2011-2012, Doorbraak in onze lange weg, DEEL 3, DE MENS

Lichtwerker

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3003
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

4. HET MENSELIJKE KONINKRIJK

33 AD: BARBARISME

Hij dacht dat hij alles wel gezien had. Dat hij het ergste achter de rug had. Dat zijn confrontatie met onuitsprekelijk lijden wel voorbij zou zijn. Maar niets blijkt minder waar. Weer moet hij de waanzin meemaken. De verguizing van een Meester, wiens wijsheid en compassie blijkbaar tot blinde woede en angst leidt bij een groot deel van de mensheid. Hij dacht dat de mens wel geleerd zou hebben en het barbarisme voorbij zou zijn. Niet dus.

Zijn Meester. Die verheven ziel. Die zich opoffert om ons iets te leren. Maar wij willen niet. Het is blijkbaar de tijd nog niet. De Meester weet dat natuurlijk. Al voordat hij kwam. En toch is hij er. Onbaatzuchtig, vol liefde, begrip en mededogen. En wat een moed! Hij weet dat de fysieke pijn ook hem niet bespaard blijft. Maar hij weet ook dat hij die fysieke pijn niet is. Dat hij zijn lichaam niet is. Het lichaam heeft pijn, hij niet. Hij kent geen pijn. Maar zijn lichaam wel. En dat voelt hij.

Aan het kruis hangt hij, de Meester. De hemel breekt open. Donderslagen rollen en bliksemflitsen schieten door de donkere lucht. Iedereen zwijgt. Dit maakt indruk. Je hoort ze denken: ‘misschien hebben we het toch verkeerd gedaan’.

In het menselijke koninkrijk doorloopt de monade, die nu de vorm van een menselijke ziel heeft aangenomen, vijf stadia met in ieder stadium een aantal niveaus en in ieder niveau meerdere levens. De onderstaande tabel geeft deze vijf stadia weer.

Stadia Aantal niveaus Overheersend bewustzijn

1. Barbarisme400Lager emotioneel: afstotende emoties (haat, angst)

2. Civilisatie 200Lager mentaal emotioneel: emotioneel denken

3. Cultuur 100Hoger emotioneel: attractieve emoties (liefde)

4. Humanisme     70Hoger mentaal: algemeen belang, gezond verstand

5. Idealisme         7Causaal: zuivere intuïtie, het directe weten

Tabel 1: De vijf hoofdstadia van het menselijke koninkrijk met het bijbehorende aantal niveaus en het overheersende bewustzijn.

In het barbaarse stadium leidt de menselijke monade gemiddeld 100 levens per niveau. In de hogere stadia neemt het aantal levens per niveau af doordat de ontwikkeling van het bewustzijn steeds sneller gaat.

Volgens de Zweedse esotericus Henry T. Laurency3 zou 85% van de mensen zich nog bevinden in de eerste twee stadia van het menselijke koninkrijk, het barbaarse- en het civilisatiestadium. Daarin beschikken wij over een lager emotioneel of lager mentaal emotioneel bewustzijn waarin wij ons, in het barbaarse stadium, vooral laten leiden door angst en haat, en in het civilisatiestadium door emotioneel denken. Slechts een minderheid van zo’n 15% zou het derde culturele stadium al hebben bereikt en in staat zijn tot gedrag dat wordt gestuurd door hogere attractieve emoties als harmonie, vrede en liefde. In de twee hoogste regionen, die van het humanisme en idealisme, zou zich slechts een enkeling bevinden. Dit betreft verlichte geesten die in het humanistische stadium in staat zijn tot denken en handelen in het algemene belang met behulp van hun gezonde verstand, en in het idealistische stadium een causaal bewustzijn hebben bereikt waarin zij toegang hebben tot de zuivere intuïtie en het directe weten van de ziel.

Pas als de mens dit laatste idealistische stadium heeft doorlopen zal hij kunnen overgaan naar het supermenselijke koninkrijk van het essentiële eenheidsbewustzijn. Dit houdt in dat we een permanent zelfbewustzijn hebben bereikt waardoor we met behoud van onze unieke eigenheid, en zonder gevoel van afgescheidenheid, volledig kunnen opgaan in de essentiële eenheid van  het collectieve bewustzijn. Voorwaarde hiervoor is dat we alle egoïstische impulsen volledig hebben losgelaten.

