Dit is het jaar waarop we gewacht hebben – Deel IV (Dag 5 – Nacht 5)

Mexico-6158C

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10477
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012, Voorspellingen

(Sensability) Dit is het vierde deel in een reeks artikelen over het jaar 2011, met als titel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’. In dit jaar eindigt de Maya-kalender, en wel op 28 oktober, na de voltooiing van de negende en laatste onderwereld die op 9 maart is gestart. Deze onderwereld kent dertien ‘dagen’ en ‘nachten’ van slechts 18 etmalen. In deze reeks volg ik de gebeurtenissen tijdens deze ‘dagen’ en ‘nachten’ op de voet en zet ik deze af tegen de daarin overheersende kosmische energiepulsen. In dit artikel ben ik aanbeland in Dag en Nacht 5. Dag 5 (31 juli – 17 augustus) is de dag van het ontluiken, het uitbotten van het eenheidsbewustzijn. Nacht 5 (18 augustus – 4 september) is de nacht waarin de laatste resten van de oude systemen en structuren die de bloei van het eenheidsbewustzijn in de weg staan, worden vernietigd. Het gaat erom spannen nu. En dat is te zien. Er gebeurt van alles in onze wereld.

De doorbraakdag

Dag 5 is de dag waarin de bewustzijnsstap die in de onderhavige onderwereld wordt gemaakt
tot ontluiking komt. Dit wordt dan ook de doorbraakdag genoemd, omdat de bewustzijnsstap
die werd gezaaid in dag 1, daarna tot ondergrondse ontkieming kwam in dag 2, vervolgens
begon uit te lopen in dag 3 en zijn omslagpunt bereikte met de groei in dag 4, in dag 5 aan de oppervlakte komt. Het in dag 1 geplante zaadje komt nu tot ontluiking en begint te ontbotten. In afbeelding 1 is weer de inmiddels bekende grafiek opgenomen die deze stapsgewijze opbouw in de achtereenvolgende dagen en nachten weergeeft.

Middelpunt

Afbeelding 1: het verloop van de dagen en nachten in de negende onderwereld.

De rellen in Engeland

Zoals verwacht toonde de doorbraakdag zich in zijn grootste hevigheid rondom zijn
middelpunt op 8 en 9 augustus. Tijdens deze dagen waren er zeer heftige rellen in Engeland
nadat de politie in Tottenham een 29-jarige man had doodgeschoten. Er braken branden in
Londen uit die door de sensatiebeluste media de grootste sinds de Blitzkrieg in de tweede
wereldoorlog werden genoemd. De rellen bereikten hun hoogtepunt op 9 augustus, niet
toevallig op dezelfde dag dat de grootste zonexplosie plaatsvond sinds 2006. Tussen deze
gebeurtenissen werd door de media geen verband gelegd, ondanks dat het volgens mij
makkelijk na te zoeken moet zijn dat tijdens grote zonexplosies op aarde de gemoederen altijd hoger oplopen dan op andere dagen. Vermoedelijk is dit te verontrustend, omdat we hier geen invloed op hebben en we dan zouden moeten toegeven dat kosmische gebeurtenissen ons op aarde rechtstreeks beïnvloeden. Een andere mogelijke reden voor deze radiostilte omtrent dit soort verbanden is het opzettelijk tegenhouden hiervan door de huidige machtshebbers om dezelfde reden. Die kunnen het natuurlijk niet gebruiken dat de kosmos aanzienlijk machtiger blijkt te zijn dan zij zelf en dat duidelijk wordt dat zij ons niet kunnen beschermen tegen kosmische gebeurtenissen.

Dus stond David Cameron maar stoere taal uit te slaan over misdadigers die ter
verantwoording zouden worden geroepen voor hun daden. Niet dat ik het daar niet mee eens
ben, want ook ik vind dat de vernielingen en plunderingen die zijn aangericht echt niet
kunnen en dat de daders de consequenties van hun handelen moeten voelen en dragen. Maar het is veel te simpel om deze daders op één hoop te gooien als een zootje tuig zonder in te gaan op diepere oorzaken die niet alleen op sociaal en economisch terrein te vinden zijn, maar zeer zeker ook op het hogere kosmische niveau.

