Een veel langere geschiedenis

Evolution 2.0

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3511
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap

(Eric Huysmans) Zijn we correct geïnformeerd over onze menselijke geschiedenis? Is het waar dat wij als soort hier slechts zo’n 100.000 tot 200.000 jaar zijn? Waren de Neanderthalers en de hersenloze holbewoners onze enige voorouders zonder andere menselijke beschavingen voor hen of tussen hen en ons in?

Dit is wat de moderne wetenschap ons voorspiegelt, waarbij een grote spreiding van 100% wordt genomen in de beweringen over onze leeftijd. Naar mijn mening is deze versie van onze geschiedenis een zeer arme afspiegeling van de werkelijkheid en valt er veel meer te weten en te leren over dit onderwerp. Om dit te ondersteunen zal ik in dit essay een zeer verschillende zienswijze op onze menselijke geschiedenis geven, gebaseerd op de esoterische kennis uit de Tijdloze Wijsheid (the Ageless Wisdom).

Volgens esoterische bronnen zoals, onder anderen, Madame Blavatsky, Charles W. Leadbeater, Annie Besant, Arthur E. Powell en Alice Bailey, is onze menselijke geschiedenis veel langer en uitgebreider dan wetenschappers en religieuze beïnvloeders van verschillende zijden ons proberen te doen geloven. In feite beweren deze bronnen dat de mensheid reeds 16½ tot 18 miljoen jaar geleden is ontstaan (noot 1) met de zogenaamde implantatie van de vonk van de ‘mind’ (het denkvermogen) in de dierlijke mens in het midden van het Lemurische tijdperk. Deze gebeurtenis maakte het intellect wakker in de gedachteloze mens, die tegelijkertijd werd geïndividualiseerd met de verschijning van het individuele menselijke Ego of de Ziel (noot 2). Ver voor deze gebeurtenis strekt zich echter nog een veel langere periode uit tot zo’n 300 miljoen jaar terug met de start van de huidige planeetronde van de aarde (Powell, The Solar System, TSS, p.76). Net als alle andere planeten in ons zonnestelsel kent de aarde verschillende planeetrondes, die ingebed zijn in veel grotere evolutieschema’s dan Charles Darwin als onderwerp van onderzoek nam. In de huidige ronde volgen zeven wortelrassen elkaar op, met de nodige overlappingen. Momenteel overheersen de Atlantische en Arische wortelrassen, welke de vierde en de vijfde in lijn zijn. Deze werden voorafgegaan door het Lemurische wortelras en twee andere, en worden opgevolgd door twee nog te vormen rassen.

In dit essay zal ik een kort overzicht geven van deze adembenemende esoterische inzichten in de geschiedenis van de mensheid. Ik start met de schematische beschrijving van een veel groter raamwerk van de evolutie dan wordt gehanteerd door de exoterische wetenschap. Daarna volgt een samenvatting van de ontwikkeling van de verschillende wortelrassen en hun bewustzijnsniveaus tijdens de huidige planeetronde van de aarde. Ik hoop hiermee de waarheidszoeker, naast een breder perspectief op onze geschiedenis, stof tot nadenken en hints voor verder onderzoek naar de grote vragen te geven, zoals: waar komen wij vandaan; wie zijn wij; en waar zijn wij naar op weg?

 

HET MEGA PROCES VAN EVOLUTIE

Het evolutieproces is veel groter en gecompliceerder dan de exoterische wetenschap ons vertelt. Arthur E. Powell publiceerde in 1930 een zeer interessant boek “The Solar System” (TSS), waarin hij een uitgebreide beschrijving geeft van de esoterische kennis van Madame Blavatsky en van de visioenen van Charles W. Leadbeater en Annie Besant (noot 3) over de evolutie van ons zonnestelsel. Op pagina’s 11 t/m 24 vertelt hij dat er sprake is van tien evolutieschema’s, waar ons aardeschema er slechts één van is. Elk evolutieschema bestaat uit zeven kettingperiodes, en iedere kettingperiode weer uit zeven planeetperiodes, ook wel wereldperiodes genoemd. In een wereldperiode is een specifieke planeet de plaats van fysiek, astraal, mentaal, boeddisch of atmisch leven. Dus, alleen al in ons aardeschema zijn er 343 planeetperiodes.

Figuur 1 toont het evolutieschema van de aarde en haar zeven kettingperiodes, en markeert onze nederige plek in dit mega proces: wij bevinden ons in de vierde planeetronde van de vierde kettingperiode van het aarde evolutieschema, wat, ik herhaal, slechts één van de tien evolutieschema’s is. In deze planeetronde heeft onze aarde haar vierde wereldperiode, wat betekent dat het de planeet met fysiek leven is, zoals we weten. Hiervoor, in de derde ronde, was mars de planeet met fysiek leven, wat de huidige wetenschap tot diens stomme verbazing momenteel aan het ontdekken is. En in de volgende vijfde ronde zal mercurius de ‘place to be’ zijn.

