Wetgeving op het gebied van gezondheidsclaims vormt zelf een risico voor de volksgezondheid

efsa10.jpg

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11972
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Health Claims Censored

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Geografisch, Europa, Farma, Voeding, Wetgeving, Politiek, Codex Alimentarius

(Healthclaim censored | door Bert Schwitters | vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) Sinds de Europese wetgeving op het gebied van voeding en gezondheidsclaims (de European Nutrition and Health Claims Regulation) van kracht is geworden, ligt het bureaucratische zwaartepunt van de wetenschappelijke beoordeling van de kennis over de effecten van voeding op de menselijke gezondheid in het Italiaanse Parma. 

Om precies te zijn ligt het in het kantoor van het Panel voor Dieetproducten, Voeding en Allergieën (het “NDA Panel”) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De EFSA en de daartoe behorende “Panels” ontlenen hun autoriteit binnen de Europese Unie aan het feit dat zij de enige “Politikberater” van de Unie zijn op het gebied van voeding en daaraan gerelateerde onderwerpen. Het “NDA-Panel” bestaat uit twintig wetenschappers.
1 Een van hun taken is het maken van onderscheid tussen terechte en misleidende gezondheidsclaims. Op deze wijze beïnvloedt de opinie van de NDA-commissie het voedingspatroon van meer dan 500 miljoen mensen.

De Gezondheidsclaimsverordening is voortgekomen uit de wens van de Unie om de bevolking te beschermen tegen vaag geformuleerde en nogal onzekere risico's die zich mogelijk zouden kunnen voordoen wanneer consumenten worden blootgesteld aan misleidende claims op veilige en rechtmatig aangeprezen, maar 'onwenselijk' geachte levensmiddelen. Om deze hoogst mogelijke graad van bescherming te bereiken, hebben Europese wetgevers de EFSA - het “NDA-Panel” - de opdracht gegeven om te verifiëren dat gezondheidsclaims onderbouwd zijn door wetenschappelijk bewijs. Niet meer en niet minder, behalve dat de EFSA eveneens de 'begrijpelijkheid' van gezondheidsclaims moet controleren. De twee criteria zijn te vinden in artikel 16.3, waar vermeld wordt:

“Voor het opstellen van het advies zal de Autoriteit:

a) verifiëren of de voorgestelde tekst van de gezondheidsclaim met wetenschappelijke gegevens is onderbouwd;

b) nagaan of de tekst van de gezondheidsclaim voldoet aan de criteria van deze verordening;

c) […]”

De Engelse term voor bewijs, “evidence,” is afgeleid van het Latijnse 'ex videns', dat 'door te zien' betekent. Door met nadruk te stellen dat de “evidence” die nodig is voor de onderbouwing van een gezondheidsclaim wetenschappelijke “evidence” dient te zijn, heeft de Europese wetgever zich op het standpunt gesteld dat wetenschappers - vooral zij die belast zijn met 'Politikberatung' - verder, beter, scherper of meer kunnen 'zien', waarschijnlijk omdat zij andere methodes van 'kijken' toepassen dan politici, wetgevers en andere leken meestal doen.

Het “NDA-Panel” houdt zich gewoonlijk niet bezig met controleren of datgene waarvan “geclaimd” wordt dat het 'gezien' is, 'gezien is door wetenschappers’. Nee, de leden van het Panel houden zich bezig met controleren of datgene wat hun collega-wetenschappers “claimen” als 'gezien.' 'correct' of 'incorrect' was gezien. Wanneer het op 'zien' aankomt, zijn blijkbaar niet alle wetenschappers te vertrouwen, tenminste niet als 'Politikberater'. Hun claims moeten worden geverifieerd. Dit is de reden dat de Unie de EFSA heeft ingesteld, zodat deze Panels kan bestaande uit zorgvuldig uitgekozen 'zieners' kan instellen, die in staat worden geacht om zonder enig commercieel, religieus, ideologisch, intellectueel of wetenschappelijk vooroordeel te kunnen 'zien' of dat wat hun collegawetenschappers hebben 'gezien', ook 'daadwerkelijk gezien' is.

Verifiëren betekent letterlijk 'maken van waarheid'. Het wil zeggen dat datgene waarvan men “claimt” dat het 'gezien' is, ook op een juiste en verifieerbare wijze is gezien, zodat dat de claim kan worden aanvaard als onderbouwd en waar. Het feit dat wetgevers slechts geverifieerd wetenschappelijk bewijs als basis nemen voor het opstellen van wetten, wil zeggen dat, totdat en alleen wanneer de door de wetgever aangewezen Wetenschappelijke Verificatie Autoriteit bepaalde kennis geverifieerd heeft, alle kennis die deze verificatie niet heeft ondergaan - in dit geval alle kennis betreffende de relatie tussen voeding en gezondheid - a priori beschouwd moet worden als “geclaimde” kennis die ongeschikt is als grondslag voor wetgeving. Wanneer de staat zichzelf de bevoegdheid geeft om kennis te confisqueren - 'te nationaliseren' - en deze daarna bij wet autoriseert, op de politieke voorwaarde dat het geverifieerd is en dat het in overeenstemming is met het staatsbeleid op het gebied van voeding en gezondheid, dient deze autorisatie onvermijdelijk vooraf gegaan te worden door het a priori diskwalificeren en verbieden van alle kennis, inclusief kennis die het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek.

