Aanbieding van de ESM petitie aan de 2e kamer

Ad Broere

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:13736
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Nederland, Europa, Politiek, Editors choice, (Verborgen) nieuws

Op 10 april 2012 was het zo ver. De petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag werd door mij op het adres Plein 2 Den Haag aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Bij de aanbieding waren de volgende parlementsleden aanwezig:

Ch.B. Aptroot, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (VVD)    

M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid (VVD)    

E. Irrgang, Tweede Kamerlid (SP)    

W. Koolmees, Tweede Kamerlid (D66)    

B.A.M. Braakhuis, Tweede Kamerlid (GroenLinks)    

C.J. Schouten, Tweede Kamerlid (ChristenUnie)    

A.A.H. Hazekamp, Tweede Kamerlid (PvdD) 

De petitie tegen ratificering van het ESM verdrag staat nog open tot 15 mei. Alle ondertekeningen, die na 10 april zijn gezet, worden nagezonden naar de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

120410broere7358

Onder het toeziend oog van Joost van den Vondel laat Ad de petitie zien

De voorzitter van de vaste commissie stelde mij in de gelegenheid om de aanbieding van de petitie toe te lichten. De tekst van deze toelichting staat hieronder weergegeven. Het is niet gebruikelijk, dat er inhoudelijk wordt gereageerd door de parlementsleden. Ik heb wel een kort gesprek gehad met enkele van de parlementariërs, die mij verzekerden dat ik het verkeerd zie. Volgens hen is er wel degelijk sprake van democratie, want alle belangrijke besluiten worden door de raad van gouverneurs in unanimiteit genomen. Mijn reactie hierop, dat zodra het ESM is geratificeerd de besluiten die met een gewone meerderheid van stemmen kunnen worden genomen ervoor zorgen dat het ESM over de parlementen van de eurolanden heen kan opereren kwam in het luchtledig terecht, want halverwege mijn betoog kreeg ik een klopje op mijn schouder en draaiden beide heren zich om.  Nee, voor wat betreft in elk geval de VVD, ChristenUnie en D66 (?)  is het duidelijk, dat het ESM er moet komen en ook dat Nederland eraan mee moet doen.  De vertegenwoordigers van het CDA en de PVDA waren helaas niet aanwezig bij de aanbieding. Mevrouw Hazekamp en de heer Irrgang bedankten mij voor het aanbieden van de petitie en voor de toelichting die ik had gegeven op een manier,  die bij mij als welgemeend over kwam.

120410broere7410

Ad Broere geeft zijn toelichting op de petitie tegen ratificering van het ESM door de Tweede Kamer

Het positieve aspect van de aanbieding van deze petitie, is dat er van de kant van de parlementariërs een toch ruime belangstelling is geweest en dat de toelichting door mij is uitgesproken, waarmee er hoe dan ook aandacht was voor mijn visie op het ESM. Ik bedank hierbij allen die hun naam onder de petitie hebben gezet heel hartelijk. Ruim 8.200 mensen is veel. Op een foto in de media stonden in een straat in Sarajevo stoelen opgesteld. Voor elk van de 11.000 slachtoffers van de Bosnische oorlog een stoel.  Met de lange rij, vijf stoelen breed werd op een indrukwekkende wijze visueel gemaakt hoeveel een aantal is, waarvan de rekenaars wellicht zullen zeggen dat het wel wat tegenvalt…

120410broere7416

Overhandiging van de petitie aan de heer Ch. B. Aptroot, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën.

Tekst van de toelichting:

Het ESM gaat in combinatie met het begrotingspact een grote impact hebben op het leven van de burgers van de eurolanden. Met een kapitaal van 700 miljard euro, waarvan Nederland in de komende jaren 40 miljard moet gaan storten wordt een stevige wissel getrokken op de nationale begroting van de deelnemende landen. En als het ESM vanaf 1 juli actief gaat worden, dan kan geen enkel euroland zijn bijdrage aan die 700 miljard nog annuleren.

