Vaccinatie | Bescherm het recht op informatie en keuzevrijheid

still_from_video

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10675
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Mercola

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Farma, Vaccinaties, (Verborgen) nieuws, Geografisch, Amerika

(Mercola.com | Vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) Dit artikel is een samenvatting van de presentatie die Barbara Loe Fisher heeft gehouden op het US Health Freedom Congress in Minneapolis in 2014. Het heeft betrekking op de situatie zoals die in de VS is. De video van de volledige presentatie van 75 minuten kan je hier bekijken of op NVIC.org

Barbara Loe Fisher, medeoprichter en voorzitter van het National Vaccine Information Center.

Het openbare debat over of wij de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen hoe we voor onze lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid zorgen, is een van de belangrijkste discussies van onze tijd. Deze discussie daagt ons uit om kritisch te kijken naar openbaar bestuur en naar wetenschappelijke, ethische, juridische, filosofische, economische, politieke en culturele kwesties. De discussie lijkt misschien nieuw, maar wordt in feite al eeuwenlang gevoerd. Centraal in dit publieke debat over gezondheid en vrijheid staat het onderwerp vaccinaties.

Iedereen die aan dit debat meedoet is van mening dat de integriteit van het menselijk lichaam en het recht op zelfbeschikking beschermd moeten worden en dat dit fundamentele mensenrechten zijn.

Veel mensen die werkzaam zijn in de zorg maken zich grote zorgen over de mogelijkheid om vrije keuzes te maken met betrekking tot gezondheidszorg. Onder hen zijn gezondheidsprofessionals die alternatieve geneeskunde beoefenen en die gespecialiseerd zijn in homeopathie, natuurgeneeskunde, acupunctuur, chiropractie of een andere vorm van holistische geneeskunde. Ook voorvechters van consumentenrechten, die strijden voor het recht om zelf te mogen kiezen hoe jij en je gezin gezond blijven, maken zich grote zorgen.

Vaccinatie: het meest besproken onderwerp op het gebied van gezondheid en keuzevrijheid
De meest besproken en meest controversiele kwestie op het gebied van vrije keuze in de gezondheidszorg, is de vraag of het individu de vrijheid zou moeten hebben om af te wijken van het gevestigde medische beleid en het overheidsbeleid op het gebied van vaccinaties. Moeten mensen in deze kwestie het recht hebben om de vrijheid van gedachte en meningsuiting uit te oefenen, en moet het mogelijk zijn dat zij hierin hun geweten volgen?

Sommige voorvechters van keuzevrijheid in de gezondheidszorg verdedigen het recht op slikken van voedingssupplementen, het recht om rauwe melk te drinken, het recht om geen genetisch gemodificeerd voedsel te eten, geen fluoride aan het drinkwater toe te voegen, kwik uit amalgaamvullingen te verwijderen, of om te kiezen voor niet-medische manieren om ziekten te genezen en gezond te blijven. Toch zijn veel van deze mensen terughoudend met het steunen van het wettelijk recht om eigen keuzes te maken met betrekking tot vaccinaties.

De heilige status van het vaccin
De mensen die de afgelopen tweehonderd jaar de dienst hebben uitgemaakt in de op het medisch model gebaseerde gezondheidszorg, hebben vaccins een bijna heilige status toebedeeld. Vaccinaties worden tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste wetenschappelijke ontdekking en de belangrijkste interventie op het gebied van de volksgezondheid in de geschiedenis van de geneeskunde.

De medische wetenschap noemt vaccinatie de Heilige Graal en maakt daarbij gebruik van religieuze symbolen. Er zijn ware kruistochten ondernomen om het belang ervan duidelijk te maken aan de bevolking. De wetenschap beweert dat vaccins alle oorzaken van ziekte en dood zullen uitroeien en dat wie dat niet gelooft een onnozele sufferd is.

Kinderarts en pionier op het gebed van keuzevrijheid in de gezondheidszorg Robert Mendelsohn, die zichzelf als een afvallige beschouwde, waarschuwde in de jaren '70 dat de medische wetenschap een religie is geworden en dat artsen van vaccinatie 'het nieuwe sacrament' hebben gemaakt.

In de 21ste eeuw dien je te geloven dat vaccinatie een morele en burgerplicht is en mag je de veiligheid van vaccins niet in twijfel trekken. Wie zich hard maakt voor het wettelijke recht om een of meer door de overheid aanbevolen inentingen te weigeren, loopt het gevaar om voor onwetenschappelijke ketter en verrader te worden aangezien, en is een gevaar voor de volksgezondheid. Je wordt als verdachte aangemerkt, die het verdient om te worden vernederd en gestraft voor zijn afvalligheid, en die het zwijgen opgelegd dient te worden.

Vrijheid van meningsuiting en autonomie
"Om erachter te komen wie over u regeert, hoeft u slechts te weten te komen wie u niet mag bekritiseren", zei Voltaire, de grote 18de eeuwse schrijver uit het tijdperk van de Verlichting. Hij werd verschillende malen gevangen gezet in de Bastille, omdat hij de vrijheid van meningsuiting verdedigde in de periode voor de Franse Revolutie.

Onderwerpen als vaccinaties, gezondheid en autonomie zijn weliswaar een groot twistpunt geworden, maar we mogen nooit bang worden om de discussie hierover te voeren. Dit is bij uitstek het moment om de mensen die met ijzeren vuist over onze gezondheidszorg regeren, uit te dagen. De macht ligt bij ons en het enige wat wij hoeven te doen, is deze ook daadwerkelijk gebruiken.    

