De nieuwe missie en visie van Earth Matters!

New Earth

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Earth Matters) Officieel bestaan we bijna 5 jaar en na de vele ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, werd het de hoogste tijd voor een nieuwe missie en visie. Bij het formuleren daarvan zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Het was een ontroerend mooi en waardevol proces van een aantal maanden waarbij we als team dichter bij elkaar zijn komen te staan. Met deze hernieuwde focus hebben we het gevoel dat we nu eigenlijk pas écht aan het begin staan. We gaan er de komende jaren mee aan de slag en daar hebben we vreselijk veel zin in. Een missie en visie klinken wellicht wat saai, laat je vooral verrassen:


Missie

Earth ♥ Matters inspireert tot het realiseren van een vrije, gezonde en harmonieuze wereld.

Visie

 1. Werkelijkheid
 2. Samenleving   
 3. Aarde
 4. Mens zijn                                                                    
 5. Journalistiek
 6. Oplossingen
 7. Actie   
 8. Toekomst
 9. Geld                           
 10. Revolutionair ondernemen

1          Werkelijkheid

Alle materie in onze wereld is opgebouwd uit moleculen die weer uit verschillende atomen bestaan. Atomen zijn samengesteld uit een kern met protonen en neutronen en verschillende elektronen die daaromheen draaien. Een vreemd feit is dat al deze deeltjes slechts  0,00001% van het atoom vormen. Met andere woorden: een atoom is voor 99,9999% “leeg”. Dat is ongeveer dezelfde verhouding als tussen de massa van planeten en de lege ruimte in het universum.

In het onderzoek naar de relatief lage hoeveelheid aan materie in een atoom is men tot de ontdekking gekomen dat atomen gemaakt zijn van veel kleinere deeltjes, die “quarks” heten. Deze quarks zijn geen deeltjes in de natuurkundige betekenis, maar pure energie. Deze ontdekking heeft het klassieke onderscheid tussen materie en energie doorbroken. Het blijkt nu dat er in het materiële universum alleen maar energie bestaat.

De kwantumfysica bracht nog een omwenteling teweeg, namelijk het opheffen van de klassieke scheiding tussen subject en object, de waarnemer en het waargenomene. Het waarnemerseffect toont aan dat de waarnemer het waargenomen object beïnvloedt. Daarmee zijn er dus geen op zichzelf staande waarnemers van een op zichzelf staand mechanisch universum meer, maar is alles en iedereen - op existentieel niveau - met elkaar verbonden.

2          Samenleving

Zowel collectief als persoonlijk ervaren we deze wezenlijke verbondenheid meestal niet. Pas als we ons bewust worden dat we met alles en iedereen verbonden zijn, is bijdragen aan andermans welbevinden plotseling vanzelfsprekend geworden. Vanuit deze realiteit bekeken, zitten we als samenleving dan ook niet in een economische crisis, maar primair in een bewustzijnscrisis. Het bewustzijn van in afgescheidenheid te leven, brengt competitie in plaats van samenwerking met zich mee. Alleen zo kan het bestaan dat op dit moment bijvoorbeeld de 85 rijkste mensen op de wereld net zoveel bezit hebben als de armste helft van de wereldbevolking (3,5 miljard mensen) [I]. Maar of het nu gaat om een economische-, gezondheids-, milieucrisis of oorlog, elke crisis heeft zijn bestaansgrond in een gebrek aan bewustzijn over de realiteit waarin we leven.  

Frans filosoof Jean Baudrillard stelt dat we als samenleving niet langer leven in een realiteit en dat we het contact met de realiteit volledig verloren zijn. Beelden en representaties weerspiegelen volgens hem niet langer een onderliggende wezenlijke realiteit, maar maken onderdeel uit van een artificiële simulatie. In de hedendaagse elektronische, economische, globale samenleving relateren we ons sterker tot deze kunstmatige simulatie dan tot de wezenlijke realiteit. We zijn als het ware ingeplugd in een matrix en leven in de illusie dat deze matrix de realiteit is.
De simulatie komt tot stand door het creëren van een hyperrealiteit met een overvloed aan informatie, betekenis, emotie en beeld. Deze hyperrealiteit is zo intens en lijkt zo echt (denk aan HD- en 3D-technologie maar ook aan de reclame-industrie) dat de stillere wezenlijke realiteit vervaagt en uiteindelijk niet langer bestaat. Dan is volgens Baudrillard de perfecte moord op de realiteit compleet.