Het ESM wordt een permanent bailout fonds, dat financiële steunoperaties naar landen en naar banken gaat verzorgen. Gelet op de grote problemen bij zowel meerdere eurolanden als in de Europese bankensector, wordt de druk op het ESM ongetwijfeld groot en is het maar zeer de vraag of de 40 miljard bijdrage van Nederland voldoende zal blijken te zijn. Daarom is het verbazingwekkend, dat in de Nederlandse media over het ESM wordt geschreven, ik citeer: ‘Op 1 juli aanstaande start het nieuwe noodfonds ESM’. Waarmee de indruk wordt gewekt, dat het instituut al een feit is.

In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

  1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.

  2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.

  3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

Het ESM is dus minstens geen simpele voortzetting van het EFSF noodfonds en omdat het ESM door de koppeling aan het begrotingsverdrag rechtstreeks kan ingrijpen in  de nationale begroting van Nederland, is het verbijsterend dat de discussie over noodzaak en wenselijkheid van de komst van het ESM in ons land tot op heden vrijwel volledig achterwege is gebleven.

In de petitie die ik u hierbij namens de ondertekenaars aanbiedt wordt aan de leden van de Tweede Kamer gevraagd om het ESM verdrag niet te ratificeren.  De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Dat de beslissingsbevoegdheid over financiële steunoperaties aan landen en banken in handen wordt gelegd van een instituut, dat duidelijk ondemocratische eigenschappen heeft, in het bijzonder de juridische immuniteit van het ESM en zijn medewerkers, waardoor het instituut en zijn medewerkers  juridisch niet door de deelnemende landen verantwoordelijk kan worden gesteld voor bijvoorbeeld verkeerde besluiten en machtsmisbruik en verder dat de deelnemende landen niet zelfstandig inzage in de boeken van het ESM kunnen eisen, alsmede dat de terreinen en gebouwen niet betreden mogen worden.

Dat de bestuurders van het ESM, de raad van gouverneurs en de raad van bewind geacht worden te handelen binnen het kader van de doelstellingen van het instituut en dat dit handelen boven de nationale doelstellingen van de afzonderlijke leden uitgaat.

Dat de deelnemende landen in feite een blanco cheque tekenen, omdat bij verliezen nieuw kapitaal kan worden opgevraagd door het ESM bij de leden en er geen discussie is over wel of niet bijstorten en ook, dat als deelnemers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, deze moet worden overgenomen door de overige landen. De impact van dit laatste kan groot zijn, als landen zoals Spanje in gebreke blijven.

Dat de raad van bewind van het ESM, samengesteld uit niet door de deelnemers benoemde specialisten,  leningen kan aantrekken en verstrekken aan landen en financiële instellingen, zonder hiervoor toestemming nodig te hebben van de deelnemende landen. Feitelijk functioneert het ESM als een bankinstelling, zonder overigens hiervoor een bankvergunning nodig te hebben.

Dat een instituut dat niet is verankerd in het EU verdrag grote invloed gaat uitoefenen op de begrotingspolitiek van de eurolanden en betaling binnen zeven dagen kan opeisen van de deelnemers als deze door het ESM nodig wordt geacht.

Tenslotte, dat het ESM er komt, ook al zou het Nederlandse parlement tegen het verdrag stemmen, omdat 90% van de stemmen voldoende is om het instituut in werking te laten treden en dat heeft niets met democratie te maken.

Wij vragen daarom de leden van de Tweede Kamer om alle gevolgen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, vooral voor de burgers van Nederland en voor de positie van het Nederlandse parlement zorgvuldig in overweging te nemen.

Een van de ondertekenaars, van beroep constructeur, merkt in de toelichting op zijn ondertekening op: ‘Als ik een gebouw ontwerp en het stort in, dan  ben ik toch ook niet immuun voor rechtsvervolging?’

'De marktsamenleving ondermijnt de burgerlijke vrijheid. De economische krachten zijn zo sterk geworden, dat de burger er steeds minder invloed op kan uitoefenen. Bovendien wordt de gemeenschap, die als tegenwicht voor de markt kan fungeren, uit elkaar gespeeld, doordat rijke en arme burgers in toenemende mate gescheiden levens leiden' , volgens Prof. Michael Sandel Phd, hoogleraar Harvard, auteur van Rechtvaardigheid, in 2011 uitgeroepen tot invloedrijkste buitenlander door de Chinese editie van Newsweek.

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Arme man, hij had maar één mening en daar heeft hij zijn hele leven mee gedaan.

Loesje, Nederlands postermeisjeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.