Figuur 1: De zeven kettingperiodes van het aarde evolutieschema (The Solar System, p. 16), met een pijl die onze vierde planeetronde in de vierde kettingperiode markeert.

In deze figuur is ook de maan te zien in de voorgaande derde kettingperiode. De huidige maan is een overblijfsel van een veel grotere planeet, die de fysieke planeet met leven was tijdens de derde kettingperiode van het aarde evolutieschema. Het leven evolueerde in die kettingperiode op een planeet die zich nu in een proces van desintegratie bevindt en waarvan onze maan een overblijfsel is. Ons maan is dus aan het verdwijnen! Dit is niets speciaals omdat alle planeten, evenals alle materiële vormen, groot of klein, komen en gaan in het grote spel van bewustzijnsontwikkeling. Maar de complete verdwijning van de maan zal pas plaatsvinden tijdens de zevende planeetronde, dus voorlopig zijn we in het veilige bezit van een satelliet. Powell schrijft hierover:

“Wat we nu de Maan noemen is het laatste overblijfsel van een veel grotere planeet, die de fysieke planeet van de derde ketting was, en dezelfde positie had in de derde ketting als de Aarde in de vierde ketting. In de zevende ronde van de Aardeketting zal de Maan compleet desintegreren waardoor de Aarde zonder satelliet komt te zitten.” (The Solar System, TSS, p. 19)

 

DE WORTELRASSEN EN HUN SUBRASSEN

Powell neemt in zijn boek de lezer mee op een adembenemende reis van 300 miljoen jaar door de menselijke geschiedenis via verschillende wortelrassen en subrassen. Zijn kennis is gebaseerd op de esoterische kennis in “De Geheime Leer” van Madame Blavatsky en op de visioenen van Charles W. Leadbeater en Annie Besant (noot 3). Hij vertelt ons dat in deze planeetronde in totaal zeven wortelrassen onze planeet bevolken. (TSS, p. 76) Tot op zekere hoogte volgen zij elkaar op, maar er zijn ook overlappingen. Hij geeft een overzicht van deze wortelrassen op pagina 53, waarover hij verder uitweidt in de pagina’s 149-261.

Ik zal hier een korte samenvatting geven van deze pagina’s, waarin ik focus op de fysieke kenmerken, de tijdsperiodes en de locaties op aarde van de verschillende wortelrassen en hun subrassen. Ik zal hier wat informatie aan toevoegen van Meester Djwhal Khul (DK), die is gegeven in verschillende boeken van Alice Bailey, over de bewustzijnsniveaus van de verschillende rassen.

1. Het Etherische Ras

Over dit ras is niet veel meer bekend dan dat het geen lichamen bezat die dichter waren dan het etherische. Dit ras was dus niet zichtbaar voor de fysieke zintuigen, die er toen overigens nauwelijks waren. Het is sinds lange tijd verdwenen van de aarde. Over haar vormen en bewustzijn schrijft Powell:

“De vormen zelf waren niet menselijk, maar erin kwamen entiteiten die zich ontwikkelden tot mensen.
Deze enorme vormen dreven, zoals gezegd, rond, zonder zintuigen en passief. Het bewustzijn van de binnenkomende entiteiten, die zich op het Atmische niveau bevonden, konden de onhandige lichamen slechts licht beïnvloeden. Deze bezaten slechts vaag het zintuig van horen, en een schemerig bewustzijn van vuur.” (p. 151)

Over hun vermenigvuldiging schrijft hij het volgende interessante citaat:

“Door een wilinspanning dupliceerden zij hun eigen etherische lichamen, daarmee in feite een additionele etherische dubbelganger materialiserend, dit permanent makend, en er dan uit stappend.” (p. 150)

Er wordt geen informatie gegeven over de tijdsperiodes of locaties waar dit ras zich in bevond, maar dit zal waarschijnlijk teruggaan naar het begin van de huidige planeetronde van de aarde, 300 miljoen jaar geleden, en zich vele miljoenen jaren daarna uitstrekken

2. Het Hyperborische Ras

Dit ras had fysieke lichamen van het zogenaamde “puddingzak” type. Het is eveneens van de aarde verdwenen. (p. 149) Dit is het eerste ras waarover enige informatie over de geografische locatie is gegeven. Powell schrijft:

"Het bezat een continent dat Plaksha wordt genoemd, het gebied dat nu Noord Azië is, waaronder Groenland en Kamchatka, in het zuiden begrensd door een grote zee die stroomde waar nu de Gobi woestijn zijn eindloze zandvlakten uitstrekt. Spitsbergen was er ook deel van, samen met Zweden en Noorwegen, en het strekte zich zuidwest- waards uit over de Britse eilanden.” (p. 152)

Hij zegt niets over de tijdsperiode waarin dit ras op aarde verbleef, maar het moet langer geleden zijn dan de start van het Eoceen van het Tertiair (56 – 34 miljoen jaar geleden) omdat hij dit tijdperk noemt in relatie tot het volgende Lemurische wortelras, zoals we hierna zullen zien. 