Alleen door ons los te koppelen van deze simulatie kunnen we ons weer bewust worden van de wezenlijke aard van ons bestaan, en kunnen we ons ontwikkelen naar een samenleving waarin mens, dier en aarde vrij, gezond en in harmonie met elkaar kunnen leven.

3          Aarde

De aarde is een levend wezen en wij zijn als mens, net als al het andere leven, innig met haar en haar ecosystemen verbonden. De blindheid, onwetendheid en invloed van de mens zijn zo groot, dat we haar de laatste decennia door structurele ecocide (o.a. met weermodificaties, schaliegas- en oliewinning, allerlei vormen van straling, overbevissing, astronomische hoeveelheden afval en vervuilend vervoer) tot op het bot hebben uitgeput. Ze tolereert ons nog steeds, maar ze heeft rust en genezing nodig en onze ambities dienen daar altijd op afgestemd te zijn.

4          Mens zijn

Het beschreven wereldbeeld laat zien dat we veel meer ‘niets’ zijn dan ‘iets’. Het ‘iets’ dat we dan nog wel zijn, blijkt energie te zijn en die energie is met alles en iedereen verbonden. Alsof dat nog niet gek genoeg is, zijn er zelfs wetenschappers (waaronder een Nobelprijswinnaar [II]) die wetenschappelijk bewijs hebben gevonden dat we buitenaardse genen in ons DNA hebben. Dat te weten maakt echter nog niet dat we weten wie we zijn en wat we hier te doen hebben, laat staan hoe we daar praktisch invulling aan kunnen geven.

Wat we wel weten is dat we allemaal een lichaam hebben en ons bewust zijn. Echter, met alle zintuigen die het menselijk lichaam ons geeft, kunnen we slechts een zeer klein percentage van de werkelijkheid waarnemen. Daarnaast denken we vaak dat we als bewuste mensen denken, voelen en handelen, maar meer dan 90% van onze gedachten, gevoelens en acties blijkt onbewust of onderbewust zijn. Onze eigen blindheid en onwetendheid is dus onmetelijk groot en daarmee hebben we gelijk de kern van de bewustzijnscrisis gedefinieerd. Onwetendheid is onze grootste valkuil, en daar ligt tevens ook onze grootste potentie.

Het grootste en meest waardevolle onderzoek dat we kunnen doen, is naar onze eigen geest. Wat speelt er allemaal op onbewust en onderbewust niveau? Niets menselijks is ons vreemd en het kwade, negatieve of donkere dat we in de wereld om ons heen kunnen zien, bevindt zich niet alleen buiten onszelf. De hermetische filosofie “Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten.[III]” is ook hier van kracht en zal voortdurend persoonlijk onder ogen gezien moeten worden. Het doen van onze eigen meditatie waarin we eerlijk en mild naar onszelf kijken en tot rust, zuiverheid en integriteit komen, is van wezenlijk belang.

Er zijn vele zaken die dat ondersteunen: water en voedsel zuiveren van schadelijke stoffen, zorgen dat je niet teveel aan diverse soorten straling blootstaat en de televisie uitschakelen. De lijst is eindeloos. Niets heeft echter enig effect als we in een staat van angst of boosheid blijven. Hoeveel zoutbaden we ook nemen of wat we ook eten of laten staan, wanneer we handelen vanuit angst of boosheid gaan we mee in het spel van de lager vibrerende energieën. Wanneer we dit doen omdat het ons doet opleven, ons hart opent, ons goed doet voelen, ons vult met leven en energie die maakt dat we in vrijheid en liefde kunnen handelen, zijn we op het juiste spoor.

Kleine dingen kunnen een wereld van verschil maken. Wat we in ons hart voelen bepaalt met welke energie we de wereld om ons heen vullen. Als we opstaan kunnen we dankbaar zijn voor het wonder van het leven. We kunnen de mensen om ons heen vertellen en laten voelen dat we van ze houden. We kunnen vriendelijk zijn op het werk en in het verkeer. De vibratie die een mens daarmee in zijn omgeving brengt wordt gemagnetiseerd, verhoogd en naar hem terug gespiegeld. Het zijn de kleine dingen als deze die het energetische schip vormen waarop we als mensheid door de kosmos varen.