De wereldboom spuwt zijn kosmische energiepulsen met steeds meer kracht en hogere
snelheid op ons af en wij worden daar volledig door beïnvloed en gestuurd. Er moeten
wereldleiders die op hier op de een of andere manier iets van weten, op zijn minst in de VS. Ik kan me niet voorstellen dat dit niet het geval is. De NASA volgt de gebeurtenissen in de
kosmos op de voet, maar hun bevindingen komen slecht mondjesmaat en zwaar gecensureerd naar buiten. Maar door internet en de social media is bijna alles voor iedereen beschikbaar gekomen. Niet gek dus dat Cameron nu onderzoekt of hij bepaalde
communicatiemogelijkheden kan uitschakelen bij rellen. Niet gek, maar wel een gotspe wat
mij betreft. De Westerse leiders spreken er schande van als Arabische leiders dit pogen te
doen om de opstandelingen de mond te snoeren, maar als het hen zelf uitkomt doen ze dus
precies hetzelfde. We hoeven daar niet verbaasd over te zijn, maar wel alert blijven graag en
ons dit soort belemmeringen zeker niet laten aanleunen!

Toenemende problemen in de financiële wereld

Een andere opvallende gebeurtenis tijdens de twee middelpuntdagen van Dag 5 (8 en 9
augustus) was een plotselinge opvlamming van de financiële problemen in de wereld. Op alle
beurzen wereldwijd vonden grote dalingen plaats en eens te meer werd de onmacht duidelijk
van de politieke en financiële instanties om iets te doen tegen de grote financiële problemen in de EU en de VS. De genomen maatregelen op de zogenaamde ‘alles of niets conferentie’ op 21 juli (het middelpunt van Nacht 4) bleken twee weken later al niet meer te werken. Sterker nog: er bleek grote onduidelijkheid, vooral ook in Nederland, over de precieze inhoud van de gemaakte afspraken. Onze politici presteerden het om een maand lang te soebatten over de onduidelijke communicatiewijze van onze premier alsof er geen urgenter zaken zijn te bespreken momenteel. In plaats van te ruziën over communicatie en de exacte hoogte van het uit te lenen bedrag aan Griekenland, ware het misschien beter om een structurele inhoudelijke discussie te voeren over wat er in de plaats moet gaan komen voor het zwaar verziekte monetaire stelsel in de wereld.

De afhankelijkheid van geld is allesoverheersend geworden, voor iedereen. Zonder geld
lijkt er geen leven meer te kunnen bestaan. Alles draait om geld, geld en nog eens GELD. Er
moet steeds meer geleend worden om te kunnen produceren en consumeren en er moet
andersom steeds meer geconsumeerd worden om de groeiende schuldenberg te kunnen
aflossen. We zitten hiermee in een wurgende vicieuze cirkel. De alsmaar groeiende rentelast
hangt als een zwaard van Damocles boven alle landen in de wereld. En ondertussen wordt er
vrolijk verder geld uitgeleend aan zinkende schepen als bijvoorbeeld Griekenland en wordt
met een stalen gezicht verkondigd dat we dit met rente terug gaan krijgen. Dit laatste is absoluut onmogelijk en onze politici zullen dit weten. Hoe noemen we zoiets ook alweer?
Volgens mij is dit liegen alsof het gedrukt staat.

Het is niet verwonderlijk, en voor degenen die kennis hebben van het tijdschema in de
Maya-kalender zeker ook niet onverwachts, dat juist op het middelpunt van Dag 5 de
financiële problemen verder escaleerden. Eenzelfde ontwikkeling was namelijk te zien in de
Dagen 5 van de voorgaande onderwerelden. Zo startte de kredietcrisis in de zomer van 2007,
het middelpunt van Dag 5 in de achtste onderwereld, maar werd deze gemaskeerd door een
nog even voortdurende hoge economische groei, waarin pas in Nacht 5 (in september 2008)
een einde kwam. Ook waren er grote financiële problemen in het middelpunt van Dag 5
tijdens de zevende Planetaire onderwereld (1913-1932), tijdens de eerste helft van de jaren
’20. Dit was de opmaat naar een buitensporige en ongezonde groei aan het eind van de jaren ’20 die voorafging aan de grote Depressie aan het begin van de jaren ’30, vlak voor en bij de start van de toenmalige Nacht 5 (1932-1952).

