2011-2012, Doorbraak in onze lange weg | Deel 2: de objectieve werkelijkheid

Doorbraak

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4703
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012

2. DE OBJECTIEVE WERKELIJKHEID

700 BC: LEERLING

Hij is aan het ontwaken. Hij is een leerling van de Wijsgeer en maakt deel uit van diens esoterische kennisorde. Hij leert onder andere over een veel grotere werkelijkheid achter de waarneembare verschijnselen. Wat een voorrecht. Maar hij heeft dat zelf verdiend. Met bloed, zweet en tranen, door vele levens heen van onuitsprekelijk lijden. Hij leert ook waarvandaan wij komen, waarom wij zijn en waarheen wij gaan. Hij luistert ademloos naar de lessen van de Wijsgeer. Dat geïncarneerde wezen uit een hogere wereld, dat zich opoffert om ons iets te leren, hetgeen zijn fysieke lichaam zal moeten bekopen met de dood. Zoals zo vaak in de geschiedenis, hiervoor en ook hierna. De mens leert langzaam en moeizaam. Er is veel weerstand tegen beweging. Hij kent dat ook. Hij is hier zeker niet van verschoond. Maar hij leert, omdat hij WIL leren. Daarom is hij aan het ontwaken en daarvoor is hij zeer dankbaar.

De betekenis van het leven is de ontwikkeling van bewustzijn. En dat bewustzijn heeft een materiële vorm nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Hiermee is de werkelijkheid achter de wereld der verschijnselen objectief beschreven op het hoogste abstractieniveau in drie basisaspecten: materie, bewustzijn en beweging.

In New Age kringen is de stelling van mystici populair dat de werkelijkheid een illusie is en dat het enige echte het zelf, of het bewustzijn, of ‘the divine’ is. Een variant hierop is die van bekende filosofen als Kant, die door de moderne kwantumfysica lijkt te worden bevestigd, dat de werkelijkheid subjectief is. Daarmee wordt bedoeld dat er geen werkelijkheid zou zijn zonder een waarnemend subject, of zonder een bewustzijn dat waarneemt.

Maar deze werkelijkheidsvisies richten zich met deze uitingen slechts op de wereld der verschijnselen. Die zou je inderdaad een illusie kunnen noemen, als je de materiële vormen beschouwt vanuit een hoger gezichtspunt. Het was de grote Griekse wijsgeer Pythagoras die een objectieve werkelijkheid beschreef in de genoemde drie basisaspecten en die de wereldvisie van de hylozoïca doorgaf: de leer dat er naast een materiële werkelijkheid ook sprake is van een spirituele realiteit. Materie en bewustzijn (ook wel spirit, of leven te noemen) zijn beide een onderdeel van de objectieve werkelijkheid en beide zijn altijd in beweging. Afbeelding 1 is een voorbeeld van zo’n permanent bewegende bewustzijnsvorm.

De drie basisaspecten van de werkelijkheid (materie, bewustzijn en beweging) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Alles in de schepping is bewustzijn en dat is altijd in beweging, in ontwikkeling. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft bewustzijn een materiële vorm nodig. Anders zou het in een vacuüm verkeren waarin het onbegrensd is en geen bedding, geen vehikel, heeft waarin het zich kan ontwikkelen. Andersom kan materie niet zonder bewustzijn bestaan. Bewustzijn, of leven, houdt materie samen. Zonder leven valt materie uit elkaar, gaat het over tot ontbinding. Dit zien we aan de materiële vorm die het dichtst bij ons staat, het fysieke lichaam. Dit gaat tot ontbinding over als het leven, of het bewustzijn, zich eruit terugtrekt. Dit zelfde principe geldt voor alle fysieke vormen. De samenstellende atomen en moleculen verdwijnen niet. Ze vallen slechts uit elkaar wanneer het samenbindende leven, het bewustzijn, zich eruit terugtrekt, en vervolgen hun weg in het grote spel des levens, op zoek naar andere mogelijkheden om, in een nieuwe vorm, bij te dragen aan de ontwikkeling van het bewustzijn