Over het bewustzijn van dit ras zegt hij het volgende:

“Het kende twee prominente types, die licht respondeerden met het boeddhische bewustzijn. Het kende de dualiteit, die karakteristiek is voor dat bewustzijn, tevoorschijn komend in de fysieke verandering naar de twee zintuigen van horen en voelen, waarbij het voelen was toegevoegd aan het horen van het eerste Ras.” (p. 152)

Dit laat zien dat de verschillende rassen, zoals te verwachten, een langzame vooruitgang tonen in het bouwen van de fysieke vorm en in de ontwikkeling van het bewustzijn. En nog belangrijker voor het onderwerp van dit essay: dat onze voorouders veel menselijker waren dan de dierlijke wezens waarover de moderne wetenschap spreekt, en dat onze evolutie een veel gedetailleerdere weg nam dan Darwin en zijn navolgers beweren.

3. Het Lemurische Ras

Met dit ras komen we op een wat bekender terrein voor esoterische studenten. Het Lemurische Ras is het eerste ras dat dichte fysieke lichamen bezat die naar zeggen reusachtig en donker gekleurd waren. Powell gebruikte hiervoor de volgende terminologie, wat geplaatst dient te worden in zijn tijdsperiode, zoals alles wat hij zegt over rassen (begin 20e Eeuw toen deze terminologie nog niet de besmette lading had van tegenwoordig door verkeerd gebruik in de daaropvolgende decennia):

“Het ras is het Negroïde, en sommige van haar afstammelingen bestaan nog steeds, ofschoon inmiddels flink gemixt met de afgezanten van latere rassen.” (p. 53)

Over de locatie en de tijdsperiode van dit ras zegt hij:

“Dit, het Lemurische Ras, bezette het continent van Lemurië, of Shalmali, zoals het genoemd wordt in eeuwenoude verhalen. Grof gesproken was dit het grote Pacifische continent in de Zuidzee.” (p.53)

“Ten tijde van haar grootste expansie omcirkelde dit enorme continent de hele globe. In het verloop van de tijdperken kende het vele verscheuringen en is het opgebroken in grote eilanden. (…) 700.000 jaar voor de start van het Eoceen van het Tertiair was er een grote uitbarsting van vulkanisch vuur, afgronden openend in de oceaanbodem, en Lemurië als continent verdween, slechts zulke fragmenten als Australië en Madagaskar achterlatend, met Paaseiland, verzwolgen en weer opnieuw verrezen.” (p. 156) 

Hij voegt hieraan een uiterst interessant feit toe over het einde van de verschillende rassen, een feit dat niet gemakkelijk wordt verteerd door veel mensen en daarom vaak wordt genegeerd of onterecht verwezen naar het rijk der fabelen:

“De Lemuriërs kwamen zodoende vooral aan hun eind door vuur en verstikking, anders dan het volgende Ras, de Atlantiërs, die voornamelijk omkwamen door verdrinking.” (p. 156)

Zoals ieder wortelras kende het Lemurische zeven subrassen. Daar worden geen namen voor gegeven, maar enkele interessante kwalificaties zijn te vinden op de pagina’s 156-157. De volgende samenvatting is een compilatie (niet een letterlijke citatie) van wat ik gevonden heb over hun ontwikkeling.

Er waren zeven subrassen, onbekend van naam, waarin de fysieke verschijning gradueel veranderde.

Ten eerste waren daar de seksloze eihoofdige types die zich voortplantten door de uitscheiding van zachte, kleverige lichamen – zoals “zweet”. Dat is waarom gezegd werd dat ze “zweetgeboren” waren.

Daarna kwamen de hardere eivormige lichamen die geboren werden uit een ei.

Vervolgens verschenen de gigantische hermafrodieten van 12 tot 15 voet (4 tot 5 meter) met een enkel “derde oog” in het midden van hun voorhoofd, de eenogige Cyclopen.

Het vierde subras toonde de scheiding der seksen en de implantatie van de vonk van de ‘mind’ tussen 18 en 10 miljoen jaar geleden.

Daarna kwam de transformerende terugtrekking van het ene oog in de pijnappelklier en de vorming van de twee ogen, in het begin aan iedere kant van het hoofd, later naar de voorkant.