De Opinies van het “NDA-Panel” vormen de basis voor de Europese gezondheidsclaimswetgeving die met name tot doel heeft misleidende informatie uit commerciële uitingen te weren. Dit is een zuiver economische context. Wat ongezien, verborgen en onbesproken blijft, is het feit dat een poging om consumenten te beschermen tegen het risico van economische schade die mogelijk veroorzaakt wordt door gezondheidsclaims, onvermijdelijk zelf ook effect zal hebben op de volksgezondheid. In dit opzicht wordt stilzwijgend aangenomen dat er geen negatief verband bestaat tussen de Opinies van het “NDA-Panel”, de gezondheidsclaims die daarop zijn gebaseerd en het onzekere risico dat deze Opinies en de daaruit voortvloeiende wetgeving mogelijk inhouden voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van meer dan 500 miljoen mensen. Deze aanname is nooit onderzocht, nooit bewezen en nooit geverifieerd.

Artikel 7 van de Algemene Levensmiddelenwetgeving (Verordening 178/2002/EG) van de EU stelt dat in specifieke situaties, waarin na beoordeling van de beschikbare informatie de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geconstateerd, de Unie het voorzorgprincipe moet toepassen. De EU wetgevers zijn gek op dit principe, omdat het de bewijslast omdraait en onbeperkte en bijzonder restrictieve wetgeving mogelijk maakt. Er is echter geen reden waarom dit principe ook niet op het de wetgeving zelf van toepassing zou zijn. Wat inhoudt dat er geen wettelijke maatregel van kracht zal zijn totdat de wetgever overtuigend bewezen heeft dat er geen schade zal optreden. In het geval van de gezondheidsclaims wil dit zeggen dat degene die de voorzorg in acht neemt dezelfde is als degene die door deze voorzorgen beschermd wordt. De wetgever is degene die wordt getroffen door het voorzorgprincipe, zodanig dat dit principoe gebiedt dat hij de onzekerheid moet wegnemen dat zijn voorzorgmaatregelen een onzeker risico voor de volksgezondheid met zich meebrengen.

Deze onzekerheid komt voort uit het feit dat het “NDA-Panel” nooit wetenschappelijk bewijs heeft overlegd dat de methode die zij gekozen heeft om de misleidendheid van de gezondheidsclaims vast te stellen -oftewel de methode die het Panel heeft toegepast om datgene te verwerpen wat niet 'gezien' kon worden met gebruikmaking van de methode die de NDA prefereert - geen mogelijk negatieve effecten op de volksgezondheid met zich meebrengt. Daar dient nog aan toegevoegd te worden, dat de Europese wetgevers nooit de absolute zekerheid hebben verschaft dat het uitgesloten is dat hun, uit voorzorg ingestelde, gezondheidsclaims-wetgeving een negatief effect op de volksgezondheid heeft.

Gelet op het risico dat gezondheidsclaims-wetgeving mogelijkerwijs met zich meebrengt voor de menselijke gezondheid, dient de Europese Unie uit voorzorg actie te ondernemen conform artikel 7 van Verordening 178/2002/EG en dient zij de EFSA onmiddellijk te instrueren:

1) om bewijs te leveren, of te laten leveren, op basis waarvan de EFSA kan “claimen” dat de Opinies van het “NDA-Panel” aangaande gezondheidsclaims geen onzeker risico met zich meebrengen (de mogelijkheid van een nadelig effect op de gezondheid) voor de gezondheid van de bevolking van de Unie;

2) om te verifiëren, of te laten verifiëren, dat deze claim onderbouwd is door wetenschappelijk bewijs;

3) om bewijs te leveren op basis waarvan de Europese wetgever kan “claimen” dat zijn gezondheidsclaims-wetgeving geen onzeker risico (de mogelijkheid van een nadelig effect op de gezondheid) vormt voor de gezondheid van de bevolking van de Unie.

4) om te verifiëren, of te laten verifiëren, dat deze claim onderbouwd is door wetenschappelijk bewijs

Totdat geverifieerd is dat deze twee claims onderbouwd zijn door wetenschappelijk bewijs, zouden er op het gebied van gezondheidsclaims geen nieuwe wetten gemaakt moeten worden en zou alle bestaande wetgeving “on hold” gezet moeten worden.

Eerdere blogs zijn te lezen op: http://healthclaimscensored.com/blog

1 www.efsa.europa.eu/en/nda/ndamembers.htm

Bron: healthclaimscensored.com (De Facto Publications BV)

www.efsa.europa.eu/en/nda/ndamembers.htm


Geplaatst door Bert Schwitters

Bert Schwitters

Bert Schwitters (Groningen, 1945) is actief op het gebied van voeding en gezondheid sinds de jaren zeventig. Daarvoor werkte hij enkele jaren als programmamaker en onderzoeksjournalist voor TV, radio en diverse media. In de tachtiger jaren legde hij legde de grondslag voor de Orthica voedingssupplementen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Bert SchwittersLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik geloof dat wat Jezus en Mohammed en Boeddha en al die anderen hebben gezegd, juist was. Het is alleen verkeerd vertaald.

John Lennon, Brits popsterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.