Alle materie is dus bezield met bewustzijn en de met bewustzijn bezielde materiële vorm is altijd in beweging. Dit is ook het geval bij de zogenaamd ‘niet levende’ materie, zoals bijvoorbeeld een steen. ‘Niet levende’ materie is een onjuiste term omdat ze feitelijk niet bestaat. Alle materie leeft. Ook in een steen zit bewustzijn, maar is daarin nog slechts passief van aard. Het bewustzijn in de steen kan zelf namelijk niet in beweging komen, omdat het zich niet bewust is van zichzelf. Het zelfbewustzijn is nog niet geactiveerd. Daarom kan het bewustzijn in de steen zich alleen ontwikkelen door de inwerking van externe krachten, zoals water, hitte en druk. Hierdoor verandert de steen langzaam of plotsklaps van vorm en maakt het passieve bewustzijn een ervaring door waarmee het zich ontwikkelt. Ook in de steen zit dus bewustzijn. Nogmaals: zonder bewustzijn, of leven, valt materie uit elkaar.

Ik dien hier voor alle duidelijkheid aan toe te voegen dat  materie niet per se fysieke materie is. Bij lange na niet zelfs. De fysieke materie die wij hier op aarde kennen en waarnemen met onze vijf zintuigen is slechts een uiterst klein deel van de totale werkelijkheid. Zowel de oude esoterie als de Kabbala stellen dat de voor ons waarneembare werkelijkheid nog geen 1% van de totale werkelijkheid beslaat!

De overige 99% bestaat uit niet-fysieke materie. Die kunnen wij met onze vijf zintuigen niet waarnemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze niet bestaat. We kunnen de ether ook niet waarnemen en het bestaan daarvan is al lang aangetoond. Hoe zouden onze radio’s, afstandbedieningen en mobiele telefoons anders kunnen werken? De frequenties die worden gegenereerd door op een knop te drukken moeten ergens door gedragen en doorheen geleid worden. Anders zouden ze niet op hun plaats van bestemming kunnen aankomen. De ether gebruik ik voor het gemak even als de verzamelnaam voor de dragers van dit soort frequenties. De ether is de materievorm die het dichtst bij de vaste fysieke materie staat. Maar daarboven bevinden zich nog veel meer materievormen, in vele werelden of werkelijkheden die zich ver buiten onze aarde, en zelfs buiten ons zonnestelsel uitstrekken.

Dit voor ons onbevattelijke geheel is de bovenliggende objectieve werkelijkheid achter de voor ons zichtbare wereld der fysieke verschijnselen. Vanuit een hoger gezichtspunt zou je die inderdaad een illusie kunnen noemen. Hetzelfde geldt voor alle hogere niet-fysieke werelden, wanneer je deze beschouwt vanuit het allerhoogste gezichtspunt. Maar iedere wereld, dus ook onze fysieke, is zeer echt voor degenen die zich erin bevinden. Dit paradoxale gegeven wordt mooi uitgedrukt door de esoterische stelling dat de werkelijkheid exact is zoals die lijkt, maar daarnaast nog oneindig veel meer.

 

3. ONZE OORSPRONG

 

675 BC: DE MONADE

De kennisorde van de wijsgeer kent verschillende graden. In de laagste graad wordt de kennis overgedragen in de vorm van mythes. In de hogere graden wordt een toenemend aantal interpretaties gegeven van de symbolen. Hij is inmiddels zover dat hij tot de hoogst geïnitieerden behoort. Deze ontvangen kennis over hogere materiële werelden, boven de fysieke. De wijsgeer doceert: ‘Al het bestaande, zichtbaar of onzichtbaar, bestaat uit materie en alle materie bestaat uit ondeelbare atomen: de monaden. Deze monaden zijn onvernietigbaar. Dit impliceert de onmogelijkheid van de dood. Er is slechts sprake van desintegratie van vormen om vervolgens weer een nieuwe vorm aan te nemen. De monade gaat een lange reis aan om zijn potentiële bewustzijn te ontwikkelen. Op enig moment heeft hij zich zover ontwikkeld dat hij is aangeland in het manifestatieproces van evolutie. Daarin gaat hij zijn nog steeds passieve bewustzijn in verschillende elkaar opvolgende vormen activeren. Het bewustzijn slaapt in de steen, droomt in de plant, ontwaakt in het dier en wordt zich langzaam maar zeker bewust van zichzelf in de mens.’