Informatie is macht
In de 21ste eeuw zijn wij in staat om een nieuw tijdperk van verlichting te beginnen dat de mensen zal bevrijden, zodat zij weer zeggenschap krijgen over hun vrijheid en hun gezondheid. Door de revolutie op het gebied van elektronische communicatie hebben wij nu toegang tot medische bibliotheken. Zo kunnen wij de kwaliteit en de kwantiteit beoordelen van de wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over vaccinaties, en die gebruikt wordt bij het maken van beleid en het opstellen van vaccinatiewetten.

Het 'World Wide Web' geeft ons de mogelijkheid de mainstreammedia te omzeilen, die door de industrie en de overheid worden gedomineerd. We kunnen communiceren via onze computers, tablets en smartphones over wat er na een vaccinatie gebeurd is met onze gezondheid of die van onze kinderen.

We zijn meer met elkaar verbonden dan ooit tevoren in de geschiedenis, en het wordt tijd dat we praten over vaccins en micro-organismen en de werkelijke oorzaken van een slechte gezondheid.

Het is tijd dat we onder ogen zien dat we bang zijn dat wijzelf en onze kinderen ziek zullen worden en zullen sterven, als we niet geloven wat de mensen die de dienst uitmaken in de gezondheidszorg ons vertellen, en als we niet doen wat zij ons opdragen.

Wie heeft de controle over de biljoenen dollar kostende Amerikaanse gezondheidszorg?
Wat er op het spel staat in deze discussie tussen voor- en tegenstanders van verandering is dit: wie zal de controle krijgen over de biljoenen dollars die omgaan in de Amerikaanse gezondheidszorg?

Mensen zijn pas vrij als zij het recht hebben op informatie, en de vrijheid hebben om te kiezen hoe zij ziekten willen genezen en gezond willen blijven. Als mensen vrij zijn, kunnen zij er voor kiezen om niet meer alleen afhankelijk te zijn van het dure en - volgens sommigen - ondoeltreffende, op medicijnen gebaseerde medische model dat de afgelopen tweehonderd jaar de Amerikaanse gezondheidszorg heeft gedomineerd.

Vrije mensen kunnen weigeren om genetisch gemanipuleerd voedsel te eten. Zij kunnen er voor kiezen niet naar dokters te gaan die hen bedreigen en straffen als zij het bevel niet opvolgen om een griepprik te halen. Zij kunnen besluiten hun kinderen niet volgens schema elk door de overheid aanbevolen vaccin te geven, zonder vragen te stellen en zonder uitzondering.

De meest rationele en overtuigende argumenten voor vrije keus op het gebied van gezondheidszorg, inclusief keuzevrijheid op het gebied van vaccinaties, liggen op het gebied van ethiek, wetenschap, economie en op juridisch gebied. Het grondrecht dat mensen hebben om vrijwillig, en pas na geïnformeerd te zijn, in te stemmen met vaccinatie illustreert precies waarom Amerikanen juist nu moeten strijden voor hun onvervreemdbare recht op autonomie en de bescherming van de integriteit van het lichaam.

Het NVIC verdedigt het principe van 'informed consent'
Ik en de meer dan honderdduizend volgers en supporters van de non-profitinstelling het National Vaccine Information Center, vinden dat mensen het recht hebben om geïnformeerd te worden over vaccinaties. Sinds de oprichting in 1982 hebben we het ethische principe van informed consent verdedigd. Vaccins zijn immers farmaceutische producten waaraan het risico van gezondheidsschade en overlijden is verbonden en die niet altijd werkzaam zijn.

De reden hiervoor is dat informatie over de medische risico's die iemand loopt het leidende ethische principe moet zijn bij een verantwoorde uitoefening van de geneeskunde. Beleidsmakers dienen uit te gaan van het voorzorgsprincipe dat 'voorop staat dat men geen schade aanricht'. Dit principe richt zich op hoeveel schade bepaald beleid of een bepaalde wet kan voorkomen en niet op hoeveel schade acceptabel is

Het NVIC steunt uw keuzevrijheid op het gebied van gezondheid en vaccins
Wij pleiten niet voor vaccineren, maar raden het ook niet af. Wij steunen het mensenrecht en het wettelijk recht om, na goed geïnformeerd te zijn, een vrije keus te maken voor jezelf en je kinderen. Je kunt ervoor kiezen om alle vaccins die de overheid aanbeveelt te laten toedienen. Je kunt echter ook voor een beperkt aantal vaccins kiezen, of je helemaal niet laten inenten. De NVIC werkt al meer dan dertig jaar aan het verbeteren van de veiligheid van vaccins. We willen ervoor zorgen dat er een nieuw beleid en nieuwe wetten komen die aandacht besteden aan voorlichting, waarbij er ook aandacht moet zijn voor flexibele inenting om medische en religieuze redenen, en vanwege gewetensbezwaren.  

De omgeving waarin wij moeten werken is er een die in toenemende mate vijandig is en is gecreëerd door een samenwerking tussen de industrie, de overheid en de medische beroepsgroep. Zij lobbyen voor wetten die alle Amerikanen verplichten om elk door de overheid aanbevolen vaccin te accepteren en die geen afwijkingen van het officiele schema toestaan zonder dat daar steeds sterkere sancties tegenover staan. Historisch gezien waren kinderen de doelgroep voor vaccinmandaten, maar de autoritaire implementatie van het federale vaccinbeleid is niet meer alleen op kinderen gericht. Het mandaat breidt zich geleidelijk uit en zal uiteindelijk ook voor alle volwassenen gelden.

