Drones: Instrumenten van staatsterreur

predotor-drone-firing-missile-600x450

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:15675
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Global Research

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Technologie, Geografisch, Amerika, Azië

(Global Research | door Stephen Lendman | vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra) Het verschenen rapport, getiteld “Leven onder Drones”, gezamenlijk opgesteld door de Human Rights and Conflict Resolution Clinic (SU) van de Stanford Universiteit, en de University School of Law’s Global Justice Clinic (NYU) uit New York, bestaat uit meerdere delen. Deel een bespreekt de aanvallen op hulpverleners, begrafenissen en op andere burgerdoelen. Deel twee onderzoekt de patrouilles in de lucht, hoe het voelt om drones boven je hoofd te hebben, en hoe het gebruik ervan angst en wantrouwen tot gevolg heeft. Deel drie doet verslag van de ontberingen die het gevolg zijn van de economische achteruitgang en de ellendige verpaupering die gezinnen en gemeenschappen daardoor te verduren hebben.

SU/NYU houden zich bezig met de belangrijkste aspecten van de drone-politiek van de CIA. De samenwerking brengt feiten aan het licht die de politici uit Washington en de kwaadwillige journalisten van sommige media geheim proberen te houden.

Het met nadruk gepresenteerde  verhaal beweert dat aanvallen met drones nauwkeurig zijn en effectief. Het gaat zogenaamd om “gerichte vernietiging”.  Terroristen zouden worden gedood “met minimale nadelen of gevolgen voor anderen”. Het resultaat zou dat Amerika daar veel veiliger van zou worden.

“Dit verhaal is onjuist”. Het is een schaamteloze leugen. Aanvallen met drones zijn niet selectief. Meestal worden burgers gedood die niet bij strijd zijn betrokken. Het rapport van SU/NYU deed er negen maanden lang intensief onderzoek naar

Bij twee onderzoeken in Pakistan werden meer dan 130 interviews afgenomen van slachtoffers, getuigen en deskundigen.

Duizenden pagina’s documentatie en berichten uit de media zijn nageplozen. Dit rapport “presenteert bewijs van de verwoestende en contraproductieve resultaten van het drone-beleid van Amerika”.

Informatie uit de eerste hand bewijst dit. Er bestaan geen zogenaamde voordelen. Burgers ondergaan enorme schade. “Het leven onder Drones” laat zien wat officiële bronnen niet willen toegeven.

Het is dringend noodzakelijk om het drone-beleid van Washington opnieuw te evalueren. Dat er burgerslachtoffers vallen wordt zelden toegegeven. Terwijl er belangrijk bewijs bestaat dat dit nu juist heel vaak gebeurt.

Officiële Amerikaanse bronnen beweren dat er “geen burgerslachtoffers vallen” of  hooguit “minder dan tien”. Ze liegen. Het beleid is gericht op ontkenning.

Tegelijkertijd “is het lastig om getallen boven tafel te krijgen van de slachtoffers die vallen. Dit is het gevolg van pogingen van de VS om het drone-programma te onttrekken aan democratisch toezicht. Dit effect wordt nog eens versterkt door de hindernissen die worden opgeworpen voor het onderzoeken van de aanvallen in Noord Waziristan”.

Het Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) biedt de beste publieke gegevens die ter beschikking staan. In februari 2012 publiceerde TBIJ een rapport met de titel “Obama terreur-drones: CIA tactieken in Pakistan richten zich ook op hulpverleners en begrafenissen”. Daarin wordt vermeld:

Aanvallen met drones zijn een goedkope manier van uitmoorden. Op dit moment bestaat eenderde van de gevechtsvliegtuigen van de VS uit drones. Er komt misschien een dag dat alle gevechtsvliegtuigen onbemand zullen zijn.

Geheimhouding en het afleggen van verantwoording zijn niet aan de orde. Agressief uitroeien is het officiële beleid. Over slechts een klein gedeelte van wat er op dit gebied gebeurt wordt verslag uitgebracht.