 

Waar komen wij vandaan? Dit is naast de vraag naar de betekenis van het leven (die boven al beantwoord is met: de ontwikkeling van bewustzijn) een van de andere grote vragen die al sinds mensenheugenis gesteld wordt.

Volgens de wijsgeer Pythagoras, en ook volgens zijn esoterische navolgers als Madame Blavatski, Charles W. Leadbeater en Henry T. Laurency, is onze oorsprong de monade. Dat is wie wij in onze kern zijn. De monade is het ondeelbare oeratoom, de oermaterie die niet kan worden opgedeeld in kleinere deeltjes. Het is de materiële basis van alles. Pythagoras stelde dat de monade goddelijk is in zijn essentie. Hiermee bedoelde hij dat het mogelijk is voor de monade om zijn bewustzijn te expanderen. De monade is dan ook zelf het startpunt van de ontwikkeling van het bewustzijn, het allereerste begin. Vóór de monade is een toestand die niet bestaat. De monade was er altijd en zal er altijd zijn.

‘In den beginne’ – dat dus geen begin kan zijn – heeft de monade slechts een potentieel bewustzijn. Over de verdere staat waarin zij zich bevindt, weten wij niets. Er is geen sprake van tijd en ruimte. Dat is voor ons aardse stervelingen moeilijk om voor te stellen. In de esoterische literatuur wordt daarom metaforisch gesteld dat de monade zich in een zee, of oersoep, van licht en chaos bevindt. Vanuit deze chaotische oersoep bereikt de monade ‘op enig moment’ een innerlijke impuls tot manifestatie. Vanaf dat ‘moment’ kan de manifestatie van de kosmos, of van het leven, zich gaan ontvouwen en start de monade een onvoorstelbare lange weg naar steeds actievere, of hogere, niveaus van bewustzijn.

Ik schrijf hier bewust in de tegenwoordige tijd, omdat deze toestand NU bestaat. Nu en altijd. Nogmaals, deze toestand is niet in termen van horizontale tijd, met een verleden, heden en toekomst, te beschrijven. In deze toestand is het altijd NU. Vandaar ook dat er geen sprake kan zijn van een begin.

De lange weg van de monade loopt in eerste instantie omlaag vanuit een toestand met de hoogst mogelijke graad van trilling en fijnstoffelijkheid – ook wel ‘het Licht’ genoemd – naar opeenvolgende graden van duisternis en een steeds lagere trilling, met dus een toenemende dichtheid. De monade is een zelfatoom en is in tegenstelling tot alle andere materie niet op te splitsen in nog weer kleinere of fijnstoffelijkere atomen. Pas tijdens zijn afdaling neemt de monade verschillende, en steeds dichtere, vormen van elkaar opvolgende atoomsoorten aan.

Onder aan de ladder aangekomen klimt de monade weer terug omhoog en de atoomsoorten lossen stapsgewijs weer op in steeds hogere soorten. Dit zijn de zogenaamde manifestatieprocessen van involvatie (omlaag en verdichting) en evolvatie (omhoog en oplossing). Deze processen wisselen elkaar een onkenbaar lange periode af.

Nadat de monade in deze processen alle noodzakelijke ervaringen heeft opgedaan, begint een volgend manifestatieproces: het proces van involutie. De monade begint nu aan een verdere afdaling waarin het zich, in de vorm van de tijdens de involvatie en evolvatie opgedane atoomsoorten, samenvoegt tot steeds dichtere samenhangende vormen, of aggregaten. In deze aggregaten wordt het bewustzijn van de monade tot leven gebracht.