Californiërs bepleiten recht op niet-vaccineren op grond van persoonlijke overtuiging
In 2012 trokken veel inwoners van Californië naar de stad Sacramento om te protesteren tegen een wetsvoortsel dat ingediend was door een jurist die deskundig was op het gebied van kindergeneeskunde, en die het moeilijker zou maken voor kinderen om naar school te gaan als zij niet waren ingeënt vanwege gewetensbezwaren van hun ouders. Zij reageerden op een oproep tot actie die wij hadden geplaatst op het online portal van NVIC. Ze stonden in lange rijen in de gangen van het gebouw van de Californische overheid, velen van hen samen met hun kinderen, en wachtten urenlang om te kunnen getuigen tijdens een van de openbare hoorzittingen.

Vele vaders en moeders, grootouders, verpleegkundigen, artsen en studenten alternatieve geneeskunde spraken voor de publieksmicrofoon. Sommigen vertelden over hoe hun kinderen ziek of zelfs gehandicapt waren geworden door reacties op vaccins, maar geen arts konden vinden die een medische verklaring wilde afgeven, zodat hun kinderen zonder gevaccineerd te zijn naar school konden. Anderen vertelden over baby´s die overleden waren na vaccinatie, en weer anderen waren tegenstanders van het beperken van het wettelijke recht van ouders om medische beslissingen te nemen voor hun minderjarige kinderen.

Het was een bijzondere openbare bijeenkomst waar welsprekende, moedige burgers hun zaak bepleitten bij de door hen zelf gekozen volksvertegenwoordigers, en hen smeekten de juiste beslissing te nemen.

Wat de makers van de wet hadden moeten doen, was stemmen voor het behoud van het recht om van vaccinatie af te zien vanwege persoonlijke overtuigingen. Op deze manier houden ouders ook in de toekomst het recht om over de vaccinaties van hun minderjarige kinderen te beslissen en worden zij niet gedwongen om een onwillige arts of ambtenaar te smeken om af te mogen zien van inenting. Dat gebeurde echter niet. Tegenwoordig zijn ouders in Californië gedwongen om een kinderarts, of andere door de staat aangewezen gezondheidswerker te betalen voor het  tekenen van een verklaring dat de ouders vanwege gewetensbezwaren afzien van vaccinatie. De arts heeft het recht om te weigeren een dergelijke verklaring te tekenen en ouders berichten dat veel kinderartsen dat inderdaad doen.

Californiërs inspireerden in 2014 ook burgers van Colorado om te protesteren
Maar dat de inwoners van Californië in 2012 een sterk publiek statement hadden gemaakt - door deel te nemen aan het democratisch proces en door in actie te komen d.m.v. telefoontjes, brieven, e-mails en persoonlijke getuigenissen - inspireerde de inwoners van Colorado in 2014 om hetzelfde te doen, toen het recht om van vaccinatie af te zien ook in hun staat in gevaar kwam.

In 2012 kwamen vele mensen in Californië in actie en verdedigden zelf de keuzevrijheid in de gezondheidszorg. Zij gingen er niet vanuit dat iemand anders dat wel zou doen. Daarom waren er in 2014 genoeg mensen in Colorado die er eveneens niet vanuit gingen dat iemand anders voor hen zou opkomen. En ditmaal hielden zij voet bij stuk en konden ze voorkomen dat het recht om af te zien van vaccinatie wegens gewetensbezwaren in deze staat beperkt of afgeschaft zou worden.

In Colorado waren er genoeg wetgevers die luisterden en het bewijs zorgvuldig bekeken. Zij zwichtten niet onder de druk van de farmaceutische industrie, de overheid en medische lobby´s, die een minderheid van de burgers wil aanmerken als 'onwetend', 'egoïstisch' of 'gek'. Zij werden niet gezien als mensen die uit de ouderlijke macht ontzet zouden moeten worden en van wie de burgerrechten zouden moeten worden afgenomen, enkel en alleen omdat zij het recht verdedigen op zelfbeschikking en op informatie over de risico's van vaccins.

Je hebt het recht om zelf een beslissing te nemen
Ik zal nooit iemand zeggen welke risico's hij of zij zou moeten nemen. Het recht en de verantwoordelijkheid voor het nemen van een beslissing, over welk risico dan ook, ligt bij de persoon die dit risico neemt. Pas wanneer je volledig geïnformeerd bent en rationeel hebt nagedacht over een risico dat jij of je kind moet nemen, en dan je geweten volgt, dan pas heb je in echte vrijheid een beslissing genomen. En wanneer je op deze manier een besluit neemt, dan kun je dat ook verdedigen. En wanneer je je besluit kunt verantwoorden zal je alles in het werk stellen om je recht om die beslissing te nemen te verdedigen, wie het dan ook is die je daarvan probeert te weerhouden.

Einstein: "Doe nooit iets wat tegen je geweten ingaat"
Albert Einstein, die het risico liep om in het Duitsland van de jaren '30 gearresteerd te worden toen hij zich uitsprak tegen censuur en tegen de vervolging van minderheden, zei: "Doe nooit iets wat tegen je geweten ingaat, zelfs als de staat dit van je eist." Het vereist grote moed om je onafhankelijk op te stellen. Wanneer de hele kudde in de richting van de afgrond loopt, lijkt het dier dat de andere kant op loopt krankzinnig. Maar mensen die rationeel nadenken en onafhankelijk handelen, zelfs wanneer de minderheid dit niet doet, zouden weleens de enige overlevenden kunnen zijn.