Het zesde subras was niet langer zwart of bruinzwart van kleur maar blauwzwart en vertoonde nog steeds een spoor van eihoofdigheid, veroorzaakt door het terugtrekkende voorhoofd.

En aan het eind verschenen de grijsblauwe, nog steeds reusachtige schepselen die waarschijnlijk leken op de reuzenbeelden op Paaseiland met het terugtrekkende voorhoofd, de dikke onhandige lippen en de brede platte neuzen.

Het bewustzijn van het Lemurische Wortelras was puur gefocust op het fysieke leven. Om dit feit te ondersteunen wend ik me tot de boeken van Alice Bailey. Zij geeft hier de volgende informatie over: 

“Het bewustzijn van het derde, Lemurische, Wortelras was gefocust op het verleden en op het fysieke veld.” (Discipleship in the New Age, DINA, I, p. 718)

“Glamour en illusies waren relatief onbekend. Er waren geen mentale reacties en er was maar weinig emotionele respons naar de omgeving. Mensen waren grotendeels instinctieve dieren. (Glamour a World Problem, GWP, p. 32, 40) 

“De hoofdtaak van dit Wortelras is de toe-eigening van de vijf zintuigen door het fysieke lichaam.” (Esoteric Psychology, EP, I, p. 51-52)

“Lemurisch bewustzijn is inert, chaotisch en ongeorganiseerd; het heeft geen ‘mind’ zoals wij dat begrijpen en is slechts te onderscheiden door een complete identificatie met de fysieke vorm en haar activiteiten. Dit is de periode van de langzame en taaie reacties op lijden, vreugde, pijn, drang tot behoeftebevrediging, en de zware onderbewuste drang tot verbetering. Leven na leven gaat voorbij, en langzaam neemt de capaciteit van bewuste identificatie toe, met de groeiende behoefte aan een groter gebied van bevrediging; de inwonende en verlevendigende ziel raakte nog dieper verborgen, de gevangene van de vorm natuur.” (EP II, p. 23-24)

Het Lemurische wortelras kende dus een niet al te uitgebreide staat van bewustzijn kunnen we stellen, maar gelukkig, zoals ik al zei, vond er een zeer belangrijke gebeurtenis plaats rond 16½  tot 18 miljoen jaar geleden: de implantatie van de vonk van de ‘mind’. Hierover schrijft Bailey:

“Dit versnelde de evolutie omdat het Zelf en het niet-zelf onmiddellijk werden gecorreleerd en gecoördineerd. Hun hechte partnerschap werd een verworven feit.” (Treatise of Cosmic Fire, TCF, p. 196).

Hiermee werd de dierlijke mens een denkende mens, een zeer belangrijke stap voorwaarts in de evolutie van het menselijke bewustzijn. Esoterische kennis zegt dat de hoofdfactor in deze vierde planeetronde van de aarde de ontwikkeling van het astrale of emotionele bewustzijn is, en dat de mentale ontwikkeling oorspronkelijk gepland stond voor de komende vijfde ronde. Er wordt gezegd dat de implantatie van de ‘mind’ de mensheid heeft geholpen in de versnelling van zijn bewustzijnsontwikkeling.

4. Het Atlantische Ras

Dit is het meest typische ras voor de huidige vierde ronde. Het bewustzijn van dit ras is gefocust op het emotionele leven. Bailey schrijft hierover:

“Het bewustzijn van het vierde, Atlantische, Wortelras is emotioneel qua inhoud en gefocust op het heden.” (DINA I, p. 718)

“De hoofdtaak van dit Wortelras is de toe-eigening van het astrale lichaam, de emoties.” (EP II, p. 51-52)

“In vroege Atlantische tijden verscheen de glamour, wat is gebleven tot op de dag van vandaag, en in de latere dagen verscheen ook illusie onder de meest ontwikkelde mensen.” (GWP, p. 32, 40)

Het volgende citaat geeft een interessant inzicht in de religieuze beleving van de Atlantiërs, die ook in de huidige mensheid kan worden waargenomen. Dit bevestigt de eerdere bewering dat het Atlantische Ras het meest typische ras is voor de huidige vierde ronde.

“Hun houding tegenover elkaar, als individuen of naties, was primair sensitief en emotioneel. Hun houding tegenover de godheid was net zo sensitief, en hun religieuze activiteiten waren mystiek en devoot, zonder enig mentaal begrip. Ze waren bijzonder emotioneel in hun reacties op schoonheid, op de schrik die het goddelijke opriep, op de emotionele kenmerken van God, op het gevoel voor licht en op het wonderlijke. Het mysterieuze, het gevoel van ontzag, het blind volgen van ieder herkend “gevoel” van een hogere orde dan de gewone mens, en de interpretatie van God en de natuur in termen van voelen en perceptie – dit alles legde de basis voor die oude beschaving en heeft onze huidige raciale houding grotendeels gekleurd, tenminste tot aan de komst van Christus, wat grote veranderingen in het menselijke bewustzijn losmaakte en een nieuwe beschaving binnenbracht.” (Education in the New Age, ENA, p. 39-40).