Maar volgens Laurency hebben we dus nog een lange weg te gaan voordat we dit essentiële eenheidsbewustzijn zullen bereiken. Hij heeft dit weliswaar medio 20e eeuw opgeschreven, maar kijkend naar de huidige toestand van de mensheid valt te betwijfelen of deze in het algemeen veel positiever is geworden.

Ook de esoterische informatie van Charles W. Leadbeater en Arthur E. Powell4 over de lange evolutieweg die het menselijke bewustzijn aflegt in 10 evolutieschema’s, 70 kettingperiodes, 490 planeetrondes en 3430 planeetperiodes door ons zonnestelsel heen, geeft weinig aanleiding om te denken dat het bereiken van eenheidsbewustzijn een zaak van de korte termijn zal zijn. Onze aarde bevindt zich momenteel in de vierde kettingperiode, en daarbinnen in de vierde planeetronde, van het aarde evolutieschema. Daarin heeft de aarde thans haar planeetperiode en is het de planeet waarop zich fysiek leven afspeelt. In de derde planeetronde was mars de fysieke planeet en in de nog komende vijfde ronde zal mercurius dat zijn. Nog langer geleden was tijdens de derde kettingperiode van het aarde evolutieschema onze maan de planeet waarop zich fysiek leven bevond. In die tijd was de maan overigens een veel grotere planeet en deze satelliet is dan ook langzaam aan het verdwijnen. Dit is niets bijzonders, want alle materie komt en gaat en is slechts een tijdelijk vehikel voor het zich ontwikkelende bewustzijn.

Daarnaast beschrijft Powell de lange evolutie van de mens langs zeven wortelrassen met daarbinnen telkens weer zeven subrassen. Charles Darwin zou het er warm van krijgen. Momenteel zijn wij een mix van het vierde Atlantische en vijfde Arische wortelras en moeten het zesde en zevende wortelras nog worden gecreëerd. 

 

5. ONS MENSELIJK LIJDEN

1217: STRIJDER VAN HET LICHT

Hij strijdt voor de goede zaak. Voor de bescherming van de waarheid. Tegen de papen. Onvoorstelbaar, hoe die huishouden en hoeveel menselijk lijden die veroorzaken. Hij kan dat niet accepteren. Hij zal zijn ridderlijke taken uitvoeren tot het einde. Daarvoor trekt hij rond, meestal alleen, door Occitanië. Zijn geboortestreek. De streek van zijn broeders, de Katharen. Hij zoekt naar mogelijkheden om te strijden voor het licht. Daarmee bewijst hij zijn ridderschap en groeit hij in bewustzijn.

Soms ontmoet hij zijn broederridders. Dat zijn mooie, warme ontmoetingen met veel liefde en vriendschap. Samen zitten zij rond de tafel. Hun koning te midden van hen. Zij vechten allen voor de goede zaak. Innocentius, die zijn naam groot onrecht aandoet, mag niet winnen. Hun idealen gaan voor alles. Ook voor hun fysieke leven. Dat is maar tijdelijk. Zij weten dat. Hij weet dat. Hij weet ook wat daarna komt. Dat wat de papen verzwijgen en verdraaien tot een ridicuul verhaal. Om hun macht te kunnen behouden. Ten koste van vele levens. Maar dat maakt hen niets uit. Zij die het leven zeggen te eren maken er een schandelijke vertoning van. In naam van ‘God’. De gotspe ten top. Het tegenovergestelde van het licht. Het kwaad. De duisternis.

En hun kracht groeit. Hij kan en zal dat niet accepteren. Net zoals zijn broeders. Alleen, maar in de spirit samen met hen, zal hij strijden voor het behoud van het licht. Het ziet er niet goed uit op korte termijn. Maar op de lange termijn zullen zij zegevieren. Is het niet in dit leven, dan wel in volgende incarnaties.

Hij focust zich in zijn strijd van fysieke gevechten vooral op zijn innerlijke werk. Hij werkt permanent aan zijn spirituele verfijning. Dat is het allerbelangrijkste. Zijn zielsleven zál verrijkt worden. Ook weer in dit leven. Op zijn lange reis terug naar het licht. Daar waar hij vandaan komt en naartoe zal gaan. Onherroepelijk. Een vaststaand feit. Dat wat de papen verzwijgen en ontkennen. Maar hij is sterk, slim en flexibel. Hij weet zich aan te passen aan alle omstandigheden. Hij zal zijn taak verrichten. Niemand houdt hem tegen. Zijn rechterhand en -arm zijn sterk. Zijn zwaard scherp. Daarmee scheidt hij goed van kwaad. Tot zolang dat nodig is.