5          Journalistiek

Als de werkelijkheid is dat we energie zijn die met alles en iedereen verbonden is, we ons in een samenleving bevinden waarin deze innerlijke realiteit niet wordt ervaren, daar een mechanisme actief is waardoor de uiterlijke realiteit tot één grote simulatie is verworden en we de aarde in razend tempo om ons heen verwoest zien worden, wat is dan het beste dat we kunnen doen?

Dé plek bij uitstek waar we ons collectief van de wereld om ons heen bewust worden is de media. Om een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van bewustzijn zijn we dan ook een vernieuwend mediabedrijf gestart. Voor het grootste deel zijn we echter geen journalisten en zijn we met dezelfde hiaten in kennis en bewustzijn opgegroeid als iedereen. Hoe willen we dan op een vernieuwende wijze journalistiek bedrijven?

Dat willen we doen door niet als journalist maar als mens op onderzoek te gaan naar hoe wij, in eerste instantie voor onszelf, een vrije, gezonde en harmonieuze leefomgeving kunnen creëren. Hoe kunnen we vrij leven en wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe maken en houden we ons lichaam en geest gezond en wat betekent het om in harmonie met onszelf, onze medemens en de aarde te leven? Door die zoektocht transparant weer te geven nemen we ons lezerspubliek automatisch mee in de nieuwe kennis- en bewustzijnsopbouw. We willen voornamelijk met beeld gaan werken omdat daarmee de kennis- en zijnsoverdracht bij de kijker gemakkelijker tot stand komt.

Omdat de media prominent onderdeel zijn van de door Baudrillard beschreven simulatie nemen we zijn waarschuwing aan de alternatieve media graag ter harte. Hij stelt dat het belangrijk is om niet alleen te berichten over de realiteit die zich buiten de simulatie bevindt, maar dat vooral te doen op een manier die niet hyper is. Als je berichtgeving namelijk hyper is (BREAKING! etc.), is het toch onderdeel van de simulatie, ook al wordt er bericht over hetgeen zich buiten de simulatie bevindt. Wij zijn ons ervan bewust dat we voor een deel zelf ook mee hebben gedaan aan berichtgeving die de hyperrealiteit voedt. We zien het daarom ook als een zeer belangrijke taak om erin te groeien dat onze journalistieke producties alleen doorleefd, vanuit singulariteit, eigenheid, kleinheid en in rust gedeeld worden. Dan kan informatie ons juist dichter bij de wezenlijke realiteit van ons bestaan brengen.

Daarnaast vinden we het belangrijk de verhouding tussen confronterend en inspirerend nieuws naar de inspirerende kant te laten overhellen. Dit omdat gedachten scheppend zijn en we alleen door een collectief positief toekomstbeeld, energetisch naar een harmonieuze toekomst kunnen navigeren. We kunnen er echter niet omheen om licht op donkere zaken te laten schijnen. Alleen vanuit het willen zien van de huidige realiteit kunnen we de toekomst creëren zoals wij die voor ogen hebben. Met andere woorden: om daar te komen waar we willen, moeten we vertrekken vanaf de plek waar we nu zijn. En we moeten weten waar we ons nu bevinden om die reis te kunnen maken.  

6          Oplossingen

Of het nu gaat om de gezondheidszorg, het milieu, de economie of ons onderwijs: er bestaan geniale, simpele en goedkope oplossingen voor al deze aandachtsgebieden. Eerst is er echter een besef nodig van wat er werkelijk in de huidige samenleving speelt en hoe dat komt. Alleen als dat ingezien wordt, ontstaat de wil om tot verandering te komen. Enerzijds maken we mensen dus bewust van wat er speelt binnen de diverse thema’s, anderzijds geven we bekendheid aan de oplossingsmogelijkheden om zo bij te dragen aan de grootschalige invoering daarvan.   

7          Actie

Volgens de universele verklaring van de rechten van de mens heeft iedereen o.a. recht op leven, vrijheid, gezondheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Wat in de laatste decennia echter steeds meer oprukt, is wat wij een machinebewustzijn noemen dat veel onrecht, milieuschandalen, corruptie en andere ongewenste zaken met zich meebrengt. Als we deze obstakels naar een harmonieuze wereld tegenkomen en naar buiten brengen, zien we het als onze verantwoording om:

 1. een stralend toekomstbeeld voor ogen te houden
 2. ons te realiseren dat vergeving de enige weg is die vrede brengt