Het laatste deel van dit citaat kan tot  enige discussie leiden. Het lijkt erop dat nu, 2000 jaar na de genoemde komst van Christus en de zogenoemde “grote veranderingen in het menselijke bewustzijn”, er nog steeds veel Atlantisch bewustzijn op aarde te zien is. Maar aan de andere kant kan worden gezegd dat Christus de mensheid een andere manier van denken en met elkaar omgaan liet zien, en dat daarmee een nieuwe beschaving is gestart die zich in de huidige tijd nog steeds aan het ontwikkelen is.

Over de locatie van de Atlantiërs schrijft Bailey 

“Dit, het Atlantische Ras, bewoonde het continent van Atlantis, of Kusha, waarvan het meeste nu is verdwenen onder de Atlantische Oceaan. De meeste van de tegenwoordige aardebewoners behoren tot dit ras.” (p.53)

De vernietiging van Atlantis was niet één gebeurtenis, maar voltrok zich in vier grote catastrofes tussen 800.000 jaar geleden en 9.564 BC. Hierover is meer te lezen in ‘The Solar System’ (TSS, p. 170 e.v.) en in mijn boeken ‘Licht op Bewustzijn’ en ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

Er is meer informatie over de zeven subrassen van dit wortelras dan over de vorige. Powell geeft in TSS namen, tijden en locaties. De volgende opsomming is een compilatie van de pagina’s 53-54, 171-183, 203-213. 

 1. Rmoahal: 5-4 miljoen jaar; Lemurië, Atlantis
 2. Tlavatli: 4-1 miljoen jaar Atlantis; Groenland, Amerika
 3. Tolteken: 1 miljoen – 800.000 jr.; Mexico, Peru
 4. Turaniërs: 800.000 – 200.000 jr.; Atlantis, Marokko, Algerije
 5. Semieten: 800.000 – 100.000 jr.; Atlantis, Schotland, Ierland
 6. Akkadiërs: 100.000 jr.; Atl., Sardinië, Iran, Stonehenge
 7. Mongolen: < 100.000 jr. – nu; Oost Siberië, verder verspreid

Deze opsomming geeft een interessant overzicht van de ‘recentere’ geschiedenis van onze menselijke zielen in vroegere incarnaties. Het ondersteunt ook mijn bewering dat onze menselijke geschiedenis – met de opkomst en ondergang van verschillende meer of minder geavanceerde beschavingen – veel langer en uitgebreider is dan we leren van exoterische wetenschappers. Die stellen dat de soort van de Homo Sapiens slechts 100.000 tot 200.000 jaar op aarde bestaat, gebaseerd op fossiele vondsten. Veel oudere fossiele vondsten gaan ongeveer 4 miljoen jaar terug, maar wetenschappers zijn er nog niet zeker van of deze afkomstig zijn van de menselijke lijn of van de lijn der apen. (noot 4)

5. Het Arische Ras

Dit is het meest typische ras voor de komende vijfde planeetronde, maar is reeds aanwezig op aarde, volgens Powell als “de meest geavanceerde leden van de aardebewoners”. (p. 53)

Dit wortelras kan eveneens worden verdeeld in zeven subrassen. De volgende opsomming, met tijden en locaties, is een compilatie van de pagina’s 54, 220-242 en 247-249.

 1. Hindoes: 60.000 – 40.000 BC; Gobi Zee, India, China, Japan
 2. Arabieren: 40.000 BC – nu; Iran, Irak, Syrië, Egypte
 3. Iraniërs: 30.000 BC – 2.200 BC; ZO-Azië, Iran, Syrië
 4. Kelten: 20.000 BC – nu; Kaukasus, Georgië, Armenië, Kurdistan, Klein-Azië, Europa
 5. Teutoniërs: 20.000 BC – nu; Gobi Zee, Kaspische Zee, Dagestan, Polen, Z-Afrika, NO-Europa
 6. Zonder naam: pas aan het beginnen; Centraal Azië, India, Australië, Amerika
 7. Nog niet verschenen

Het Arische wortelras is dus reeds geruime tijd op aarde aanwezig. Weliswaar niet zo lang als het Atlantische wortelras, maar toch langer dan wat door de moderne wetenschap algemeen wordt aanvaard als het tijdperk van de denkende mens en geavanceerde beschavingen. En de kenmerken van het Arische bewustzijn wijzen zeker op geavanceerde denkende mensen, zoals kan worden gezien in de volgende citaten van Alice Bailey:

