Rechtszaak aangespannen tegen de Heilige Stoel (Vaticaan) inzake zenders in kerktorens.

Vaticaan

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10570
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Stop UMTS

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Straling en electrosmog, Straling-Electrosmog, (Verborgen) nieuws, Europa, Geografisch

(Stop UMTS) Op 17 januari 2011 heeft Rechtspraktijk BAWA onderstaande rechtszaak geregistreerd.

Ter bescherming van de privacy heeft BAWA besloten de namen van de opposanten niet bekend te maken op internet. Stopumts zal op hoofdlijnen over deze zaak berichten . Op grond van het algemeen belang wordt het aanhangig maken van deze zaak publiekelijk gemaakt. Wij verwijzen u naar onderstaand bericht en het inleidend rekest. 

Opmerking BAWA : 

Uit alle delen van het land is verzocht om dit proefproces op te starten. 

Om moverende redenen hebben wij gevolg gegeven aan de vele gerechtvaardigde verzoeken om een proefproces op te starten. 

De hoge maatschappelijke status van de Paus is geen reden voor ons om af te zien de Paus in rechte te betrekken. 

RECHTSPRAKTIJK BAWA 

Aan de Heilige Stoel:

T.a.v. Dr. J. Ratzinger 

Paus 

V A T I C A A N S T A D 


Haaksbergen, 15 maart 2011 

Inzake : Rekest verwijdering e.m.-straling veroorzakende zenders uit RK-kerken 

Onze ref. : Dossiernummer PB/RKK-201152 

Inl. R. : 17 januari 2011 


Geachte Dr. Ratzinger, 

Cliënten uit heel Nederland hebben zich tot mij gewend om het navolgende onder Uw aandacht te brengen onder verzoek aan U om het nodige te verrichten, ter zake als navolgt: 

Bij onze Rechtspraktijk te Haaksbergen (NL) zijn diverse zaken in behandeling t.b.v. personen, gezinnen die onvrijwillig worden blootgesteld aan kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling/velden afkomstig van GSM en UMTS-zenders die zijn geplaatst in galmgaten van kerktorens van Rooms-Katholieke Kerken en/of op de kerkentorenspitsen. 

De Nederlandse Rooms-katholieke Kerkbesturen ontvangen daarvoor huurpenningen middels veelal verleende opstalrechten aan de providers (telecomindustrie). 

De Nederlandse kerkprovincie cq het rooms-katholiek kerkgenootschap van Nederland, veelal in Nederland geduid onder de afkorting RKK is een onderdeel van Uw wereldwijde Rooms-katholieke Kerk welke onder Uw geestelijk leiderschap en de curie in Rome staat. 

Het ligt in Uw macht de Nederlandse Kerkprovincie te instrueren, des nodig te sommeren om Nederlandse RK-kerkbesturen te gelasten om de voornoemde opstalrechtverleningen een halt toe te roepen. 

Onze cliënten wensen niet te worden blootgesteld aan voornoemde straling en vrezen voor gezondheidsschade. Voor onafhankelijke en ongesubsidieerde informatie verwijs ik U o.a. naar de Nederlandse website www.stopumts.nl

Verzoeken aan het Aartsbisdom Utrecht om de geplaatste zenders te verwijderen en/of om de contracten op te zeggen c.q. buitengerechtelijk of gerechtelijk te doen (laten) ontbinden worden niet beantwoord en/of terug verwezen. 

Desgewenst kunnen wij de hier voor liggende dossiers met U bespreken al of niet met een via een door of de Curie daartoe gemachtigde. 

Om tegen Uw Kerk te kunnen procederen behoeven onze cliënten niet naar Rome af te reizen. Indien de onrechtmatigheid wordt vastgesteld en zich in Nederland heeft voorgedaan kan ingevolge het internationaal privaatrecht het rechtsbeginsel lex loci delicti de Nederlandse Rechter zich bevoegd verklaren indien onverhoopt U geen orde op zaken stelt in de Nederlandse Kerkprovincie. 

Uw interventie is derhalve dringend noodzakelijk omdat het er naar uitziet dat een vloedgolf van rechtszaken Uw Kerk zal treffen indien deze zaak niet buitengerechtelijk wordt opgelost. 

Binnen het huidige Nederlandse recht zou zulks tot stand kunnen worden gebracht middels een zogeheten vaststellingsovereenkomst, onder het oude Nederlands recht Akte van Dading genoemd. 

Een van onze cliënten heeft een boek geschreven waarbij de schrijfster aangeeft hoe erg het is om onder/nabij een Rooms Katholieke kerk te wonen. 

U zult het wel willen billijken dat cliënten in dit stadium U dit schriftuur doen laten toekomen onder uitdrukkelijk voorbehoud van al hun rechten. 

Cliënten gaan er vanuit dat U voor redelijk overleg openstaat en zien Uw bericht(en) in deze dan ook z.s.m. doch uiterlijk voor 1 mei 2011 tegemoet. 

Onder bevestiging ter zake voormeld, tekent, in afwachting, 

Hoogachtend, 

Uw dw. dr., 

RECHTSPRAKTIJK BAWA 

Paul Baakman 

Raadsman

Bron:

www.stopumts.nl


Geplaatst door Stop UMTS

Stop UMTS

Kroniek van het maatschappelijk verzet tegen zendmasten voor mobiele telefonie. Archief van 'early warnings' over de gezondheidsgevaren van de draadloze maatschappij...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Stop UMTSLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik zoek niet, ik vind.

Pablo Picasso, Spaans kunstenaarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.