Om het leven in een samenleving die democratisch wordt geacht goed uit te oefenen, zullen we ons soms moeten bedienen van burgerlijke ongehoorzaamheid en anderen aanmoedigen dat ook te doen. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een randvoorwaarde voor een gezonde samenleving. Als individu hebben we de plicht ons geweten te volgen, zelfs als dit ingaat tegen de wetten en regels die de overheid oplegt [IV]. De burgerlijke ongehoorzaamheid waar wij het over hebben is per definitie geweldloos en vindt nooit plaats uit louter eigenbelang. Er zijn ons inziens drie stelregels wanneer burgerlijke ongehoorzaamheid legitiem is:

 1. als de overheid de bestaansveiligheid van mensen in gevaar brengt; 
 2. als zij een onrechtvaardige verdeling organiseert; 
 3. als zij de waarheid manipuleert of de vrijheid van mening onderdrukt. 

De gehoorzaamheid aan de staat moet dan wijken voor de gehoorzaamheid aan rechtvaardigheid.

Wij gaan onze journalistieke producties combineren met een platform voor oplossingen en gekoppelde acties. Nu zijn dit meestal nog gescheiden domeinen. De impact van een combinatie van deze drie zal vele malen groter kunnen zijn dan bijvoorbeeld het tekenen van een petitie. We onderzoeken een maatschappelijk probleem tot de kern helder is. Vervolgens brengen we mogelijke oplossingen in beeld. Beide brengen we met steun van onze achterban onder de aandacht.

"Tsja, op zich goed om te weten, maar wat kan ik er nou mee doen?" is een veelgehoorde vraag van mensen die onze bewustmakende artikelen lezen. We willen daarom faciliteren dat er een groep mensen ontstaat die geweldloze / intieme communicatie op ludieke wijze toepast om hun doelen die aansluiten bij onze missie te realiseren. Een groep van bewuste mensen die - georganiseerd - vanuit een hoge trilling handelen.

8          Toekomst

We voelen ons dankbaar dat we met elkaar mee kunnen werken aan een stralende toekomst waarin:

 • we leven in overvloed en harmonie met de natuur
 • een natuurlijke gezondheid vanzelfsprekend is
 • er vrede, rechtvaardigheid en vrijheid is
 • van inheemse wijsheid geleerd en genoten wordt
 • er schone en vrije energie in overvloed aanwezig is
 • eerlijke en open debatten in de media gevoerd worden
 • duurzaamheid en gezondheid de norm voor alle handel is
 • de ouderen, zieken en zwakkeren een waardige plaats hebben
 • er inspirerend en divers onderwijs voor iedereen beschikbaar is
 • iedereen bijdraagt wat hij/zij kan en wil, in plaats van een geldeconomie
 • schoonheid, humor, kunst en muziek essentiële waarden zijn waar volop van genoten wordt

9          Geld

Voor de toekomst zien we een geldloze wereld voor ons. Voor alsnog hebben we echter nog met het huidige geldsysteem te maken en moeten we ons er tot verhouden. Geld op zichzelf is niet goed of kwaad, het is de manier waarop het wordt verkregen en verdeeld dat de aard ervan bepaalt. Als een grote groep bewuste mensen die het goed met de aarde voor heeft de stroom van welvaart kon sturen, zou de wereld een betere plek zijn. Bij Earth Matters voelen we dan ook een morele plicht om overvloed aan te trekken om de vrije, gezonde en harmonieuze wereld te realiseren. De manier waarop we overvloed aantrekken om te gebruiken voor het realiseren van onze missie gebeurt alleen met producten, mensen, bedrijven, diensten of projecten die bijdragen aan het verhogen van bewustzijn en/of de aarde rust en genezing geven. Voor de lezer zal duidelijk zijn voor welke bijdragen is betaald.

Met het verkregen geld dragen we er zorg voor dat we onze missie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dat doen we o.a. door:

 • onze medewerkers met een adequate en inspirerende werkplek te faciliteren 
 • de benodigde professionele materialen zo duurzaam mogelijk aan te schaffen 
 • het reizen op zo duurzaam mogelijke wijze te faciliteren 
 • onze medewerkers te voeden en inspireren met zoveel mogelijk vitaal, lokaal, duurzaam en lekker eten 
 • onze lezers dagelijks van belangrijke en inspirerende informatie te voorzien 
 • onze medewerkers een salaris uit te betalen 
 • en een deel uit te geven aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van bewustzijn en/of bescherming van de aarde

10       Revolutionair ondernemen

We begeven ons in vele opzichten op onontgonnen terrein en dat geldt niet in het minst voor ondernemen. Om onze missie vorm te geven, is het noodzakelijk om revolutionair te ondernemen. Onze lezers, klanten en medewerkers moeten zich niet alleen kunnen optrekken aan onze journalistieke producties, maar ook aan alle handelswijzen en interacties met onze onderneming.