Andere ontwikkelingen in Dag 5

Het bleef niet bij het bovenstaande. Hieronder een greep uit andere wereldgebeurtenissen op 8 en 9 augustus en in de week daarna:

 • In Santiago, Chili, ontaardden grote studentenbetogingen tegen de hoge studiekosten in onlusten. Dit onttrok zich enigszins aan het oog van de wereld door de grote aandacht voor de rellen in Engeland.
 • De revolutie in Syrië escaleerde verder doordat president Assad enkele steden met tanks bestookte en ook de marine inzette. Dit leidde tot een verhevigde wereldwijde afwijzing en zelfs tot een openlijke afkeuring door Hillary Clinton waarin ze zei dat Assad had bewezen niet langer de leider van zijn land te kunnen zijn. Ze vroeg nog net niet om zijn aftreden. Dit bewaarde ze voor Nacht 5. In de eerste helft van deze Nacht vroegen Obama, Clinton en in hun slipstream de meeste Europese leiders dan eindelijk om het aftreden van Assad. Die heeft zijn langste tijd nu gehad.
 • De steeds erger wordende hongersnood in de Hoorn van Afrika. Onze steun wordt
  gevraagd door geld te storten op giro 555. Onze regering wil hier geen of onvoldoende geld voor beschikbaar stellen, terwijl de miljarden ons om de oren vliegen om onze economie overeind te houden. Een kwestie van prioriteiten…
 • Een grote protestactie van 200.000 mensen in Israël tegen de hoge prijzen voor voedsel en andere basisvoorzieningen. Netanjahu schrok zich een ongeluk. De focus leek af van de externe vijand, de Palestijnen. Hij had ineens met grootschalige binnenlandse protesten te maken over een heel ander onderwerp. Veel Israëliërs zitten nog steeds in tentenkampen als teken van protest. Is het toeval dat de strijd met de Palestijnen in Nacht 5 verder werd aangewakkerd? Ik dacht van niet. De aandacht moest weer snel verlegd worden. Maar het lijkt me sterk dat deze strategie dit keer lang zal slagen.

Het begin van Nacht 5

Op de eerste dag van Nacht 5 (18 augustus 2011) braken grootscheepse protesten uit in weer een heel ander deel van de wereld, namelijk in India. De premier aldaar had het in zijn euvele hoofd gehaald om de in rap tempo tot volksheld uitgegroeide hongerstaker Anna Hazare in de gevangenis te zetten. Deze activist die protesteert tegen de corruptie in zijn land en de zwakke maatregelen om dit te bestrijden, wordt inmiddels al vergeleken met de grote Mahatma Gandhi. Op dezelfde datum, het wordt bijna eentonig, stortten de beurzen opnieuw wereldwijd in nadat ze enkele dagen wat rustiger waren geweest. Als klap op de vuurpeil kwam een ridicule afspraak van Finland aan het licht dat zij onderpand in geld zouden hebben gevraagd voor hun lening aan Griekenland. Nederland deed ook een huilerige duit in het zakje dat zij dit dan uiteraard ook wilden. Tja… Hierop volgden in brede zin zeer afkeurende commentaren van economen en financieel specialisten. Er werd openlijk gespeculeerd over de instorting en de verdwijning van de EU-muntunie en ‘het einde van de euro’ als wettig betaalmiddel.