“Het bewustzijn van het vijfde, Arische, Wortel Ras is mentaal, of intellectueel en gericht op de toekomst.” (DINA, p. 718)

“De hoofdtaak van dit Wortel Ras is de toe-eigening van consequente intellectuele ontvouwing door het mentale lichaam.” (EP, p. 51-520 

“Dit (Arische) bewustzijn bezit een vermogen om te functioneren met helderheid in het mentale veld, om informatie te vergaren, die informatie juist te interpreteren en te relateren, en de voor deze interpretaties benodigde gedachtevormen of concepten te creëren.” (Rays and Initiations, RI, p. 593-594)

De esoterische wetenschap toont heel duidelijk aan dat de mensheid een veel langere en complexere geschiedenis heeft dan de exoterische wetenschap beweert. Verschillende beschavingen en rassen, met verschillende bewustzijns-niveaus, gingen de moderne mens vooraf. En we zijn nog lang niet aan het eind van onze reis. We hebben nog een lange weg te gaan in het vijfde Arische wortelras, en er komen ook nog twee nieuwe wortelrassen, met opnieuw ieder zeven subrassen.

6. Het Zesde Wortelras 

Het zesde wortelras is nog niet op aarde maar het lijkt niet ver meer weg van zijn eerste verschijning. Hiervoor zal een nieuw continent verrijzen. Met de opmerking dat niemand ooit kan weten wat er zal gebeuren, geef ik enkele opwindende citaten van Powell over dit ras:

“Dit Ras heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar het zal binnenkort verschijnen. Het is voorbestemd om een nieuw continent te bezetten dat reeds aan het oprijzen is, fragment voor fragment, uit de Pacifische Oceaan.” (p.53) 

“In overeenstemming met het algemene plan zal het Zesde Wortelras worden gecreëerd uit het zesde subras van het Vijfde Wortelras. Het zal uiteindelijk bezit nemen van een continent, nu langzaam oprijzend, fragment voor fragment, uit de Pacifische Oceaan. Over vele duizenden jaren zal Noord-Amerika versplinterd zijn in vele stukken. De Westerse strip, waarop het Zesde Wortelras zal worden gesticht, zal dan de Oostelijke strip zijn van het nieuwe continent.

Terwijl de kleine kolonie, die de kiem van het nieuwe Ras zal zijn, wordt gesticht, zal het Vijfde Ras zijn hoogtepunt hebben bereikt, en zal alle pracht en praal van de wereld daarin geconcentreerd zijn. De kolonie zal armzalig zijn in de ogen van de wereld, een verzameling malloten die onderdanig devoot is aan zijn Leiders. (…)

De kolonie of gemeenschap zal worden gesticht in Lager Californië over ongeveer 700 jaar. Een groot en prachtig landgoed zal worden aangekocht, en onder de supervisie van de Manoe en Zijn Luitenanten zal een schitterende groep van gebouwen worden opgericht.” (p. 250)

Bedenk dat het boek van Powell gepubliceerd is in 1930 en dat dit deel een afgeleide is van de visioenen van Charles W. Leadbeater uit het begin van de 20e Eeuw. De genoemde 700 jaar zal nu dus verkort zijn naar ongeveer 600 jaar. Meer van deze adembenemende visie over hoe de nieuwe kolonie eruit zal zien is te lezen op de pagina’s 250-261 in het boek van Powell, of (vertaald in het Nederlands) in mijn boeken ‘Licht op Bewustzijn’ en ‘Doorbraak in onze Evolutie’.

Opnieuw met de opmerking dat niemand weet wat er gaat gebeuren, beweert DK in de boeken van Alice Bailey (en die weet in ieder geval heel wat meer dan wij) dat het zesde wortelras ongeveer 10 miljoen jaar zal duren, en dat het bewustzijn van dit zesde wortelras intuïtief zal zijn. Bailey schrijft:

“De afsluiting van dit volgende wortelras voert ons naar een periode van tien miljoen jaar verder, wanneer het intellect op zijn beurt beneden de bewustzijnsgrens zal zijn geslipt, net zoals het instinct dat heeft gedaan. Het zal dan automatisch werken zoals de menselijke instinctieve natuur, en het ras zal intuïtief zijn. Dit zal in werkelijkheid betekenen dat het vijfde koninkrijk zich zal manifesteren op aarde, en dat het Koninkrijk Gods (zoals de Christenen het noemen) zal zijn gearriveerd. Dit zal een gebeurtenis van gelijke importantie zijn als de komst van het vierde koninkrijk, toen de mens op aarde verscheen.” (EP I, p. 357)

Het vijfde koninkrijk dat Bailey noemt zal het supermenselijke, of het spirituele, koninkrijk zijn dat de vier huidige koninkrijken op aarde opvolgt: de minerale, planten, dierlijke en menselijke koninkrijken. Maar hiermee zullen we nog niet klaar zijn met deze planeetronde. Gedeeltelijk tijdens en na het zesde wortelras zal deze ronde van de aarde afgesloten worden met het zevende en laatste wortelras.