In het laatste en laagste (of hoogste, het is maar hoe je het bekijkt) stadium van het involutieproces belandt de monade in de elementale koninkrijken. Dit zijn de werelden der elementalen, oftewel van de vier natuurkrachten – aarde, water, lucht en vuur – met hun respectievelijke, voor de meeste mensen niet zichtbare, bewoners. Zie afbeelding 2.

Na de voltooiing van zijn ontwikkeling in de elementale koninkrijken valt de monade in de meest donkere, dichte en grofstoffelijke vorm: de fysieke wereld van de mineralen, oftewel het minerale koninkrijk, de laagste van de vier natuurlijke koninkrijken. Daarmee is het involutieproces van de monade beëindigd.

In het minerale koninkrijk slaapt de monade en is zijn bewustzijn nog steeds passief. Vanaf hier gaat hij het manifestatieproces van de evolutie in en vervolgt hij zijn ontwikkelingstocht, maar nu weer terug omhoog naar het licht, oftewel naar steeds fijnere materievormen met een steeds hogere frequentie en bewustzijn.

Vanuit het minerale koninkrijk evolueert de monade in een onkenbaar en voor ons onvoorstelbaar lang tijdsbestek naar het planten koninkrijk, waarin zijn bewustzijn nog altijd passief is maar al in een minder sterke mate. Na een eveneens zeer lange, maar al kortere, reis door dit plantenrijk evolueert hij naar het koninkrijk der dieren, waarin zijn bewustzijn begint te ontwaken en hij de toestand van een groepsziel aanneemt. Na hierin een onbekend aantal levens te hebben doorlopen evolueert de monade verder naar een individuele ziel. Deze verwerft hij via het zogenaamde proces van individuatie. Hij belandt hiermee in het menselijke koninkrijk.

Pythagoras heeft dit evolutieproces van het bewustzijn als volgt treffend samengevat: ‘het bewustzijn slaapt in de steen, droomt in de plant, ontwaakt in het dier en wordt zich bewust van zichzelf in de mens’.

In afbeelding 2 zijn de involutie- en evolutieprocessen schematisch weergegeven. Zie artikel op www.sensability.nl

 

Wordt vervolgd.


Wil je meer weten over dit onderwerp? Eric geeft een lezing op 27 januari 2012 in Breda. Zie www.sensability.nl

 

NOTEN 

1 ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’.

Zie o.a. ‘The purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman en hoofdstuk 7 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

3 Zie ‘The Knowledge of Reality’ van Henry T. Laurency en de hoofdstukken 4-5 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

4 Zie ‘The Solar System’ van Arthur E. Powell en hoofdstuk 6 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

5  Maya betekent letterlijk: illusie.

6 In hoofdstuk 12 van ‘Licht op Bewustzijn’ (van Eric Huysmans) zijn de zeven levenswetten uitgebreid beschreven.

7 Zie hoofdstuk 6 van ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

8 ‘The Mayan Calendar, solving the Greatest Mystery of our time’; ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’; ‘The Purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman.

9   Zie www.calleman.com en www.sensability.nl

10 Zie www.sensability.nl

11 ‘The Mayan Calendar, solving the Greatest Mystery of our time’; ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’; ‘The Purposeful Universe’ van Carl Johan Calleman en ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ van Eric Huysmans.

12 Artikel The Conscious Convergence, A Wave of Unity July 17-18, 2010’ van Carl Johan Calleman. 

13 Zie www.greggbraden.com.

14 Zie www.kennislink.nl/publicaties/noordpool-aan-de-wandel.

15 Zie www.forum.fok.nl/topic/1587438.

16 Zie www.imbolc.be/earthhealing.

17 Zie www.onenessuniversity.org, www.onenenessholland.nl en www.sensability.nl.


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Beloven is geloven in verdoven

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.