De meeste van hun heilige tempels, de Kathedralen, de tempels der Katharen, zijn al ingepikt en ontheiligd door de papen. Die heeft hij, als Tempelier, niet kunnen beschermen. Dat doet hem veel pijn, maar hij kent het belang van dat te doorstaan. Ook Carcasonna zal vallen. En later de burcht in Monségur. Dat is helaas niet te voorkomen. Veel bloed zal vloeien. Donkere tijden breken aan.

Maar hij zal zijn laatste taak volbrengen. Hun geheim zal bewaard blijven. Hij zal de schaal naar een veilige plaats brengen. En daarna zijn lichaam vrijwillig afleggen. Nee, hij zal niet sneuvelen. Hij kent het ritueel. Hij bepaalt zelf wanneer hij gaat. Terug naar het licht. Tijdelijk weliswaar. Als welverdiende rustpauze op weg naar een volgende queeste. Wederom voor de goede zaak. Dat is de weg van zijn ziel. En geen andere! Uiteindelijk zal het licht overwinnen. Dat is een zekerheid!

 

Volgens Henry T. Laurency, die zich onder anderen liet inspireren door de esoterische kennis van Pythagoras, zijn er 49 werelden met in iedere wereld 7 niveaus. Wij mensen bevinden ons in de laagste drie werelden: de fysieke (49), emotionele (48) en mentale werelden (47).3

Met ‘laagste’ wordt bedoeld dat we ons in de drie meest grofstoffelijke werelden bevinden, waarin materie bestaat in zijn meest verdichte vormen: fysieke, emotionele en mentale materie in de fysieke, emotionele en mentale werelden. Ons bewustzijn ontwikkelt zich in een fysiek lichaam met emoties en gedachten. Onze emoties en gedachten vormen onze emotionele en mentale lichamen die zich in schillen om ons fysieke lichaam heen bevinden, maar het tegelijkertijd doordringen. Binnen het allesomvattende ontwikkelingsproces van het bewustzijn, wat zoals gezegd de betekenis van het leven is, bevinden wij ons in een bepaalde evolutiefase.

Het unieke van ons is dat wij geëvolueerd zijn tot een wezen met een individueel bewustzijn. Dit is een fundamenteel andere bewustzijnsstaat dan dat van dieren. Die hebben een groepsbewustzijn. Onze bewustzijnskern heeft daar ooit onderdeel van uitgemaakt, maar na een lange ontwikkelingsweg in dit groepsbewustzijn was onze bewustzijnskern (de monade) er op een gegeven moment klaar voor om zich te individualiseren. Hierboven is dit proces van individuatie al genoemd. Maar een beetje herhaling kan met deze complexe materie wellicht geen kwaad. In het individuatieproces werd de individuele ziel, of het menselijke zelf, geboren. Sindsdien zijn wij een uniek zelf met bewustzijn van onszelf. Dit bewustzijn ontwikkelt zich stapsgewijs naar steeds hogere niveaus. Ons unieke zelf heeft de drang om zich te onderscheiden van andere zelven. Wij doen dit door onze specifieke kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen. Daardoor leveren wij onze unieke bijdrage aan de creatie en leren wij tevens ons eigen zelf steeds beter kennen en benutten. Voor deze onderscheidingsdrang is het noodzakelijk dat wij in de illusie verkeren dat wij los staan van andere zelven.

Om deze illusie mogelijk te maken werd ons zelf tijdens het individuatieproces uitgerust met emoties en een denkvermogen. Dit betekent met andere woorden dat onze emotionele en mentale lichamen werden geactiveerd. Hiermee werden naast het individuele zelf het ego en de ‘mind’ geboren. Het ego wordt in het algemeen gedefinieerd als het lagere deel van het menselijke zelf dat zich valselijk identificeert met zijn lagere persoonlijkheden en de bijbehorende emoties. De ‘mind’ is grof gesteld ons menselijke verstand of denkvermogen (niet de fysieke hersenen!). In hun positieve uitingsvormen stellen het ego en de ‘mind’ ons in staat om ons positief te onderscheiden door te creëren en het beste van onszelf te geven. Maar in hun negatieve uitingsvormen laten ze ons vervallen in een staat van afgescheidenheid en conflict.