Gandhi: "Kom voor je mening uit"
Gandhi werd regelmatig vervolgd door de machtshebbers, omdat hij hen uitdaagde en gebruik maakte van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om in het openbaar kenbaar te maken dat hij het niet eens was met het staatsbeleid. Hij zei: "Verontschuldig je nooit als je gelijk hebt, als je je tijd vooruit bent. Als je weet dat je gelijk hebt, dan moet je je uitspreken. Zelfs als je een minderheid van slechts één persoon bent. De waarheid is en blijft de waarheid." Als je de waarheid met anderen deelt, geef je hen de kracht om bewust hun eigen keuzen te maken.

Jefferson: "De minderheid heeft gelijke rechten"
De opstellers van de grondwet van de Verenigde Staten hebben individuele vrijheden, zoals de vrijheid van gedachte, van meningsuiting en van geweten, met opzet in niet mis te verstane bewoordingen vastgelegd. Zij deden dat omdat veel gezinnen die naar de VS emigreerden zelf het slachtoffer waren geweest van discriminatie en vervolging in andere landen, omdat zij er opvattingen op nahielden die niet strookten met die van de meerderheid.

In zijn eerste presidentiële inhuldigingstoespraak waarschuwde Thomas Jefferson: "Een ieder dient dit heilige principe te gedenken dat, ook al hoort de wil van de meerderheid steeds gehoorzaamd te worden, dat deze wil redelijk dient te zijn. Dat de minderheid over gelijke rechten beschikt als de meerderheid, en dat zij gelijke bescherming van de wet verdient, en dat schending van deze wet een vorm van oppressie is."

Vaccinatie is geen daad van vaderlandsliefde
De meest fundamentele vrijheid die er bestaat is het natuurlijke, onvervreemdbare recht om zelfstandig te denken, en je geweten te volgen wanneer je besluit voor welke zaken je je eigen leven of dat van je kind op het spel wilt zetten. Dat is de reden dat vrijwillig gegeven toestemming na voldoende geïnformeerd te zijn over medische risico's een mensenrecht is.

Betaalde propagandaexperts, die tegenwoordig de richting bepalen van de discussie over vaccinaties en gezondheid in de media, willen je anders doen geloven. Maar het is geen daad van vaderlandsliefde om je te laten inenten. Het weigeren van een door de overheid aanbevolen vaccin is ook geen misdaad. Het is een keuze.

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde
Vaccinatie dient een vrije keus te blijven omdat we, terwijl we allemaal met dezelfde rechten worden geboren, niet identiek zijn. We worden allemaal met een andere genetische erfenis geboren en een andere populatie van micro-organismen die zich in en op ons lichaam bevindt. Dit word beïnvloed door epigenetica. Dit bepaalt hoe wij reageren op de omgeving waarin we leven. Wij reageren niet allemaal hetzelfde op infectieziekten en we reageren ook niet allemaal hetzelfde op farmaceutische producten, zoals vaccins. Beleid op het gebied van de volksgezondheid dat geen rekening houdt met deze diversiteit en alle mensen dwingt zich hetzelfde te laten behandelen, is onethisch en gevaarlijk.  

De ernstige reactie van mijn zoon op het DPT-vaccin
De eerste keer dat ik werkelijk besefte wat het betekent om tot een minderheid te behoren, was toen ik zag hoe mijn zoon, Chris, binnen een paar uur na zijn vierde DTP-inenting op de leeftijd van 2,5 jaar, een epileptische aanval kreeg. Hij raakte bewusteloos en in shock en kreeg een hersenontsteking. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe ik in 1980 met mijn slimme, gezonde, 2,5 jaar oude zoon naar de kinderarts ging, met al het vertrouwen dat een jonge moeder heeft wanneer het om haar eerste kind gaat.

Hij zei zijn eerste woordjes op de leeftijd van zeven maanden. hij sprak in volledige zinnen en had al een grote woordenschat op de leeftijd van twee jaar. Mijn slimme, vroegwijze jochie had een vriendje, Timmy, die tegenover ons woonde en ook vier DTP-vaccinaties had gekregen tegen de tijd dat hij twee was. Timmy had uiteraard andere ouders met een andere genetische en biologische geschiedenis, die in een andere omgeving leefden. Timmy had geen voorgeschiedenis van een melkallergie of een familie waarin auto-immuunziekten en allergieën voorkwamen, zoals Chris. Hij had geen sterke reactie vertoond op de injectieplaats na de derde injectie, zoals Chris, en Timmy had niet, zoals Chris, net een antibioticakuur achter de rug toen hij voor de vierde keer werd ingeënt.

Timmy had geen negatieve reactie op zijn DTP-booster, maar Chris wel. Binnen een paar uur na de vaccinatie zag ik zijn ogen wegrollen in zijn hoofd en zijn hoofd op zijn schouder vallen, alsof hij zittend in slaap viel. Het was een klassieke reactie op het DTP-vaccin, die gepaard ging met een epileptische aanval, shock en bewusteloosheid. Maar dat wist ik niet. Hij sliep urenlang bewegingloos en ik dacht dat hij gewoon een heel lang dutje deed. Ik begreep niet dat hij bewusteloos was en in zijn bedje had kunnen overlijden. Ik zou nooit geweten hebben waarom dat gebeurd was, omdat mijn kinderarts mij nooit iets verteld had over reacties op het DTP-vaccin en niet verteld had hoe ik de symptomen van zo'n reactie kon herkennen.