(Vertaler: kijk eens naar deze film “Living under Drones”)

Burgerlijke reddingsacties, begrafenissen en trouwpartijen zijn doelwitten. Er zijn bewijzen die weerleggen wat Obama beweert als hij zegt dat deze moorden “doelgericht” en ‘selectief” zijn.

Obama is een seriële leugenaar. Niets van wat hij zegt is geloofwaardig. Afgelopen winter beweerde hij dat drones “geen grote aantallen burgerslachtoffers hebben veroorzaakt. Ze zijn gericht op mensen die op lijsten met terroristen staan die proberen om ons land binnen te komen en om daar Amerikanen aan te vallen”.

Het onderzoek van TBIJ liet andere dingen zien. Er zijn honderden burgers gedood, inclusief tientallen kinderen. Onderzoek op de begane grond bewees dat.

Ooggetuigen legden vernietigende verklaringen af. Juridische deskundigen veroordeelden het optreden van Washington.

In 2004, of eerder, begon Bush met aanvallen met drones. Obama gaat daar meedogenloos mee door. Aanvallen met drones veroorzaken met grote regelmaat burgerslachtoffers. Die worden uitgevoerd door CIA agenten. Aantallen doden op dit slagveld worden lager voorgesteld dan ze zijn.

Regeringsambtenaren beweren dat de geheime aanslagen, waar ook ter wereld, legaal zijn. Internationale, grondwettelijke en staatkundige wetten van de VS zijn het daarmee niet eens. De belangrijkste adviseur terrorismebestrijding van de VS, John Brennan zei:

“Omdat we in een gewapend conflict zijn verwikkeld met al-Qaeda, neemt de VS het wettelijk gerechtvaardigde standpunt in dat, in overeenstemming met internationale wetgeving, we het recht hebben om op te treden tegen al-Qaeda en de daarmee verbonden partijen”.

“De VS ziet onze bevoegdheid om militair geweld tegen al-Qaeda te gebruiken niet beperkt tot “hete” slagvelden zoals in Afghanistan”.

Daar zijn juridische deskundigen het niet mee eens. Door een staat gesanctioneerde buitengerechtelijke executies zijn wetteloos. Naz Modirzadeh van Harvard zei:

“Ik wind er geen doekjes om: als er geen sprake is van een gewapend conflict, tenzij het gaat om een nauwkeurig, zeer scherp gedefinieerd situatie van onmiddellijke dreiging, zijn aanvallen met drones onwettige executies”.

“We hoeven ons niet bezig te houden met de nuance van wie-wie-is, en of er daar al of niet mensen aanwezig zijn die anderen willen redden. Want elk dodelijk slachtoffer is illegaal. In dat geval is elke dood een geval van moord”.

“De VS ziet onze bevoegdheid om militair geweld tegen al-Qaeda te gebruiken niet beperkt tot “hete” slagvelden zoals in Afghanistan”.

Oprichter van de anti-doodstraf organisatie REPRIEVE, Clive Stafford-Smith, zei dat het aanvallen met drones van groepen hulpverleners “hetzelfde zijn als het aanvallen van het Rode Kruis op het slagveld. Het is onwettig om wie dan ook aan te vallen als die persoon geen strijder is”.

Het Congres heeft drones nooit besproken of goedgekeurd. In de Afghaanse en Pakistaanse oorlogsgebieden, door cynici afgekort tot het Af/Pak theater, zijn ongeveer zevenduizend (!) drones actief. Nog eens twaalfduizend drones staan klaar op de grond. Ze vervangen in snel tempo de grondtroepen. Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijven hebben geen lopend onderzoek om nieuwe drones te ontwikkelen.

Sommige Pentagon commandanten uitten privé hun ongerustheid over de drone-politiek van Obama. Drones zijn onwettelijk. De CIA dwingt extreme geheimhouding af. De organisatie zal niet toegeven dat hun operaties bestaan.

Juridische deskundigen zeggen dat het doden van mensen buiten oorlogsgebieden een gevaarlijk precedent schept. Andere landen zouden het voorbeeld van Amerika kunnen navolgen. Christof Heyns, speciaal rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of omstreden executies zei:

“Onze zorg is hoe ver gaat dit? Wordt de hele wereld straks één slagveld?”

