningen. Deze verandering is ergens in de 20e eeuw geïnitieerd door een reïncarnatie van Julius Ceasar. Deze heeft iedere vertegenwoordiger van de diverse landen ervan overtuigd om het voeren van oorlogen op te geven en het geld niet langer aan wapens te besteden, maar aan sociale hervormingen en het vervangen van krottenwijken door fatsoenlijke woonomgevingen. Ieder land is nog steeds trots op zijn eigen identiteit, maar er is niet langer angst voor andere landen en door het wegvallen van wantrouwen ontstaat wereldwijde broederschap. Misdaad is sterk verminderd omdat mensen wijzer geworden zijn en, nog belangrijker, omdat de mensen tevreden zijn.

Denk wederom aan het tijdsbeeld bij de opmerking over de koningen. Leadbeater had in 1910 blijkbaar nog niet voorzien dat na de eerste wereldoorlog de autocratische koninkrijken in Europa zouden worden vervangen door republieken en parlementaire democratieën. Maar hij had het wel juist met zijn federatie in Europa. Na de tweede wereldoorlog is immers de EEG opgericht, die later de Europese Unie zou worden. Hopelijk komen de andere voorspellingen, zoals de beëindiging van oorlogsvoering, ook nog uit.

Het is niet bekend wanneer Amerika in stukken uiteen valt door aardbevingen en vulkanische uitbarstingen, maar een nieuw continent zal oprijzen uit de Pacific en het thuis worden voor het zesde wortelras. Dit land, dat ooit Lemurië was, zal dus weer uit zijn lange slaap ontwaken.

Het zesde wortelras heeft uiteraard ook weer zijn zeven subrassen en uit het zevende subras wordt het zevende wortelras gecreëerd. Dit is het werk van de Manou van het zevende wortelras. Hierover zijn verder nog geen details bekend. Het zevende wortelras is speciaal gericht op het ontvouwen van de Sat, oftewel het pure bestaan, het aspect van Goddelijk leven. Bekend als de Vader, de Schepper en de Vernietiger. Voor de Hindoes als de Matadeva.

Wanneer het zevende wortelras zijn beurt heeft gehad, zal de aarde verlaten zijn – behalve de gebruikelijke achterblijvende kleine nuclei (atoomkernen) – en de hoofdstroom van het leven zal zijn verplaatst naar mercurius. Het leven aldaar zal iets minder materieel of stoffelijk zijn dan op aarde. Het gemiddelde bewustzijnsniveau zal hoger zijn, omdat de mensheid dan beschikt over het etherische zicht. Vanuit mercurius neemt de levenstroom verder zijn gebruikelijke verloop richting de planeten F en G, die nog geen naam hebben omdat ze momenteel nog geen fysieke vorm hebben. Daarna begint de vijfde planeetronde en vervolgens de zesde en zevende waarna onze aarde volledig zal verdwijnen om opgevolgd te worden door de vijfde kettingronde (zie 'Doorbraak in onze Evolutie', hoofdstuk 4).

En dan tot slot Powell’s conclusie: ‘De pracht en de kolossale omvang van de plannen benemen de adem, maar nog indrukwekkender is de kalme waardigheid en de uiterste zekerheid van het geheel.’ Waarvan akte.

Nogmaals wijs ik erop dat dit hele scenario zich volgens de helderziende visioenen van de esotericus Charles W. Leadbeater pas over zo’n 500 jaar volledig zal hebben ontvouwd. Dit is dus een behoorlijke tijd na het einde van de Maya-kalender. Toch blijf ik erbij dat de jaren 2011 en 2012 belangrijke doorbraakjaren zijn in onze evolutie. De gebeurtenissen in en buiten ons zijn van een te grote omvang en intensiteit om hier achteloos aan voorbij te gaan. Desalniettemin is het interessant om van de esoterische visioenen kennis te nemen en zouden deze best een latere manifestatie kunnen zijn van de grote veranderingen die zich NU in en om ons heen afspelen.


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik kan me niet voorstellen wat oneindig is, en toch kan ik niet accepteren dat iets eindig is.

Simone de Beauvoir, Frans filosofeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.