7. Het Zevende Wortelras

Natuurlijk zal alles wat over dit ras wordt gezegd nog onzekerder zijn dan de geopperde gedachten over het zesde wortelras. Daarom zegt Powell niet veel concreets over dit zevende ras. Hij schrijft:

“Dit Ras zal het zesde volgen, en zal het laatste zijn dat op aarde verschijnt in deze cyclus of ronde. Niets is momenteel bekend over het continent dat het zal bewonen, ofschoon de naam Pushkara er soms aan wordt gegeven.” (p. 53)

“De creatie van het zevende Wortelras zal, uiteraard, het werk zijn van de Manoe van het zevende Wortelras, en Hij zal tevens de gebruikelijke zeven subrassen van Zijn Wortelras organiseren. Maar over dat werk is nog niets bekend. Het zevende Wortelras zal in het bijzonder bezig zijn met de ontvouwing van het Sat, of het pure bestaan, aspect van het Goddelijke Leven, bekend als de Vader, de Schepper en de Vernietiger, bij de Hindoes als de Matâdeva.” (p. 261) 

En over de periode na het zevende ras schrijft hij:

“Wanneer het zevende Ras zijn beurt heeft gehad zal de Aarde leeg zijn – behalve de gebruikelijke nucleus die is achtergelaten – en de hoofdstroom van het leven zal naar Mercurius overgaan. Daar zal het leven iets minder materieel zijn dan op Aarde, en het gemiddelde bewustzijnsniveau zal wat uitgebreider zijn; omdat de normale mensheid dan het etherische zicht zal hebben, zoals dat nu wordt genoemd.” (p. 261)

In de boeken van Alice Bailey vinden we de volgende opmerkingen van DK over het bewustzijn van het zevende wortelras. 

“De hoofdtaak van dit Wortelras zal de expressie, in volle ornaat, zijn van de ziel en zijn vehikels, plus een bepaalde mate van spirituele manifestatie.” (EP I, p. 51-52)

“Door de tijden heen zien we, hier en daar, de ware homoseksueel verschijnen als een garantie voor een ver raciaal en evolutionair resultaat, wanneer de wereldcyclus voltooid zal zijn en de twee afgescheiden helften wederom tot hun essentiële eenheid zullen zijn samengevoegd. In deze frasering doel ik niet op enige doctrine over tweelingzielen, of over enige perversie van de werkelijkheid, zoals deze tegenwoordig gewoonlijk wordt begrepen. Ik doel op de goddelijke Hermafrodiet, op de ware androgyne mens, en op de geperfectioneerde mens.” (EP II, p. 278) 

In dit deel zegt hij dus iets heel interessants over onze toekomstige samenvoeging tot een goddelijk, seksloos wezen, waarin onze mannelijke en vrouwelijke delen volledig geïntegreerd en versmolten zullen zijn in een androgyne entiteit. In een ander boek van Bailey zegt hij:

“In dit ras zal de volledige ontwaking van het Kruin of Hoofd centrum plaatsvinden door het medium van twee fases:

1. Waarin de overvloedige energieën van de solar plexis (het grote opruimingscentrum) en het hart en de keel worden getransporteerd – bij de derde initiatie – naar het ajna centrum, en de complete “transfiguratie” zal plaatsvinden.

2. Het proces zal dan zijn vervolg hebben en bij de vierde initiatie zullen de energieën gecentraliseerd worden in het hoofd centrum.” (DINA II, p. 468-469)

“Dit zal leiden tot een gebeurtenis van zo’n esoterische significantie dat ik je er zelfs niet de geringste betekenis van kan geven omdat ik het zelf ook niet weet. Het ligt te ver weg, zelfs voor alle Meesters van Wijsheid van deze tijd. Alleen de Christus en de Boeddha beginnen enigszins de betekenis hiervan te voelen.” (DINA II, p. 468)

Hier bevestigt DK duidelijk het speculatieve karakter van alles wat gezegd kan worden over het zevende wortelras. Wij, als nederige mensen, kunnen slechts ons hoofd buigen in diepe verering, wanneer een Meester als DK zijn pleidooi staakt.