Het middelpunt van Nacht 5: de orkaan Irene en Wall Street

Het middel- of dieptepunt van Nacht 5 lag op 26-27 augustus. Daar ik dit artikel op 29
augustus heb afgerond, kon ik deze middelpunt dagen nog net meepakken. Vooraf sprak ik de verwachting uit dat er tijdens, of in de week na deze dagen een ingrijpende gebeurtenis zou plaatsvinden. Dat zou passen bij de energetische kwaliteit van deze Nacht, die immers de Nacht van de vernietiging wordt genoemd door Calleman.
De meest in het oog springende gebeurtenis tijdens deze middelpunt dagen was de orkaan
Irene die met een langzaam tempo afstevende op de grote steden aan de Oostkust van de VS, met New York als voornaamste target. Delen van New York werden ontruimd, waaronder het financiële district in Lower Manhattan. Hierin ligt het beroemde Wall Street, de straat waarin de Stock Exchange is gevestigd, het nog steeds kloppende hart van de financiële wereld. Dit hart is al enige tijd in een onrustbarend tempo aan het bonzen en moet steeds vaker worden aangesloten op de zuurstoffles. Tijdens de middelpunt dagen wachtte de wereld in spanning af wat Irene teweeg zou gaan brengen. Het had gepast in het tijdschema van de Maya-kalender indien Irene een sneeuwbal (of moet ik zeggen waterbal(let)?) op gang had gebracht die de laatste klap zou hebben toegediend aan de zwaar zieke patiënt. Daar zag het op 29 augustus echter nog niet naar uit. Irene was op de 28e bij binnenkomst van New York afgezwakt tot een tropische storm en de schade bleek mee te vallen. We zullen moeten afwachten of er nog een financieel staartje achter deze woedend razende slang aankomt. Welke slang bedoel ik? Het woord ‘hurricane’ is afgeleid van huri can, dat Maya-taal is voor: woedende slang. Wanneer we een vergelijking maken met het tijdstip van de uitbraak van de grote financiële crisis op 15 september 2008, dat op vijfzesde deel lag van de toenmalige Nacht 5 van de achtste onderwereld, dan komen we in de huidige negende onderwereld uit op 1 september 2011. Deze datum ligt namelijk op vijfzesde deel van Nacht 5 van deze onderwereld. Het zou dan ook passen in het tijdschema van de Maya-kalender als tussen 28 augustus en 3 september het wereldwijde monetaire stelsel zoals wij dat nu kennen verder instort.

Geld en het Ego

Ik kijk hier reikhalzend naar uit, alhoewel ik best wil erkennen dat een deel van mij zich soms nog wel zorgen maakt hoe dat dan verder moet. Maar dit deel lost zich steeds meer op en voor mij wordt steeds duidelijker dat het de hoogste tijd is dat wij mensen ons losrukken van de grote afhankelijkheidsmaker en onderdrukker: GELD. Zolang dit tot Heilige Koe verheven ruilmiddel door de huidige machtshebbers kan worden gebruikt om ons in hun greep te houden, zal er geen eenheidsbewustzijn kunnen doorbreken.
Geld oefent een te grote aantrekkingskracht uit op ons ego en deze blijft aan het roer
zolang er iets voor zichzelf te halen valt. Zonder geld denkt het ego niets te kunnen. Het heeft zichzelf in de loop van de afgelopen vijfduizend jaar steeds nadrukkelijker wijs gemaakt dat er zonder geld geen leven kan zijn. Vanuit zijn diepgewortelde overlevingsinstinct zal het ego alles blijven doen om aan geld te komen, met weinig tot geen aandacht voor de gevolgen die dat heeft voor anderen. Alleen diegenen die het ego in zichzelf hebben opgelost, zijn in staat om het grotere geheel en het algemene belang te laten prevaleren boven hun eigen belang.

Dit betreft echter nog steeds maar een klein deel van de mensheid. En dat kan zo niet meer
doorgaan. Daar moet nu een eind aan worden gemaakt. Het zou passen in het tijdschema van de Maya-kalender als in Nacht 5 de laatste resten van de blokkerende, op macht en geld
gebaseerde systemen worden vernietigd om ruimte te maken voor het tot bloei komen van een meer eenheidsgericht bewustzijn in Dag 6.