In onze huidige fase binnen de evolutie bevinden wij ons in deze staat van conflictueuze afgescheidenheid. Dit wordt ook wel het lijden van de mens genoemd. Wij mensen lijden omdat we ons afgescheiden, alleen en eenzaam voelen. We missen de connectie met het grotere geheel, met de rest van de schepping, met onze bron. In ons lijden stellen we ons soms wanhopig de vraag: waarom is dit lijden er?; wat is hier de functie van?

Het antwoord is hier gegeven. Onze afgescheidenheid is de negatieve uiting van ons positieve onderscheidingsvermogen dat ons in staat stelt om ons unieke zelf tot volle ontplooiing te brengen en daarmee het totale bewustzijn naar een volgende fase te leiden. Wij lijden omdat wij deze creatiefunctie van ons onderscheidingsvermogen niet meer helder hebben en zijn vervallen in ons ego dat zich identificeert met de pijn van de afgescheidenheid. Ons ego identificeert zich met de wereld der vormen, met de materie, en is het contact met de het bewustzijn in deze materie kwijt geraakt. Wanneer wij lijden verkeren wij in de ijzeren greep van het ego zonder dat wij dit zelf door hebben. Dit maakt ons tot een lijdzaam slachtoffer van het ego dat ons onderdompelt in de illusie van afgescheidenheid en de bijbehorende pijn. De ‘mind’ laat ons vervolgens denken dat wij deze pijn zijn. Zo identificeren wij ons met ‘onze’ fysieke, emotionele, mentale en spirituele pijn, die in werkelijkheid niet van ons zijn maar van de tijdelijke materiële vormen waarin ons bewustzijn zich ontwikkelt. Wij zijn die vormen niet! Wij zijn het bewustzijn dat in die vormen verkeert! Omdat wij ons laten misleiden door het ego en de ‘mind’, die ons in de illusie onderdompelen dat wij die vormen zijn, in plaats van het bewustzijn, lijden wij.

Misschien is het nu tijd voor enige geruststellende woorden. Onze afgescheidenheid, en dus ons lijden, is een tijdelijke fase binnen de evolutie. Daar komt een eind aan. Dat is een zekerheid! Onze afgescheidenheid is een tijdelijke staat van zijn, die noodzakelijk is om het bewustzijn verder te kunnen ontwikkelen. Net zoals de fase waar wij uit komen ook een tijdelijke was. Voordat wij een individuele ziel werden, maakten wij onderdeel uit van een groepsziel in het dierlijke koninkrijk. Daarin hadden wij een groepsbewustzijn en kenden dus geen afgescheidenheid. Nu kennen wij dit wel om de reeds genoemde redenen. Daarom voelen wij ons alleen en vaak eenzaam.

Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Dat kan ik je verzekeren!

Wordt vervolgd.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp ben je van harte welkom op mijn lezing in Breda op 27 januari 2012. Zie www.sensability.nl

NOTEN

1 ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’.

Zie o.a. ‘The purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman en hoofdstuk 7 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

3 Zie ‘The Knowledge of Reality’ van Henry T. Laurency en de hoofdstukken 4-5 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

4 Zie ‘The Solar System’ van Arthur E. Powell en hoofdstuk 6 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

5  Maya betekent letterlijk: illusie.

6 In hoofdstuk 12 van ‘Licht op Bewustzijn’ (van Eric Huysmans) zijn de zeven levenswetten uitgebreid beschreven.

7 Zie hoofdstuk 6 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

8 ‘The Mayan Calendar, solving the Greatest Mystery of our time’; ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’; ‘The Purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman.

9   Zie www.calleman.com en www.sensability.nl

10 Zie www.sensability.nl

11 ‘The Mayan Calendar, solving the Greatest Mystery of our time’; ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’; ‘The Purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman en ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

12 Artikel The Conscious Convergence, A Wave of Unity July 17-18, 2010’ van Carl Johan Calleman. 

13 Zie www.greggbraden.com.

14 Zie www.kennislink.nl/publicaties/noordpool-aan-de-wandel.

15 Zie www.forum.fok.nl/topic/1587438.

16 Zie www.imbolc.be/earthhealing.

17 Zie www.onenessuniversity.org, www.onenenessholland.nl en www.sensability.nl.

 


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een kleine groep opmerkzame mensen kan de wereld veranderen. Feitelijk is dat de enige manier waarop dat ooit is gebeurd!

Margret Mead, Amerikaans cultureel antropoloogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.