Eerste reactie onderzoeksrapport schaliegas: onzorgvuldig haastwerk

Shale gas

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10180
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Schaliegasvrij

Gekoppelde categorieen
(Schalie)gas, Milieu, Nederland, Politiek

(Schaliegasvrij) Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het openbaar worden van het onderzoeksrapport naar de risico’s voor mens en milieu van schaliegas en steenkoolgas, dat in opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd door het consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis, en waaruit zou blijken dat de risico’s van winning van schaliegas “goed te ondervangen” zijn. Gezien de omvang van het rapport is het voor ons nog niet mogelijk om een uitgebreide inhoudelijke reactie te geven op het rapport, maar een eerste lezing bevestigt de vermoedens die SSN eerder al uitte: het rapport is een onvolledig, onzorgvuldig en in onze ogen ongeloofwaardig stuk haastwerk geworden.

“De door het consortium geraadpleegde bronnen zijn beperkt, en geven geen goed beeld van de huidige stand van zaken wat betreft wetenschappelijke kennis over de impact van onconventionele fossiele brandstof extractie,” aldus SSN vice-voorzitter Willem Jan Atsma. “Een aantal essentiële studies en rapporten zijn simpelweg buiten beschouwing gelaten, zoals de studies naar de aanwezigheid van methaan en propaangas en van zware metalen als arseen in drinkwaterbronnen in de omgeving van schaliegasputten.”

“Tegelijkertijd hanteert het consortium een aantal aannames die niet opgaan,” zegt voorzitter en aardwetenschapper Ko van Huissteden. “Zo wordt er gesteld dat geïnduceerde bevingen die samenhangen met het boren naar schaliegas en met frack-werkzaamheden niet sterker zullen zijn dan respectievelijk 3.0 en 1.0 op de schaal van Richter. Deze aannames zijn echter achterhaald door de werkelijkheid: door toedoen van de recente gasbevingen in Groningen wordt die grens van 3.0 niet langer gehanteerd, en Cuadrilla heeft in Groot-Brittanië twee bevingen veroorzaakt met hun fracking operaties die beide zwaarder waren dan 1.0 (respectievelijk 1.4 en 2.3). In Canada zijn zelfs bevingen veroorzaakt door fracking waargenomen die een sterkte hadden tot 3.8 op de schaal van Richter. Ook aannames wat betreft waterverbruik en methaanlekkages zijn slecht onderbouwd – wij beschikken over informatie waaruit blijkt dat waterverbruik veel hoger ligt, en het rapport suggereert dat methaanlekkage niet plaatsvindt zolang het vrijkomende afvalwater maar niet in open bassins opgevangen wordt, terwijl dit slechts één van de wegen is waarlangs methaan kan weglekken.”

“Waar wij ook in de klankbordgroep op gehamerd hebben, is het berekenen van de kosten van alle eventuele risico-mitigerende maatregelen. Dit is echter slechts zeer summier uitgewerkt, zodat ook niet na te gaan is of dit kostenplaatje klopt – maar dat is wel van groot belang voor de bepaling of zo’n boring rendabel zal zijn, en dus ook voor het nut-en-noodzaak vraagstuk,” voegt Atsma toe.

Van Huissteden: “Wij gaan de komende tijd het onderzoeksrapport aandachtig bestuderen, en zullen op een later moment met een uitgebreide reactie hierop naar buiten komen. Wij hopen dat minister Kamp in zijn besluit om proefboringen naar schaliegas al dan niet van start te laten gaan zich niet alleen laat leiden door dit zeer onzorgvuldige rapport, maar dat hij ook een realistische afweging maakt van nut en noodzaak, duurzaamheidsdoelstellingen, en maatschappelijk draagvlak.”

Bron: www.schaliegasvrij.nl De situatie in Nederland

De Rijksoverheid heeft al meerdere opsporingsvergunningen voor onconventionele fossiele brandstoffen afgegeven, die ook voorzien in proefboringen. Het gaat om de volgende vergunningsgebieden:
Brabant – in Noord-Brabant, aan Brabant Resources (dochteronderneming van het Britse Cuadrilla Resources Limited), voor schaliegas en -olie;
Noordoostpolder – dit gebied beslaat de gemeente Noordoostpolder, vergund aan Hardenberg Resources, ook een dochteronderneming van Cuadrilla, voor schalie- en steenkoolgas;
Peel – in De Peel (Noord-Limburg), aan DSM-dochter Hexagon Energy, voor steenkoolgas.

Daarnaast zijn er een aantal aanvragen gedaan die nog niet geresulteerd hebben in een vergunning. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft aangegeven deze aanvragen niet verder in behandeling te nemen totdat het onderzoek naar de effecten van schaliegas en steenkoolgas is afgerond. Voor sommige van deze vergunningsgebieden zijn concurrerende aanvragen ingediend. De niet-vergunde aanvragen betreffen de volgende gebieden:
De Kempen – in Limburg, Brabants en Zeeland, concurrerende aanvragen ingediend door Hutton Energy (dochteronderneming van het Australische Basgas) en Cuadrilla, voor schaliegas;
Breda-Maas – in Brabant en Limburg, concurrerende aanvragen ingediend door Cuadrilla en het Canadese Gallic Energy, voor schaliegas;
Midden-Nederland – in Noord Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland, aangevraagd door BNK General Partner (dochteronderneming van het Amerikaanse BNK Petroleum), voor schaliegas;
IJsselland – in Overijssel, aangevraagd door Northern Petroleum, vermoedelijk voor tight gas.

Northern Petroleum zoekt naar schalie-olie in Zuid West Nederland. NPN heeft al bestaande concessies (zowel voor exploratie als voor exploitatie) in Brabant en Utrecht, maar verstrekt geen verdere informatie over haar plannen.

Een afgegeven opsporingsvergunning voor concessie Oost-IJssel in Gelderland en Overijssel voor steenkoolgas is door de aanvrager, het Australische bedrijf Queensland Gas Company (dochteronderneming van het Britse BG Group) ingetrokken.

Voor een overzicht van de verleende en aangevraagde vergunningsgebieden, zie de kaart.

In afwachting van een onderzoek naar de wenselijkheid van schaliegas en steenkoolgas in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn er geen proefboringen toegestaan en worden geen nieuwe concessies verleend. De verwachting is dat het onderzoek eind 2012 afgerond is. Op dat moment zal de Tweede Kamer zich opnieuw over de wenselijkheid van schaliegas en steenkoolgas winning buigen.

In Boxtel is de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning door Cuadrilla voor het inrichten van een terrein voor een proefboring naar schaliegas door de rechtbank vernietigd. Dit gebeurde naar aanleiding van bezwaren van de Rabobank (die op een aangrenzend terrein een trillingsgevoelig datacenter bezit) en buurtbewoners. Na het vonnis van de rechtbank heeft de gemeente Boxtel zijn medewerking ingetrokken en heeft Cuadrilla de aanvraag ingetrokken, hoewel het bedrijf in principe een nieuwe aanvraag kan indienen. Ook de nabijgelegen gemeente Haaren, waar Cuadrilla een proefboring voorzien had maar nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, heeft inmiddels verklaard hier geen medewerking aan te zullen verlenen.

Bron: www.schaliegasvrij.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Iedereen staat open voor vriendelijkheid.

Richard Gere, Amerikaans acteurBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.