Vooruitblik: Dag 6 – Dag 7, de komeet Elenin

Dag 6 (5 – 22 september) is de Dag van de bloei. Nu is het niet zo dat tijdens de Nacht van de vernietiging alleen negatieve dingen plaatsvinden en tijdens de Dag van de bloei alleen
positieve. Zo simpel zit de ontwikkeling van het bewustzijn niet in elkaar. In deze laatste
onderwereld is sprake van een vermenging van alle energieën van alle negen onderwerelden,
die immers allemaal nog lopen en allen eindigen op dezelfde datum: 28 oktober 2011. Dit
maakt het bijzonder lastig om komende gebeurtenissen te voorspellen.
Maar één verschijnsel dringt zich steeds nadrukkelijker op de voorgrond en dat is de
komeet Elenin. Ik heb daar in deel II van deze reeks al over geschreven.1 Op internet spoken hier allerlei verhalen en interpretaties over rond. Het is voor een leek niet te doen om de waarheid hierover naar boven te halen. Zo wordt er druk over gespeculeerd dat Elenin in werkelijkheid de lang verwachte planeet Niburu is en/of een zogenaamde bruine dwerg, een dwergplaneet. In dat geval zou hij een veel sterkere zwaarte- of trekkracht uitoefenen op onze aarde en dat zou de aardbevingen kunnen verklaren. Daarnaast zijn er filmpjes die laten zien dat Elenin tussen 11 september en 23 november in diverse uitlijningen komt te staan met de aarde, de zon en andere planeten uit ons zonnestelsel.2 Het hoogtepunt hiervan zou liggen rond 26 september (in Nacht 6), omdat Elenin dan tussen de aarde en de zon in komt, en rond 17 oktober (in Dag 7), omdat Elenin dan het dichts bij de aarde komt.
Deze data zijn weergegeven in afbeelding 2. Ook is daarin de datum aangegeven dat de
komeet Honda het dichtst bij de aarde kwam: 19 augustus 2011. Hier werd een zekere impact van verwacht, zij het een kleinere dan van Elenin. Deze verwachting is exact uitgekomen (!) met een nieuwe aardbeving in Fukushima. Omdat deze ‘maar’ een kracht had van 6,8 en weinig schade aanrichtte, is hier door de media weinig aandacht aan besteed en moet ik hier volstaan met een verwijzing naar een Reuters bericht op internet.3

 

Golfbeweging

Afbeelding 2: De inmiddels bekende golfbeweging van de dagen en nachten in de negende
onderwereld met daarin aangeduid de data dat de kometen Honda (A, 19 augustus) en Elenin in
uitlijning met de aarde komen. B is 26 september, de datum dat Elenin tussen de aarde en de zon
in komt en C is 17 oktober, wanneer Elenin het dichtst bij de aarde komt.

Dezelfde filmpjes laten zien dat Elenin ook in een uitlijning met de aarde stond op 27 februari en 4 september 2010 en 11 maart 2011. Dit zijn de data van de grote aardbevingen in respectievelijk Chili, Christ Church in Nieuw-Zeeland en Japan. Omdat op die data Elenin
zich nog veel verder van de aarde bevond dan op 26 september en 17 oktober het geval zal
zijn, worden nog veel grotere aardbevingen met bijbehorende tsunami’s verwacht. ELENIN
zou dan ook een afkorting zijn van: Extinct Level Event Niburu In November. Niet zo’n
vrolijke gedachte. Maar andere filmpjes laten weer zien dat Elenin nooit een bruine dwerg kan zijn, omdat we daar anders al veel meer van gemerkt zouden hebben. Zo’n dwergplaneet zou de banen van de verschillende planeten in ons zonnestelsel namelijk al drie jaar geleden uit elkaar hebben getrokken.4 De bron in noot 4 beweert dan ook dat Elenin een onschuldige kleine komeet is die nooit grote aardbevingen kan veroorzaken. Over de reeds gepasseerde
bovengenoemde data van de eerdere grote aardbevingen wordt door deze bron overigens niets gezegd.