Dat gaat

 • van medewerkers die maandelijks gezamenlijk bepalen wat we met een positief behaald resultaat doen, inclusief het transparant aangeven van de eigen behoefte aan salaris / vergoedingen 
 • tot het zo spoedig mogelijk en met vreugde uitbetalen van alle crediteuren 
 • van de aanwezigheid van onze stiltekamer 
 • tot zoveel mogelijk lokale biologische voeding serveren bij de lunch 
 • van het tot een sport maken om geen nieuwe spullen te kopen 
 • tot het wekelijks gezamenlijk schoonmaken en daarna een bewustmakende docu kijken 
 • van gewenste professionaliteit met alles wat daarbij hoort 
 • tot ruimte voor individuele processen, behoeften en levensvisies
 • van een warme, vriendschappelijke atmosfeer 
 • tot een aanspreekcultuur en nog veel meer 

Hoe we met elkaar omgaan, is een cruciaal aspect van hoe we ondernemen.

We bieden een inspirerende werkplek aan een zeer divers palet prachtige mensen: jong en oud, allochtoon en autochtoon, intrinsiek gemotiveerd en arbeidsritme gemotiveerd, parttimers en fulltimers, hoger-, midden- en lager kader, thuiswerkers en kantoorwerkers, zzp-ers, vrijwilligers, pay-rollers, stagelopers en trajecten via de sociale dienst. Alles loopt bij ons door elkaar.

We zien het als onze taak om binnen ons bedrijf met een mix van fantastische mensen en mogelijkheden naar een duurzame ordening toe te groeien, waarin iedereen een balans in geven en nemen ervaart die leidt tot een gezonde en steeds groeiende uitwisseling. Iedereen heeft evenveel recht op een plek en daarmee recht op erkenning van ieder persoon.

We zijn er achter gekomen dat hoe geweldig onze missie en visie ook moge zijn, de werkelijke waarde bij de medewerkers ligt. Dat zijn de enigen die de missie vorm kunnen geven, zij (door)leven die en geven haar daarmee bestaansrecht en betekenis.

In dankbaarheid en verbondenheid,

Het team van Earth Matters

---

Let op: we zijn mens en functioneren het best als we complimenten en waardering krijgen voor wat we doen. Daarnaast worden we ook graag gewezen op onvolkomenheden of waar we in onze berichtgeving niet in lijn zijn met de missie en visie. Lezers kunnen ons dat laten weten op [email protected].


Eindnoten:

[I] Kevin O'Leary says 3.5 billion people living in poverty is 'fantastic news' http://www.earth-matters.nl/63/8895/economie/armoede-fantastisch.html
[II] We are star people: Scientific proof we were created by aliens http://www.news.com.au/technology/science/we-are-star-people-scientific-proof-we-were-created-by-aliens/story-fn5fsgyc-1226617200225 en 
Scientists confirm ET genes in human DNA (work of DNA Nobel Prize Winner Dr. Francis Crick): http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn08.htm

[III] Hermetische filosofie op de Smaragden tafel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragden_Tafel

[IV] On the Duty of Civil Disobedience by Henry David Thoreau
http://www.gutenberg.org/files/71/71-h/71-h.htm
 
---

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer
Bedrag  €3,- 
 €5,- 
 €10,- 
 €25,- 
 €50,- 
 €100,- 
 Ander bedrag, nl 
Frequentie  maand 
 kwartaal 
 jaar 
 eenmalig
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Eenmalig via Paypal

 

Zelf overmaken

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te haren. (IBAN NL79TRIO0198518331)

Met jouw steun kunnen we het verschil maken!


Stichting Earth Matters

Kerklaan 30 B
9751 NN 
Haren

Tel: 088-7775445

KvK:                02091407
Triodos            NL79TRIO0198518331


Geplaatst door Redactie Earth Matters




Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen





Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De historische groei van de mensheid kan, alles bijeen genomen, worden samengevat als en opeenvolging van overwinningen van het bewustzijn op blinde krachten - in de natuur, in de samenleving, in de mens zelf.

Leon Trotski, Russisch staatsman











Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.