“Drones zorgen er in principe voor  dat bijkomende schade zo klein mogelijk kan worden gehouden. Maar omdat ze kunnen worden gebruikt zonder gevaar voor de eigen troepen van een land, bestaat de neiging om ze op een veel grotere schaal in te zetten”.

“Men wil niet de term tijdbom gebruiken, maar het is toch wel heel verleidelijk om dat wèl te doen”.

TBIJ deed verslag van schrijnende verhalen van overlevenden, ooggetuigen en familieleden. Dit verschafte gedetailleerde informatie over specifieke aanvallen.

SU/NYU zei:

“Amerikaanse aanvallen met drones veroorzaken, behalve dood en lichamelijke verwondingen, aanzienlijke en onderschatte schade aan het dagelijks leven van gewone burgers”.

“Drones zweven vierentwintig uur per dag boven gemeenschappen in het noordwesten van Pakistan, en vallen zonder waarschuwing vooraf huizen, voertuigen en publieke ruimtes aan”.

“Hun aanwezigheid terroriseert mannen, vrouwen en kinderen, en geeft aanleiding tot angst, en psychologische trauma’s onder de burgerbevolking”.

“Degenen die onder de drones leven voortdurend in het besef dat er op elk moment een dodelijke aanval vanuit de plaats kan vinden. Ook weten ze dat ze machteloos zijn om zichzelf daartegen te beschermen. Deze angsten zijn van grote invloed op hun gedrag”.

Doelwitten worden meerdere keren achter elkaar in snelle opeenvolging aangevallen. Deze tactiek heet “double tap”. Dit weerhoudt omstanders en professionals ervan om de helpende hand uit te steken. Soms wordt hulpverleners opgedragen om aangevallen gebieden gedurende zes uur te vermijden voordat een onderzoek mag worden ingesteld.

Mensen in doelwitgebieden moeten zichzelf helpen. Wat ze aantreffen is verschrikkelijk. Door de aanvallen worden mensen verbrand. Wat overblijft zijn on-identificeerbare stukjes mens. Traditionele begrafenissen zijn daardoor onmogelijk.

Het huis van de schoonvader van Firoz Khan werd getroffen. Hij heeft op schrift gezet wat hij daar gezien heeft:

“Deze raketten zijn enorm krachtig. Ze vernietigen menselijke wezens. Niemand heeft het er levend afgebracht, en er resteren alleen nog kleine stukjes lichaam. Stukjes. Wat er over bleef waren alleen maar die kleine stukjes lichaam en kleding”.

Een arts die drone-slachtoffers behandelde beschreef “hoe huid zo intens is verbrand dat je vee niet van mensen kunt onderscheiden. Een ander familielid dat de aanval op die plek had overleefd vertelde dat zijn vader was gedood. De hele plek zag er uit alsof die totaal was verbrand, zodanig dat zelfs de eigen kleren van deze toeschouwer geheel verbrand waren”.

“Alle stenen in de omgeving waren zwart geworden”. Ahmed Jan verloor jongstleden maart zijn voet. Hij vertelde over de pogingen van reddingswerkers die probeerden lichamen te identificeren, en zei:

“Mensen probeerden lichaamsdelen te onderscheiden We vonden stukjes lichaam van sommige mensen, maar soms vonden we helemaal niets. Alles is verbrand en verdwenen”.

Reddingswerkers, gemeenschaps- en familieleden en humanitaire hulpverleners zijn kwetsbaar. Ouders houden hun kinderen thuis. En met goede redenen. Want ze zijn getraumatiseerd. Angst houdt iedereen in zijn greep.

Gezinnen die dierbaren of hun huizen hebben verloren vechten nu om te overleven.

Officiële verklaringen over drone-doden die Amerika zogenaamd veiliger zouden houden zijn vals.

Maximaal 2% van de slachtoffers zijn strijders op hoog niveau. Er bestaat bewijs dat aanvallen door de VS wervend werkt op anti-Amerikaanse strijders. De New York Times schreef dat aanvallen door drones een vervanging is geworden voor Guantanamo als “het wervend middel bij uitstek voor militanten”.