Vaccins kunnen hersenontsteking en ontwikkelingsschade veroorzaken
De door de immuunreactie veroorzaakte hersenontsteking, ook wel bekend als encefalopathie, die Chris kreeg na zijn DTP-vaccinatie, werd gevolgd door een progressieve achteruitgang in zijn lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid. Hij kreeg chronische infecties, had voortdurend diarree, kreeg nieuwe allergieën, groeide slecht, raakte cognitieve vaardigheden die hij voorheen had kwijt, kon zich niet concentreren en zijn persoonlijkheid en gedrag veranderden.

Chris kon niet langer wat hij allemaal gekund had voor zijn vierde DTP-inenting.  Hij werd een totaal ander kind.

Na verschillende onderzoeken stelden de artsen een kleine hersenbeschadiging bij hem vast, waardoor hij last had van verschillende leerproblemen en van ADD. Hij moest naar het speciaal onderwijs, waar hij is gebleven tot aan het eind van de middelbare school. Chris en ik zijn ons er allebei van bewust hoeveel geluk hij heeft gehad dat deze ernstige reactie op het vaccin hem niet zijn leven gekost heeft. En dat hij geen veel ernstigere hersen- en immuunproblemen heeft gekregen, zoals zoveel van de kinderen die we sindsdien hebben leren kennen.

Tegenwoordig is Chris videotechnicus en doet aan powerliften in wedstrijdverband. Hij heeft hard gewerkt om de leermoeilijkheden te compenseren die zijn jeugd tot zo'n frustrerende, ongelukkige en soms zelfs gevaarlijke periode hebben gemaakt. Recente tests hebben uitgewezen dat Chris bijzonder goed abstract kan denken en dat, wanneer er geen rekening wordt gehouden met zijn leerproblemen, hij een hoog IQ heeft. Dat was een van de redenen dat hij zo gefrustreerd was en zich zo verloren voelde in het speciaal onderwijs, waarin geen plaats is voor kinderen zoals hij.

Overlevenden van vaccinreacties: zij zijn slachtoffers
Chris heeft de reactie op het vaccin overleefd. Hij heeft er, net als veel anderen, dan wel geen ernstige problemen aan overgehouden, maar zijn toekomst is wel degelijk nadelig beïnvloed door wat er in zijn jeugd gebeurd is toen bleek dat voor hem de kans op een abnormale reactie op het vaccin 100% was. Hoeveel moeders zijn er niet die de vaccinreactie bij hun kind niet opmerken en niet begrijpen waarom de lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid van hun kinderen plotseling achteruit gaat na een vaccinatie? Hoeveel van deze kinderen komen er niet terecht in het speciaal onderwijs, in dokterspraktijken, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg en de gevangenis?

Blind vertrouwen brengt risico's met zich mee
Wat mijn gezonde zoon overkwam na zijn vaccinatie in 1980 leidde ertoe dat ik meer wilde weten over waarom artsen niet over de risico's van vaccinaties spreken. En waarom een commercieel product dat hersenschade kan veroorzaken en tot de dood kan leiden, goedgekeurd is. Wat mij onder andere motiveerde was dat ik teleurgesteld was in mezelf, omdat ik hoog opgeleid ben en afkomstig ben uit een familie van artsen en verpleegkundigen. Voordat ik moeder werd had ik artikelen geschreven voor een opleidingsziekenhuis.

Waarom had ik, heel irrationeel, aangenomen dat vaccins 100% veilig en effectief zijn? Waarom had ik blindelings op de arts vertrouwd en niet zelf onderzoek gedaan naar vaccinaties? Ik had immers met grote toewijding onderzoek gedaan naar voeding en blootstelling aan giftige stoffen tijdens de zwangerschap. En ik was ijverig naar zwangerschapsgym gegaan, om de voor- en nadelen van een ruggenprik versus een natuurlijke bevalling of borst- versus flesvoeding tegen elkaar af te wegen.

Een zoektocht naar de waarheid
Samen met de medisch historicus Harris Coulter heb ik twee jaar onderzoek verricht en hiermee zijn een aantal van mijn vragen beantwoord. Ik ontdekte onder andere dat het vaccin tegen kinkhoest het dodelijke kinkhoesttoxine en -endotoxine bevat, evenals aluminium en kwik, dat ervoor zorgt dat het vaccin makkelijker via het bloed in de hersenen terechtkomt.

Dit onderzoek leidde uiteindelijk in 1985 tot de publicatie van ons boek DTP: een slag in de lucht. Harris en ik waren de eersten die een verband legden tussen door vaccins veroorzaakte hersenontsteking en een heel scala aan hersenstoornissen waar dokters etiketten als epilepsie, leerproblemen, ADHD en autisme op plakken. Maar het beantwoorden van de rest van mijn vragen zou nog eens vijentwintig jaar vergen. In die tijd deden wij onderzoek en hadden contact met politici, en werden lid van artsencommissies die werkten in de industrie, bij de overheid en in de medische sector.

Iedereen kent wel iemand
In 1982 sloot ik me aan bij de ouders van kinderen die letsel hadden opgelopen door het DTP-vaccin en werd medeoprichter van de non-profit instelling het National Vaccine Information Center. In deze periode was het aantal Amerikanen dat vraagtekens zette bij de veiligheid van vaccins nog zo klein, dat het niet eens te meten viel in opiniepeilingen.

Dertig jaar later blijkt uit nationale opiniepeilingen dat de veiligheid van vaccins de grootste zorg is van de meerderheid van de ouders. Dat komt omdat in de 21ste eeuw iedereen wel iemand kent die gezond was, een inenting kreeg en daarna voorgoed zijn gezondheid kwijtraakte.