 

CONCLUSIE 

Het is heel duidelijk dat de esoterische wetenschap aantoont dat de mensheid een veel langere en complexere geschiedenis kent dan de exoterische wetenschap claimt. Verschillende beschavingen en rassen, met verschillende bewustzijns-niveaus, gingen aan de moderne mens vooraf. Het is tevens een esoterisch feit dat het proces van evolutie veel uitgebreider en complexer is dan de exoterische wetenschap ons vertelt, met verschillende evolutieschema’s, kettingperiodes en planeetrondes, waarvan de huidige ronde van de aarde er slechts één is.

Wij, als mensen, zijn niet de hoogste intelligentie in dit universum, zoals de meerderheid op deze planeet lijkt te denken. We dienen zeer nederig te zijn en zouden onze correcte plaats in de grote evolutieschema’s dienen te herkennen. We zijn slechts een soort die zichzelf terugvindt in de vierde planeetronde van de vierde kettingperiode van het aarde evolutieschema, wat slechts één van de tien evolutieschema’s is in het zonnestelsel.

Dit impliceert eveneens dat we nog ver van het einde van onze reis af zijn. Eerst hebben we het vijfde Arische wortelras te completeren, wat relatief recent is gestart rond 60.000 BC. En daarna zijn er nog twee wortelrassen te gaan, met ieder zeven subrassen. Dit proces zal nog vele miljoenen jaren in beslag nemen tot aan zijn voltooiing.

En dit is alleen nog maar het te bewandelen pad in deze vierde planeetronde van de aarde. Onze planeet heeft nog drie rondes meer te gaan, maar voordat we aan onze vijfde ronde beginnen zijn er nog rondes op andere planeten te vervullen in deze vierde kettingperiode (zie figuur 1). Na deze ronde zal de aarde niet langer functioneren als de planeet van fysiek leven en zal mercurius diens opvolger zijn. Hiervoor is geen timing bekend. Om nog maar niet te spreken over de veel grotere evolutieschema’s op andere planeten in dit tijdloze proces van bewustzijns-ontwikkeling. Een proces dat geen begin en geen einde lijkt te hebben. Wij, als menselijke wezens, komen van heel, heel ver, en we hebben nog een zeer, zeer lange weg te gaan. Ik wens je een goede en vruchtbare reis.

Eric Huysmans, 21 december 2013

www.sensability.nl

NOTEN

 1. Volgens het boek ‘The Solar system’ van Arthur E. Powell (p. 76, 168) vond deze gebeurtenis 16½ miljoen jaar geleden plaats door een actie van wat ‘de Heren van de vlam van Venus’ worden genoemd, geleid door Sanat Kumara. Alice Bailey spreekt in haar boek ‘Initiation, Human and Solar’ (IHS) echter van de fysieke incarnatie van de Planetaire Logos van ons Aarde schema in de vorm van Sanat Kumara, ongeveer 18 miljoen jaar geleden (p. 28). Maar Powell noemt op pagina 76 van zijn boek het proces van de scheiding der seksen, dat blijkbaar samenviel met de implantatie van de vonk van de ‘mind’, in een lang proces dat zich uitstrekte over meer dan een miljoen jaar, en dat plaatsvond in verschillende tijden en plaatsen op de wereld. Wanneer we dit in acht nemen lijkt de 18 miljoen jaar van Bailey hiermee overeen te stemmen.

 2. In de esoterische literatuur wordt met het Ego (met een hoofdletter E) de menselijke Ziel bedoeld en niet de lagere persoonlijkheid, waar de spirituele literatuur het in het algemeen over heeft als over het ego (met een kleine e) wordt gesproken.

 3. Deze visioenen zijn opgeschreven in het boek ‘Men, whence , how and wither’ van Charles W. Leadbeater en Annie Besant.

 4. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution

BIBLIOGRAFIE

Bailey, Alice, Discipleship in the New Age I and II (DINA)

Bailey, Alice, Education in the New Age (ENA)

Bailey, Alice, Esoteric Psychology I and II (EP)

Bailey, Alice, Glamour a World Problem (GWP)

Bailey, Alice, Initiation, Human and Solar (IHS)

Bailey, Alice, Letters on Occult Meditation (LOM)

Bailey, Alice, Rays and Initiations (RI)

Bailey, Alice, Treatise on Cosmic Fire (TCF)

Besant, Annie, en Leadbeater, Charles W., Men, whence, how and wither.

Blavatsky, Madame H.P., The Secret Doctrine

Huysmans, Eric, Licht op Bewustzijn

Huysmans, Eric, Doorbraak in onze Evolutie

Powell, Arthur E., The Solar System (TSS)


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De sterren zijn louter hele noten. De hemel de partituur. De mens het instrument.

Christian Morgenstern, Duits dichterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.