Geen poolverschuiving maar een bewustzijnsverschuiving

Ik kan als leek niet beoordelen wie het gelijk aan zijn zijde heeft. Ik richt me dan ook maar
weer op de mijns inziens grote denker en onderzoeker Carl Johan Calleman. Volgens hem kan Elenin net zo goed staan voor El + Lenin: God + Anti kapitalistische revolutie. Of voor
‘Ellen’ dat licht betekent. Of voor El-enin dat gelezen kan worden als God en het omgekeerde
van nine (negen) en dus zou kunnen refereren aan de completering van het Goddelijke of
Kosmische plan van de negen onderwerelden. Calleman stelt tegenover al dit gespeculeer met de naam dat het enige wat we werkelijk weten, is dat Elenin is gesynchroniseerd met het einde van de Maya-kalender.5 Hij verwacht dat Elenin een versterkte ervaring zal geven aan de mensheid van haar kosmische oorsprong. Hij doet als wetenschapper geen uitspraak over de exacte manifestatie van deze ervaring, omdat hij die niet kan staven met concrete
wetenschappelijke bewijzen. Hij benadrukt dat de negende onderwereld, en de zesde Nacht en zevende Dag in het bijzonder, naar zijn verwachting een verschuiving teweeg zal brengen naar eenheidsbewustzijn. Elenin zou in dit verband gezien kunnen worden als een boodschapper of afronder van deze verschuiving. Hij stelt ook dat alle speculaties over een fysieke poolverschuiving, mede veroorzaakt door visioenen van onder andere Madame Blavatski en Edgar Cayce, niet worden ondersteund door professionele geofysici. Volgens hem zijn de visioenen van Blavatski en Cayce niet goed geïnterpreteerd omdat men niet op de hoogte was van de bewustzijnsverschuivingen die de verschillende golven van de Maya-kalender teweeg brengen. Zo’n polaire bewustzijnsverschuiving in het elektromagnetische veld van onze hersenen is simpelweg aangezien voor een elektromagnetische poolverschuiving van de aarde.5 Dat is dan weer een geruststellende gedachte zullen we maar zeggen.

De Kosmische Convergentie in Nacht 6

Calleman vraagt vanwege de komeet Elenin speciale aandacht voor het begin van Nacht 6 op
23 september 2011 en de dagen daarna. Hij ziet deze dagen als een convergentie van een
energieverschuiving in de Maya-kalender en roept op om deel te nemen aan de zogenaamde Kosmische Convergentie op 23-26 september 2011.6 In deze vier dagen is het belangrijk om ons te verbinden met het Goddelijke, de Divine, door introspectie en diep te graven in onze ziel. Dit kan worden bereikt door intense gebeden of door bepaalde spirituele oefeningen. Hij suggereert de volgende commitments als een fundament voor deze Kosmische Convergentie:

 • Ons committeren om onze acties te laten leiden door goddelijke leiding in plaats van
  door ons ego.
 • Het uitspreken van onze onafhankelijkheid van donkere energieën of krachten en het
  opgeven van ons ‘recht’ om deze krachten te gebruiken om de donkere kanten van
  anderen te bestrijden.7

De Kosmische Convergentie gaat dus fundamenteel over het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze transformatie naar eenheidsbewustzijn. Het gaat erom om als individuen dié verandering te laten zien die we willen zien in de wereld. Hier herkennen we de uitspraak van Mahatma Ghandi: ‘Be the change you want to see in the World’. Hoe moeilijk dit ook moge zijn, als wij in onszelf geen verschuiving naar eenheidsbewustzijn tot stand kunnen brengen, wie moet dat dan doen of wat mogen we dan van anderen verwachten? Het is aan onszelf om ons tijdens de Kosmische Convergentie over te geven aan alles wat van ons geëist wordt om eenheidsbewustzijn te bereiken. En dat betekent in ieder geval dat we onze egoïstische impulsen dienen op te geven en dat we ons houden aan onze commitments. De aanwezigheid van Elenin zal ons op een natuurlijke wijze verbinden met de kosmische dimensie van dit evenement.

Eric Huysmans, 29 augustus 2011 (twaalfde dag van Nacht 5 van de negende Onderwereld)

Eric geeft op uitnodiging lezingen over de Maya-kalender en de ontwikkeling van ons
bewustzijn. Zie www.sensability.nl

Noten:

 1. Zie mijn artikel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’, deel II.
 2. Zie http://www.pakalertpress.com/2011/05/20/bad-news-from-nasa-proof- that-comet-eleninis-affecting-earth-video/
 3. Zie http://in.reuters.com/article/2011/08/19/idINIndia-58865520110819
 4. Zie http://spaceobs.org/en/2011/06/03/what-if-we-replace-comet-elenin-by-brown-dwarf/
 5. Zie artikel: ‘Participate in the Cosmic Convergence, September 23-26, 2011!’ van Calleman

 

Bron:

www.sensability.nl


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

En op de achtste dag schiep de mens God.

Loesje, Nederlands postermeisjeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.