Het vaccinbeleid lijkt wel een militaire operatie: vertrouwen slaat om in angst
Iedereen praat over dit onderwerp - vooral moeders die met hun kinderen naar de kinderarts gaan - omdat wij vrouwen het zijn die onze baby's negen maanden lang dragen, die moeten bevallen en onze kinderen voeden en verzorgen zolang ze klein zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor hun gezondheid, en meestal zijn wij het die onze baan opzeggen en thuisblijven om voor deze kinderen te zorgen wanneer zij voor de rest van hun leven ziek zijn.

Moeders stellen tegenwoordig logische vragen aan artsen over vaccinaties, en regelmatig worden artsen hier boos over. Zij weigeren soms botweg om medische zorg te verlenen aan een kind wanneer een of meerdere vaccinaties geweigerd worden. Dat artsen ons met dreigementen een farmaceutisch product proberen op te dringen toont aan dat er iets fundamenteels mis is met het systeem. De militaire dwang waarmee het vaccinbeleid in de Verenigde Staten wordt uitgevoerd, tast het vertrouwen aan dat vroeger bestond tussen arts en patiënt. Dit vertrouwen maakt plaats voor angst.

Van 23 doses van 7 vaccins naar 69 doses van 16 vaccins
Een van de redenen dat ouders tegenwoordig meer vragen stellen over vaccinaties, is omdat er sinds 1982 grote veranderingen in het beleid en de wetgeving op het gebied van vaccinatie hebben plaatsgevonden. In 1982 raadden ambtenaren van de Amerikaanse Centers for Disease Control kinderartsen aan om kinderen 23 doses van 7 verschillende vaccins te geven voor de leeftijd van zes jaar, met de eerste vaccinatie op de leeftijd van twee maanden. Tegenwoordig is dat aantal omhoog gegaan naar 69 doses van 17 vaccins voor de leeftijd van 18 jaar, waarvan 49 doses van 14 vaccins worden gegeven voor de leeftijd van zes jaar.

Dat is tweemaal het aantal inentingen dat kinderen in de jaren ´80 kregen voor de leeftijd van zes jaar en driemaal zoveel als het aantal inentingen dat Amerikanen vroeger tijdens hun gehele leven kregen! Maar deze nieuwe vaccins zijn niet voor ernstige ziekten zoals pokken en polio. Het betreft vaccinaties tegen diarree bij baby´s en waterpokken, die in Amerika slechts zelden fataal aflopen, en hepatitis B, waarvoor direct contact met het bloed van een besmette persoon nodig is, en dat dus niet zo makkelijk overgebracht kan worden.

De rechtszaak van Jacobsen tegen de staat Massachusetts bevestigt de rechterlijke macht van de staat
Dit zijn waarschijnlijk niet het soort infectieziekten dat de rechters van het Amerikaanse hooggerechtshof in gedachten hadden, toen zij in 1905 uitspraak deden in de zaak van Jacobsen tegen de staat Massachusetts. Deze zaak schiep een precedent. Het gerechtshof oordeelde dat Amerikaanse staten het recht hebben hun wetgeving te gebruiken om een kleine groep dwarsliggende burgers te dwingen het pokkenvaccin te accepteren, wanneer artsen en de overheid van mening zijn dat het belang van de meerderheid van de bevolking hiermee gediend is. (Noot van de vertaler: in de wetgeving in de VS zijn sommige zaken op nationaal (federaal) niveau geregeld, en andere zaken zijn op staatsniveau geregeld. Deze laatste wetten kunnen dus per staat verschillend zijn.)

Deze rechters baseerden hun uitspraak gedeeltelijk op een onjuiste vooronderstelling die de advocaten van de artsen naar voren brachten, namelijk dat zij konden voorspellen welke mensen gezondheidsschade van het pokkenvaccin zouden ondervinden, of er zelfs door zouden kunnen overlijden.

Artsen kunnen zoiets nooit met zekerheid voorspellen. Door te bevestigen dat staten het grondwettelijk recht hebben om hun wetgeving in te zetten voor het maken van gezondheidszorgwetgeving, bevestigde het hooggerechtshof ook dat in zulke zaken de wetgeving op staatsniveau voorrang had boven de wetten van de federale regering. Wanneer niet expliciet in de Amerikaanse grondwet staat dat een bepaalde kwestie op nationaal niveau geregeld dient te worden, is de wetgeving op staatsniveau doorslaggevend. In de grondwet is niet opgenomen dat gezondheidszorg op nationaal niveau geregeld dient te worden, en dus zijn wetten op dit gebied altijd wetten op staatsniveau. Dit is de reden waarom het vaccinatiebeleid van staat tot staat verschilt.

Een utilitaristisch idee werd wet
De uitspraak van het hooggerechtshof in de zaak Jacobsen tegen de staat Massachusetts, aan het begin van de 20ste eeuw, was duidelijk gebaseerd op utilitarische grondbeginselen. Namelijk dat een minderheid van de bevolking die tegen vaccinatie gekant was, omwille van het belang van de meerderheid, gedwongen ingeënt moest worden. Het utilitarisme was aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw een populaire ethische filosofie in Groot-Brittannië en de VS. De overheid gebruikte deze ideeën als een wiskundige leidraad bij het maken van beleid dat zou zorgen voor 'het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijke aantal mensen'. Tegenwoordig spreekt men van ‘het belang van de meerderheid'.