De overgrote meerderheid der Pakistanen beschouwt Amerika als de vijand.

Gerichte moorden ondermijnen ook het respect voor internationale en Amerikaanse rechtsregelprincipes. Geheimhouding is het officiële beleid. Transparantie en verantwoording afleggen zijn afwezig.

In het kader van de ernstige bezorgdheden stelde het rapport van de SU/NYU dat Washington “een fundamentele her-evaluatie dient te maken ten aanzien van de dodelijke praktijken die nu worden uitgevoerd. Daarbij dient alle bewijs te worden betrokken, en ook de bezorgdheid van diverse belanghebbende partijen, evenals van de kosten en voordelen op korte en op lange termijn”.

Voor een “belangrijke heroverweging is het eigenlijk al veel te laat”. Beleidsmakers kunnen de schade die burgers wordt aangedaan en de contraproductieve effecten ervan niet langer ontkennen.

De regels die gelden voor een rechtsstaat zijn fundamenteel. Het overtreden ervan moedigt anderen aan om het gedrag van de VS na te volgen. Alleen dat al is een reden om het beleid te heroverwegen. Maar het allerbelangrijkste is dat de moorden door de staat worden goedgekeurd. Niets rechtvaardigt wat duidelijk onwettig is.

James Cavallaro was een van de auteurs van het genoemde rapport. Hij zei: “het zijn echte mensen aan wie echte schade wordt toegebracht”. Maar dit wordt compleet genegeerd door machtshebbers in de VS en door veel media.

Cavallaro voegde hier aan toe dat het onderzoek was bedoeld om de officiële opvattingen uit te dagen over precisiemoorden met geringe neveneffecten. Onderzoekswerk bewees het tegendeel.

Functionarissen van de CIA en de woordvoerder van de National Security Council Tommy Vietor weigerden commentaar te geven. Misschien zijn ze bang dat wat ze zeggen tegen hen kan worden gebruikt. Wat ze ook zeggen, alles is onwaar.

Bron:

globalresearch.ca


Surf ook eens naar deze (Engelstalige) sites:

1. Somalia: US terror drones kill 146 in two days

Seventy-nine more people have been killed in US assassination drone attacks in southern Somalia, bringing the death toll to 146 over the past two days, Press TV reported. The US military launched terror drone attacks on Bilis Qooqaani town, which is located 448 kilometers (278 miles) southwest of the Somali capital Mogadishu, on Friday.

2. Drones over America: Infrastructure of US Police State

Recently revealed plans to deploy tens of thousands of military drones over the US mainland in the coming years expose a significant component of the developing infrastructure of an American police state. According to government estimates, 30,000 drones could be buzzing overhead within the next decade.

3. POLICE STATE: “Robots R’US”: Military-style Drones on 63 Military Bases In The USA

It’s easy to understand why Presidents, politicians and the military love robots. They don’t talk back. They follow orders.  You press a button and they do what they are told. They are considered so efficient, and so lethal. These modern killing machines represent science fiction reborn as science ‘faction.’ Robots and drones don’t burn Korans or pose with the heads of their captives on the battlefield.

4. End the secrecy surrounding the use of British drones!

Drone Campaign Network launch new petition. Drone Wars UK is a member of the Drone Camapign Network, an network of NGO’s and local  groups in the UK campaigning on the use of drones.   The network has launched a new campaign to end the secrecy surround the British use of drones in Afghanistan.

5. 30,000 Drones To Fill American Skies By The End Of The Decade

Congress passed a bill this week paving the way for unmanned drones to ply American skies.
The bill requires the FAA to rush a plan to get as many drones in the air as possible within nine months.


Geplaatst door Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra heeft zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven vervroegd afgesloten. Hij was reclametekstschrijver, directeur van reclamebureaus en daarna vrijgevestigd marketingstrateeg.

Hij schreef het filosofische toneelstuk “Uitverkoop” waarmee Kitty Knappert en Olga Vroom op tournee zijn geweest...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hansjelle DijkstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. Remember, this is not philosophy. This is physics.

-Albert Einstein-Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.