Minderheden lopen gevaar wanneer een staat een militant utilitarisme hanteert 
Dat komt misschien doordat utilitarisme uit de gratie raakte halverwege de 20ste eeuw. Dat kwam doordat vanaf 1933, Nazi-Duitsland het utilitarisme gebruikte als een excuus om minderheden te demoniseren wanneer deze gezien werden als een bedreiging voor de staat. De eerste bevolkingsgroepen die, met behulp van ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, gezien werden als overbodig waren ernstig gehandicapte kinderen, chronisch zieken en geesteszieken. Zij werden 'opvreters' genoemd.

De lijst van redenen waarom iemand gezien werd als bedreiging voor de gezondheid, economische stabiliteit of veiligheid van de staat, groeide. Na verloop van tijd bevatte de lijst ook minderheidsgroepen die te oud waren, of te Joods, of te katholiek, of die er een andere mening op na hielden, of die weigerden te geloven dat wat de staat zei, waar was. En naarmate de lijst groeide van personen die volgens de Staat gedemoniseerd, gevreesd, opgespoord, geïsoleerd en geëlimineerd dienden te worden, nam ook de collectieve ontkenning toe van degenen die nog niet op de lijst stonden.

Jacobsen tegen de staat Massachusetts gebruikt om eugenetica in de VS goed te keuren
In een uitspraak die profetisch zou blijken te zijn, beriep Oliver Wendall Holmes, rechter bij het hoogste Amerikaanse gerechtshof, zich in 1927 op de zaak van Jacobsen tegen Massachusetts en de filosofie van het utilitarisme. In overeenstemming met deze filosofie keurde hij het goed dat de staatswetgeving werd gebruikt om af te dwingen dat een jonge vrouw uit de staat Virginia gedwongen gesteriliseerd werd. Het ging om Carrie Buck, van wie artsen en sociaal werkers ten onrechte hadden geconcludeerd dat zij net als haar moeder geestelijk gehandicapt was. Holmes legde een huiveringwekkende verklaring af waarin hij eugenetica goedkeurde, waarmee hij in feite het corrupte hart van de filosofie van het utilitarisme blootlegde, die nog steeds gebruikt wordt in de VS bij het maken van wetgeving die vaccinatie verplicht stelt.

Holmes refereerde aan de uitspraak in de zaak van Jacobsen tegen Massachusetts dat het de staat Virginia toegestaan was om Carrie Buck te dwingen zich te laten steriliseren, om de maatschappij te beschermen tegen geestelijk gehandicapte mensen. Holmes verklaarde koudweg dat "drie generaties achterlijke mensen" genoeg waren en dat "het principe dat gedwongen inenting mogelijk maakt breed genoeg is om zich uit te strekken tot het doorsnijden van eileiders." Het hooggerechtshof in de VS maakte in 1905 fundamentele wetenschappelijke en ethische fouten bij de uitspraak in de zaak van Jacobsen tegen Massachusetts. Het is duidelijk dat artsen niet van tevoren kunnen voorspellen wie schade zal ondervinden van een inenting, en dat is een wetenschappelijk feit.

Utilitarisme is pseudo-ethiek die inmiddels achterhaald is
Utilitarisme is een vorm van pseudo-ethiek die inmiddels in diskrediet gebracht is. De filosofie wordt gebruikt om afschuwelijke schendingen van de mensenrechten te rechtvaardigen. Niet alleen in Nazi-Duitsland, maar ook bij wetenschappelijke experimenten uitgevoerd op mensen, en de onmenselijke behandeling van gevangenen en politieke dissidenten in veel landen. Daarom mag deze filosofie nooit meer gebruikt worden als leidraad bij het maken van wetten of het bepalen van beleid door welke regering dan ook.

Er bestaat nog steeds discussie over de kwaliteit en de kwantiteit van het wetenschappelijke bewijs, dat artsen en overheden gebruiken om te bepalen dat bepaalde vaccins veilig zijn voor de algemene bevolking. De staat heeft dan wel de macht om vaccinaties verplicht te stellen, maar ze heeft niet de morele autoriteit om een minderheid van mensen - die geboren zijn met bepaalde genen en biologische gevoeligheden - te dwingen zonder hun toestemming hun leven op te offeren voor wat de staat meent dat het belang van de meerderheid is.

Ons leven wordt bepaald door de keuzes die we maken
De weg die wij gaan in dit leven wordt bepaald door de keuzes die we maken. En als wij niet vrij zijn om onze eigen keuzes te maken, dan is het niet onze weg. En de keuzes die verbonden zijn met mogelijke schade aan ons lichaam, waar onze geest en ons verstand huizen, zijn de meest fundamentele keuzes die we kunnen maken in dit leven. Dat is de reden dat we deze keuzes in vrijheid zouden moeten kunnen maken.

Bescherm het recht op informatie en het recht om niet gevaccineerd te worden
Met alle onzekerheid over de veiligheid en de effectiviteit van vaccins, is het van bijzonder groot belang dat mensen het recht hebben om zelfstandige beslissingen met betrekking tot hun gezondheid te nemen. Zij hebben het recht om volledig geïnformeerd te worden alvorens zij beslissen over vaccinatie. Alle burgers in de VS zouden ervoor moeten strijden dat het recht op informatie over vaccins wordt opgenomen in de staatswetgeving. De beste manier om dit te verwezenlijken, is contact te zoeken met de wetgevers in de staat waar je woont en voorlichting te geven aan plaatselijke overheden.

Denk groot, maar begin klein
Op nationaal niveau wordt besloten welke vaccins aangeraden worden, maar vaccinatiewetten worden op staatsniveau gemaakt. Het is dan ook op staatsniveau dat je pogingen de meeste invloed hebben om het recht op vrije keuze rond vaccinatie te beschermen. Het is van enorm belang dat iedereen nu opkomt voor het wettelijke recht om vrije keuze te hebben op het gebied van vaccinatie. Het recht om deze keuzes te maken, wordt bedreigd door lobbyisten uit de farmaceutische industrie, artsenorganisaties en ambtenaren van Volksgezondheid, die de wetgevers zover proberen te krijgen dat alle uitzonderingen uit de wet verwijderd worden.

Als je je aanmeldt voor het gratis Advocacy Portal via www.NVICAdvocacy.org, kun je direct zelf contact opnemen met de wetgevers via je smartphone of computer. Zo kun je je stem laten horen. Je wordt op de hoogte gehouden van de meest recente wetgeving in je staat die je rechten op het gebied van vaccinatie kunnen bedreigen. Je ontvangt ook praktische, nuttige informatie, waarmee je zelf in je eigen gemeenschap kunt opkomen voor je rechten. Je zult ook, wanneer vaccinkwesties op nationaal niveau behandeld worden, over de meest recente informatie beschikken en weten welke actiepunten er zijn.

Dus meld je aan bij het Advocacy Portal.

Deel je verhaal met de media en de mensen in je omgeving
Praat er over in je omgeving, als jijzelf of een familielid een ernstige reactie op een vaccin heeft gehad en gezondheidsschade heeft ondervonde. Of zelfs wanneer iemand overleden is. Als we onze ervaringen en kennis niet met elkaar delen, voelen mensen zich alleen staan en durft niemand zijn mond open te doen. Stuur een ingezonden brief naar de krant als je een andere kijk hebt op een bericht over de vaccinkwestie dat in de krant verschenen is. Bel naar een radiotalkshow waar slechts een kant van het verhaal aan bod komt.

Ik moet wel eerlijk zijn; er is moed voor nodig om deze dingen te doen, omdat het je op veel kritiek kan komen te staan als je de 'andere kant' van het vaccinverhaal naar voren durft te brengen. Wees daarop voorbereid en verzamel genoeg moed om vol te houden. Alleen als wij onze visie delen en praten over wat wij weten dat de waarheid is, kan er een open debat over de vaccinkwestie op gang komen en zullen er meer mensen hun mond open durven te doen.

Het debat over vaccinaties mag niet gedomineerd worden door de farmaceutische industrie en de artsenorganisaties, die door de industrie gefinancierd worden, of door ambtenaren van volksgezondheid die een steeds langere lijst van verplichte vaccinaties promoten. De mensen die schade hebben ondervonden van vaccins kunnen niet genegeerd worden. We kunnen hen niet beschouwen als slechts 'een statistisch acceptabel aantal schadegevallen' van een 'one size fits all' nationaal vaccinatiebeleid, waardoor veel te veel mensen het risico lopen ernstige schade te ondervinden of zelfs te overlijden.  Mensen horen niet behandeld te worden als proefkonijnen.

Bronnen op internet waar je meer informatie kan vinden
Ik moedig je aan om de website van de non-profit organisatie het National Vaccine Information Center te bezoeken op www.NVIC.org.

  • NVIC Memorial is een plaats waar slachtoffers van vaccins herdacht worden. Hier kan je foto's en verhalen vinden van mensen die een ernstige vaccinreactie hebben gehad, gehandicapt zijn geraakt of zijn overleden. Als jij of je kind slecht op een vaccin hebt gereageerd, kan je hier je verhaal delen.
  • Als je besluit tot vaccinatie, stel dan vragen. Zorg dat je weet hoe je een vaccinreactie kan herkennen en hoe je negatieve effecten kan voorkomen.
  • De Vaccine Freedom Wall: Hier kan je verhalen posten en lezen over mensen die geschoffeerd zijn of aan wie sancties zijn opgelegd door artsen, werkgevers of ambtenaren van volksgezondheid of onderwijs, omdat zij onafhankelijke keuzes hebben gemaakt met betrekking tot vaccinatie.

Praat met je arts of zoek een nieuwe arts die wel luistert en open staat voor je mening
Als je (kinder-)arts weigert om medische zorg te verlenen aan jou of je kind, tenzij je je tegen je zin laat inenten, raad ik je ten zeerste aan een andere arts te zoeken. Het lijkt normaal te worden dat ouders worden geïntimideerd, en dat medische zorg wordt geweigerd ter voorkoming dat er een omslag plaatsvindt in het denken van ouders die zich uitgebreid hebben geïnformeerd over gezondheid en vaccinatie. Toch is er hoop.

Tenminste 15% van de jonge artsen die recent zijn ondervraagd, geeft toe dat zij steeds vaker een meer genuanceerde benadering van vaccinatie voorstaan in antwoord op de zorgen van veel ouders.  Het is goed nieuws dat er steeds meer verstandige jonge artsen zijn die met ouders willen samenwerken bij het nemen van beslissingen rond geïndividualiseerde vaccinatie van kinderen. Hierbij valt te denken aan het later inenten dan gebruikelijk, het geven van minder vaccins tegelijk, of het verlenen van medische zorg aan gezinnen die een of meerdere vaccinaties weigeren.

Neem er dus voldoende tijd voor om een arts te vinden die je behandelt met mededogen en respect, en die samen met jou bepaalt wat het beste is voor je kind.

Bron: Mercola.com


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Journalist: "Mr. Gandhi, hoe denkt u over de beschaving van het westen?" Gandhi: "Ik denk dat het een goed idee zou zijn."Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.